Open menu
22 | 09 | 2021

ΥΠΟΙΚ 1103243/501/0013/

ΠΟΛ. 1120/19-11-2003

 

ΘΕΜΑ: "Οδηγίες για την συμπλήρωση, παραλαβή και εκκαθάριση των δηλώσεων ειδικού φόρου επί των ακινήτων"

 

 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.3091/2002 (Φ.Ε.Κ. 330/24.2.2002), από το έτος 2003 και κάθε επόμενο,

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.3091/2002 (Φ.Ε.Κ. 330/24.2.2002), από το έτος 2003 και κάθε επόμενο, επιβάλλεται ετήσιος ειδικός φόρος τρία τοις εκατόν (3%) επί της αξίας των ακινήτων που βρίσκονται στην Ελλάδα, και ανήκουν σε εταιρείες κατά πλήρη κυριότητα ή επί των οποίων οι εταιρείες έχουν εμπράγματα δικαιώματα ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας. Περαιτέρω, με τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του ιδίου άρθρου προβλέπονται εξαιρέσεις από την καταβολή του φόρου αυτού για ορισμένες κατηγορίες εταιρειών. Επίσης, με το άρθρο 18 του ιδίου νόμου παρέχεται η δυνατότητα στις εταιρείες που υπόκεινται στον ειδικό φόρο επί των ακινήτων να μεταβιβάσουν τα ακίνητα τα οποία έχουν στην κυριότητά τους με ευνοϊκούς όρους και να απαλλαγούν από την υποχρέωση του ειδικού αυτού φόρου για το έτος 2003.

2. Με την 1022340/27/0013 ΠΟΛ.1047/6-3-2003 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 7 του αρ. 17 του Ν.3091/2002, ορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου 3% επί των ακινήτων των εταιρειών, καθώς και τα δικαιολογητικά έγγραφα που συνυποβάλλονται με αυτή. Σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση, η δήλωση του ειδικού φόρου απαιτείται να συνοδεύεται από τα φύλλο υπολογισμού αξίας των ακινήτων. Εξάλλου, με την 1021764/10217/80012 ΠΟΛ.1041/5-3-2003 εγκύκλιο, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 15 έως και 18 του Ν.3091/2002, διευκρινίστηκε ότι υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν όσες εταιρείες έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, εφόσον δεν υπάγονται σε καμία από τις εξαιρέσεις των παραγράφων 2 , 3 και 4 του άρθρου 15 του Ν.3091/2002 και δεν έχουν κάνει χρήση της μεταβατικής διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 18.

3. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν.3091/2002 , η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την 20η Μαΐου κάθε έτους φορολογίας. Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου η δήλωση έπρεπε να υποβληθεί μέχρι την 20η Ιουλίου 2003, αλλά με την 1103609/507/0013/19-11-2003 Α.Υ.Ο. η προθεσμία υποβολής της δήλωσης του έτους 2003, παρατάθηκε μέχρι τις 23-12- 2003. Η δήλωση του ειδικού φόρου υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα, από τα οποία το ένα θεωρείται στην οικεία ένδειξη από τον υπάλληλο της Δ.Ο.Υ, που παραλαμβάνει τη δήλωση και επιστρέφεται στον φορολογούμενο, αφού πρώτα αυτός καταβάλλει τον αναλογούντα φόρο. Με τη θεώρηση το αντίτυπο αποτελεί απόδειξη παραλαβής του εντύπου της δήλωσης και όχι ακριβές αντίγραφο αυτού. Επισημαίνεται ότι η δήλωση δεν μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικώς ή Μέσω Διαδικτύου (Ιnternet - Taxisnet). Αρμόδιος για την παραλαβή των δηλώσεων και τη βεβαίωση του ειδικού φόρου επί των ακινήτων είναι ο προϊστάμενος της Δ.ΟΥ. που είναι αρμόδιος και για τη φορολογία εισοδήματος.

4. Ο φόρος υπολογίζεται με σταθερό συντελεστή 3% - χωρίς την αφαίρεση αφορoλoγήτoυ ποσού - επί της αξίας των ακινήτων όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2961/2001 "Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από λαχεία" και συγκεκριμένα:

- Για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχή που εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, η αξία τους προσδιορίζεται με βάση το σύστημα αυτό.

 - Για γήπεδα (αγροτεμάχια - οικόπεδα) χωρίς κτίσματα, που βρίσκονται σε περιοχές που δεν εφαρμόζεται το αvτικειμενικό σύστημα, ο προσδιορισμός της αξίας γίνεται με βάση την αγοραία αξία, όπως αυτή διαμορφώνεται με τα συγκριτικά στοιχεία.

- Για τα ακίνητα στα οποία υπάρχουν κτίσματα και βρίσκονται σε περιοχές που δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, η αξία των κτισμάτων υπολογίζεται με αντικειμενικά κριτήρια, ενώ η αξία του οικοπέδου με βάση τα συγκριτικά στοιχεία.

 - Σε περίπτωση διαχωρισμού της επικαρπίας από την κυριότητα ο προσδιορισμός της αξίας γίνεται σύμφωνα με όσα ισχύουν στη φορολογία κληρονομιών δωρεών και γονικών παροχών ( άρθρο 15 Ν.2961/2001 ).

Το ποσό του φόρου που προκύπτει καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης. Επισημαίνεται ότι δήλωση που υποβάλλεται χωρίς την καταβολή του οικείου φόρου θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

 

 

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ

Α. Συμπλήρωση της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων:

Πρώτη σελίδα της δήλωσης:

Το πλαίσιο "ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ" συμπληρώνεται με Χ στο ανάλογο τετραγωνίδιο, αν πρόκειται για αρχική, συμπληρωματική, ανακλητική ή δήλωση που υποβάλλεται με επιφύλαξη. Περαιτέρω θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί από το φορολογούμενο όλοι οι κωδικοί - από 001 έως και 015 καθώς και το είδος της δήλωσης αλλά απαραιτήτως και τα στοιχεία του καταθέτοντος τη δήλωση. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη συμπλήρωση του κωδικού 004 (χώρα που βρίσκεται η έδρα του νομικού προσώπου κατά το καταστατικό του), καθώς και στους κωδικούς 012 έως 015. Τα πλαίσια φόρος που αναλογεί, αριθμός διπλοτύπου, ημερομηνία έκδοσης, αριθμός χρηματικού καταλόγου, σειρά χρηματικού καταλόγου καθώς και ημερομηνία βεβαίωσης, συμπληρώνονται από τη Δ.Ο.Υ. Εσωτερική σελίδα της δήλωσης Η εσωτερική σελίδα του εντύπoυ είναι χωρισμένη σε στήλες με τους ενδεικτικούς αριθμούς από 1 έως 20. Σε κάθε γραμμή αντιστοιχεί ένα ακίνητο κυριότητας της εταιρείας και αναγράφονται ευδιάκριτα όλα τα στοιχεία ως ακολούθως:

ΣΤΗΛΗ 1:

Στη στήλη Α/Α ακινήτου αναγράφεται ο αύξων αριθμός του ακινήτου. Αναγράφονται σε ξεχωριστή γραμμή και κατ΄ επέκταση με άλλον αύξοντα αριθμό ακίνητα για τα οποία απαιτείται η συμπλήρωση χωριστού φύλλου εντύπου υπολογισμού αξίας ακινήτoυ ή η αξία του ακινήτου υπολογίζεται με μικτό σύστημα. Π.χ. Διαμέρισμα η αξία του οποίου προσδιορίζεται με το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού, έχει ως παρακολούθημα μία θέση στάθμευσης στην πυλωτή της πολυκατοικίας. Επειδή ο υπολογισμός της αξίας του διαμερίσματος γίνεται με διαφορετικά φύλλα υπολογισμού από εκείνα με τα οποία υπολογίζεται η αξία της θέσης στάθμευσης, στη δήλωση συμπληρώνεται σε διαφορετική γραμμή το διαμέρισμα και σε διαφορετική η θέση στάθμευσης και φυσικά με διαφορετικό αύξοντα αριθμό. ΣΤΗΛΗ 2:

Η στήλη Α/Α Ταυτότητας Ακινήτου συμπληρώνεται μόνο για να συνδέσει ακίνητα που έχουν αναγραφεί σε διαφορετικές γραμμές, επειδή ο τρόπος υπολογισμού της αξίας τους γίνεται με διαφορετικό φύλλα υπολογισμού ή η αξία τους υπολογίζεται με το μικτό σύστημα (συγκριτικά στοιχεία και αντικειμενικός προσδιορισμός αξίας). Στην περίπτωση αυτή, θα αναγράφεται ο Α/Α της γραμμής στην οποία έχει καταχωρηθεί το κύριο ακίνητο.

Π.χ : α) Διαμέρισμα πολυκατοικίας συμπληρώνεται στη γραμμή με Α/Α 3. Με Α/Α 4 συμπληρώνεται αποθήκη στον ίδιο χώρο της πολυκατοικίας, η οποία αποτελεί παρακολούθημα του πιο πάνω διαμερίσματος. Στη δεύτερη στήλη στη γραμμή που έχει αναγραφεί η αποθήκη, θα συμπληρωθεί ο αριθμός 3, έτσι ώστε η αποθήκη να συνδέεται με το διαμέρισμα του οποίου αποτελεί παρακολούθημα. β) Σε οικόπεδο εντός σχεδίου, που η αξία του υπολογίζεται με συγκριτικά στοιχεία, υπάρχει μονοκατοικία. Έστω ότι το οικόπεδο αναγράφεται στη γραμμή με Α/Α 2 και το κτίσμα το οποίο υπολογίζεται με αντικειμενικά κριτήρια στη γραμμή με Α/Α 3. Στη δεύτερη στήλη στη γραμμή που έχει αναγραφεί το οικόπεδο, θα συμπληρωθεί ο αριθμός 2, έτσι ώστε το κτίσμα να συνδεθεί με το οικόπεδο πάνω στο οποίο κτίστηκε.

Διευκριvίζεται ότι σε περίπτωση που δηλώνονται ακίνητα τα οποία είναι αυτοτελή και δεν συνδέονται με άλλα ακίνητα η στήλη αυτή δεν συμπληρώνεται.

ΣΤΗΛΗ 3:

Στη στήλη Κωδικός Συστήματος αναγράφεται ο κωδικός συστήματος σύμφωνα με τα ακόλουθα:

 - Κωδικός 1 για κτίσματα και οικόπεδα εντός αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων (Έντυπα υπολογισμού 1 έως 5 και Κ4 έως Κ9)

- Κωδικός 2 για κτίσματα και αγροτεμάχια εντός αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων (Έντυπα Κ1 έως Κ9 και Α.Α. ΓΗΣ)

- Κωδικός 3 για κτίσματα εντός αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων (Έντυπα Κ1 έως Κ9) και οικόπεδα εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων.

ΣΤΗΛΕΣ 4 - 7:

Στις στήλες 4 έως 7 αναγράφονται ο νομός, ο δήμος ή η κοινότητα, ο ταχυδρομικός κωδικός, η οδός και ο αριθμός ή η θέση που βρίσκεται το ακίνητο, καθώς και ο αριθμός του Οικοδομικού Τετραγώνου όπως είναι καταγεγραμμένο στους πίνακες του Υπ. Οικονομικών που χρησιμοποιούνται για τον αντικειμενικό προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων. Σε περίπτωση που, στους εν λόγω χάρτες του Υπουργείου οικονομικών δεν υπάρχει ο αριθμός του Οικοδομικού Τετραγώνου, τότε αναγράφεται ο αριθμός του Ο.Τ. των πολεοδομικών χαρτών.

ΣΤΗΛΗ 8:

Αναγράφεται η κατηγορία ακινήτου σύμφωνα με τα ακόλουθα:

ΚΩΔ. 1: Κατοικία ή Διαμέρισμα (Έντυπα Ε1 ή Κ1)

ΚΩΔ. 2: Μονοκατοικία (Έντυπο Ε1 ή Κ2)

ΚΩΔ. 3: Επαγγελματική Στέγη (Έντυπα Ε2 ή Κ3)

ΚΩΔ. 4: Οικόπεδο, Αγροτεμάχιο (Έντυπο Ε3 ή Α.Α. ΓΗ Σ ή χωρίς έντυπο όταν υπολογίζεται με συγκριτικά στοιχεία)

ΚΩΔ. 5: Γεωργικά. Κτηνοτροφικά κτήρια, Αποθήκες (Έντυπα Ε4 ή Κ5)

ΚΩΔ. 6: Θέση Στάθμευσης (Έντυπο Ε5)

ΚΩΔ. 7: Σταθμοί αυτοκινήτων (Έντυπο Κ4)

ΚΩΔ. 8: Βιοτεχνικά ή Βιομηχανικά κτήρια (Έντυπo Κ4)

ΚΩΔ. 9: Νοσηλευτήρια, Ευαγή Ιδρύματα, Ξενοδοχεία, Τουριστικές Εγκαταστάσεις (Έντυπο K6)

ΚΩΔ.10. Eκπαιδευτήρια (Έντυπο Κ7)

 ΚΩΔ. 11 Αθλητικές εγκαταστάσεις (Έντυπο Κ8)

ΚΩΔ. 12 Κτήρια που δεν μπορούν να υπαχθούν στις ανωτέρω κατηγορίες (Έντυπο Κ9)

ΣΤΗΛΗ 9:

Στη στήλη Όροφος αναγράφεται ο κωδικός ορόφου και συγκεκριμένα Υ για το υπόγειο, Ο για το ισόγειο, 1 για το 1ο όροφο, 2 για το δεύτερο όροφο Κ.Ο.Κ.

ΣΤΗΛΕΣ 10-12:

Στις στήλες 10 έως 12 αναγράφεται η επιφάνεια των κυρίων χώρων, των βοηθητικών χώρων αλλά και του οικοπέδου ή του αγροτεμαχίου χωρίς δεκαδικά ψηφία.

ΣΤΗΛΗ 13:

Στη στήλη Χρονολογία Κτήσης αναγράφεται η χρονολογία που αποκτήθηκε το ακίνητo ή συστάθηκε το εμπράγματο δικαίωμα. Σε περίπτωση που το ακίνητο έχει αποκτηθεί με περισσότερους του ενός τίτλους σε διαφορετικούς χρόνους, τότε ως χρονολογία κτήσης θα αναγραφεί αυτή του τελευταίου τίτλου. ΣΤΗΛΗ 14:

 Στη στήλη Τιμή Ζώνης, Εκκίνησης ή Α.Β.Α ή Ε.Β.Α αναγράφεται η τιμή ζώνης, εκκίνησης ή η αρχική βασική αξία του ακινήτου.

ΣΤΗΛΗ 15:

Στη στήλη Συνολική Αξία αναγράφεται η συνολική αξία του ακινήτου όπως προκύπτει από τα φύλλα υπολογισμού ή τα συγκριτικά στοιχεία και όχι το ποσοστό της αξίας της πλήρους κυριότητας ή του εμπράγματου δικαιώματος που έχει ο φορολογούμενος.

ΣΤΗΛΗ 16:

Στη στήλη Ποσοστό Πλήρους Κυριότητας αναγράφεται το ποσοστό της πλήρους κυριότητας που έχει ο φορολογούμενος.

ΣΤΗΛΕΣ 17 -18:

 Στις στήλες Ποσοστό Ψιλής Κυριότητας και Επικαρπίας, αναγράφεται το ποσοστό του εμπράγματου δικαιώματος, μόνο όταν ο φορολογούμενος έχει το δικαίωμα αυτό.

ΣΤΗΛΗ 19:

Στη στήλη Αξία Ακινήτου που Φορολογείται, αναγράφεται η αξία του ακινήτου που φορολογείται, κατά το ποσοστό κυριότητας του φορολογουμένου. Μετά το πέρας της αναγραφής των ακινήτων και στην αμέσως επόμενη γραμμή θα αναγράφεται το άθροισμα των περιεχομένων των στηλών 16 έως 19 (Ποσοστό Πλήρους Κυριότητας, Ποσοστό Ψιλής Κυριότητας, Ποσοστό Επικαρπίας και Αξία Ακινήτου που φορολογείται). Τα αθροίσματα αυτό θα μεταφέρονται αντίστοιχα στους κωδικούς 012 έως και 015 στην πρώτη σελίδα της δήλωσης. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ορθή και πιστή μεταφορά των ποσών αυτών από το εσωτερικό του εντύπου στη πρώτη σελίδα.

 

Β. Παραλαβή της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων:

Οι υπάλληλοι που θα παραλαμβάνουν τις δηλώσεις πρέπει να προβαίνουν σε έναν προκαταρκτικό έλεγχο, για να εξακριβώσουν αν οι ενδείξεις (τα στοιχεία) κάθε δήλωσης έχουν συμπληρωθεί σωστά και αν έχουν επισυναφθεί τα φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτων και τα ειδικά έντυπα κατά περίπτωση, καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η δήλωση αποτελεί δεσμευτικό τίτλο για τον υπόχρεο, γι΄ αυτό σε περίπτωση που διαπιστώνονται λάθη ή ελλείψεις στη συμπλήρωση της δήλωσης, η διόρθωσή τους θα πρέπει να γίνεται από τον ίδιο το φορολογούμενο. Αν ο φορολογούμενος παρά τις υποδείξεις αρνείται να διορθώσει τα λάθη ή να συμπληρώσει τις ελλείψεις της δήλωσής του, τότε η δήλωση θα παραπέμπεται για έλεγχο. Οι Προϊστάμενοι της ΔΟΥ, θα μεριμνούν για τον έλεγχο των δηλώσεων αυτών κατά προτεραιότητα.

 Μετά τον έλεγχο των στοιχείων η δήλωση θα υπογράφεται από τον υπάλληλο που την παρέλαβε.

Οι δηλώσεις ειδικού φόρου αμέσως μετά την παραλαβή τους, θα καταχωρούνται στο βιβλίο παραλαβής δηλώσεων ειδικού φόρου επί των ακινήτων, για να πάρουν αύξovτα αριθμό (Υπόδειγμα για τις Δ.Ο.Υ. που δεν έχουν ενταχθεί στο TAXIS επισυνάπτεται). Ο αριθμός του βιβλίου αυτού, που θα πάρει κάθε δήλωση, θα μεταφερθεί στην πρώτη σελίδα της δήλωσης και θα γραφεί στο οικείο ορθογώνιο πλαίσιο με τη σχετική ένδειξη, που βρίσκεται στο επάνω δεξιό μέρος της δήλωσης.

Γ. Εκκαθάριση της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων: Α. Δ.Ο.Υ. που έχουν ενταχθεί στο υποσύστημα TAXIS - ΦΜΑΠ.

Οι Δ.Ο.Υ. που έχουν ενταχθεί στο υποσύστημα ΤAXIS - ΦΜΑΠ παραλαμβάνουν τις δηλώσεις σύμφωνα με τις πιο κάτω οδηγίες: Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Ειδικού Φόρου 3% επί των Ακινήτων Η μηχανογραφική υποστήριξη των δηλώσεων ειδικού φόρου 3% επί των ακινήτων, υλοποιήθηκε στα πρότυπα της αντίστοιχης λειτουργίας των Φ.Μ.Α.Π. για λόγους ομοιογένειας αλλά και αξιοποίησης της μέχρι τώρα εμπειρίας των υπαλλήλων στη χρήση του υποσυστήματος του Φ.Μ.Α.Π. Αποτελεί μία επιπλέον επιλογή στο κεντρικό μενού του υποσυστήματος και υποστηρίζει την παραλαβή - εκκαθάριση - βεβαίωση των δηλώσεων ειδικού φόρου 3%, εμπρόθεσμων και εκπρόθεσμων, τη δημιουργία Α.ΦΕ.Κ., καθώς και την ακύρωση βεβαιώσεων για τις περιπτώσεις που το εκδοθέν διπλότυπο ακυρώνεται. Οι εργασίες αυτές υλοποιούνται από την επιλογή "Ε.Φ.Α. 3% - Δήλωση" όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη.

- Στην κεντρική οθόνη παραλαβής της δήλωσης τα στοιχεία που συμπληρώνουμε στην πρώτη σελίδα είναι το Α.Φ.Μ. του υπόχρεου, το είδος της δήλωσης, ο φoρoλογικός συντελεστής και ο κωδικός του ελεγκτή. Στην επόμενη σελίδα συμπληρώνoυμε τα αντίστοιχα ποσά και δίνουμε εντολή για τον υπολογισμό του φόρου και την εκτύπωση του διπλότυπου, όπως φαίνεται και στις οθόνες που ακολουθούν:

 - Παρόμοια είναι και η χρήση της οθόνης "Δημιουργία ΑΦΕΚ" όπου δίνουμε τον αριθμό της οριστικοποιημένης προς ΑΦΕΚ δήλωσης και δημιουργούμε το ΑΦΕΚ:

- Με χρήση της οθόνης "Ακύρωση δηλώσεων Ε.Φ.Α. που έχουν βεβαιωθεί" και συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ημερομηνίες πραγματοπoιείται η Ακύρωση Βεβαιώσεων:

- Επίσης, το σύστημα δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων για τις "Αρχικές- Τροποποιητικές Δηλώσεις" και για τις "Κατανομές" από την επιλογή "Στατιστικά" :

- Ο χρήστης μπoρεί ακόμη να εκτυπώσει "Bιβλίο Μεταγραφής", "Κατάσταση Παραλαβής" και "Α.Φ.ΕΚ." από την επιλoγή "Εκτυπώσεις".

- Ειδικά η οθόνη "Εκτύπωση ΑΦΕΚ" έχει ως εξής:

- Τέλος, στην περίπτωση που χρειαστεί εκτύπωση χρηματικού καταλόγου, αυτό γίνεται από το υποσύστημα των Εσόδων με τη γνωστή στο Τμήμα Εσόδων διαδικασία και χαρακτηριστικά:

Τύπος Πηγής = 16, Eίδoς Φόρου = 1323 . Ο ΚΑΕ στον οποίο βεβαιώνεται ο φόρος είναι ο 221 όπως και στο Φ.Μ.Α.Π.

Β. Δ.Ο.Υ. που δεν έχουν ενταχθεί στο υπoσύστημα TAXIS - ΦΜΑΠ αλλά έχουν ενταχθεί στο ΤAXIS.

Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος Φ.Μ.Α.Π. - Ε.Φ.Α. στη Δ.Ο.Υ, η καταχώρηση και η εκκαθάριση των δηλώσεων θα γίνεται χειρόγραφα και το διπλότυπο εκδίδεται από την επιλογή "ΟΙΚΟΘΕΝ - ΔΗΛΩΣΗ - Ε.Δ.Ε." του υποσυστήματος των εσόδων σύμφωνα με τη γνωστή διαδικασία και χαρακτηριστικά τα εξής:

- Δήλωση

- Τόπος πηγής 16

- Είδος φόρου 1323 - Κ.Α.Ε. 211 για τον εμπρόθεσμο φόρο 711 για τον εκπρόθεσμο φόρο

- Έκπτωση, μηδέν και δόσεις μηδέν (ποσό πληρωμής = ποσό βεβαίωσης)

Γ. Δ.Ο.Υ., που δεν έχουν ενταχθεί στο TAXIS

Για τις Δ.Ο.Υ. οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί στο TAXIS η καταχώρηση, η βεβαίωση και η είσπραξη του φόρου θα γίνεται χειρόγραφα. Οι δηλώσεις αυτές θα πρέπει να καταχωρούνται στο βιβλίο μεταγραφής δηλώσεων σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (1),

 

ΙΙΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ:

 Ο υπόχρεος μπορεί να υποβάλλει δηλώσεις με τις οποίες συμπληρώνει φορολογητέα αξία, μέχρι την ημερομηνία καταχώρησης του φύλλου ελέγχου στο οικείο βιβλίο. Οι δηλώσεις αυτές παραλαμβάνονται και εκκαθαρίζονται σύμφωνα με τα ανωτέρω και ο υπόχρεος με την υποβολή τους καταβάλλει τον αναλογούντα φόρο με τις επ΄ αυτού προσαυξήσεις σε περίπτωση που είναι εκπρόθεσμες.

 

 IV. ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ:

Ο υπόχρεος μπορεί να υποβάλλει δηλώσεις με τις οποίες ανακαλεί φορολογητέα αξία, μόνο εντός του οικείου οικονομικού έτους . Η ανακλητική δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από τα παραστατικά εκείνα έγγραφα τα οποία να αιτιολογούν την ανάκληση, δεδομένου ότι η δήλωση αποτελεί δεσμευτικό τίτλο για το φορολογούμενο τον οποίο όμως μπορεί να ανακαλέσει για λόγους συγγνωστής πλάνης, φέροντας το βάρος της απόδειξης. Οι δηλώσεις αυτές παραλαμβάνονται και εκκαθαρίζονται, εφόσον η αιτιολογία κριθεί επαρκής σύμφωνα με τα ανωτέρω και στη συνέχεια συντάσσεται Α.Φ.ΕΚ. για τον επιπλέον φόρο που έχει καταβληθεί. Στην περίπτωση απόρριψης της ανάκλησης επιδίδεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. με απόδειξη, γνωστοποίηση αυτής στο φορολογούμενο ο οποίος μπορεί να τη προσβάλλει προσφεύγοντας, μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται. Σε περίπτωση που έχει παρέλθη το οικείο οικονομικό έτος, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. γνωστοποιεί στον φορολογούμενο με απόδειξη ότι δεν μπορεί να εκκαθαριστεί η ανακλητική του δήλωση λόγω παρέλευσης του oικείoυ οικονομικού έτους και ο υπόχρεος μπορεί να προσφύγει εντός εξήντα ημερών στο διοικητικό πρωτοδικείο το οποίο είναι αρμόδιο να αποφανθεί στην ουσία της δήλωσης.

 

V. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ.

Ο υπόχρεος μπορεί να υποβάλλει δήλωση με επιφύλαξη, η οποία πρέπει να είναι εγγράφως αιτιολογημένη. Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., είτε την αποδέχεται την επιφύλαξη και συντάσσει Α.Φ.ΕΚ μετά από νέο εκκαθάριση είτε την απορρίπτει και γνωστοποιεί εγγράφως αυτό στον υπόχρεο με ιδιαίτερη ανακοίνωση. την οποία θα επιδώσει με απόδειξη σε αυτόν ο οποίος μπορεί να ασκήσει προσφυγή εντός εξήντα ημερών στο διοικητικό πρωτοδικείο.

Η υποβολή δήλωσης με επιφύλαξη δεν αναστέλλει την είσπραξη του οικείου φόρου με την υποβολή της δήλωσης.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm