Open menu
28 | 11 | 2021

Αθήνα 27/08/2014
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1196


ΘΕΜΑ:
Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του του άρθρου 11 του ν. 4281/2014 (160 Α΄).

 

ΣΧΕΤ. : Το υπ΄ αριθ. Δ10Β0009833/6503ΕΞ2014/13-8-2014 έγγραφό μας
Σε συνέχεια του αναφερομένου στο θέμα σχετικού έγγραφου μας, με το οποίο σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4281/2014 (160 Α΄) ΄) με θέμα «Χάραξη αιγιαλού - παραλίας», με το οποίο αντικαθίστανται και τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 2971/2001 (285 Α΄), που αφορούν την χάραξη του αιγιαλού της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού, διευκρινίζουμε τα παρακάτω:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1.α του προαναφερομένου άρθρου ν. 4281/2014 αντικαθίσταται το άρθρο 4 του ν.2971/2001 (285 Α΄) ορίζοντας ότι για την χάραξη του αιγιαλού λαμβάνονται πλέον υπόψη έγχρωμοι ορθοφωτοχάρτες, οι οποίοι θεωρούνται ως υπόβαθρα επί των οποίων είναι χαραγμένη προκαταρτική οριογραμμή αιγιαλού με κόκκινο χρώμα, κλίμακας 1:1000 και φωτοληψίας ετών 2008-2009.
Οι προαναφερόμενοι ορθοφωτοχάρτες θα αποσταλούν στις υπηρεσίες σας από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εποπτεύει την εταιρεία Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. (ΕΚΧΑ Α.Ε.) προκειμένου να προβείτε άμεσα στις παρακάτω ενέργειες:
Α) Εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη λήψη των ορθοφωτοχαρτών θα πρέπει να φροντίσετε για την διαγραφή της προκαταρτικής οριογραμμής αιγιαλού αποκλειστικά και μόνο για τις περιοχές που υπάρχει ήδη εγκεκριμένη οριογραμμή, η οποία και θα πρέπει να αποτυπωθεί ως οριστική ταυτόχρονα με τις ήδη εγκεκριμένες οριογραμμές παραλίας και παλαιού αιγιαλού, εφόσον υφίστανται στην περιοχή.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί αδυναμία αποτύπωσης της εγκεκριμένης οριογραμμής του αιγιαλού, λόγω αδυναμίας εντοπισμού της (έλλειψη συντεταγμένων κ.λ.π.) επί του ορθοφωτοχάρτη ή εντοπισμού της στο υδάτινο στοιχείο, δεν αποτυπώνεται ως οριστική η εγκεκριμένη οριογραμμή του αιγιαλού, ως εκ τούτου εξετάζεται και ολοκληρώνεται αυτεπάγγελτα, πριν την λήξη της προθεσμίας των δεκαοκτώ (18) μηνών της παρ. 7 του άρθρου 4 του νόμου 2971/2001 (όπως αυτό αντικαθίσταται), ο επανακαθορισμός αυτής, λαμβάνοντας υπόψη τον σχετικό ορθοφωτοχάρτη, και την υφιστάμενη κατάσταση της παράκτιας περιοχής, τηρουμένης της ισχύουσας διαδικασίας για την χάραξη του αιγιαλού.
Σημειώνεται ότι στο ίδιο χρονικό διάστημα (των έξι μηνών) οι υπηρεσίες σας θα πρέπει να ενημερωθούν από το Γ.Ε.ΕΘ.Α. για τα τμήματα της οριογραμμής που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 17 του ν. 2971/2001 , καθώς και για τα υπόβαθρα που πρέπει να εξαιρεθούν της ανάρτησης για λόγους εθνικής ασφάλειας.
Β) Μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών, επίσης από τη λήψη των ορθοφωτοχαρτών (εντός του οποίου συμπεριλαμβάνεται και το προηγούμενο διάστημα των έξι μηνών), οι υπηρεσίες σας πρέπει:

α) Να εξετάσουν τις περιπτώσεις εμφανών σφαλμάτων κατά την χάραξη της προκαταρτικής οριογραμμής του αιγιαλού, αλλά και την ορθότητα της προκαταρτικής οριογραμμής του αιγιαλού, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 2971/2001 , οι οποίες παραμένουν σε ισχύ ως έχουν, και την πραγματική σημερινή κατάσταση του αιγιαλού (πιθανή ύπαρξη νομίμων ή παρανόμων λιμενικών έργων διαβρώσεων ή προσχώσεων φυσικών ή τεχνητών), δεδομένης της παρέλευσης τουλάχιστον πέντε (5) ετών από τα έτη φωτοληψίας των ορθοφωτοχαρτών.
β) Να αντιμετωπίσουν τυχόν ασυνέχειες μεταξύ της ήδη εγκεκριμένης οριστικής γραμμής του αιγιαλού και της προκαταρτικής οριογραμμής.

Γ) Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από τις υπηρεσίες σας στην τηρούμενη διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στις παραγράφους 3 έως και 6 του άρθρου 4 του νόμου 2971/2001 (όπως αυτό αντικαθίσταται), προκειμένου να αποφευχθεί η υποβολή προσφυγών των θιγομένων από τον καθορισμό της οριογραμμής του αιγιαλού πολιτών στην τακτική διαδικασία.
Επισημαίνεται επίσης ότι στην έκθεση της αρμόδιας επιτροπής απαιτείται η τεκμηρίωση της υιοθέτησης ή της απόρριψης της προκαταρτικής οριογραμμής του αιγιαλού με βάση τα κριτήρια που τίθενται στο άρθρο 9 του ν. 2971/2001 .
Δ) Επιπλέον, θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην οριστικοποιηθεί προκαταρτική οριογραμμή αιγιαλού, χωρίς να έχει προηγηθεί ο απαιτούμενος έλεγχος από τις υπηρεσίες σας, δεδομένου ότι υπάρχει ο κίνδυνος της μη διασφάλισης της κοινοχρησίας του αιγιαλού και κατ΄ επέκταση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, ως εκ τούτου οι υπηρεσίες σας θα πρέπει να φροντίσουν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου στο σύνολο της προκαταρκτικής οριογραμμής του αιγιαλού της χωρικής τους αρμοδιότητας, εντός της προθεσμίας των δεκαοκτώ (18) μηνών της παρ. 7 του άρθρου 4 του νόμου 2971/2001 (όπως αυτό αντικαθίσταται).
Ε) Τα αναφερόμενα αιτήματα καθορισμού οριογραμμής αιγιαλού της παρ. 8 του προαναφερομένου άρθρου, αφορούν τα αιτήματα που θα υποβληθούν στις υπηρεσίες σας στο διάστημα από την δημοσίευση του ν. 4281/2014 μέχρι την ολοκλήρωση της οριστικοποίησης της οριογραμμής του αιγιαλού στο σύνολο της επικράτειας της χώρας.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 2 άρθρου 11 ν. 4281/2014 αντικαθίστανται επίσης οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν.2971/2001 (285 Α΄), το οποίο αφορά τον καθορισμό του παλαιού αιγιαλού, η χάραξη του οποίου γίνεται πλέον με γαλάζιο χρώμα επί των υποβάθρων της παρ.1 του άρθρου 4 (όπως αυτό αντικαταστάθηκε).
Σημειώνεται ότι η χάραξη παλαιού αιγιαλού δεν γίνεται επί των προαναφερομένων υποβάθρων αποκλειστικά και μόνο όταν το εύρος αυτού είναι μεγαλύτερο των τριακοσίων (300) μέτρων από την ακτογραμμή (εύρος απεικόνισης των ορθοφωτοχαρτών). Στην περίπτωση αυτή στους ορθοφωτοχάρτες απεικονίζεται το τμήμα του παλαιού αιγιαλού που δύναται να απεικονισθεί, τυχόν δε υπολειπόμενο απεικονίζεται επί του κτηματογραφικού υψομετρικού διαγράμματος της παρ. 6 του άρθρου 4 του νόμου 2971/2001 (όπως αυτό αντικαταστάθηκε).
Για την καταγραφή του Δημοσίου Κτήματος, που προέρχεται από τον προαναφερόμενο παλαιό αιγιαλό, θα συνταχθεί ενιαίο κτηματογραφικό υψομετρικό διάγραμμα, κλίμακας τουλάχιστον 1:1000, εξαρτημένο από το Ελληνικό Γεοδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ) 1987.
3. Μετά την ανάρτηση των υποβάθρων με την οριστικοποιημένη γραμμή του αιγιαλού την υποβολή τοπογραφικού διαγράμματος ή διαγράμματος αιγιαλού ή διαγράμματος καθορισμού του αιγιαλού οι υπηρεσίες σας έχουν την δυνατότητα να απαιτούν την υποβολή των οικείων ορθοφωτοχαρτών της παρ. 4 του ν. 2971/2001 , όπως ισχύει.
Σας επισημαίνουμε ότι οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2971/2001 , περί υποχρεωτικής χάραξης αιγιαλού - παραλίας, εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν για όλες τις αναφερόμενες στην παρ. 1 του εν λόγω άρθρου περιπτώσεις, ως εκ τούτου θα πρέπει να εξετάζεται άμεσα από την αρμόδια επιτροπή η αναγκαιότητα της χάραξης της οριογραμμής της ζώνης παραλίας, όπου αυτή δεν υφίσταται, τηρουμένης της διαδικασίας που προβλέπεται για την χάραξή της από την ισχύουσα νομοθεσία. Συγχρόνως, θα πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε και έρευνα για την ύπαρξη ή μη παλαιού αιγιαλού και καθορισμός αυτού, όπου υφίσταται πλαίσιο της διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου.
4. Τέλος όσον αφορά τις εκκρεμείς διαδικασίες τόσο καθορισμού, όσο και επανακαθορισμού αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 4281/2014 .

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm