Open menu
22 | 07 | 2024

Αθήνα 18/06/2024
Αρ. πρωτ.:

Α. 1094


ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1102/13.7.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α΄ 77) φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή» (Β΄ 4650).

 

 

Άρθρο 1

 

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1102/13.7.2023 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του Ν. 27/1975 (Α΄ 77) φορολογικού έτους 2023 και επόμενων καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή» (Β΄4650), ως ακολούθως:

 

1. Τα υποδείγματα Ι και ΙΙ της απόφασης αντικαθίστανται με τα υποδείγματα Ι και ΙΙ αντίστοιχα που επισυνάπτονται στην παρούσα, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2. Η παρ. 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η υποβολή των δηλώσεων της παρ. 1 γίνεται στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Η δήλωση υποβάλλεται είτε από τους ίδιους τους υπόχρεους αν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, είτε από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, είτε από εξουσιοδοτημένο φοροτεχνικό - λογιστή με τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης».

3. Στο άρθρο 3 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Στην περίπτωση πλοίων που από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισμού Λιμένος 23 (Β΄ 231/2000), δεν υπόκεινται σε καταμέτρηση κόρων ολικής χωρητικότητας υπολογίζεται το ελάχιστο ποσό φόρου των διακοσίων (200) ευρώ πριν τον πολλαπλασιασμό του με τους συντελεστές της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 27/1975 ».

4. Οι περ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Έγγραφο εθνικότητας ή άδεια εκτέλεσης πλόων ή πιστοποιητικό κυριότητας του πλοίου από το οποίο προκύπτουν το όνομα, η σημαία, ο λιμένας, ο αριθμός νηολογίου/λεμβολογίου/ΒΕΜΣ, ο ΑΜΥΕΝ, το Δ.Δ.Σ., ο αριθμός ΙΜΟ, οι Κ.Ο.Χ., οι Κ.Κ.Χ., ο τύπος, το ολικό μήκος, έτος αποπεράτωσης ναυπήγησης, ημερομηνία αρχικής εγγραφής του πλοίου.

β) Στην περίπτωση κατά την οποία δεν προκύπτουν οι Κ.Ο.Χ., οι Κ.Κ.Χ. και το ολικό μήκος του πλοίου από τα δικαιολογητικά της περ. α, πιστοποιητικό οικείας λιμενικής αρχής για τους κόρους της καθαρής και ολικής χωρητικότητας και για τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής για το ολικό μήκος αυτού, με εξαίρεση την περίπτωση πλοίων που από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισμού Λιμένος 23 δεν υπόκεινται σε καταμέτρηση κόρων ολικής χωρητικότητας».

5. Η παρ. 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι δηλώσεις φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας των αποβιωσάντων πλοιοκτητών φυσικών προσώπων που αφορούν στην εκμετάλλευση του πλοίου μέχρι την ημερομηνία του θανάτου τους, υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υποπερ. αα) και ββ) της παρ. 1 από τους νόμιμους κληρονόμους τους στην αρμόδια για το πλοίο υπηρεσία της ΑΑΔΕ».

6. Η παρ. 4 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας ολοκλήρωσης της υποβολής της δήλωσης φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 με ελληνική σημαία και σημαία ΕΕ και ΕΟΧ πλην της ελληνικής στην ψηφιακή πύλη myAADE, καθώς και των συνυποβαλλομένων εντύπων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1, εντός της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης, αυτή υποβάλλεται χωρίς κυρώσεις εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, στην αρμόδια για το πλοίο υπηρεσία της ΑΑΔΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υποπερ. αα) και ββ) της παρ. 1».

 

 

Άρθρο 2

 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm