Open menu
06 | 07 | 2022

Αθήνα 13/04/2011
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1084

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων της περ. α' της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ΚΦΕ (ν.2238/1994) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 8 του ν. 3842/2010 (Ανακατασκευή διατηρητέων κ.λ.π. κτηρίων ή κτισμάτων).


Άρθρο 1
Εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων


1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 8 του ν. 3842/2010 προστέθηκαν νέα εδάφια στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε..
Με αυτές τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι σε περίπτωση ολικής ή μερικής ανακατασκευής κτηρίων ή κτισμάτων (όπως διευκρινίζεται ακολούθως) που προστατεύονται από τις διατάξεις των άρθρων 6 και 16 του ν.3028/2002 και του άρθρου 4 του ν. 1577/1985, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.2831/2000, εφαρμόζονται αυξημένοι συντελεστές απόσβεσης.

Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος των οικοδομών αυτών, εκπίπτει από το ακαθάριστο εισόδημά τους:

α) ποσοστό απόσβεσης 25%, αν πρόκειται για κατοικία, οικοτροφείο, σχολείο, φροντιστήριο, κινηματογράφο, θέατρο, ξενοδοχείο, νοσοκομείο ή κλινική και
β) ποσοστό απόσβεσης 15% για τα λοιπά είδη οικοδομών.

2. Με τις προϋποθέσεις αυτές, δικαιούχος αυξημένου συντελεστή απόσβεσης είναι ο κύριος, νομέας ή επικαρπωτής ακινήτου που έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο, διατηρητέο, κτήριο ή κτίσμα, καθώς και παραδοσιακού κτηρίου ή κτίσματος που βρίσκεται σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακό τμήμα πόλης ή παραδοσιακός οικισμός και προστατεύεται από τις διατάξεις των άρθρων 6 και 16 του ν.3028/2002 και του άρθρου 4 του ν. 1577/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν.2831/2000, ο οποίος αποκτά από αυτό εισόδημα από εκμίσθωση, ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση της χρήσης σε τρίτο χωρίς αντάλλαγμα και η ανακατασκευή του ακινήτου γίνεται με δικές του δαπάνες.
3. Διευκρινίζεται ότι η έκπτωση αυτή διενεργείται κάθε οικονομικό έτος αποκλειστικά από το ακαθάριστο εισόδημα του προστατευόμενου ακινήτου που ανακατασκευάζεται, εφόσον υπάρχει. Δεν είναι δυνατή η διενέργεια μέρους ή ολόκληρης της έκπτωσης αυτής από το ακαθάριστο εισόδημα άλλων ακινήτων (διατηρητέων ή μη) του ίδιου δικαιούχου.
4. Επίσης, δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της έκπτωσης αυτής στις περιπτώσεις που από το προστατευόμενο ακίνητο που ανακατασκευάζεται προκύπτει απαλλασσόμενο εισόδημα από ιδιοκατοίκηση, από δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και από δωρεάν παραχώρηση της χρήσης μίας κύριας κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. από γονείς προς τα τέκνα τους και αντίστροφα.
5. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος των προστατευόμενων ακινήτων που αποκτούν τόσο τα φυσικά πρόσωπα, όσο και τα πρόσωπα της παραγράφου 4, του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες, κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, συμμετοχικές ή αφανείς και κοινοπραξίες), καθώς και τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
6. Η διενέργεια της έκπτωσης με αυξημένο συντελεστή απόσβεσης, πραγματοποιείται κάθε οικον. έτος κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά όλες οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρούσας διάταξης και εφόσον κατά την υποβολή των οικείων δηλώσεων επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής


1. Οι διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 23 του ΚΦΕ (ν.2238/1994), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, εφαρμόζονται:

α) για κτήρια ή κτίσματα που έχουν χαρακτηριστεί αυτοτελώς ως μνημεία, καθώς και κτήρια ή κτίσματα που βρίσκονται εντός οικιστικών συνόλων που έχουν χαρακτηρισθεί ως μνημεία και προστατεύονται , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3028/2002 ή έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικοί τόποι (μεμονωμένα κτήρια ή οικιστικά σύνολα) και προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ίδιου νόμου και
β) για κτήρια ή κτίσματα που έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέα, καθώς και παραδοσιακά κτήρια ή κτίσματα που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί παραδοσιακά τμήματα πόλεων ή παραδοσιακοί οικισμοί και προστατεύονται , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1577/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2831/2000.

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 19 του άρθρου 8 του ν. 3842/2010, στην έννοια της ανακατασκευής εν όλω ή εν μέρει των καταστραφέντων αρχιτεκτονικών μελών κτηρίων ή κτισμάτων περιλαμβάνονται και νοούνται οι δομικές επεμβάσεις - εργασίες (αθροιστικά ή κατά περίπτωση) που αφορούν την επισκευή, τη στερέωση, την ανασύσταση ή την ανασυγκρότηση των επί μέρους τμημάτων ή του συνόλου των εν λόγω προστατευόμενων κτηρίων ή κτισμάτων, προκειμένου να επιτευχθεί η αποκατάσταση της αρχικής τους φυσιογνωμίας (αρχιτεκτονικής, δομικής, μορφολογικής και καλλιτεχνικής), καθώς και η λειτουργική εξυπηρέτηση της χρήσης για την οποία προορίζονται, ανεξάρτητα από την αιτία που προκάλεσε την καταστροφή τους.
Στα παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνονται εκείνες οι δομικές επεμβάσεις - εργασίες που αφορούν νέες προσθήκες καθ' ύψος ή κατ' επέκταση του κελύφους του προστατευόμενου κτηρίου.
3. Ειδικότερα, στα κατά την προηγούμενη παράγραφο αναφερόμενα είδη εργασιών επισκευής, στερέωσης, ανασύστασης ή ανασυγκρότησης περιλαμβάνονται οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

- Επικάλυψη κτηρίου
- Φέροντος οργανισμού
- Τοίχων πληρώσεως
- Εγκαταστάσεων δικτύων (όπως ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνίας κ.λ.π).
- Επιχρισμάτων
- Δαπέδων, επιστρώσεων, επενδύσεων
- Χρωματισμών
- Κουφωμάτων - ερμαρίων
- Ειδών Υγιεινής
- Κάθε είδους διάκοσμου (γλυπτού, ζωγραφικού ή επίπλαστου κ.λ.π.)
- Κάθε είδους συμπληρωματικής ή παρελκόμενης των ανωτέρω εργασίας και υλικού

Επίσης, περιλαμβάνονται οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την έκδοση των κατά το νόμο απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων (π.χ. Οικοδομική ’δεια κ.λ.π.).

 

Άρθρο 3
Δικαιολογητικά


Για την εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων απαιτείται η συνυποβολή δικαιολογητικών με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου , κατά περίπτωση, ως ακολούθως:

1. Για ακίνητα με αυτοτελή χαρακτηρισμό μεμονωμένο ή ομαδικό :

Το Φ.Ε.Κ στο οποίο δημοσιεύθηκε η πράξη χαρακτηρισμού (π.δ, Υπουργική Απόφαση) του προστατευόμενου ακινήτου ως διατηρητέου κτηρίου, μνημείου, ιστορικού τόπου.

2. Για ακίνητα χωρίς αυτοτελή χαρακτηρισμό:

α) Το Φ.Ε.Κ στο οποίο δημοσιεύθηκε η πράξη με την οποία χαρακτηρίζεται περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο ως παραδοσιακό τμήμα πόλεως ή ως παραδοσιακός οικισμός ή μνημείο ή ιστορικός τόπος (π.δ, Υπουργική Απόφαση).
β) Βεβαίωση της κατά περίπτωση αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας μετά από γνωμοδότηση της ΕΠΑΕ ή της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Τ από την οποία να προκύπτει ότι το συγκεκριμένο ακίνητο αποτελεί πραγματικό προστατευόμενο αντικείμενο (παραδοσιακό κτήριο, μνημείο, ιστορικός τόπος) στα πλαίσια του ανωτέρω χαρακτηρισμού.

3. Επικυρωμένο αντίγραφο της οικοδομικής άδειας σε ισχύ, θεωρημένο από την αρμόδια αστυνομική αρχή για το χρόνο έναρξης των εργασιών, από 23.4.2010 και μετά.
4. Η τεχνική έκθεση του επιβλέποντος μηχανικού, που συνίσταται σε υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αστυνομία για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνονται οι εργασίες που εκτελέστηκαν κάθε οικον. έτος.
5. Επικυρωμένο αντίγραφο της οικοδομικής άδειας για το πέρας των εργασιών, με την τοποθέτηση πρωτότυπης σφραγίδας «περατώθηκαν οι εργασίες» από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ή την υπηρεσία του ΥΠΠΟΤ, κατά περίπτωση, μετά την διενέργεια σχετικής αυτοψίας.
6. Τα νόμιμα παραστατικά παροχής υπηρεσιών και αγοράς υλικών που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. κάθε οικονομικό έτος για την απόδειξη διενέργειας των εργασιών που εγκρίθηκαν με την οικεία οικοδομική άδεια και ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο.

 

Άρθρο 4
Χρονική διάρκεια εφαρμογής


1. Ο αυξημένος συντελεστής απόσβεσης εφαρμόζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω στο ακαθάριστο εισόδημα των προστατευόμενων οικοδομών κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των σχετικών εργασιών και για τέσσερα επιπλέον χρόνια μετά το πέρας αυτών, με ανώτατο όριο εφαρμογής του τα οκτώ χρόνια.
2. Για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 23 του ΚΦΕ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, θα πρέπει οι προαναφερόμενες εργασίες να αρχίζουν από τις 23.4.2010 και μετά και να περατώνονται μέσα σε τέσσερα επόμενα χρόνια από την ημερομηνία έναρξής τους.
Μετά την προσκόμιση του δικαιολογητικού της παρ. 5 του άρθρου 3 της παρούσης, συνεχίζεται η εφαρμογή του αυξημένου συντελεστή έκπτωσης και για τα τέσσερα επόμενα χρόνια μετά την περάτωση των εργασιών.
3. Αντίθετα, αν διαπιστωθεί ότι οι προαναφερόμενες εργασίες δεν περατώθηκαν έγκαιρα στην πιο πάνω προθεσμία (εντός τετραετίας από την έναρξη):

α) καταλογίζεται, για καθένα από τα προηγούμενα οικονομικά έτη που δικαιώθηκε ο φορολογούμενος έκπτωση με αυξημένο συντελεστή, η διαφορά που προκύπτει μεταξύ της έκπτωσης 25% που εφαρμόστηκε και της έκπτωσης 5% που ισχύει γενικά για τις κατοικίες, οικοτροφεία, σχολεία, φροντιστήρια, κινηματογράφους, θέατρα, ξενοδοχεία, νοσοκομεία ή κλινικές, καθώς και η διαφορά μεταξύ της έκπτωσης 15% που εφαρμόστηκε και της έκπτωσης 3% που ισχύει γενικά για οποιοδήποτε άλλο είδος οικοδομής, με την επιβολή και των προβλεπόμενων κυρώσεων, κοινοποιώντας σ' αυτόν σχετική ειδοποίηση ή φύλλο ελέγχου, κατά περίπτωση και
β) δεν συνεχίζεται η χορήγηση έκπτωσης με αυξημένο συντελεστή για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

4. Επίσης, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για την εφαρμογή αυξημένου συντελεστή απόσβεσης, με βάση την οποία προκύπτει επιστροφή φόρου, αυτή δεν δύναται να πραγματοποιηθεί μετά το πέρας τριετίας από την ημερομηνία της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους, που αυτή όφειλε να υποβληθεί.

 

Άρθρο 5


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm