Κεντρικό Μενού

Αθήνα 31/07/2014
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1187


ΘΕΜΑ:
Κοινοποίηση της υπ΄ αριθ. 185/2014 γνωμοδότησης της Α΄ Τακτικής Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. σχετικά με άρση κατασχέσεων που έχει επιβάλει το Δημόσιο σε βάρος οφειλετών υπό ειδική εκκαθάριση κατ΄ άρθρο 46 ή 46α ν. 1892/1990.

 

Σας κοινοποιούμε την υπ΄ αριθ. 185/2014 γνωμοδότηση της Α΄ Τακτικής Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ., η οποία εκδόθηκε κατόπιν ερωτήματος της Υπηρεσίας μας (και παραπομπής αυτού στην Ολομέλεια του Ν.Σ.Κ. μετά από έκδοση γνωμοδότησης του Α΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ.) και έγινε δεκτή στις 18/7/2014 από τη Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, στην οποία έχει μεταβιβαστεί η σχετική αρμοδιότητα δυνάμει της υπ΄ αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ/28-1-2013 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 130 Β΄), όπως ισχύει.
Με την υπ΄ αριθ. 185/2014 γνωμοδότησή της, η Α΄ Τακτική Ολομέλεια του Ν.Σ.Κ. γνωμοδότησε ομόφωνα ότι: 1) το Δημόσιο οφείλει να προβεί σε άρση των κατασχέσεων που επέβαλε εις χείρας τραπεζικής εταιρείας, ως τρίτης, εις βάρος των αναφερομένων στη γνωμοδότηση οφειλετριών εταιρειών, οι οποίες έχουν τεθεί σε ειδική εκκαθάριση κατ΄ άρθρο 46 ή 46α του ν. 1892/1990 , για τις οποίες (κατασχέσεις) υπεβλήθησαν από την τράπεζα θετικές δηλώσεις εντός της νόμιμης προθεσμίας του άρθρου 32 του Κ.Ε.Δ.Ε. και 2) το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση κατά την οποία η κατασχεθείσα χρηματική απαίτηση αποτελεί προϊόν ρευστοποίησης του ενεργητικού της επιχειρήσεως στα πλαίσια της ειδικής εκκαθάρισης και ο σχετικός πίνακας κατάταξης δανειστών έχει καταστεί τελεσίδικος.
Η αρμόδια υπηρεσία του Ν.Σ.Κ, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται να προβεί στις νόμιμες ενέργειες για την ανάρτηση της ως άνω υπ΄ αριθ. 185/2014 γνωμοδότησης της Α΄ Τακτικής Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».