Open menu
22 | 05 | 2022

Αθήνα 06/03/2019
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2038

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση κερδών παρελθουσών χρήσεων συνεταιρισμών του Ν. 1667/1986 που καταβλήθηκαν μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.3943/2011.

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της περίπτ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 του Ν.2238/1994, όπως αυτές προστέθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 14 του Ν.3943/2011, οριζόταν ότι στα κέρδη που διένειμαν οι συνεταιρισμοί ή οι ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, ενεργείτο παρακράτηση φόρου με συντελεστή 25%.

Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείτο η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήματα.

Για την απόδοση του φόρου εφαρμόζονταν οι διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 54.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονταν ανάλογα και για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα κέρδη προηγουμένων χρήσεων.
2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 14 του Ν.3943/2011, όπως αυτές ερμηνεύθηκαν με την ΠΟΛ.1129/2011 εγκύκλιο, οριζόταν ότι οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Ν.2238/1994 είχαν εφαρμογή για διανεμόμενα κέρδη που εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα από την 1η Ιανουαρίου 2012 και μετά.

Ειδικά για τα κέρδη που διανέμονταν εντός του έτους 2011, ενεργείτο παρακράτηση φόρου με συντελεστή 21%.
3. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 1667/1986 ορίζεται ότι η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το έτος ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης, ενώ σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου αυτού, η γενική συνέλευση συνέρχεται έκτακτα όποτε τη συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο ή όταν το ζητήσει, ορίζοντας συγχρόνως και το θέμα για συζήτηση, το εποπτικό συμβούλιο ή το 1/10 των μελών του συνεταιρισμού, αλλά όχι λιγότερα από τρία μέλη.

Με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη μεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας ή τη μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σε αυτήν τα δύο τρίτα των μελών.
4. Με τα αριθμ. 2974/16-10-2018 και 5750/4-2-2019 έγγραφα της Δ/νσης Μακροοικονομικής Πολιτικής και Προβλέψεων του Υπουργείου Οικονομικών διευκρινίσθηκε ότι ο χαρακτηρισμός του «έκτακτου» ή του «τακτικού» μιας γενικής συνέλευσης συνεταιρισμού του Ν. 1667/1986 αφορά τον χρόνο διενέργειάς της και όχι την ισχύ των αποφάσεων, η οποία είναι ίδια και στις δύο περιπτώσεις, τηρούμενων των λοιπών διατάξεων περί σύγκλισης και αρμοδιότητάς τους.

Ως εκ τούτου, η Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) των μελών του εκάστοστε συνεταιρισμού μπορεί να αποφασίζει για τη διανομή κερδών εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1667/1986 .
5. Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι κατά τη διανομή ή κεφαλαιοποίηση έκτακτων αποθεματικών συνεταιρισμού του Ν. 1667/1986 που αποφασίσθηκε με έκτακτη γενική συνέλευση, η οποία συγκλήθηκε πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων της περίπτ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 του Ν.2238/1994 , όπως αυτές προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.3943/2011 (σύμφωνα και με την ΠΟΛ.1129/2011 εγκύκλιο), δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm