Open menu
26 | 05 | 2022

Αθήνα 24/06/2021
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2131

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του νόμου 4697/2020 (ΦΕΚ 120 Α’/19-6-2020) «Κύρωση της Συμφωνίας για την έδρα μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για τη λειτουργία του επιχειρησιακού γραφείου της EASO στην Ελλάδα.

 

Σας κοινοποιούμε, συνημμένα, για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του ν. 4697/2020, όπως δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμ. 120, τεύχος Α' της 19-06-2020.
Συγκεκριμένα, με το άρθρο πρώτο του ν. 4697/2020 κυρώνεται η Συμφωνία Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για τη λειτουργία του επιχειρησιακού γραφείου της EASO στην Ελλάδα, που υπογράφηκε στην Αθήνα την 28η Ιανουαρίου 2020.
Σύμφωνα με το άρθρο 1 «ΧΡΗΣΗ ΟΡΩΝ» παρέχονται οι ορισμοί για την εφαρμογή της εν λόγω Συμφωνίας. 
Επίσης με το άρθρο 2 «ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ» αναγνωρίζεται η νομική προσωπικότητα του Οργανισμού και του επιχειρησιακού γραφείου της EASO στην Ελλάδα, το οποίο αποτελεί αναπόσταστο μέρος του Οργανισμού και της οργανωτικής δομής του.
Ειδικότερα και όσον αφορά τις τελωνειακού και φορολογικού χαρακτήρα απαλλαγές του επιχειρησιακού γραφείου της EASO στην Ελλάδα και του προσωπικού της με βάση την ανωτέρω Συμφωνία Έδρας, ισχύουν τα ακόλουθα:

Άρθρο 8 της Συμφωνίας «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ»

Στην παράγραφο 1 του άρθρου, προβλέπεται η απαλλαγή του επιχειρησιακού γραφείου της EASO και των περιουσιακών της στοιχείων από άμεσους φόρους και δασμούς εντός των ορίων των επίσημων δραστηριοτήτων του, πλην των φόρων και δασμών που είναι καταβλητέοι βάσει της ελληνικής νομοθεσίας από πρόσωπα που έχουν συμβατική σχέση με τον Οργανισμό.
Στην παράγραφο 2 προβλέπεται για το επιχειρησιακό γραφείο της EASO, απαλλαγή από ΦΠΑ για αγορές αγαθών και υπηρεσιών που είναι απαραίτητα για τις επίσημες δραστηριότητές του με βάση τις προϋποθέσεις που ορίζει η ελληνική νομοθεσία για τις διαπιστευμένες διπλωματικές αποστολές στην Ελλάδα.
Επιπλέον, στην παράγραφο 4 προβλέπεται απαλλαγή από δασμούς, φόρους συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, απαγορεύσεις και περιορισμούς για αγαθά κάθε είδους που εισάγονται από το επιχειρησιακό γραφείο της EASO και προορίζονται για την άσκηση των επίσημων δραστηριοτήτων του.
Τέλος στην παράγραφο 5 και ειδικότερα όσον αφορά στην παράδοση αγαθών που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης (ΕΦΚ) που προορίζονται για την επίσημη χρήση από το επιχειρησιακό γραφείο της EASO, προβλέπεται απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και τον ΦΠΑ για την παράδοση αγαθών σε εύλογες ποσότητες που καθορίζονται με ειδική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Συγκεκριμένα με την εν λόγω Α.Υ.Ο. θα καθορισθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις παραλαβής με απαλλαγή από τις φορολογικές επιβαρύνσεις αλκοολούχων και καπνικών προϊόντων, πετρελαίου θέρμανσης, ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Άρθρο 9 της Συμφωνίας «ΟΧΗΜΑΤΑ»

Στο άρθρο αυτό ορίζεται απαλλαγή του επιχειρησιακού γραφείου της EASO από ΦΠΑ, δασμούς, τέλη ταξινόμησης, τέλη κυκλοφορίας και οποιοδήποτε άλλο δασμό σε σχέση με την αγορά και εισαγωγή έως τριών (3) οχημάτων, καθώς και των ανταλλακτικών που προορίζονται για επίσημη χρήση και έχουν ταξινομηθεί στο όνομά του.

Τα οχήματα αυτά θα ταξινομούνται σε ειδική σειρά. Επίσης, το επιχειρησιακό γραφείο της EASO μπορεί να διαθέτει ελεύθερα τα εν λόγω οχήματα χωρίς απαγόρευση ή περιορισμό και χωρίς την καταβολή τελωνειακών δασμών, τελών ταξινόμησης και ΦΠΑ μετά τη λήξη πενταετούς περιόδου από την ημερομηνία αγοράς ή εισαγωγής στην Ελληνική Δημοκρατία.

Τέλος, τα καύσιμα και λιπαντικά που απαιτούνται για τα εν λόγω οχήματα μπορούν να αγοραστούν ή να εισαχθούν χωρίς δασμούς, ΕΦΚ και ΦΠΑ, εντός των ορίων και σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται από την Ελλάδα και αφορούν διαπιστευμένες διπλωματικές αποστολές. Στο πλαίσιο αυτό για την παραλαβή καυσίμου κινητήρων για την κίνηση αυτοκινήτων οχημάτων από το επιχειρησιακό γραφείο της EASO με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. εφαρμογή έχουν οι ισχύουσες διατάξεις της αριθ. πρωτ. Δ18Α 5010879 ΕΞ2011/09-03-2011 ΑΥΟ (ΦΕΚ 729/Β'/05-05-2011).

Άρθρο 10 της Συμφωνίας «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ»

Στην παράγραφο 2 περίπτωση (b) του άρθρου ορίζεται ότι τα μέλη του προσωπικού της EASO απαλλάσσονται από την επιβολή εθνικών φόρων επί των αποδοχών, μισθών και λοιπών αμοιβών που καταβάλλονται από τον Οργανισμό.

Στην παράγραφο 2 περίπτωση (e) ορίζεται ότι τα μέλη του προσωπικού του επιχειρησιακού γραφείου της ΕΑSO απολαύουν του δικαιώματος να εισάγουν τα προσωπικά και οικιακά αντικείμενα από την τελευταία χώρα διαμονής τους ή από τη χώρα της οποίας είναι υπήκοοι με απαλλαγή από δασμούς και ΦΠΑ και χωρίς περιορισμούς και απαγορεύσεις σχετικά με την αρχική εγκατάσταση.

Η εισαγωγή των προσωπικών και οικιακών αντικειμένων δύναται να πραγματοποιηθεί σε δύο αποστολές κατ' ανώτατο όριο και εντός ενός (1) έτους από τον διορισμό του μέλους του προσωπικού του επιχειρησιακού γραφείου της EASO ή ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας Έδρας, όποια από τις δύο ημερομηνίες είναι η μεταγενέστερη.
Με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 περίπτωση (f) τα μέλη του προσωπικού του επιχειρησιακού γραφείου της ΕΑSO, εντός δύο (2) ετών είτε από την κοινοποίηση της άφιξής τους είτε από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, όποια από τις δύο συμφωνίες είναι μεταγενέστερη, εκτός αν πρόκειται για έλληνες υπηκόους ή μόνιμους κατοίκους στην Ελλάδα, έχουν δικαίωμα άμεσης απαλλαγής από τον ΦΠΑ για την αγορά επίπλων και άλλων ειδών οικιακής χρήσης που είναι απαραίτητα για την εγκατάστασή τους σε αξία υψηλότερη από το ελάχιστο όριο που ορίζει η ελληνική νομοθεσία για το προσωπικό των διαπιστευμένων διπλωματικών αποστολών στην Ελλάδα.
Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 2 περίπτωση (g) τα μέλη του προσωπικού του επιχειρησιακού γραφείου της ΕΑSO απολαύουν του δικαιώματος να εισάγουν από την τελευταία χώρα διαμονής τους ή από τη χώρα της οποίας είναι υπήκοοι, με απαλλαγή από δασμούς, τέλη ταξινόμησης και ΦΠΑ και χωρίς απαγορεύσεις ή περιορισμούς ένα (1) όχημα που αποκτήθηκε με τους όρους που διέπουν την εγχώρια αγορά στην εν λόγω χώρα.

Το όχημα αυτό ταξινομείται σε συγκεκριμένη κατηγορία.

Επίσης, στην περίπτωση που δεν εισαχθεί όχημα με βάση τα προαναφερόμενα, παρέχεται η δυνατότητα από τη Συμφωνία Έδρας της αγοράς, κατά την πρώτη ανάληψη των καθηκόντων του μέλους του προσωπικού του επιχειρησιακού γραφείου της EASO ενός (1) μηχανοκίνητου οχήματος από την εγχώρια αγορά με απαλλαγή από δασμούς, τέλη ταξινόμησης και ΦΠΑ.
Το προαναφερθέν όχημα απαλλάσσεται και από τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας.

Η διάθεση του προαναφερθέντος οχήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί ελεύθερα χωρίς απαγόρευση ή περιορισμό, χωρίς την καταβολή τελωνειακών δασμών, τελών ταξινόμησης και ΦΠΑ μετά τη λήξη πενταετούς περιόδου από την ημερομηνία αγοράς ή εισαγωγής στην Ελληνική Δημοκρατία.
Τέλος στην παράγραφο 2 περίπτωση (h) ορίζεται ότι τα μέλη του προσωπικού του επιχειρησιακού γραφείου της EASO απολαύουν του δικαιώματος να εξάγουν για περίοδο ενός (1) έτους από την ημερομηνία παύσης της αποστολής τους στο επιχειρησιακό γραφείο της EASO, χωρίς απαγορεύσεις και περιορισμούς, τα έπιπλα και τα προσωπικά τους αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων, τα οποία χρησιμοποιούν και έχουν υπό την κατοχή τους.
Επιπροσθέτως, στο άρθρο 10 προβλέπεται ότι, πέραν των προνομίων και ασυλιών που απαριθμούνται στις παραγράφους του άρθρου αυτού, το σημείο επαφής της Ένωσης μαζί με τον / την σύζυγο και τα συντηρούντα από αυτό μέλη της οικογένειάς του απολαύουν προνομίων και ασυλιών, διευκολύνσεων και πλεονεκτημάτων που παραχωρεί η Ελλάδα σε προσωπικό ισοδύναμου βαθμού του διπλωματικού σώματος στην Ελλάδα, εντός των ορίων της Συμφωνίας Έδρας και εκτός εάν είναι Έλληνες υπήκοοι ή μόνιμοι κάτοικοι στην Ελλάδα.

Ωστόσο η απαλλαγή αυτή δεν χορηγείται όσον αφορά τους φόρους ακίνητης περιουσίας που είναι καταβλητέοι βάσει της ελληνικής νομοθεσίας από ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα.

Άρθρο 11 της Συμφωνίας «ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ»

Στην παράγραφο 1 του άρθρου ορίζεται ότι οι μισθοί, τα επιδόματα και οι λοιπές αμοιβές που καταβάλλει ο Οργανισμός στους εμπειρογνώμονες απαλλάσσονται από τη φορολογία στο κράτος υποδοχής.

Άρθρο 12 της Συμφωνίας «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ»

Στο άρθρο αυτό ορίζεται ότι μέλη του νοικοκυριού του προσωπικού της EASO ή των εθνικών εμπειρογνωμόνων που είναι αυτοαπασχολούμενοι ή ασκούν μη μισθωτές επαγγελματικές δραστηριότητες στην Ελλάδα και οι εργοδότες τους υπόκεινται στην ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για τη φορολογία, καθώς και ότι για επαγγελματικές δραστηριότητες που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν ισχύουν τα προνόμια και οι ασυλίες που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία.

Άρθρο 17 της Συμφωνίας «ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ»

Στο άρθρο 17 ορίζεται η έναρξη ισχύος της Συμφωνίας Έδρας. Ειδικότερα, με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι η Συμφωνία Έδρας θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία που ο Οργανισμός θα παραλάβει έγγραφη ειδοποίηση με την οποία η Ελληνική Δημοκρατία θα ενημερώνει τον Οργανισμό μέσω διπλωματικής οδού για την ολοκλήρωση των σχετικών εσωτερικών διαδικασιών της.

Τέλος, με το άρθρο δεύτερο του ν. 4697/2020 προβλέπεται ότι η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι την 19.06.2020 και της Συμφωνίας Έδρας από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 17 της εν λόγω Συμφωνίας, με τη γνωστοποίηση δια ρηματικής διακοίνωσης στον Οργανισμό της κύρωσης της Συμφωνίας, ήτοι στις 3-7-2020.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm