Κεντρικό Μενού

Αθήνα 13/07/2023
Αρ. πρωτ.:

Α. 1073


ΘΕΜΑ:
Απόσυρση από τη χρήση και οριστική παύση Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) για το σύνολο των οντοτήτων. Παύση χρήσης απλών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) για τις οντότητες εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα και ορισμός υποχρέωσης χρήσης, ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου ή ΦΤΜ Εστιατορίου ή ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου.

 

 

Άρθρο 1
Απόσυρση από τη χρήση και οριστική παύση Εδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ)


Οι οντότητες που εκδίδουν τα λογιστικά τους στοιχεία με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1220/2012 (Β΄ 3517) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών ή είναι κάτοχοι αυτών, παύουν τη χρήση αυτών έως και την 31.10.2023 και έχουν την υποχρέωση υποβολής δήλωσης οριστικής παύσης τους, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 4 της παρούσας.
 


Άρθρο 2
Παύση χρήσης απλών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) από τις οντότητες εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα


Οι οντότητες εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα και εκδίδουν τα λογιστικά τους στοιχεία με τη χρήση απλών ΦΗΜ της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1220/2012 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών παύουν τη χρήση αυτών έως και την 30.06.2024, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 4 της παρούσας.
 


Άρθρο 3
Υποχρέωση χρήσης ΦΗΜΑΣ εστιατορίου, ΦΤΜ εστιατορίου, ΑΔΗΜΕ εστιατορίου


1. Οι οντότητες εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα και εκδίδουν τα λογιστικά τους στοιχεία με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ από την 01.11.2023 και εφεξής έχουν την υποχρέωση χρήσης ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου ή ΦΤΜ Εστιατορίου ή ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην υπό στοιχεία Α. 1173/2022.
2. Οι οντότητες εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα και εκδίδουν τα λογιστικά τους στοιχεία με τη χρήση απλών ΦΗΜ, από την 01.07.2024 και εφεξής, έχουν την υποχρέωση χρήσης ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου ή ΦΤΜ Εστιατορίου ή ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην υπό στοιχεία Α. 1173/2022.
 


Άρθρο 4
Διαδικασία απόσυρσης - παύσης


Η δήλωση οριστικής παύσης του άρθρου 1 της παρούσας, υποβάλλεται στο πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ. μέσω της διαδικτυακής πύλης της ΑΑΔΕ (έντυπο Δ13), εφόσον έχει εκδοθεί πρόσφατο, ήτοι εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερών, τελικό Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ».
Κατά παρέκκλιση του ανωτέρω εδαφίου η δήλωση παύσης υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., από τις οντότητες που εκδίδουν τα λογιστικά τους στοιχεία με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Εκπρόθεσμης δήλωσης παύσης ή απώλειας ΦΗΜ.
2. Το τελευταίο εκδοθέν Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» φέρει ημερομηνία προγενέστερη των έξι (6) μηνών της ημερομηνίας έκδοσης της Τεχνικής Αναφοράς Βλάβης, η οποία συνυποβάλλεται με το ως άνω δελτίο και τη δήλωση παύσης λόγω βλάβης.
Σε περίπτωση βλάβης ΦΗΜ, και εφόσον το τελευταίο εκδοθέν Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης Ζ φέρει ημερομηνία εντός των προηγούμενων έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Τεχνικής Αναφοράς Βλάβης, η δήλωση παύσης λόγω βλάβης υποβάλλεται από την επιχείρηση που κατέχει την άδεια καταλληλότητας ή την άδεια τεχνικής υποστήριξης ΦΗΜ, για λογαριασμό του κατόχου ΦΗΜ.

Οι κωδικοί οριστικής παύσης ΦΗΜ είναι οι εξής:

23. Παύση λόγω πλήρωσης μνήμης 41 Απόσυρση Φ.Η.Μ.
10 Αυτοπαράδοση λόγω παύσης εργασιών της επιχείρησης
24 Παύση λόγω θανάτου
38 Ασυμβατότητα με δεκαδικά των συντελεστών ΦΠΑ
25 Παύση λόγω βλάβης φορολογικής μνήμης.

Η διαδικασία απόσυρσης και οριστικής παύσης του άρθρου 1 ή παύσης χρήσης του άρθρου 2 της παρούσας, διενεργείται, από τις υπόχρεες οντότητες, μετά την ολοκλήρωση έγκρισης αδειών καταλληλότητας ΦΗΜ από τουλάχιστον τέσσερις (4) διαφορετικούς κατασκευαστές, κατά περίπτωση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.