Open menu
05 | 12 | 2022

Αθήνα 10/06/2022
Αρ. πρωτ.:
90

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 81/24.05.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών, του περιοδικού τύπου και των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης» (Β΄ 2568).

 

 

Αρθρο 1


Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ΄ αρ. 81/24.05.2022 (Β΄ 2568) κοινής υπουργικής απόφασης, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Ήδη υποβληθείσες στον ΕΔΟΕΑΠ αιτήσεις δικαιούχων του άρθρου 1 της υπ΄ αρ. 81/24.05.2022 (Β΄ 2568) κοινής υπουργικής απόφασης, δε χρειάζεται να υποβληθούν εκ νέου, δύνανται, ωστόσο, οι αιτούντες να υποβάλλουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά, εφόσον απαιτούνται».
 


Αρθρο 2
 


Η παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ΄ αρ. 81/24.05.2022 (Β΄ 2568) κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η αίτηση δύναται να υποβληθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο του ΕΔΟΕΑΠ, ειδικώς για τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επομένη της έναρξης ισχύος της παρούσας και λήγει στις 14 Ιουνίου 2022. Η προθεσμία αυτή είναι αποκλειστική.

Ανάρτηση της παρούσας απόφασης θα πραγματοποιηθεί και στον ιστότοπο του ΕΔΟΕΑΠ».
 


Αρθρο 3
 


Στην παρ. 4 του άρθρου 4 η φράση «έως τις 17 Ιουνίου 2022» αντικαθίσταται από τη φράση έως 20 Ιουνίου 2022».
 


Αρθρο 4
 


Η παρ. vi του άρθρου 5 της υπ΄ αρ. 81/24.05.2022 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2568), αντικαθίσταται ως εξής: «vi. Οι δικαιούχοι του άρθρου 1 της παρούσας πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α) να μην έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και επιπλέον,

αα) οι μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις να μην ήταν προβληματικές κατά την έννοια του Κανονισμού αριθ. 651/2014 στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και

ββ) οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στην παρ. 9 του άρθρου 2 της παρούσας, ακόμα και αν ήταν προβληματικές την 31.12.2019 κατά τη στιγμή χορήγησης της ενίσχυσης:

i) να μην υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή άλλη διαδικασία αφερεγγυότητας και

ii) να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης και να μην έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.

Επιχείρηση που ήταν, κατά τα ανωτέρω, προβληματική την 31η Δεκεμβρίου 2019, αλλά, στη συνέχεια, έπαυσε να είναι, δύναται να επιλεχθεί.

Ο έλεγχος της εν λόγω προϋπόθεσης γίνεται και σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 2 της παρούσας».


Αρθρο 5
 


Η παρ. 1 του άρθρου 10 της υπ΄ αρ. 81/24.05.2022 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2568), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι δικαιούχοι του άρθρου 1 της παρούσας υπάγονται στο πρόγραμμα χρηματοδότησης με απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, η οποία εκδίδεται το αργότερο την 30/6/2022.

Η εν λόγω απόφαση αναρτάται αυθημερόν και πάντως όχι μετά την πάροδο της ανωτέρω ημερομηνίας στη Διαύγεια, σύμφωνα με τα παρασχεθέντα από τον ΕΔΟΕΑΠ στοιχεία, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης και της προηγούμενης απλής γνώμης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 9. Στην ως άνω απόφαση αναφέρονται οι τελικοί δικαιούχοι, οι οποίοι έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα χρηματοδότησης».


Αρθρο 6
 


Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει η υπ΄ αρ. 81/24.05.2022 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2568).
 


Αρθρο 7
 


Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm