Open menu
28 | 05 | 2022

Αθήνα 29/04/2021
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2091

ΘΕΜΑ: Ενεργοποίηση νέου μηνύματος απελευθέρωσης κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων.

 

Σχετ.:

(1) Η αριθμ. Ε.2033/19-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΓΕΩ46ΜΠ3Ζ-54Μ) Εγκύκλιος Διοικητή ΑΑΔΕ «Παροχή οδηγιών για την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων με σκοπό τη διευκόλυνση του εμπορίου λόγω των γενικότερων μέτρων πρόληψης της εμφάνισης και αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
(2) Η αριθμ. ΔΤΔ Α 5021516 ΕΞ 2015/30.9.2015 Εγκύκλιος «Εκδοση της Άδειας παράδοσης και βεβαίωση-είσπραξη των οικονομικών επιβαρύνσεων και εξόδων (ΔΕΤΕ) στο νέο περιβάλλον των ηλεκτρονικών πληρωμών» (ΑΔΑ: 6ΨΜ7Η-Ο58)
(3) Η αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1046606 ΕΞ 2017/24.3.2017 Εγκύκλιος διαταγή με θέμα: "Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017/27.1.2017 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης» (ΦΕΚ 810/Β/2017) και παροχή οδηγιών"

Με γνώμονα τη μετάβαση σε μια πλήρως ηλεκτρονική διαδικασία εισαγωγής εμπορευμάτων, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία των συναλλασσομένων στους χώρους των τελωνειακών αρχών για την παραλαβή της άδειας παράδοσης, που ειδικά στην παρούσα συγκυρία αποτελεί απαραίτητο μέτρο προστασίας κατά του κορωνοϊού, σας γνωρίζουμε ότι από τις 17/5/2021 ενεργοποιείται νέο μήνυμα απελευθέρωσης των εμπορευμάτων ID39 στο υποσύστημα Εισαγωγών του ICISnet προς τους διαχειριστές των αποθηκών (προσωρινής εναπόθεσης/αποταμίευσης/ελεύθερες ζώνες) που βρίσκονται τα εμπορεύματα και παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες που αφορούν στις κανονικές διασαφήσεις (ΕΔΕ εισαγωγής) και ισχύουν για όλα τα εισαγωγικά καθεστώτα:

- Η παρουσία συναλλασσομένων κατά τη διαδικασία εισαγωγής που διεξάγεται ηλεκτρονικά μέσω του ICISnet περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις φυσικού ελέγχου των εμπορευμάτων. 
- Στο στάδιο της απελευθέρωσης των εμπορευμάτων - έκδοσης της άδειας παράδοσης, υπάλληλος του τελωνείου παρακολουθεί συνεχώς τις καταστάσεις (status) των διασαφήσεων εισαγωγής μέσω της οθόνης αναζήτησης των διασαφήσεων και για όσες βρίσκονται «υπό απελευθέρωση» προβαίνει άμεσα στην ενέργεια «Εκτύπωση Άδειας Παράδοσης» χωρίς να εκτυπώνει την Άδεια Παράδοσης σε χαρτί. Με την εν λόγω ενέργεια, η διασάφηση μεταβαίνει σε κατάσταση «οριστικοποιημένο».
- Η ενημέρωση των διαχειριστών αποθηκών (προσωρινής εναπόθεσης, εγκατεστημένων επιχειρήσεων και φορέων διαχείρισης Ελευθέρων Ζωνών, αποθήκες αποταμίευσης) θα γίνεται πλέον με το νέο μήνυμα απελευθέρωσης ID39, διακριτό από το μήνυμα απελευθέρωσης ID29A που αποστέλλεται στο πρόσωπο που υποβάλλει τη διασάφηση.
- Το αναγνωριστικό των μηνυμάτων ID39 που θα λαμβάνουν οι διαχειριστές αποθήκης είναι ένα LRN με την μορφή LIC + α/α παραλήπτη + MRN διασάφησης (πχ. LIC321GRIM110200001285 - άδεια παράδοσης του παραστατικού εισαγωγής με MRN 21GRIM110200001285)»
- Οι θέσεις της διασάφησης που περιλαμβάνονται στο νέο μήνυμα ID39 παρατίθενται στον Πίνακα του Παραρτήματος.
- Η αποστολή του νέου μηνύματος θα γίνεται προς τον διαχειριστή της κάθε αποθήκης που δηλώνεται στη θέση 30 της διασάφησης, μέσω πίνακα αναφοράς που περιέχει αντιστοίχιση κάθε κωδικού τόπου εμπορευμάτων (θέση 30) με τον/τους παραλήπτη/παραλήπτες του μηνύματος.

Για τον λόγο αυτό, όλοι οι διαχειριστές αποθηκών οφείλουν να δηλώσουν το συντομότερο δυνατό στις τρεις αρμόδιες τελωνειακές περιφέρειες μέσω email:

α) τον αναγνωριστικό αριθμό EORI και

β) τον κωδικό χρήστη (username TAXISNET που συμπληρώνουν κατά την είσοδό τους στο ICISnet) και ο οποίος συνδέεται με το συγκεκριμένο EORI, διαφορετικά δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί η αποστολή του μηνύματος ID39.

Τελ. Περιφέρεια Αττικής: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τελ. Περιφέρεια Θεσσαλονίκης: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τελ. Περιφέρεια Αχαΐας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

- Στις Ελεύθερες Ζώνες όπου λειτουργούν εγκατεστημένες επιχειρήσεις, οι παραλήπτες του μηνύματος ID39 θα είναι περισσότερα από ένα πρόσωπα, ώστε να ενημερώνεται και ο φορέας που διαχειρίζεται τα εμπορεύματα (εγκατεστημένη επιχείρηση) αλλά και ο φορέας διαχείρισης της ελεύθερης ζώνης.
Στις ως άνω περιπτώσεις, η θέση 30 της διασάφησης θα συμπληρώνεται με τον κωδικό του φορέα που τηρεί τη λογιστική αποθήκης για το συγκεκριμένο εμπόρευμα και αποδίδει Αριθμό Καταχώρησης Λογιστικής Αποθήκης - ΑΚΛΑ (εγκατεστημένη επιχείρηση ή φορέας διαχείρισης κατά περίπτωση).
- Αναφορικά με το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης και ειδικότερα στις περιπτώσεις δημόσιων αποθηκών, όπου το τελωνείο υποβολής της διασάφησης δεν συμπίπτει με το τελωνείο ελέγχου (π.χ. εμπορεύματα εκφορτώνονται στον αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος και ο προορισμός τους είναι δημόσια αποθήκη στην οποία τελωνείο ελέγχου είναι το Τελωνείο Αθηνών), ο διαχειριστής της αποθήκης θα ενημερώνεται για την απελευθέρωση των εμπορευμάτων από τον αποταμιευτή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.

Ως εκ τούτου η ανωτέρω υπό σημείο (3) σχετική, τροποποιείται ως προς το συγκεκριμένο σημείο (Κεφ.3.8, 3.8.1. προτελευταία παράγραφος της ανωτέρω Εγκυκλίου).

Κατόπιν των ανωτέρω, παρέλκει πλέον η εκτύπωση άδειας παράδοσης από τις τελωνειακές αρχές και η έντυπη μορφή της θα ισχύει μόνο στην περίπτωση εφεδρικής διαδικασίας, όταν δηλαδή το ICISnet βρίσκεται εκτός λειτουργίας.
Εφιστούμε εκ νέου την προσοχή όλων στην απαρέγκλιτη τήρηση των αποφάσεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί από τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ για την πλήρη ηλεκτρονική διεξαγωγή των διαδικασιών εισαγωγής μέσω του ICISnet, το οποίο ως γνωστόν υποστηρίζει την ηλεκτρονική υποβολή των διασαφήσεων καθώς και των υποστηρικτικών τους εγγράφων αλλά και διασφαλίζει την παρακολούθηση και ενημέρωση των συναλλασσομένων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας τελωνισμού των εμπορευμάτων μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων.
Επιπλέον, καταργείται η ανωτέρω (2) σχετική και παύει να ισχύει η ανωτέρω (1) σχετική ως προς το μέρος που αφορά στην ηλεκτρονική αποστολή της άδειας παράδοσης (αρχείο σε μορφή pdf) με e-mail στον διαχειριστή της αποθήκης.

Τέλος, οι προϊστάμενοι των τελωνειακών αρχών παρακαλούνται για την πιστή τήρηση των ανωτέρω και την άμεση αναφορά τυχόν προβλημάτων προς επίλυση στο email της Δ/νσης:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm