Αθήνα 04/05/2023
Αρ. πρωτ.: 17992


ΘΕΜΑ: Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων του άρθρου 23 του N . 5026/2023 (Α΄ 45).

 

 

Άρθρο 1
Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ)


Οι υπόχρεοι σε Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης του Ν. 5026/2023 (Α΄ 45) υποβάλλουν στην προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 5026/2023 , Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων σύμφωνα με επισυναπτόμενο στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ» το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
 


Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος


1. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται κάθε άλλη προγενέστερη διάταξη που ρυθμίζει τα ίδια με την παρούσα απόφαση θέματα.
 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
(Η δήλωση περιλαμβάνει τα συμφέροντα και δραστηριότητες των ανωτέρω περιπτώσεων που αφορούν στο προηγούμενο της υποβολής οικονομικό έτος)
Παρακαλώ συμπληρώστε με κάθε δυνατή λεπτομέρεια όπως το είδος της δραστηριότητας, διάρκεια, χρόνος έναρξης, συνεργάτες κλπ.
α) Επαγγελματικές δραστηριότητες  
β) Συμμετοχή στη διοίκηση πόσης φύσεως νομικών προσώπων και εταιριών, ενώσεων προσώπων και οργανώσεων κοινωνίας των πολιτών (δώστε επωνυμία, ΑΦΜ, και δραστηριότητες των εταιρειών)  
Υ) Οποιαδήποτε αμειβόμενη τακτική δραστηριότητα που αναλάβατε παράλληλα, με την άσκηση των καθηκόντων σας είτε ως υπάλληλοι είτε ως αυτοαπασχολούμενοι,  
δ) Οποιαδήποτε αμειβόμενη περιστασιακή δραστηριότητα (περιλαμβανομένων της συγγραφικής δραστηριότητας, του διδακτικού έργου ή της παροχής συμβουλών) που αναλάβατε παράλληλα με την άσκηση των καθηκόντων σας, εάν η συνολική αμοιβή υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ ανά ημερολογιακό έτος,  
ε) Τη συμμετοχή σε εταιρεία ή κοινοπραξία, όταν αυτή η συμμετοχή ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στη δημόσια πολιτική ή όταν σας δίνει τη δυνατότητα σημαντικής επιρροής επί υποθέσεων της εν λόγω εταιρείας ή σύμπραξης,(δώστε επωνυμία, ΑΦΜ, και δραστηριότητες των εταιρειών)  
στ) Για την περίπτωση προσώπων που υπηρετούν σε αιρετή δημόσια θέση, οποιαδήποτε οικονομική υποστήριξη από τρίτους, σε προσωπικό ή σε υλικούς πόρους, που χορηγείται σε συνάρτηση με τη δημόσια δραστηριότητα τους, με ένδειξη της ταυτότητας των τρίτων αυτών, εάν η συνολική αξία υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ ανά ημερολογιακό έτος,  
ζ) Οποιαδήποτε συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα που προκάλεσαν άμεση ή δυνητική σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τα καθήκοντά τους. Ως σύγκρουση συμφερόντων νοείται η περίπτωση κατά την οποία υπόχρεος έχει προσωπικό συμφέρον που θα μπορούσε να επηρεάσει αθέμιτα την εκτέλεση των καθηκόντων του. Σύγκρουση συμφερόντων δεν υπάρχει στην περίπτωση που ο υπόχρεος αντλεί κάποιο όφελος μόνο ως μέλος του γενικότερου κοινού ή μίας ευρύτερης κατηγορίας ατόμων.  
η) τα τυχόν καταγεγραμμένα συμφέροντα (lobbying) στο Μητρώο Διαφάνειας των άρθρων 8 , 9 και 10 του Ν. 4829/2021 (Α΄ 166)

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.