Open menu
09 | 08 | 2022

Αθήνα 06/04/2015
Αρ. πρωτ.: 

ΠΟΛ. 1078

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις ως προς την διαδικασία επιστροφής φόρου που παρακρατήθηκε ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Όπως έχει διευκρινισθεί από τη Διοίκηση με τις ΠΟΛ.1129/2011 και ΠΟΛ.1039/2015 εγκύκλιους μας, προκειμένου για την επιστροφή φόρου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, ο οποίος παρακρατήθηκε σε εισόδημα από μερίσματα, θα πρέπει η ενδιαφερομένη εταιρεία (ημεδαπή ή αλλοδαπή) σε βάρος της οποίας έγινε η παρακράτηση φόρου να ζητήσει την επιστροφή του παρακρατηθέντος φόρου. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στη Δ.Ο.Υ. στην οποία αποδόθηκε ο παρακρατηθείς φόρος, πλην όμως, το ατομικό φύλλο έκπτωσης πρέπει να εκδοθεί στο όνομα της ημεδαπής εταιρείας, δεδομένου ότι αυτή είχε αποδώσει τον παρακρατηθέντα φόρο στο Δημόσιο και επομένως σε βάρος της είχε γίνει η σχετική βεβαίωση (για ολόκληρο το καταβαλλόμενο ποσό). Επιπλέον, η ημεδαπή εταιρία (υπόχρεος σε παρακράτηση) πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, με την οποία να δηλώνει ότι το ποσό του παρακρατηθέντος φόρου θα πρέπει να καταβληθεί (εκχώρηση κατά κάποιο τρόπο) στην αλλοδαπή εταιρεία από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Σημειώνεται, ότι στην αίτηση της αλλοδαπής δικαιούχου εταιρίας θα πρέπει να αναφέρεται και ο λογαριασμός στον οποίο θα μεταφερθεί το σχετικό ποσό, που τηρείται σε τράπεζα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
2. Δεδομένου ότι ο υπόχρεος σε παρακράτηση φόρου έχει δική του αυτοτελή υποχρέωση να προβεί στην παρακράτηση αυτή και να αποδώσει το αντίστοιχο ποσό στο Δημόσιο, υποβάλλοντας σχετική δήλωση, για τις περιπτώσεις αχρεώστητης καταβολής φόρου διευκρινίζεται ότι και ο υπόχρεος σε παρακράτηση μπορεί να ανακαλέσει τη δήλωσή του και να ζητήσει από το Δημόσιο το φόρο που καταβλήθηκε αχρεωστήτως (σχετ. η ΣτΕ 3263/1989), υπό την προϋπόθεση να έχει επιβαρυνθεί ο ίδιος με το φόρο, ώστε να μην πλουτίσει αδικαιολόγητα από την επιστροφή του.
3. Με βάση τα ανωτέρω, ως προς τη διαδικασία επιστροφής του αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου στον υπόχρεο σε παρακράτηση, γίνεται δεκτό ότι η σχετική αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται: α) από ιδιωτικό έγγραφο, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή, στο οποίο ο δικαιούχος της αμοιβής θα βεβαιώνει ότι εισέπραξε το πλήρες ποσό αυτής και συνεπώς δεν επιβαρύνθηκε με το ποσό της παρακράτησης φόρου και β) από δήλωση παραίτησης του δικαιούχου της αμοιβής από οποιαδήποτε μελλοντική αξίωσή του έναντι του Ελληνικού Δημοσίου από την αιτία αυτή.
Σε περίπτωση αλλοδαπού δικαιούχου της αμοιβής, προκειμένου να διαπιστώνεται η γνησιότητα του κατά τα ανωτέρω ιδιωτικού εγγράφου του, αυτό θα πρέπει να φέρει επισημείωση της Χάγης (σφραγίδα Apostile) (ν.1497/1984, ΦΕΚ A΄188), εφόσον το αλλοδαπό Κράτος εμπίπτει στην κατάσταση των κρατών που έχουν προσχωρήσει στην Σύμβαση της Χάγης, όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει. Για τα κράτη τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει στην ανωτέρω Σύμβαση, ισχύει η προξενική θεώρηση. Το σχετικό ιδιωτικό έγγραφο υποβάλλεται πρωτότυπο και απαιτείται η επίσημη μετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι, ανεξάρτητα από το αν η αίτηση για την επιστροφή του φόρου έχει γίνει από τον δικαιούχο της αμοιβής ή τον υπόχρεο σε παρακράτηση, σε κάθε περίπτωση το ατομικό φύλλο έκπτωσης πρέπει να εκδοθεί στο όνομα του υπόχρεου σε παρακράτηση, δεδομένου ότι ο τελευταίος είχε αποδώσει τον παρακρατηθέντα φόρο στο Δημόσιο υποβάλλοντας σχετική δήλωση και επομένως σε βάρος του είχε γίνει η σχετική βεβαίωση.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm