Open menu
22 | 05 | 2022

Αθήνα 05/11/2021
ΚΥΑ.
141267/Κ6


ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για τη χορήγηση, την τροποποίηση, τη μεταβίβαση και την ανανέωση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σε φυσικά, νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων.

 

Άρθρο 1
Χορήγηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης


Η άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή, κατά το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) και εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ανωτέρω διάταξης, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Για τη χορήγηση της άδειας, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) διατυπώνει γνώμη ως προς τη συνδρομή των κτηριολογικών προϋποθέσεων του ν. 4093/2012, σύμφωνα με την περ. 13 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του νόμου αυτού.

 

 

 

 

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις σχετιζόμενες με το πρόσωπο του φορέα


1. Για τη χορήγηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης σε φυσικό πρόσωπο, υποβάλλεται αίτηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6, που συνοδεύεται από:

α) Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.
β) Δήλωση του ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα αναγράφεται ότι: βα) ο αιτών δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και κληρικού, ββ) δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), βγ) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς, βδ) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία και βε) περί του τόπου μόνιμης κατοικίας.
γ) Ασφαλιστική ενημερότητα (ως εργοδότης και ως ασφαλισμένος).
δ) Φορολογική ενημερότητα.
ε) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη του φυσικού προσώπου σε κατάσταση πτώχευσης και περί μη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους - μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους -μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του φυσικού προσώπου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους - μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης. Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.
στ) Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, περί του διακριτικού τίτλου. Ο διακριτικός τίτλος της άδειας αποτελείται από: στα) το αρκτικόλεξο αυτού ως Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) και στβ) το ονοματεπώνυμο και τον δηλωθέντα διακριτικό τίτλο.
ζ) Παράβολο υπέρ του Δημοσίου (e-Παράβολο).
η) Χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), όπως αυτό ορίζεται στην περ. 13 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.

2. Για τη χορήγηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης σε νομικό πρόσωπο, υποβάλλεται αίτηση, που συνοδεύεται από:

α) Επικυρωμένο καταστατικό του νομικού προσώπου από το οποίο προκύπτει ότι: αα) η έδρα του βρίσκεται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αβ) ο σκοπός του αφορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Το καταστατικό συνοδεύεται από πρόσφατο Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, για τους υπόχρεους εγγραφής σε αυτό.
β) Ασφαλιστική ενημερότητα.
γ) Φορολογική ενημερότητα.
δ) Δηλώσεις του ν. 1599/1986, θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής, εκτός των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π. του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των νομικών προσώπων των οποίων τα μέλη ή μέρος των μελών του Δ.Σ. ή της Διοικήσεώς τους καθορίζονται ex officio, όπου δηλώνεται εκ μέρους των μετόχων ή των εταίρων τους ή των μελών των διοικήσεών τους, ότι δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

Στις περιπτώσεις υπευθύνων δηλώσεων εκ μέρους μετόχων φορέα απαιτείται παραστατικό που προσδιορίζει τους μετόχους. Στις περιπτώσεις υπευθύνων δηλώσεων εκ μέρους μελών Δ.Σ. ή διοικήσεων απαιτείται παραστατικό (έκδοση από ΓΕΜΗ) που προσδιορίζει τα μέλη των Δ.Σ ή των Διοικήσεων.
ε) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη του νομικού προσώπου σε κατάσταση πτώχευσης και περί μη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους - μέλους, στο οποίο το νομικό πρόσωπο έχει την έδρα του, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης.

Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση των μελών του διοικούντος το νομικό πρόσωπο οργάνου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους - μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης.

Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.
στ) Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, περί του διακριτικού τίτλου.

Ο διακριτικός τίτλος της άδειας αποτελείται από α) τον τίτλο του τύπου της παρεχόμενης εκπαίδευσης ή το αρκτικόλεξο αυτού ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και β) το διακριτικό τίτλο.
ζ) Παράβολο υπέρ του δημοσίου (e-παράβολο).
η) Χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προ­σανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), όπως αυτό ορίζεται στην περ. 13 της υποπαρ. Θ.3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.

3. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, υποβάλλει:

α) Δήλωση του ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφεται ότι:

 

αα) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και κληρικού,

αβ) δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

αγ) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς,

αδ) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία και

αε) δεν έχει επιβληθεί στο νομικό πρόσωπο η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία, τόπο μόνιμης διαμονής του.

 

β) Ασφαλιστική ενημερότητα εκπροσώπου (ως εργοδότης και ως ασφαλισμένος),
γ) Φορολογική ενημερότητα εκπροσώπου,
δ) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη του φυσικού προσώπου σε κατάσταση πτώχευσης και περί μη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους - μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης. Σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους - μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης. Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.

4. Για τη χορήγηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, σε ενώσεις προσώπων, υποβάλλεται αίτηση, που συνοδεύεται από τα κάτωθι:

α) Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις περ. α), β), γ) και ε) της παρ. 2.
β) Δηλώσεις του ν. 1599/1986, θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής, των φυσικών προσώπων ως μελών του Δ.Σ. ή της Διοικούσας Επιτροπής της ένωσης προσώ­πων, ότι δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Επιπλέον απαιτείται παραστατικό που να προσδιορίζει τα μέλη των Δ.Σ ή της Διοικούσας Επιτροπής.
γ) Τα νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων, υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που προβλέ­πονται στις περ. α) έως και ε) της παρ. 2.
δ) Ο υπεύθυνος κατά νόμο της ένωσης προσώπων, ως φυσικό πρόσωπο, υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις περ. α) έως και ε) της παρ. 1 της παρούσας.
ε) Παράβολο υπέρ του Δημοσίου (e-Παράβολο).
στ) Χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), όπως αυτό ορίζεται στην περ. 13 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.

 

 

 

Άρθρο 3
Κτηριολογικές προδιαγραφές των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης


1. Για τη χορήγηση και για την τροποποίηση της άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης απαιτείται η έγκριση της τήρησης των κτηριολογικών προϋποθέσεων, όπως ορίζονται στην περ. 8 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και για τον λόγο αυτό, υποβάλλεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πλήρης κτηριολογικός φάκελος, ο οποίος περιλαμβάνει τα απαιτούμενα κτηριολογικά δικαιολογητικά, ως εξής:

α) Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο διατύπωσης γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
β) Οικοδομική άδεια, που έχει θεωρηθεί για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή τα οριζόμενα στις παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), χρήσης εκπαιδευτηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του κτηριοδομικού κανονισμού και κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων, καθώς και αποτύπωση της προσβα­σιμότητας ΑΜΕΑ, όπως απαιτείται (τουλάχιστον σε μία κτιριολογική μονάδα - κτήριο ή όροφο, ανά περιφέρεια).
γ) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
δ) Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης.

2. Η αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των στοιχείων, εξετάζει όλα τα στοιχεία της αίτησης και πραγματοποιεί αυτοψία, εφόσον χρειάζεται, προκειμένου να ελέγξει τη συνδρομή των προϋποθέσεων και κριτηρίων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση και στον ν. 4093/2012.

Η διαδικασία ελέγχου στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

α) Έλεγχος πληρότητας.

Αφορά τα συνημμένα δικαιολογητικά καθώς και την τήρηση όλων των όρων και προδιαγραφών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και συμπληρώνεται το Δελτίο Πληρότητας-Συμβατότητας.
β) Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή δεν είναι συμβατά με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας απόφασης, ζητείται εγγράφως από τους αντίστοιχους φορείς να αποστείλουν, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη γνωστοποίηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
γ) Μετά την παραλαβή εξετάζονται εκ νέου τα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών, είτε αυτά τα οποία προσκομίστηκαν δεν είναι συμβατά με όλους τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας απόφασης, η αίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής και οι συγκεκριμένες ελλείψεις αποτυπώνονται στο Δελτίο Πληρότητας-Συμβατότητας.
δ) Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται από αξιολογητές ελεγκτές που ορίζονται με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Οι αξιολογητές είναι είτε υπάλληλοι που υπηρετούν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., είτε ελεγκτές - αξιολογητές από τα αντίστοιχα Μητρώα που τηρούνται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Οι αξιολογητές - ελεγκτές υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία δεσμεύονται ότι δεν έχουν εμφανή ή αφανή οικονομική σχέση και εν γένει συνεργασία οποιασδήποτε μορφής με τους ελεγχόμενους φορείς.

Επίσης, δεν επιτρέπεται να έχουν συγγενικό δεσμό μέχρι και έκτου βαθμού συγγενείας με τους ιδιοκτήτες, μετόχους, εταίρους, μέλη του Δ.Σ., διευθυντικά στελέχη, νόμιμους εκπροσώπους των ελεγχόμενων φορέων.

Το αποτέλεσμα του ελέγχου αποτυπώνεται στο Έντυπο Ελέγχου.
ε) Σε περίπτωση που από τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστωθούν ελλείψεις στην τήρηση των κριτηρίων και προϋποθέσεων της παρούσας απόφασης, και εφόσον κρίνεται ότι οι ελλείψεις επιδέχονται διορθώσεων, δύναται να επισημανθούν και να προταθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. η διόρθωσή τους εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την γνωστοποίηση των ελλείψεων.

Ακολουθεί νέος επιτόπιος έλεγχος (επανέλεγχος), εφόσον απαιτείται για την επιβεβαίωση των υποδείξεων.
στ) Η πιστοποίηση της τήρησης των κτηριολογικών προϋποθέσεων πραγματοποιείται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., η οποία διαβιβάζεται αρμοδίως στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

 

 

 

Άρθρο 4
Προδιαγραφές βασικού εκπαιδευτικού εξοπλισμού και υποδομών ψηφιακής τεχνολογίας


1. Κατά την αρχική αδειοδότηση, την ανανέωση άδειας λειτουργίας των Κ.Δ.Β.Μ., καθώς και σε κάθε ενδιάμεσο έλεγχο που διενεργείται σε αυτά, τα Κ.Δ.Β.Μ. υποχρεούνται να διαθέτουν και να συντηρούν τον βασικό εκπαιδευτικό εξοπλισμό και τις αναγκαίες υποδομές ψηφιακής τεχνολογίας για την υποστήριξη του συνόλου των λειτουργιών τους.
2. Για τα προγράμματα που παρέχονται και που υλοποιούνται διά ζώσης, τα Κ.Δ.Β.Μ. οφείλουν να διαθέτουν αίθουσα πληροφορικής αποκλειστικής χρήσης (η οποία είναι ξεχωριστή από τις λοιπές αίθουσες διδασκαλίας).

Για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την ανανέωση άδειας Κέντρων Δια Βίου Μάθησης, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, περί ύπαρξης αίθουσας πληροφορικής, όπως προκύπτει από τον χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων στη θετική διατύπωση γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
3. Η αίθουσα πληροφορικής οργανώνεται σύμφωνα με τις εξής τεχνικές προδιαγραφές εκπαιδευτικού εξοπλισμού:

α) Μέριμνα για έναν Η/Υ ανά συμμετέχοντα, λογισμικό με νόμιμη άδεια χρήσης ή με πρόσβαση σε ελεύθερο λογισμικό (ανά Η/Υ), ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο, καθώς και αναβαθμισμένες ψηφιακές υπηρεσίες.
β) Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος (να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του ή να βρίσκεται στην κατάσταση End Of Life), πλήρως λειτουργικός και διασυνδεδεμένος.
γ) Δικαιολογητικά για την απόδειξη κατοχής και συντήρησης εκπαιδευτικού εξοπλισμού αιθουσών πληροφορικής αποτελούν ιδίως:

γα) Πίνακας εξοπλισμού της αίθουσας πληροφορικής με αναφορά στα εξής στοιχεία: Τύπος Η/Υ, Επεξεργαστής, Μνήμη, Οθόνη, Λειτουργικό Σύστημα, Εφαρμογές, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος (1), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
γβ) Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου που βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στον Πίνακα της υποπερ. γα).
γγ) Σε περίπτωση αλλαγών σε μέρος ή στο σύνολο του εκπαιδευτικού εξοπλισμού των αιθουσών πληροφορικής, υποβάλλεται επικαιροποιημένος ο πίνακας, καθώς και η Υπεύθυνη Δήλωση των υποπερ. γα) και γβ), αντίστοιχα.

4. Για την υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως ή μικτής κατάρτισης, τα Κ.Δ.Β.Μ. οφείλουν να διαθέτουν Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.), σύγχρονης και ασύγχρονης και υποστήριξης των συμμετεχόντων.

Η αποδεδειγμένη ετοιμότητα (διαθεσιμότητα) για χρήση Ο.Σ.Τ.Κ. αναφέρεται είτε σε ιδιόκτητο Ο.Σ.Τ.Κ., είτε σε Ο.Σ.Τ.Κ. με νέα ή σε εξέλιξη σύμβαση μίσθωσης χρήσης διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών.

α) Η Σύγχρονη Τηλεκατάρτιση απαιτείται να στηρίζεται στη χρήση των τεχνολογιών τηλεδιάσκεψης και εικονικών ηλεκτρονικών τάξεων επιτρέποντας ώστε ο εκπαιδευτής και οι καταρτιζόμενοι να βρίσκονται μεν σε διαφορετικούς χώρους, αλλά στον ίδιο χρόνο, λαμβάνοντας άμεση ανατροφοδότηση.

Οι καταρτιζόμενοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε χώρους συζήτησης (chat rooms) για να ανταλλάξουν απόψεις και να συνεργαστούν για την εκπόνηση κοινών εργασιών.

Θα πρέπει να υποστηρίζεται η οπτική και ηχητική επικοινωνία πραγματικού χρόνου με την αίθουσα διδασκαλίας με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού (υπολογιστές, κάμερες, μικρόφωνα, ηχεία, ακουστικά, δικτύωση υψηλών ταχυτήτων και λογισμικό τηλεδιάσκεψης) ώστε οι καταρτιζόμενοι που δεν βρίσκονται στον ίδιο χώρο με τον εκπαιδευτή τους, να μπορούν να έχουν φωνητική και οπτική επικοινωνία τόσο μαζί, όσο και με καταρτιζόμενους που βρίσκονται επίσης σε διαφορετικούς χώρους.

Εκτός από τη μετάδοση εικόνας και τη φωνητική επικοινωνία, τα συστήματα τηλεδιάσκεψης μπορούν να υποστηρίζουν και εφαρμογές, όπως είναι η διαμοίραση εφαρμογών και κειμένων (application and document sharing) και ο ηλεκτρομαγνητικός πίνακας (electronic board).
β) Η Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση απαιτείται να υλοποιείται μέσω ενός Ο.Σ.Τ.Κ. το οποίο θα πρέπει να αποτελείται από Εφαρμογή Διαχείρισης της Εκπαίδευσης - Learning Management System (LMS), η οποία πρέπει να περιέχει:

βα) Εφαρμογή Διαχείρισης του Εκπαιδευτικού Περιεχομένου - Learning Content Management System (LCMS)
ββ) Εφαρμογή Ανάπτυξης και Συγγραφής μαθημάτων-Authoring Tool.

Οι εφαρμογές μπορούν να προσληφθούν από το χρήστη ως ένα ενιαίο ομογενοποιημένο περιβάλλον ή ως διακριτά τμήματα συμβατά μεταξύ τους.

Το περιβάλλον του συστήματος πρέπει απαραιτήτως να είναι στην Ελληνική γλώσσα. Η Εφαρμογή διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου θα πρέπει να διαθέτει κατ΄ ελάχιστον τις απαραίτητες λειτουργικές δυνατότητες για τη διαχείριση χρηστών και διαχείριση μαθημάτων.

Το σύστημα τηλεκατάρτισης που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές των διεθνών προτύπων SCORM (SCORM-conformant), AICC (ΑICC/compliant/certified, Section 508-compliant) τόσο ως προς την πλατφόρμα όσο και ως προς το περιεχόμενο.

5. Δικαιολογητικά για την απόδειξη κατοχής και συντήρησης Ο.Σ.Τ.Κ., σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης και υποστήριξης των συμμετεχόντων αποτελούν ιδίως:

α) Για την απόδειξη κατοχής και συντήρησης Ο.Σ.Τ.Κ., που έχει αναπτυχθεί από το ίδιο το Κ.Δ.Β.Μ., σε συνεργασία με ειδικούς της Πληροφορικής απαιτούνται Δελτία Παροχής Υπηρεσιών, τιμολόγια ή Τίτλοι Κτήσης και σχετικές Συμβάσεις έργου τρίτων, καθώς και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά συντήρησης Ο.Σ.Τ.Κ. Για την απόδειξη κατοχής και συντήρησης Ο.Σ.Τ.Κ. με αγορά, δικαιολογητικά αποτελούν η Σύμβαση και το Τιμολόγιο πώλησης, καθώς και η Σύμβαση και τα Τιμολόγια Συντήρησης του συστήματος.
β) Στην περίπτωση σύμβασης μίσθωσης χρήσης Ο.Σ.Κ.Τ., ο πάροχος κατάρτισης αποδεικνύει τη διαθεσιμότητά του για χρήση Ο.Σ.Τ.Κ. διαμέσου σχετικού συμφωνητικού μίσθωσης με ιδιοκτήτη Ο.Σ.Τ.Κ.

Για την απόδειξη μίσθωσης Ο.Σ.Τ.Κ. απαιτούνται Σύμβαση Μίσθωσης και Υποστήριξης του συστήματος διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και τιμολόγιο μίσθωσης ή εναλλακτικά Τιμολόγιο μίσθωσης δώδεκα (12) μηνών, με σαφή αναφορά στο χρονικό διάστημα μίσθωσης/υποστήριξης.
γ) Σύμβαση του data center για το Ο.Σ.Τ.Κ. σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης, για τις περιπτώσεις που το Ο.Σ.Τ.Κ. δεν είναι εφαρμογή Τεχνολογίας Cloud.

 

 

 

 

Άρθρο 5
Προϋποθέσεις σχετιζόμενες με το στελεχιακό δυναμικό των Κ.Δ.Β.Μ.


1. Για την επίτευξη των σκοπών τους τα Κ.Δ.Β.Μ. διαθέτουν κατ΄ ελάχιστον το ακόλουθο στελεχιακό δυναμικό, τα μέλη του οποίου προσλαμβάνονται και απασχολούνται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας:

α) Διευθυντή κατάρτισης, ο / η οποίος - α διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, με τριετή επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση έργων κατάρτισης ή συμβουλευτικής ή πιστοποίησης ή εκπαίδευσης ενηλίκων.

Ο Διευθυντής κατάρτισης, αν δεν διαθέτει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον επταετή σχετική επαγγελματική εμπειρία και δεν δύναται να απασχολείται σε άλλο Κ.Δ.Β.Μ.
β) Συντονιστικό / εκπαιδευτικό υπεύθυνο, ο/η οποίος-α διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, με διετή επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση έργων κατάρτισης ή συμβουλευτικής ή πιστοποίησης ή εκπαίδευσης ενηλίκων.

Αν ο συντονιστικός / εκπαιδευτικός υπεύθυνος, δεν διαθέτει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πενταετή σχετική επαγγελματική εμπειρία.
γ) Ειδικότερα για τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ή για τα Κ.Δ.Β.Μ. που παρέχουν υπηρεσίες Συμβουλευτικής, Υπεύθυνο Συμβουλευτικής και εποπτείας και οργάνωσης της πρακτικής άσκησης που διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο.

Αν ο υπεύθυνος, δεν διαθέτει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, πρέπει να έχει υλοποιήσει τουλάχιστον τριακόσιες (300) ώρες Συμβουλευτικής.
δ) Το διοικητικό προσωπικό, το οποίο ανέρχεται σε τουλάχιστον έναν (1) υπάλληλο για τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των Κ.Δ.Β.Μ.
ε) Το στελεχιακό δυναμικό των Κ.Δ.Β.Μ. ανέρχεται συνολικά κατ΄ ελάχιστον σε τρεις (3) ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) αν υπάρχει μία (1) δομή κατάρτισης και μία (1) Ε.Μ.Ε. για κάθε επιπλέον δομή, καθώς και επιπλέον μία (1) Ε.Μ.Ε. αν τα Κ.Δ.Β.Μ. παρέχουν υπηρεσίες Συμβουλευτικής.

Στις τρεις (3) Ε.Μ.Ε. δύναται να συμπεριλαμβάνεται το στελεχιακό δυναμικό των περ. α) και β).

Στις Ε.Μ.Ε. δεν θα προσμετρούνται οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτές/σύμβουλοι οι οποίοι απασχολούνται adhoc στον πάροχο κατάρτισης με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για την υλοποίηση εκπαιδευτικού έργου/συνεδριών συμβουλευτικής.
στ) Ειδικά για την υλοποίηση προγραμμάτων εξ΄ αποστάσεως κατάρτισης ή μικτής κατάρτισης, επιπλέον του προσωπικού των περ. α) έως δ), απαιτείται να οριστεί από τον πάροχο ένας (1) υπεύθυνος διαχειριστής Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.ΤΚ).

2. Δικαιολογητικά για την απόδειξη των Ε.Μ.Ε. αποτελούν:

α) Συνοπτικός πίνακας στον οποίο θα αναγράφονται για τον κάθε απασχολούμενο, το ονοματεπώνυμο, η ιδιότητα (π.χ. Διευθυντής Κατάρτισης, Συντονιστικός Υπεύθυνος, διοικητικό στέλεχος κ.α.) και ο αριθμός των Ε.Μ.Ε.
β) Ετήσιος πίνακας προσωπικού (έντυπο Ε4 από το Πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για το έτος αναφοράς).
γ) Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον e-ΕΦΚΑ, ή Λογαριασμός Ασφάλισης από τον e-ΕΦΚΑ για κάθε απασχολούμενο.

Για τους μήνες που δεν περιλαμβάνονται στα εν λόγω έντυπα, θα πρέπει να υποβληθούν οι αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (ΑΠΔ).
δ) Σε περίπτωση νέων προσλήψεων, μετά την υποβολή του εντύπου Ε4 του έτους αναφοράς, απαιτείται να υποβληθούν τα αντίστοιχα έντυπα αναγγελίας πρόσληψης (Ε3).
ε) Ο Διευθυντής Κατάρτισης, ο Συντονιστικός/εκπαιδευτικός υπεύθυνος και ο Υπεύθυνος συμβουλευτικής υποστήριξης και εποπτείας και οργάνωσης της πρακτικής άσκησης, θα μπορούν να εργάζονται είτε στην έδρα είτε στα παραρτήματα του Κ.Β.Δ.Μ.

Η απαραίτητη μία (1) Ε.Μ.Ε. του προσωπικό των παραρτημάτων των Κ.Δ.Β.Μ., θα πρέπει να προκύψει από τα έντυπα Ε4 ή Ε3 των αντίστοιχων παραρτημάτων.

Εφόσον όμως, ένα παράρτημα του Κ.Δ.Β.Μ. λειτουργεί λιγότερο από ένα (1) έτος, τότε είναι δυνατόν η απαραίτητη μία (1) Ε.Μ.Ε. για το συγκεκριμένο παράρτημα, να προκύπτει από το προσωπικό της έδρας ή άλλου παραρτήματος του Κ.Δ.Β.Μ.

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει επιπρόσθετα να κατατεθεί το έντυπο Ε3 για το στέλεχος που θα εργάζεται στο παράρτημα αυτό.
στ) Το στελεχιακό δυναμικό που βρισκόταν σε αναστολή συμβάσεων εργασίας, κατά το τελευταίο έτος αναφοράς, προσμετράτε στις ΕΜΕ.

3. Για την τεκμηρίωση των προσόντων του επιστημονικού δυναμικού, ήτοι του Διευθυντή Κατάρτισης και του Συντονιστικού / εκπαιδευτικού υπεύθυνου, δικαιολογητικά αποτελούν τα εξής:

α) Αποδεικτικά τίτλου σπουδών.

β) Αποκλειστικά για τον Διευθυντή Κατάρτισης, Υπεύθυνη Δήλωσή του ότι δεν απασχολείται παράλληλα σε άλλο Κ.Δ.Β.Μ.

4. Για την τεκμηρίωση της επαγγελματικής εμπειρίας και της απασχόλησης του Διευθυντή Κατάρτισης και του Συντονιστικού/εκπαιδευτικού υπεύθυνου, απαιτείται να προσκομισθούν:

α) Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας στο σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση έργων κατάρτισης ή / και συμβουλευτικής ή/και πιστοποίηση (ιδίως, πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, βεβαιώσεις δημόσιων/ιδιωτικών φορέων/εργοδοτών, επίσημα έγγραφα σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία), στα οποία θα πρέπει να περιγράφονται απαραιτήτως ο τίτλος, η ημερομηνία έναρξης και λήξης και η διάρκεια σε ώρες του φυσικού αντικειμένου του έργου στο οποίο απασχολήθηκε, καθώς επίσης τα καθήκοντα του συγκεκριμένου στελέχους και η διάρκεια απασχόλησής του στο έργο αυτό.
Η διάρκεια επαγγελματικής εμπειρίας ενός στελέχους στην υλοποίηση ενός έργου κατάρτισης ορίζεται ίση με το χρονικό διάστημα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου στο οποίο το στέλεχος συμμετείχε.

Σε περίπτωση εμπειρίας ενός στελέχους, τόσο στην υλοποίηση όσο και στον σχεδιασμό και στην αξιολόγηση ενός έργου κατάρτισης, η διάρκεια της επαγγελματικής του εμπειρίας ορίζεται ίση με το χρονικό διάστημα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου και επιπλέον δύο μήνες πριν και δύο μήνες μετά, εφόσον αφορά σε πρόγραμμα κατάρτισης τουλάχιστον εκατό (100) διδακτικών ωρών.
β) Για την τεκμηρίωση της απασχόλησης με έμμισθη σχέση, απαιτείται να υποβληθούν:

βα) Έντυπο Ε3 αναγγελίας πρόσληψης από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, ή από τον ΟΑΕΔ για παλαιές προσλήψεις.
ββ) Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον e-ΕΦΚΑ ή Λογαριασμός Ασφάλισης από τον e-ΕΦΚΑ ή αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (ΑΠΔ).

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν μεμονωμένα ή και σε συνδυασμό προκειμένου να καλύπτουν το αιτούμενο χρονικό διάστημα (όπως πενταετία, επταετία κ.ο.κ.).
γ) Ειδικά στην περίπτωση προσωπικών εταιρειών, το στελεχιακό δυναμικό των περ. α) και β) της παρ. 1 δύναται να περιλαμβάνει αποκλειστικά έναν (1) διαχειριστή της εταιρίας, ο οποίος τεκμαίρεται ότι απασχολείται στο Κ.Δ.Β.Μ. και είναι αμειβόμενος από την εταιρία.

Για την τεκμηρίωση της απασχόλησης του διαχειριστή, απαιτείται να υποβληθεί το έντυπο Ν της εταιρίας και το ισχύον καταστατικό της εταιρίας.

5.

α) Δικαιολογητικά για τα προσόντα του Υπεύθυνου Συμβουλευτικής και εποπτείας και οργάνωσης της πρακτικής άσκησης αποτελούν τα αποδεικτικά τίτλου σπουδών και για την τεκμηρίωση της επαγγελματικής εμπειρίας, σε περίπτωση μη ύπαρξης μεταπτυχιακού / διδακτορικού τίτλου, προσκομίζονται υποχρεωτικά βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας στον ιδιωτικό ή/και Δημόσιο τομέα στην υλοποίηση τουλάχιστον τριακοσίων (300) συνεδριών συμβουλευτικής υποστήριξης.
β) Για την τεκμηρίωση της απασχόλησης του Υπεύθυνου Συμβουλευτικής και εποπτείας και οργάνωσης της πρακτικής άσκησης, απαιτείται να υποβληθούν:

βα) Έντυπο Ε3 αναγγελίας πρόσληψης από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, ή από τον ΟΑΕΔ για παλαιές προσλήψεις
ββ) Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον e-ΕΦΚΑ ή Λογαριασμός Ασφάλισης από τον e-ΕΦΚΑ ή αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (ΑΠΔ).

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν μεμονωμένα ή και σε συνδυασμό προκειμένου να καλύπτουν το αιτούμενο χρονικό διάστημα (όπως πενταετία, επταετία κ.ο.κ.).

6. Για την απασχόληση των επιστημονικών στελεχών στο Κ.Δ.Β.Μ., στην περίπτωση που δεν συμπεριλαμβάνονται στις δηλωθείσες Ε.Μ.Ε.:

Στην περίπτωση που ο Διευθυντής Κατάρτισης ή Συντονιστικός/εκπαιδευτικός υπεύθυνος ή ο Υπεύθυνος Συμβουλευτικής και εποπτείας και οργάνωσης της πρακτικής άσκησης ή το διοικητικό προσωπικό ή ο υπεύθυνος διαχείρισης Ο.Σ.ΤΚ. δεν συμπεριλαμβάνονται στις τρεις (3) Ε.Μ.Ε. θα πρέπει να υποβληθούν τα εξής:

α) Έντυπο Ε3 αναγγελίας πρόσληψης από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, ή από τον ΟΑΕΔ για παλαιές προσλήψεις,
β) Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον e-ΕΦΚΑ ή Λογαριασμός Ασφάλισης από τον e-ΕΦΚΑ ή ΑΠΔ του τελευταίου μήνα για κάθε απασχολούμενο.

 

 

 

 

Άρθρο 6
Τρόπος και διαδικασία υποβολής φακέλων και δικαιολογητικών


1. Για τη χορήγηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης υποβάλλεται αίτηση στην αρμόδια για τη χορήγηση άδειας Κ.Δ.Β.Μ. υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν. που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 2, 4 και 5, τα οποία δύνανται να κατατίθενται σαρωμένα σε ηλεκτρονική μορφή με την προϋπόθεση αποστολής των πρωτοτύπων προς έλεγχο, αν ζητηθεί, ως εξής:

α) Για τη χορήγηση άδειας σε φυσικό πρόσωπο, κατατίθενται τα δικαιολογητικά των περ. α), ζ) και η) της παρ. 1 του άρθρου 2, καθώς και Δήλωση του ν. 1599/1986, η οποία περιλαμβάνει σωρευτικά τα στοιχεία των δηλώσεων των περ. β) και στ) της παρ. 1 του άρθρου 2.
β) Για τη χορήγηση άδειας σε νομικό πρόσωπο, κατατίθενται α δικαιολογητικά των περ. α), ζ) και η) της παρ. 2 του άρθρου 2, καθώς και Δήλωση του ν. 1599/1986, η οποία περιλαμβάνει σωρευτικά τα στοιχεία των δηλώσεων των περ. δ) και στ) της παρ. 2 του άρθρου 2. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου υποβάλλει τη Δήλωση του ν. 1599/1986, με το περιεχόμενο που ορίζεται στην περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 2.
γ) Για τη χορήγηση άδειας σε ενώσεις προσώπων, κατατίθενται τα δικαιολογητικά των περ. α), β), γ) και δ) της παρ. 4 του άρθρου 2.

2. Για την έγκριση της τήρησης των κτιριολογικών προϋποθέσεων, ο φορέας υποβάλει στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. φάκελο με τα δικαιολογητικά της παρ. 1 του άρθρου 3 και ενημερώνει ηλεκτρονικά αμελλητί την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν. για την εν λόγω κατάθεση.
3. Μετά τη διαβίβαση στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν. της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με τη διατύπωση γνώμης για την πιστοποίηση της τήρησης των κτιριολογικών προϋποθέσεων και υπό την προϋπόθεση της θετικής διατύπωσης γνώμης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ο φορέας καταθέτει, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της θετικής γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του άρθρου 2 στην αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας υπηρεσία.
4. Στην περίπτωση υποβολής αίτησης, από την οποία ελλείπουν απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν είναι συμβατά με τα προβλεπόμενα, η αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας υπηρεσία διαπιστώνει εγγράφως τις ελλείψεις και τις κοινοποιεί στον φορέα που έχει υποβάλλει αίτηση αδειοδότησης ή τροποποίησης, ο οποίος οφείλει να ανταποκριθεί εντός τριάντα (30) ημερών. Στην περίπτωση που δεν διαπιστωθεί υποβολή των ζητηθέντων δικαιολογητικών, τεκμαίρεται απόρριψη της αίτησης και μη χορήγηση της άδειας λόγω ελλείψεων του φακέλου.

 

 

 

 

Άρθρο 7
Διαδικασία τροποποίησης, μεταβίβασης και ανανέωσης άδειας Κ.Δ.Β.Μ.


1. Η άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης τροποποιείται μετά από αίτηση του φορέα της δραστηριότητας στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν., σύμφωνα με τη διαδικασία που τηρείται για τη χορήγηση της αρχικής άδειας.
2. Λόγοι τροποποίησης της έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας αποτελούν ιδίως, οι ουσιώδεις καταστατικές μεταβολές (σύνθεση μετόχων ή εταίρων, σύνθεση Δ.Σ., έδρα φορέα), η μεταβολή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, η μεταβολή μορφής εταιρείας Προσωπικών εταιρειών, η αλλαγή επωνυμίας αδειοδοτημένου φορέα νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων, η αλλαγή διακριτικού τίτλου, οι κτιριολογικές μεταβολές, όπως ιδίως, η προσθήκη νέας δομής, η επέκταση υπάρχουσας δομής, η μετεγκατάσταση δομής, η αλλαγή χρήσης (αναμόρφωση) και η κατάργηση υπάρχουσας.
Τα δικαιολογητικά για την τροποποίηση της άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, για έναν εκ των ανωτέρω λόγων, είναι τα ίδια με αυτά της αδειοδότησης του άρθρου 2 της παρούσας. Για τις περιπτώσεις τροποποίησης άδειας λόγω μεταβολών κτηριακής φύσης απαιτούνται επιπλέον τα κτηριολογικά δικαιολογητικά του άρθρου 3 της παρούσας.
3. Για τη μεταβίβαση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης κατατίθεται αίτηση που συνοδεύεται από:

α) Τη Σύμβαση Μεταβίβασης, αναπόσπαστο μέρος της οποίας είναι ο τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός, εφόσον απαιτείται δημοσίευση, ή το τελευταίο κατατεθειμένο Ε3 ατομικής επιχείρησης φυσικού προσώπου ή Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων, του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος την άδεια. Η σύμβαση θα πρέπει να είναι επικυρωμένη από δικηγόρο και να περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστο: τους όρους και το τίμημα της μεταβίβασης, καθώς και τις μεταβιβαζόμενες υποδομές.
β) Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης δικαιολογητικά, τόσο για τον μεταβιβάζοντα όσο και για τον αποκτώντα την άδεια, ανάλογα με το αν πρό­κειται για φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων.
γ) Δήλωση του μεταβιβάζοντος, του ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι κτιριολογικοί όροι της υπό μεταβίβαση άδειας. Στον βαθμό που έχουν μεταβληθεί οι κτηριολογικοί όροι θα πρέπει να προηγηθεί τροποποίηση άδειας για λόγους μεταβολής κτηριολογικής φύσης σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2.
δ) παράβολο υπέρ του δημοσίου (e-παράβολο).

ε) χρηματικό ποσό υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τις περιπτώσεις των τροποποιήσεων λόγω μεταβολών κτηριολογικής φύσης που απαιτούν διατύπωση γνώμης.

4. Για την ανανέωση της άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ακολουθείται η διαδικασία της επικαιροποίησης, όπως ορίζεται στην περ. 14 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222).

 

 

 

 

Άρθρο 8
Διαδικασία μετατροπής αδειών Κ.Δ.Β.Μ. Επιπέδου 1 και Επιπέδου 2, σε Κ.Δ.Β.Μ.


1. Η μετατροπή των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης επιπέδου ένα (1) και των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης επιπέδου δύο (2), σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν. 4763/2020 (Α΄ 254), δύναται να πραγματοποιηθεί για Κέντρα Δια Βίου Μάθησης που έχουν αδειοδοτηθεί έως την 20η.12.2020, καθώς και για Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, των οποίων οι άδειες έχουν χορηγηθεί ή τροποποιηθεί, μετά την 20η.12.2020, δυνάμει της περ. δ) της παρ. 17 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020, με τροποποίηση των αδειών λειτουργίας τους, λόγω προσαρμογής τους στις διατάξεις του ν. 4763/2020.
2. Για τη μετατροπή των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης επιπέδου ένα (1), τα οποία λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1, η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

α) Ο φορέας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ένωση προσώπων, υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν. αίτηση τροποποίησης άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, η οποία συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 2, 4 και 5, για την πλήρωση των προϋποθέσεων που σχετίζονται με το πρόσωπο του φορέα, τον βασικό εκπαιδευτικό εξοπλισμό και τις υποδομές ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και το στελεχιακό δυναμικό των Κ.Δ.Β.Μ., αντιστοίχως.
β) Για τον έλεγχο των κτιριολογικών προδιαγραφών, ο φορέας υποβάλλει στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. φάκελο με τα κτηριολογικά δικαιολογητικά του άρθρου 3.

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 6.

3. Η διαδικασία μετατροπής των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης επιπέδου ένα (2), τα οποία λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1, περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

α) Ο φορέας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ένωση προσώπων, υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν. αίτηση τροποποίησης άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, η οποία συνοδεύεται από την Υπεύθυνη Δήλωση περί του διακριτικού τίτλου της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 2 και από τα δικαιολογητικά των άρθρων 4 και 5 για την πλήρωση των προδιαγραφών του βασικού εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των υποδομών ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και αυτών που σχετίζονται με το στελεχιακό δυναμικό των Κ.Δ.Β.Μ., αντιστοίχως.
β) Ο φορέας υποβάλλει στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. φάκελο, αποκλειστικά για τον χαρακτηρισμό αδειοδοτημένης αίθουσας, ως αίθουσας πληροφορικής, εφόσον δεν διαθέτει ήδη τον εν λόγω χαρακτηρισμό χρήσης αίθουσας και ενημερώνει ηλεκτρονικά αμελλητί την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν. για την εν λόγω κατάθεση.

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις της παρ. 4 του άρθρου 6.

4. Κατά την υποβολή αίτησης χορήγησης άδειας Κ.Δ.Β.Μ. και αίτησης μετατροπής Κ.Δ.Β.Μ. Επιπέδου 1 και Κ.Δ.Β.Μ. Επιπέδου 2, σε Κ.Δ.Β.Μ., γίνονται δεκτές οι νέες προσλήψεις στελεχιακού δυναμικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5. Οι φορείς υποχρεούνται, επί ποινή ανάκλησης της άδειάς τους, να διατηρήσουν ανελλιπώς τον ελάχιστο αριθμό των ΕΜΕ, όπως αυτός υποβλήθηκε κατά την αρχική αίτηση αδειοδότησης της κάθε κεντρικής δομής ή παραρτήματος ενός Κ.Δ.Β.Μ. ή την αίτηση μετατροπής τους, κατά τους τακτικούς και έκτακτους ελέγχους που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 4763/2020 (Α΄ 254).

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταργεί τις ρυθμίσεις της υπό στοιχεία 218417/Κ1/19-12-2018 (Β΄ 6030) απόφασης.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm