Open menu
26 | 05 | 2022

Αθήνα 03/11/2020
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2177

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 21 του νόμου 4736 /2020 (ΦΕΚ 200 /Α΄) “Εξαιρέσεις και απαλλαγές από το περιβαλλοντικό τέλος και την απαγόρευση ταξινόμησης για παλαιά ρυπογόνα οχήματα.

 

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.4736/2020 (ΦΕΚ 2000/ Α΄) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις» και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 21, επιτρέπεται η ταξινόμηση των οχημάτων, για τα οποία κατά τη δημοσίευση του ν.4710/2020, ήτοι 23.7.2020, είχαν υποβληθεί ΔΑΟ ή δηλωτικά εισαγωγής.

Συνεπώς, σε συνέχεια και της αριθ. πρωτ. Ε. 2114/23-07-2020, εγκυκλίου «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 5, 63 και 65 του νόμου 4710/2020 (ΦΕΚ 142/Α΄) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης», σας γνωρίζουμε ότι επιβατικά και φορτηγά αυτοκίνητα, τα οποία υπάγονται εκ κατασκευής στις προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 3, 2 και 1, καθώς και αυτά που δεν υπάγονται σε προδιαγραφές ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), συμβατικής τεχνολογίας και για τα οποία δεν αποδεικνύονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, επιτρέπεται η ταξινόμησή τους, εφόσον έχουν υποβληθεί για αυτά, ΔΑΟ ή δηλωτικά εισαγωγής έως και 23/7/2020.

Για τα οχήματα αυτά, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα περί καταβολής του τέλους ταξινόμησης πριν την θέση των οχημάτων σε κυκλοφορία στη χώρα.

Για το εν λόγω οχήματα, για τα οποία επισημαίνεται ότι δεν οφείλεται περιβαλλοντικό τέλος, ο υπολογισμός του οφειλόμενου τέλους ταξινόμησης θα γίνεται χειροκίνητα.

2. Με την παρ. 2 του άρθρου 21, προστέθηκε νέα παράγραφος 5 στο άρθρο 5 του ν.4710/2020, με την οποία προβλέπονται μια σειρά από εξαιρέσεις από την απαγόρευση ταξινόμησης και από την υποχρέωση καταβολής του περιβαλλοντικού τέλους, ως ακολούθως:

α. Οχήματα που περιέρχονται σε κατάσχεση ή δέσμευση ή ακινητοποίηση ή ανεύρεση ή εγκατάλειψη και καθίστανται αντικείμενο της διαχείρισης δημόσιου υλικού ήτοι τα οχήματα που εκποιούνται ή διατίθενται από την Δ.Δ.Δ.Υ. και τα Τελωνεία:
Δεν καταλαμβάνονται από την υποχρέωση καταβολής περιβαλλοντικού τέλους της περίπτωσης α των παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 του ν.4710/20 όσα οχήματα υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 4 και Euro 5α .
Δεν καταλαμβάνονται από την απαγόρευση ταξινόμησης της περ. β των παρ. 1 και 2. του ιδίου άρθρου, όσα οχήματα υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 3,2 και1 και αυτά που δεν υπάγονται σε προδιαγραφές ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) συμβατικής τεχνολογίας για τα οποία δεν αποδεικνύονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
Για τα οχήματα αυτά κατά την ταξινόμησή τους ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ.2 του άρθρου 125 του Ν.2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».
β. οχήματα που ταξινομούνται για υπηρεσιακή ή προσωπική χρήση στο πλαίσιο των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων ή από αναγνωρισμένους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς.
γ. οχήματα, τα οποία κομίζουν στη Χώρα πρόσωπα που χαρακτηρίζονται ως μετοικούντες σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ.245/11/1.3.1988 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 195), η οποία κυρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 1839/1989 (Α΄ 90), και για τα οποία προσκομίζεται πιστοποιητικό μετοικεσίας με ημερομηνία έκδοσης προγενέστερη της έναρξης ισχύος του ν.4736/2020 με την οποία προστέθηκε η εν λόγω παράγραφος, ήτοι την 20/10/2020.

δ. Δεν καταλαμβάνονται από την απαγόρευση ταξινόμησης, επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης της Δασμολογικής Κλάσης Δ.Κ. 87.03 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, τα οποία υπάγονται εκ κατασκευής στις προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 3, 2 και 1, καθώς και αυτά που δεν υπάγονται σε προδιαγραφές ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), συμβατικής τεχνολογίας και για τα οποία δεν αποδεικνύονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, για τα οποία τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 121 του ν.2960/01 περί απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης.
ε. Θεσπίζεται εξαίρεση από το περιβαλλοντικό τέλος και από την απαγόρευση ταξινόμησης για τα μεμονωμένα οχήματα ιδιαίτερης κατασκευής (ΜΟΙΚ), όπως αυτά μετατρέπονται ή κατασκευάζονται σύμφωνα με τις υποπερ. αα) και ββ) της περ. α΄ του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 33692/2202/5.11.2014 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 3134), ως πρόνοια του νομοθέτη, στο πλαίσιο της εξέτασης για τα οχήματα αυτά, της θέσπισης διατάξεων στον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, με τις οποίες θα προβλέπεται ο τρόπος φορολόγησής τους, ήτοι της καταβολής του τέλους ταξινόμησης πριν την θέση των οχημάτων σε κυκλοφορία στη χώρα.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm