Open menu
25 | 06 | 2022

Αθήνα 31/03/2011
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1064

ΘΕΜΑ: Πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπά χρηματιστήρια που διενεργούνται από την 1η Απριλίου μέχρι 29 Απριλίου 2011.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 , όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του νόμου «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», αυξάνεται από 1,5 τοις χιλίοις (1,5%ο) σε 2 τοις χιλίοις (2%ο) ο συντελεστής φόρου που επιβάλλεται στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών για συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε αυτό. Ο φόρος αυτός υπολογίζεται επί της αξίας πώλησης των μετοχών και βαρύνει τον πωλητή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια και ο τόπος που διαμένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους και ανεξάρτητα αν έχουν απαλλαγή από οποιονδήποτε φόρο ή τέλος από διατάξεις άλλων νόμων. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (ΕΧΑΕ) κατά το διακανονισμό των συναλλαγών που διενεργούνται στο Χρηματιστήριο χρεώνει σε ημερήσια βάση με τον πιο πάνω φόρο τις Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες θεματοφυλακής, για λογαριασμό των πωλητών για όλες τις συναλλαγές πώλησης μετοχών που διακανονίστηκαν από τις πιο πάνω εταιρείες και ιδρύματα. Τον αναλογούντα φόρο για τις πωλήσεις μετοχών που διακανονίστηκαν μέσα σε κάθε μήνα, υποχρεούται η ΕΧΑΕ να αποδίδει εφάπαξ στην αρμόδια για τη φορολογία της ΔΟΥ με δήλωση που υποβάλλεται μέχρι το τέλος του πρώτου δεκαπενθημέρου του επόμενου μήνα από το μήνα που διακανονίστηκαν οι πιο πάνω συναλλαγές.
Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για πωλήσεις μετοχών που διενεργούνται από 1 Απριλίου 2011.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν.2703/1999, ορίζεται, ότι οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.2579/1998 εφαρμόζονται ανάλογα και στις πωλήσεις από φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα ή ημεδαπές επιχειρήσεις ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, μετοχών εισηγμένων σε αλλοδαπά χρηματιστήρια ή σε άλλους διεθνώς αναγνωρισμένους χρηματιστηριακούς θεσμούς.
3. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι με τις διατάξεις του νέου νόμου αφενός αυξάνεται από 1,5%ο σε 2%ο ο συντελεστής φόρου που επιβάλλεται επί της αξίας των πωλούμενων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπά χρηματιστήρια, αφετέρου μεταβάλλεται η διαδικασία παρακράτησης του φόρου αυτού λόγω των μεταβολών που έχουν επέλθει στο κανονιστικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς.
4. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψήφιση του νόμου αυτού ολοκληρώθηκε στις 29 Μαρτίου 2011 και κυρίως ότι για την εφαρμογή του απαιτείται η προσαρμογή των μηχανογραφικών συστημάτων των θεσμικών επενδυτών και θεματοφυλάκων, με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι για συναλλαγές που διενεργούνται μέχρι 29 Απριλίου 2011 εξακολουθεί να εφαρμόζεται η διαδικασία παρακράτησης και απόδοσης του φόρου που ίσχυε πριν την ψήφιση του νέου νόμου. Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο συντελεστής φόρου 2%ο εφαρμόζεται για πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο ΧΑ ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό που πραγματοποιούνται από 1η Απριλίου 2011 και μετά.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm