Open menu
20 | 05 | 2022

Αθήνα 16/01/1989
Αρ. Πρωτ.: 1005428

ΠΟΛ. 1020

 

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους υπόχρεους με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης με βάση την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:....

κ.λ.π.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ. 8 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 3323/1955, εφόσον συντρέχει περίπτωση, υποβάλλονται από τους υπόχρεους, μαζί με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος, τα εξής δικαιολογητικά:

α) Βεβαιώσεις των επιχειρήσεων γενικώς ή των αρμοδίων υπηρεσιών από τις οποίες να προκύπτει το ποσό του καθαρού εισοδήματος που καταβλήθηκε στον δικαιούχο, το οποίο απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό ΄ τρόπο, βάσει των κειμένων διατάξεων (περιπτ. α΄)
β) Βεβαιώσεις επιχειρήσεων γενικώς ή των αρμόδιων υπηρεσιών από τις οποίες να προκύπτουν τα ποσά των καθαρών αποδοχών των δικαιούχων, τα οποία βάσει των κειμένων διατάξεων δεν θεωρούνται εισόδημα (περιπτ. β΄).
γ) Κατά περίπτωση απαιτούνται:

αα) Κυρωμένο αντίγραφο του συμβολαίου ή του προσυμφώνου από το οποίο να προκύπτουν τα χρηματικά ποσά που απέκτησε ο δικαιούχος κατά το χρόνο της πώλησης του ακινήτου ή του κινητού πράγματος ή βεβαίωση του συμβολαιογράφου από την οποία να προκύπτουν τα πιο πάνω στοιχεία.
ββ) θεωρημένη απόδειξη αγοράς κινητού πράγματος από επιτηδευματία, η οποία εκδίδεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, από την οποία αποδεικνύεται η είσπραξη χρηματικών ποσών από την πώληση κινητών πραγμάτων του δικαιούχου.
γγ) Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 του αγοραστή και του πωλητή, από τις οποίες να προκύπτουν το αντικείμενο των περιουσιακών στοιχείων που διατέθηκαν, τα χρηματικά ποσά κι ο χρόνος που καταβλήθηκαν ή εισπράχθηκαν, από τη διάθεση αυτών των περιουσιακών στοιχείων, εφόσον από το νόμο δεν είναι υποχρεωτική η έκδοση άλλου στοιχείου, για τη διάθεση αυτών των περιουσιακών στοιχείων (περιπτ. γ΄).

δ) Το πρωτότυπο της μοναδικής βεβαίωσης εισαγωγής συναλλάγματος της αρμόδιας τράπεζας ή των ΕΛΤΑ, μέσω των οποίων έχει εισπραχθεί από το δικαιούχο ελεύθερο συνάλλαγμα στην Ελλάδα, δηλαδή, συνάλλαγμα το οποίο δεν είναι υποχρεωτικά εκχωρητέο στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Αντί για τις μοναδικές αυτές βεβαιώσεις, μπορεί να υποβληθεί, κατά περίπτωση, σχετική βεβαίωση του Τελωνείου ή της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., μόνο όταν τα πρωτότυπα των μοναδικών αυτών βεβαιώσεων έχουν υποβληθεί στις υπηρεσίες αυτές, ως δικαιολογητικά για τη μείωση ή απαλλαγή από δασμούς ή φόρους, που αφορούν στοιχεία για τα οποία υπολογίσθηκε σε βάρος του φορολογουμένου δαπάνη της παρ. 5 αυτού του άρθρου. Από τις βεβαιώσεις αυτές πρέπει να προκύπτει το ποσό του συναλλάγματος που αναγράφεται στις μοναδικές βεβαιώσεις εισαγωγής συναλλάγματος και τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία, για τη μείωση των δασμών ή των φόρων των οποίων χρησιμοποιούνται καθώς και το ύψος του συναλλάγματος που ήταν αναγκαίο για τη μείωση των δασμών ή των φόρων αυτών (περιπτ. δ).
ε) Συμβολαιογραφικό έγγραφο ή κυρωμένο αντίγραφο του ή ιδωτικό έγγραφο με βέβαιη χρονολογία, από το οποίο αποδεικνύεται η σύναψη δανείου από το δικαιούχο, ως και τα χρηματικά ποσά που έλαβε αυτός. Αν η σύναψη του δανείου προκύπτει από λογιστικά βιβλία, το ποσό του ληφθέντος δανείου θα προκύπτει από βεβαίωση της επιχείρησης, η οποία χορήγησε το δάνειο (περιπτ. ε΄).
στ) Βεβαίωση του προϊστάμενου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. από την οποία θα προκύπτουν τα στοιχεία του δωρητή, του δωρεοδόχου, τυχόν συγγένεια μεταξύ τους, τα χρηματικά ποσά που δωρήθηκαν και ο χρόνος που υποβλήθηκε η σχετική δήλωση φόρου δωρεάς (περιπτ. στ΄).
ζ) Αν οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των προηγούμενων ετών δεν έχουν υποβληθεί στην ίδια φορολογική αρχή στην οποία υποβάλλεται η δήλωση του οικείου οίκον, έτους, σχετικές βεβαιώσεις των προϊσταμένων των αρμόδιων Δ.Ο.Υ. με τις οποίες να βεβαιώνονται αναλυτικά τα στοιχεία που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, εφόσον τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τις υπόψη δηλώσεις (περιπτ. ζ΄).

2. Όλες οι βεβαιώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εκδίδονται ατελώς.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm