Open menu
30 | 07 | 2021

Αθήνα 14/07/2021
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2148

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων πεντηκοστού τρίτου, εξηκοστού τρίτου, εβδομηκοστού τρίτου, εκατοστού, εκατοστού τρίτου και εκατοστού πέμπτου του ν. 4812/2021 (Α' 110/30-6-2021)

 

Κοινοποιούνται συνημμένα οι διατάξεις των άρθρων πεντηκοστού τρίτου, εξηκοστού τρίτου, εβδομηκοστού πρώτου, εκατοστού, εκατοστού τρίτου και εκατοστού πέμπτου του ν. 4812/2021, «Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο I [Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της από 13.5.2021 τροποποίησης της από 6.9.2018 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις», Α'110/30-6-2021), ως ακολούθως:

1. Άρθρο πεντηκοστό τρίτο «Αποζημίωση ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων, που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19»

Με το πεντηκοστό τρίτο άρθρο του ν. 4812/2021 ορίζεται ότι η αποζημίωση χρήσης των ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεσμεύτηκαν αναγκαστικά και εν συνόλω από το Δημόσιο για την κάλυψη της έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης δημόσιας υγείας και προστασίας του κοινωνικού συνόλου από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19, κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου τέταρτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76), και χορηγείται σύμφωνα με το εδάφιο πρώτο του άρθρου αυτού, είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη.

2. Άρθρο εξηκοστό τρίτο «Κατ' οίκον εμβολιασμός»

Με το εξηκοστό τρίτο άρθρο του ν. 4812/2021 ορίζεται ότι για κάθε διενεργούμενο κατ' οίκον εμβολιασμό καθορίζεται αποζημίωση των ιατρών και των φορέων υλοποίησης του άρθρου 268 του ν. 4798/2021.

Η εν λόγω αποζημίωση είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

3. Άρθρο εβδομηκοστό πρώτο «Διαδικασία κατάσχεσης εις χείρας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ως τρίτου και της αναγγελίας της εκχώρησης απαιτήσεων τρίτων κατά του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - Προσθήκη δεύτερου και τρίτου εδαφίου στην παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 3918/2011»

Με το εβδομηκοστό πρώτο άρθρο του ν. 4812/2021 προστέθηκαν εδάφια στην παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 3918/2011 (Α' 31) και πλέον ορίζεται ότι, μέχρι την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για τα θέματα οικονομικής οργάνωσης και λογιστικής λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) εφαρμόζονται αναλογικά οι αντίστοιχες γενικές διατάξεις που διέπουν τα Ν.Π.Δ.Δ., εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του νόμου αυτού.
Περαιτέρω προβλέπεται ότι, με την επιφύλαξη των ανωτέρω, το άρθρο 145 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Κατάσχεση εις χείρας του Δημοσίου και εκχώρηση» εφαρμόζεται ανάλογα και στις περιπτώσεις της κατάσχεσης εις χείρας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ως τρίτου και της αναγγελίας της εκχώρησης απαιτήσεων τρίτων κατά του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Στις περιπτώσεις αυτές, ως αρμόδιες Υπηρεσίες της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 145 του ν. 4270/2014 για την κοινοποίηση του κατασχετηρίου ή του εκχωρητήριου εγγράφου, νοούνται η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και η κατά τόπον αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση (ΠΕΔΙ).

4. Άρθρο εκατοστό «Ευθύνη εκκαθαριστή και διοικούντων του Μουσικού και Εκπαιδευτικού Οργανισμού Ελλάδος (ΜΕΟΕ)»

Στο εκατοστό άρθρο του ν. 4812/2021 ρυθμίζονται θέματα ευθύνης εκκαθαριστή και διοικούντων του Ν.Π.Ι.Δ. «Μουσικός και Εκπαιδευτικός Οργανισμός Ελλάδος» (εφεξής ΜΕΟΕ) και προβλέπεται η αυτοδίκαιη άρση των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης και των διασφαλιστικών μέτρων που έχουν ληφθεί σε βάρος των διοικούντων του ΜΕΟΕ.

Ειδικότερα:

α. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου, ο εκκαθαριστής που ορίζεται σύμφωνα με την περ. β' του άρθρου 12 της υπ' αρ. 5736/29.07.1994 σύμβασης της συμβολαιογράφου Αθηνών Δ. Παπά, που κυρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2273/1994 (Α' 233) και τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 46.033/15.06.2021 σύμβαση, που κυρώθηκε με το άρθρο ενενηκοστό όγδοο του ν. 4812/2021, και, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, ευθύνονται μόνο για δόλο και βαρεία αμέλεια, δεν προσωποκρατούνται ούτε υπέχουν οποιαδήποτε ποινική, αστική ή άλλη ευθύνη για χρέη του ΜΕΟΕ που γεννήθηκαν πριν από τον διορισμό τους ως εκκαθαριστών, ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσης αυτών.
β. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου, οι διατελέσαντες νόμιμοι εκπρόσωποι και μέλη του διοικητικού συμβουλίου (Δ.Σ.) του ΜΕΟΕ κατά τη χρονική περίοδο πριν από την 30ή Απριλίου 2015 δεν ευθύνονται για οφειλές του ΜΕΟΕ προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, ανεξαρτήτως του χρόνου γένεσης και βεβαίωσης των εν λόγω οφειλών. Τυχόν εις βάρος τους ληφθέντα μέτρα, περιλαμβανομένων των διασφαλιστικών μέτρων των παρ. 5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 (Α' 170), αίρονται αυτοδικαίως.

5. Άρθρο εκατοστό τρίτο «Υποβολή αίτησης επαναπροσδιορισμού υποθέσεων του άρθρου 1 του ν. 4745/2020 - Μη υπολογισμός προθεσμιών των άρθρων 4Η, 4ΙΑ, 4ΙΣΤ και 4ΙΖ του ν. 3869/2010 κατά το χρονικό διάστημα από 1η έως 31η Αυγούστου»

Με το εκατοστό τρίτο άρθρο του ν. 4812/2021 ορίζεται ότι το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου δεν υπολογίζεται για τις προθεσμίες των άρθρων 4Η, 4ΙΑ, 4ΙΣΤ και 4ΙΖ του ν. 3869/2010 (Α'130).
Επισημαίνεται ότι μεταξύ των ανωτέρω προθεσμιών συγκαταλέγεται και η προβλεπόμενη στο άρθρο 4Η του ν. 3869/2010 προθεσμία αποστολής απόψεων από τη Φορολογική Διοίκηση επί των αιτήσεων του ν. 3869/2010, που επαναπροσδιορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 4Α έως 4Κ του νόμου, τα οποία προστέθηκαν στο ν. 3869/2010 με το άρθρο 1 του ν. 4745/2020 (ΦΕΚ Α' 214) και κοινοποιήθηκαν με την εγκύκλιο του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2190/2020. Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω προθεσμία είναι εξήντα (60) ημέρες από την κατάθεση στο δικαστήριο της αίτησης επαναπροσδιορισμού.
Με το ίδιο ως άνω άρθρο του ν. 4812/2021 προβλέπεται επίσης η δυνατότητα κατ' εξαίρεση υποβολής από την 1η/7/2021 έως και τις 15/7/2021 όσων αιτήσεων επαναπροσδιορισμού του άρθρου 4Β του ν. 3869/2010 δεν υποβλήθηκαν εντός των προθεσμιών του άρθρου 4Δ αυτού.
Επισημαίνεται ότι έως και τις 15/7/2021 υποβάλλονται αιτήσεις επαναπροσδιορισμού και σύμφωνα με το άρθρο 237 του ν. 4798/2021 (Α' 68).

6. Άρθρο εκατοστό πέμπτο «Διατάξεις για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων»

Με το εκατοστό πέμπτο άρθρο του ν. 4812/2021 εισάγονται διατάξεις για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο άρθρο αυτό.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm