Open menu
22 | 07 | 2024

Αθήνα 11/02/2015
Αρ. πρωτ.:  5003529

ΘΕΜΑ: Αποδοχή ή μη χορηγηθείσας έκπτωσης επί τιμολογίου για τη διαμόρφωση δασμολογητέας αξίας.

Σχετ.: Η με αριθμ. Πρωτ Δ1381/771/9.9.1998 Δ.Υ.Ο.

Απαντώντας σε συχνά ερωτήματα που τίθενται στην υπηρεσία μας αναφορικά με την αποδοχή ή μη χορηγηθείσας έκπτωσης επί του τιμολογίου για σκοπούς διαμόρφωσης της δασμολογητέας αξίας, έχουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

ΓΕΝΙΚΑ
Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το άρθρο 29 καν. 2913/92 (Κοινός Τελωνειακός Κώδικας), η δασμολογητέα αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων είναι η συναλλακτική αξία, δηλ. η πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή για τα εμπορεύματα αυτά, όταν πωλούνται προς εξαγωγή με προορισμό το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, ενδεχομένως κατόπιν προσαρμογής που πραγματοποιείται με βάση τα άρθρα 32 και 33.

ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ
1.
Στα πλαίσια των εμπορικών συναλλαγών η πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα για τα εμπορεύματα τιμή, σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αποτέλεσμα εκπτώσεων που χορηγήθηκαν από τους προμηθευτές. Οι εκπτώσεις αυτές συνήθως είναι:

- Εμπορικές εκπτώσεις: παραχωρούνται από τους πωλητές πάνω στις ισχύουσες γενικές τιμές εξαγωγής που έχουν σκοπό να προσαρμόσουν αυτές στο επίπεδο της συγκεκριμένης εμπορικής πράξης
- Ποσοτικές εκπτώσεις: παραχωρούνται από τους πωλητές πάνω στην καθοριζόμενη τιμή πώλησης των εμπορευμάτων, το ποσοστό των οποίων ποικίλλει ανάλογα με την ποσότητα στην οποία αναφέρεται η συγκεκριμένη σύμβαση.
- Εκπτώσεις για προκαταβολική πληρωμή: παραχωρούνται από τον πωλητή είτε γιατί η πληρωμή από τον αγοραστή πραγματοποιείται τοις μετρητοίς είτε μέσα σε καθορισμένο χρονικό διάστημα.

2. Για λόγους καθορισμού της δασμολογητέας αξίας (ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης άρθρο 67 και άρθρο 201 παρ.2 του Καν.(ΕΚ) αριθ.2913/92, η χορηγηθείσα έκπτωση πρέπει να αφορά τα εισαγόμενα εμπορεύματα και να υπάρχει έγκυρο συμβατικό δικαίωμα που προσδιορίζεται στα έγγραφα που προσκομίζονται στις τελωνειακές αρχές κατά τη χρονική στιγμή που λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο εξ΄ αρχής αξίωση έστω και αν η παροχή έκπτωσης χορηγείται σε μεταγενέστερο χρόνο.
3. Κατά συνέπεια σε μια συναλλαγή μεταξύ ανεξάρτητων μερών συνήθεις εκπτώσεις που εμφανίζονται στο τιμολόγιο του πωλητή, πρέπει γενικά να γίνονται αποδεκτές για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας αφού η πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή, σύμφωνα με το άρθρο 29 § 1, είναι η καθαρή, μετά την έκπτωση, τιμή.
4. Στον παραπάνω γενικό κανόνα πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις, όπου εκπτώσεις στα τιμολόγια εισαγωγής δεν γίνονται δεκτές, όπως πχ. εκπτώσεις που αναφέρονται σε προγενέστερες συναλλαγές και δεν αφορούν τα υπο εκτίμηση εμπορεύματα (αναδρομικές εκπτώσεις).
Άρα ως γενικός κανόνας, σύμφωνα με το άρθρο 144 §1 η συμφωνηθείσα να καταβληθεί τιμή κατά τη στιγμή καθορισμού της δασμολογητέας αξίας, η οποία περιλαμβάνει και χορηγηθείσες εκπτώσεις όπως προαναφέρθηκαν, λαμβάνεται ως βάση για την εκτίμηση του Τελωνείου .
5. Υπενθυμίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 181α του Καν. 2454/93, οι Τελωνειακές Αρχές δεν υποχρεούνται να κάνουν αποδεκτή τη συναλλακτική αξία, εφόσον υφίστανται εύλογες αμφιβολίες για το κατά πόσο αυτή αντιπροσωπεύει το πράγματι πληρωθέν ή πληρωτέο ποσό. Οι εν λόγω αμφιβολίες πρέπει να βασίζονται σε συγκεκριμένη αιτιολογία και όχι σε αυθαίρετη εκτίμηση. Έτσι τυχόν εκπτώσεις επί του τιμολογίου, μπορεί να μη γίνουν αποδεκτές από τις τελωνειακές αρχές μόνο εφόσον υφίστανται βάσιμοι λόγοι απόρριψης της συνολικής συναλλακτικής αξίας, βάσει του άρθρου 181 α) όπως προαναφέρθηκε.
6. Τέλος επισημαίνεται ότι, τα όσα αναφέρονται ανωτέρω σχετικά με τη συμπερίληψη εκπτώσεων επί τιμολογίου για σκοπούς καθορισμού της συναλλακτικής αξίας βάσει του άρθρου 29 του Καν. 2913/92, δεν πρέπει να συγχέονται με τη δυνατότητα τροποποίησης από τον πωλητή προς όφελος του αγοραστή της τιμής που πραγματικά καταβλήθηκε (πιστωτικά τιμολόγια) μετά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων , σύμφωνα με το άρθρο 145 § 2 του Καν. 2454/93. Η εν λόγω τροποποίηση δύναται να ληφθεί υπόψη για σκοπούς καθορισμού της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων, όταν αποδεικνύεται επαρκώς για τις τελωνειακές αρχές ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις α) έως γ) του άρθρου 145 § 2 του Καν. 2454/93 (ελαττωματικά προϊόντα, συμβατική υποχρέωση εγγύησης κλπ).

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις και συνεργασία.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm