Open menu
22 | 07 | 2024

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση για υποβολή δηλώσεων»


Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας τις διατάξεις του άρθρου 84 του σχεδίου νόμου «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» περί υποβολής δηλώσεων, καθόσον αυτές ισχύουν από την ημερομηνία κατάθεσης αυτού του σχεδίου νόμου στη Βουλή (24-3-2010), το οποίο σημειωτέον ήδη ψηφίστηκε στο σύνολό του στις 20-4-2010.


Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
1. Με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 και της παραγράφου 8 του άρθρου 84 του πιο πάνω νόμου, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή για τα εισοδήματα που προέκυψαν μέχρι και το οικονομικό έτος 2009, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάθεσης του σχετικού σχεδίου νόμου στη Βουλή μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αρχική ή συμπληρωματική ή τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, χωρίς να τους επιβληθεί πρόσθετος φόρος, προσαύξηση, πρόστιμο ή οποιαδήποτε άλλη κύρωση, λόγω της εκπρόθεσμης υποβολής.
Η ανωτέρω ρύθμιση, όπως προαναφέρεται, αφορά στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων (κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα) που προβλέπονται από τα άρθρα 33,62, 64, και 107 του Κ.Φ.Ε. για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι το οικονομικό έτος 2009 είτε είναι χρεωστικές είτε πιστωτικές είτε μηδενικές. Επίσης, καταλαμβάνει και την οριστική (εκκαθαριστική) δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, η οποία κατά κανόνα είναι μηδενική.
Διευκρινίζεται ότι στις διατάξεις αυτές υπάγεται και η εκπρόθεσμη δήλωση, αρχική ή συμπληρωματική που υποβάλλουν σε περίπτωση θανάτου του φορολογουμένου οι κληρονόμοι του για το σύνολο του εισοδήματος που απέκτησε μέχρι τη χρονολογία του θανάτου (περίπτωση στ’ παραγράφου 1 άρθρου 62 Κ.Φ.Ε.).
Επισημαίνεται ακόμη, ότι οι πιο πάνω δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τον υπόχρεο ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν και δεν γίνονται δεκτές αυτές που υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά.
2. Με την παράγραφο 2 ορίζεται, ότι για τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτων ή από δωρεάν παραχώρηση που περιλαμβάνονται στις υποβαλλόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 84 του νόμου, δεν επιβάλλεται η αυτοτελής φορολόγηση η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 2523/1997, όταν υποβάλλονται

αιτήσεις για την έκδοση των οικείων πιστοποιητικών κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία κατάθεσης του σχετικού σχεδίου νόμου στη Βουλή έως το τέλος του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
3. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αρχικής ή συμπληρωματικής δήλωσης από την ημερομηνία κατάθεσης του σχετικού σχεδίου νόμου στη Βουλή μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στο ΦΕΚ , με τους ευνοϊκούς όρους που αναφέρονται παρακάτω και για τις πιο κάτω φορολογίες, για τις οποίες η προθεσμία υποβολής έχει λήξει μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού.
α) Αυτοτελούς φορολογίας εισοδημάτων των άρθρων 11, 12, 13 και 14 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/94), ήτοι για εισοδήματα:
αα) Από εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων, γενικώς , σε οικοδομές που από τον κανονισμό της οροφοκτησίας ανήκουν στους ιδιοκτήτες των διηρημένων ιδιοκτησιών της (πολυκατοικιών κ.λπ.).
ββ) Των εισοδημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 12 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και ειδικότερα:
-Τόκων από καταθέσεις στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.
-Ομολογιακών δανείων που εκδόθηκαν στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.
-Εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου.
Διευκρινίζεται, ότι η ρύθμιση καταλαμβάνει τόσο τις τράπεζες που δεν έχουν αποδώσει ορθά τον παρακρατηθέντα φόρο, όσο και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είχαν υποχρέωση να αποδώσουν οι ίδιοι το φόρο 10% σε περίπτωση που οι τόκοι των καταθέσεων δεν εισήχθησαν στην Ελλάδα.
γγ) Ειδικών περιπτώσεων, που αναφέρονται στις παραγράφους 1 ως 14 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και ειδικότερα:
- Του κέρδους ή της ωφέλειας που προέρχεται από τη μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης ή εταιρικών μερίδων ή μεριδίων, ποσοστών συμμετοχής σε κοινωνία αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα ή σε κοινοπραξία.

- Του κέρδους ή της ωφέλειας που προέρχεται από την εκχώρηση ή μεταβίβαση αυτοτελώς κάθε δικαιώματος, το οποίο είναι συναφές με την άσκηση της επιχείρησης ή του επαγγέλματος.
- Του ποσού που καταβάλλεται, πέρα από τα μισθώματα, από το μισθωτή προς τον εκμισθωτή.
- Της πραγματικής αξίας πώλησης μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό, που μεταβιβάζονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.
- Της νόμιμης αμοιβής των αρχιτεκτόνων ή πολιτικών μηχανικών που ασχολούνται ατομικώς με την ανέγερση οικοδομών προς πώληση ή που συμμετέχουν στην επιχείρηση που αναλαμβάνει την ανέγερση και πώληση της οικοδομής ή που είναι μισθωτοί της επιχείρησης που αναλαμβάνει τη μελέτη ή επίβλεψη ή ανέγερση της οικοδομής.
- Των αποζημιώσεων, των δικαιωμάτων ή των αμοιβών που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή σε φυσικά πρόσωπα κατοίκους αλλοδαπής που δεν ασκούν επάγγελμα ή επιχείρηση στην Ελλάδα.
- Των ποσών που καταβάλλονται σε αλλοδαπά αθλητικά σωματεία, επαγγελματικά ή μη, καθώς και σε οποιοδήποτε τρίτο αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για τη μεταβίβαση του δικαιώματος χρησιμοποίησης αλλοδαπών αθλητών.
- Των καθαρών κερδών που αποκτούν αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμοί που αναλαμβάνουν στην Ελλάδα την κατάρτιση μελετών και σχεδίων ή τη διεξαγωγή ερευνών τεχνικής, οικονομικής ή επιστημονικής γενικά φύσεως.
- Των καθαρών κερδών που αποκτούν αλλοδαπές εταιρίες και οργανισμοί από την εργοληπτική κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων στην Ελλάδα. Διευκρινίζεται, ότι τα κέρδη αυτά αφορούν τεχνικά έργα που έχουν αναληφθεί πριν από 1.1.2002, καθόσον για τα έργα που αναλαμβάνονται από την ημερομηνία αυτή και μετά ισχύει ο λογιστικός προσδιορισμός των καθαρών κερδών των αλλοδαπών επιχειρήσεων.
- Των εσόδων από έπαθλα ή βραβεία.

- Των πάσης φύσεως παροχών που χορηγούνται στα πρόσωπα που εκλέγονται για τον πρώτο και δεύτερο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης.
- Των αμοιβών που καταβάλλονται από το Ελληνικό Δημόσιο, τους δήμους και τις κοινότητες, τον Ε.Ο.Τ. κτλ., σε ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήματα ή μεμονωμένους καλλιτέχνες ξένων χωρών, για τη συμμετοχή τους σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα.
- Των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται σε αθλητές εθνικών ομάδων, ως επιβράβευση αυτών από το Δημόσιο, λόγω επίτευξης διεθνών στόχων, καθώς και αυτά που παρέχονται σε όσους συμμετέχουν σε ραδιοφωνικούς, τηλεοπτικούς και λοιπούς παρεμφερείς διαγωνισμούς.
β) Φόρου υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων με βάση τις διατάξεις των άρθρων 20 έως και 27 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α’).
γ) Φόρου προστιθέμενης αξίας (ν.2859/2000-ΦΕΚ 248 Α΄)
δ) Φόρου κύκλου εργασιών, φόρου ασφαλίστρων του άρθρου 29 του ν.3429/2006 (ΦΕΚ 210 Α’), τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας του άρθρου 12 του ν.2579/1998(ΦΕΚ 31Α΄)
ε) Τελών χαρτοσήμου, εκτός από τις συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.
στ) Φόρων που παρακρατούνται ή προκαταβάλλονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τις κάθε είδους αμοιβές, αποδοχές και αποζημιώσεις, όπως φόρου εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών, για μισθούς συντάξεις και λοιπές πρόσθετες αμοιβές, φόρου εισοδήματος κινητών αξιών, παρακρατούμενου φόρου ελευθέρων επαγγελματιών κ.λ.π.
ζ) Εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. του άρθρου 31 του ν.2040/1992 (ΦΕΚ 70 Α’), εισφοράς υπέρ δακοκτονίας του α.ν.112/1967 (ΦΕΚ 147 Α’) και του ν. 1402/1983 (ΦΕΚ 167 Α’)
η) Φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων και ειδικού φόρου τραπεζικών εργασιών του ν. 1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α’)
θ) Οποιουδήποτε άλλου φόρου, τέλους, εισφοράς ή κράτησης υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων που δεν περιλαμβάνεται στις περιπτώσεις α’ έως και θ’ της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, με εξαίρεση τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 προβλέπεται η επιβολή πρόσθετου φόρου για δηλώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 84(παρακρατούμενοι κλπ). Ειδικότερα, αν η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2008 υπολογίζεται πρόσθετος φόρος 10%, ενώ αν η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε από 1 Ιανουαρίου 2009 και μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού, υπολογίζεται πρόσθετος φόρος 3%.
Ο πρόσθετος φόρος επιβάλλεται μόνο αν το οφειλόμενο ποσό καταβληθεί σε δόσεις, με βάση τα οριζόμενα στην παράγραφο 5, ενώ στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής δεν επιβάλλεται.
Τέλος, αν από τη δήλωση δεν προκύπτει φόρος για καταβολή, δεν επιβάλλεται ούτε πρόστιμο.
5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου ορίζεται ο τρόπος καταβολής του φόρου:
Ειδικότερα:
α) Το ποσό που προκύπτει από τις δηλώσεις εισοδήματος φυσικών προσώπων καταβάλλεται ολόκληρο μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από την βεβαίωση,
β) Το ποσό που προκύπτει από τις δηλώσεις εισοδήματος των νομικών προσώπων καταβάλλεται ολόκληρο με την υποβολή της δήλωσης.
γ) Ο φόρος που προκύπτει με βάση τις δηλώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού καταβάλλεται, είτε εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης, οπότε δεν υπολογίζεται πρόσθετος φόρος, όπως αναφέρεται παραπάνω, είτε σε έξι (6)μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης και κάθε μια από τις επόμενες, μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των αντίστοιχων επόμενων μηνών. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριακοσίων (300) ευρώ.
6. Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν έχουν εφαρμογή:
α) Στις υποθέσεις των φορολογουμένων για τις οποίες έχουν εκδοθεί και καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία μεταγραφής καταλογιστικές πράξεις (φύλλα ελέγχου

κ.λ.π), μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού. Κατά συνέπεια δεν εμπίπτουν και οι υποθέσεις που εκκρεμούν στα φορολογικά δικαστήρια.
β) Στις υποθέσεις της φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, μεταβίβασης ακινήτων, μεγάλης ακίνητης περιουσίας, ενιαίου τέλους ακινήτων, δήλωσης στοιχείων (Ε9), φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος και τέλους συναλλαγής
γ) Όταν η δήλωση υποβάλλεται με επιφύλαξη
δ) Στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με τις οποίες δηλώνεται ζημία σε οποιαδήποτε περίπτωση, όπως για παράδειγμα: Στις περιπτώσεις που δηλώνεται ζημία από τον ένα μόνο σύζυγο ή που δηλώνεται μεν ζημία και το αποτέλεσμα της δήλωσης μετά την αλγεβρική άθροιση των εισοδημάτων είναι αρνητικό, αλλά προκύπτει χαρτόσημο για καταβολή λόγω εισοδήματος Α’ κατηγορίας ή που δηλώνεται ζημία αλλά το τελικό αποτέλεσμα από την αλγεβρική άθροιση των εισοδημάτων από όλες τις κατηγορίες είναι θετικό ή που δηλώνεται ζημία, η οποία όμως προέρχεται από μεταφορά από προηγούμενα έτη. Άλλωστε, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε., παράλειψη του φορολογουμένου να επιδώσει μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους δήλωση, η οποία αναγράφει τη ζημιά που προέκυψε στο ίδιο ή τα προηγούμενα αυτού οικονομικά έτη, του στερεί το δικαίωμα να τη συμψηφίσει.
ε) Υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης και κοινοποίησης των φύλλων ελέγχου, των καταλογιστικών πράξεων και των αποφάσεων επιβολής προστίμων μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, εφόσον γι’ αυτές τα βιβλία και τα στοιχεία των επιτηδευματιών που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ. έχουν κριθεί ανεπαρκή ή ανακριβή από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του π.δ. 186/1992 ή εφόσον παρήλθε άπρακτη η προβλεπόμενη από τις ίδιες διατάξεις προθεσμία προσφυγής ενώπιον των Επιτροπών αυτών. Στις υποθέσεις της περίπτωσης αυτής εμπίπτουν και εκείνες που εκκρεμούν ενώπιον των ανωτέρων Επιτροπών.
II.Φ.Π.Α. Για τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 84 του προαναφερόμενου

νόμου, που αναφέρεται στο Φ.Π.Α., παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις : Οι υποκείμενοι στο Φ.Π.Α. που υπάγονται στις ρυθμίσεις των διατάξεων αυτών (με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου και νόμου) μπορούν να υποβάλλουν, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος, αρχική ή τροποποιητική περιοδική ή έκτακτη ή εκκαθαριστική δήλωση, για φορολογικές περιόδους των οποίων η προθεσμία υποβολής έχει λήξει μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
Επίσης οι υποκείμενοι στο Φ.Π.Α. έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν και
- δηλώσεις αποθεμάτων, ανεξαρτήτως εάν προκύπτει ή όχι ποσό φόρου για καταβολή,
- έκτακτες δηλώσεις για επιστροφή στο δημόσιο ποσών ΦΠΑ που έχουν επιστραφεί αδικαιολόγητα σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41, για τις οποίες ο πρόσθετος φόρος υπολογίζεται από την επομένη της επιστροφής που διενεργήθηκε από τη Δ.Ο.Υ.
-ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ή λήψεων υπηρεσιών και παραδόσεων αγαθών ή παροχών υπηρεσιών
- δηλώσεις Intrastat,
Σε περίπτωση που με τις ανωτέρω δηλώσεις δεν προκύπτει φόρος για καταβολή δεν επιβάλλεται πρόστιμο (πιστωτικές ή μηδενικές περιοδικές ή εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α.). Επίσης δεν επιβάλλεται πρόστιμο για ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών και δηλώσεις intrastat..
Σε περίπτωση που με τις ανωτέρω δηλώσεις προκύπτει φόρος για καταβολή το οφειλόμενο ποσό που προκύπτει από κάθε δήλωση καταβάλλεται :
>εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης χωρίς πρόσθετο φόρο
>σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται ταυτόχρονα με την υποβολή κάθε δήλωσης και κάθε μία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των αντίστοιχων επόμενων μηνών. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριακοσίων (300) ευρώ.
Στην περίπτωση που ο οφειλόμενος φόρος καταβληθεί σε δόσεις υπολογίζεται πρόσθετος φόρος 10% για τις περιπτώσεις για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2008 και 3% για τις

περιπτώσεις που η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε από 1η Ιανουαρίου 2009 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
Οι δηλώσεις θα καταχωρούνται και χειρόγραφα σε ειδικό βιβλίο, στο Τμήμα Εμμέσων και Ειδικών Φόρων, στο οποίο θα αναγράφονται : α) αύξων αριθμός της χειρόγραφης καταχώρησης, β) η ημερομηνία υποβολής, γ) το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και ο Α.Φ.Μ. δ) ο αύξων αριθμός της καταχώρησης στο μηχανογραφικό σύστημα (TAXIS), ε) η φορολογική ή διαχειριστική περίοδος που αφορά η δήλωση, στ) το ποσό του φόρου και ζ) ο αριθμός διπλοτύπου καταβολής της πρώτης δόσης ή του συνολικού ποσού, κατά περίπτωση. Οι Δ.Ο.Υ. θα λάβουν άμεσα οδηγίες για τη μηχανογραφική υποστήριξη της ρύθμισης αυτής από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων.
III. ΕΙΔΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ
H ανωτέρω ρύθμιση καταλαμβάνει, με τις προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν, και τις ειδικές φορολογίες μεταξύ των οποίων: το φόρο κύκλου εργασιών, το φόρο ασφαλίστρων, το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, το τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας, τα τέλη χαρτοσήμου, εκτός από τα τέλη χαρτοσήμου συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων, την εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. και οποιοδήποτε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων που δεν περιλαμβάνεται στις περιπτώσεις δ΄ έως και η΄ του άρθρου 84 ( όπως για παράδειγμα ο ειδικός φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων κλπ.), με εξαίρεση τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
Αναφορικά με τα τέλη χαρτοσήμου διευκρινίζεται ότι στη ρύθμιση υπάγονται τα τέλη χαρτοσήμου που οφείλονται για οποιαδήποτε αιτία, τα οποία δεν έχουν αποδοθεί, ανεξάρτητα από τον τρόπο απόδοσης, με εξαίρεση τις συναλλαγματικές και τα γραμμάτια σε διαταγή.

Επομένως η ρύθμιση καταλαμβάνει και τα τέλη χαρτοσήμου που αποδίδονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κ.Τ.Χ. (εντός 5 ημερών από την κατάρτιση του εγγράφου), εφόσον βέβαια το σχετικό έγγραφο είχε καταρτισθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
IV.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Σημειώνεται ειδικά σε ότι αφορά την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 7 του πιο πάνω άρθρου 84, ότι με βάση τις διατάξεις αυτές, κατ’ εξαίρεση, στους φορολογούμενους που έχουν επιλεγεί για προσωρινό ή τακτικό έλεγχο μέχρι και την ημερομηνία κατάθεσης του σχετικού σχεδίου νόμου στη Βουλή (24-3-2010), δηλαδή σ’ αυτούς για τους οποίους έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου και έχει γίνει έναρξη του ελέγχου (θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ.) μέχρι και την ημερομηνία αυτή, στους οποίους επιδίδεται επί αποδείξει από την αρμόδια ελεγκτική αρχή σχετική έγγραφη πρόσκληση, η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μπορεί να γίνει όχι μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του σχετικού νόμου, αλλά μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της πρόσκλησης και όχι αργότερα από το τέλος αυτού του μήνα. Εννοείται, βέβαια, ότι οι εν λόγω φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις σχετικές δηλώσεις και πριν από την επίδοση σε αυτούς της ως άνω πρόσκλησης.
Περαιτέρω, σε ότι αφορά τους φορολογούμενους για τους οποίους η έναρξη του ελέγχου (θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ.) έχει γίνει ή θα γίνει μετά την ημερομηνία κατάθεσης του σχετικού σχεδίου νόμου στη Βουλή, ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσης της σχετικής εντολής ελέγχου, ο έλεγχος δεν αναστέλλεται, οι καταλογιστικές όμως πράξεις που συναρτώνται με τις ως άνω δηλώσεις δεν μπορούν να εκδοθούν πριν το τέλος του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του σχετικού νόμου.
Επισημαίνεται ότι oι ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 84 ισχύουν αυτοτελώς και ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.3610/2007 (περί δυνατότητας υποβολής δηλώσεων με βάση τα συγκεκριμένα κίνητρα, τις προϋποθέσεις και τους όρους κατά τις διατάξεις αυτές - σχετ. εγκ. ΠΟΛ 1041/2008), χωρίς δυνατότητα

συνδυαστικής και ταυτόχρονης εφαρμογής τόσο των διατάξεων του άρθρου 84, όσο και των διατάξεων του άρθρου 4 του ν.3610/2007

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm