Κεντρικό Μενού

Αθήνα 25/10/2018
Αρ. πρωτ.:
ΠΟΛ. 1197

ΘΕΜΑ:
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4569 (ΦΕΚ 179 Α΄/11.10.2018) αναφορικά με τροποποιήσεις του ν. 4256/2014.
 
Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4569 «Ι) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, ΙΙ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές Διατάξεις», που αφορούν τροποποιήσεις των διατάξεων του ν. 4256/2014. Οι εν λόγω τροποποιήσεις σχετίζονται κυρίως με το Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών. Σχετικές διευκρινίσεις για τις ανωτέρω διατάξεις θα σας δοθούν με την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία του εν λόγω Μητρώου.