Open menu
11 | 08 | 2022

Αθήνα 11/11/2010
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1
155


ΘΕΜΑ: Eξόφληση Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών πρακτόρων, αξίας 3.000 ευρώ και άνω, για παρεχόμενες υπηρεσίες σε αεροπορικές εταιρίες.

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και με σκοπό την ομοιόμορφη αντιμετώπισή του, παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις και οδηγίες:

1. Υπηρεσίες πρακτόρων προς αεροπορικές εταιρίες - Τρόπος εξόφλησης παραστατικών.

1.1. Στην Υπηρεσία μας τέθηκε το ερώτημα, εάν για τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, που εκδίδουν οι πράκτορες για τις αμοιβές (προμήθειες) που δικαιούνται από τις παρεχόμενες υπηρεσίες διαμεσολάβησης προς τις αεροπορικές εταιρίες, σε περίπτωση που η αξία αυτών υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ, υφίσταται υποχρέωση εξόφλησης μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή έκδοσης του λήπτη του στοιχείου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2, του άρθρ.18, π. δ/τος 186/1992 όπως ισχύει.
1.2. Εξ όσων τέθηκαν υπόψη μας, οι αεροπορικές εταιρίες εκτελούν δημόσιες μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων, έχοντας συναλλαγές με πράκτορες οι οποίοι εκδίδουν εισιτήρια και φορτωτικές για λογαριασμό τους, λαμβάνοντας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους διαμεσολάβησης προμήθεια. Επισημαίνεται ότι, τόσο την όλη διαδικασία της απόδοσης των εισπράξεων προς τις αεροπορικές εταιρίες από τις πωλήσεις εισιτηρίων και έκδοση φορτωτικών που διενεργούν οι πράκτορες, όσο και της απόδοσης της οφειλόμενης από τις αεροπορικές εταιρίες προς τους πράκτορες προμήθειας, αναλαμβάνει για όλες τις αεροπορικές εταιρίες, μέσω εκκαθαρίσεων, που εκδίδει κάθε μήνα, ο Διεθνής Οργανισμός Ι.Α.Τ.Α..
Συγκεκριμένα, η εξόφληση των προμηθειών των πρακτόρων δεν γίνεται από την εκάστοτε αεροπορική εταιρία, αλλά κατά την είσπραξη των ποσών που προέρχονται από τις πωλήσεις εισιτηρίων και έκδοση φορτωτικών, που διενεργούν οι πράκτορες για λογαριασμό των αεροπορικών εταιριών, οι πράκτορες παρακρατούν (συμψηφίζουν) τα ποσά που αντιστοιχούν στις οφειλόμενες προς αυτούς προμήθειες από τις υπόψη εταιρίες και στη συνέχεια καταβάλλουν στην Ι.Α.Τ.Α. το υπολειπόμενο ποσό, προκειμένου αυτή να το αποδώσει στις αεροπορικές εταιρίες.

2. Ισχύουσες διατάξεις - Διοικητικές θέσεις.

2.1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), όπως τέθηκαν και ισχύουν με την παράγραφο 25α' του άρθρου 19 του ν. 3842/2010, από 1.6.2010 και εξής: «Ειδικά για την απόδειξη της συναλλαγής από το λήπτη φορολογικού στοιχείου που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας 3.000 ευρώ και άνω, απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή έκδοσης του λήπτη του στοιχείου....»
2.2. Περαιτέρω, στις περιπτώσεις που, για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, οι αντισυμβαλλόμενοι είναι ταυτόχρονα προμηθευτές και πελάτες (λήπτες φορολογικών στοιχείων) δεν μπορούν να προβούν σε εκατέρωθεν λογιστικούς συμψηφισμούς και κατά συνέπεια πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία εξόφλησης κάθε στοιχείου αξίας άνω των 3.000 ευρώ με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού, με μόνη εξαίρεση το συμψηφισμό αμοιβαίων ανταπαιτήσεων μεταξύ μητρικής και θυγατρικών εταιριών.
Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για συμψηφισμούς αμοιβαίων ανταπαιτήσεων μεταξύ επιχειρήσεων, όταν ένας εκ των δυο αντισυμβαλλόμενων είναι επιχείρηση που δεν έχει πραγματική εγκατάσταση στην Ελλάδα, δεδομένου ότι οι διατάξεις του ΚΒΣ έχουν εφαρμογή εντός της ελληνικής επικράτειας (παρ.25α' της εγκυκλίου Πολ.1091/14.6.2010).

3. Δυνατότητα συμψηφισμού απαιτήσεων μεταξύ πρακτόρων και αεροπορικών εταιριών.

Ενόψει των προαναφερομένων και λόγω του ιδιότυπου χαρακτήρα των υπόψη συναλλαγών, δεδομένου ότι αυτές δεν διενεργούνται απευθείας μεταξύ των πρακτόρων και των αεροπορικών εταιριών, αλλά μέσω του διεθνούς οργανισμού Ι.Α.Τ.Α., με τις μηνιαίες εκκαθαρίσεις που εκδίδει (όπου και εμφανίζονται τόσο οι εισπράξεις των αεροπορικών εταιριών όσο και οι προμήθειες των πρακτόρων από τις παρεχόμενες υπηρεσίες διαμεσολάβησης), οι κανονισμοί του οποίου αποτελούν ασφαλιστική δικλείδα για την εγκυρότητα και τη διαφάνεια των υπόψη συναλλαγών, είναι δυνατόν οι πράκτορες να να συμψηφίζουν τα ποσά που αντιστοιχούν στις οφειλόμενες προς αυτούς προμήθειες από τις αεροπορικές εταιρίες, καταβάλλοντας στην Ι.Α.Τ.Α., μέσω τραπεζικών λογαριασμών, το υπολειπόμενο ποσό.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm