Κεντρικό Μενού

Αθήνα 05/11/2021
Αρ. πρωτ.:

Α. 1238

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1203/19 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες» (Β΄ 1933).

 

Άρθρο 1


Η υπό στοιχεία Α.1203/19 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Β΄ 1933), τροποποιείται, ως ακολούθως:

1. Η παρ. 12 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«12. Οι τιμοκατάλογοι με την αποδοχή αυτών, διαβιβάζονται αυθημερόν από την Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις λοιπές, αρμόδιες για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, Τελωνειακές Περιφέρειες και στην αρμόδια Υπηρεσία για την ανάπτυξη διαδικτυακών ιστοτόπων και διαχείρισης περιεχομένου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

2. Στο άρθρο 3 προστίθεται παρ. 5 ως ακολούθως:

«5. Οι τιμοκατάλογοι της παρ. 1 δημοσιεύονται στον διαδικτυακό ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως ακριβώς αυτοί κατατίθενται στις αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες, με αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης και αποδοχής, στην ημερομηνία αποδοχής και, σε κάθε περίπτωση, στο χρόνο έναρξης ισχύος αυτών.»

 

 

 

 

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.