Open menu
13 | 07 | 2024

Αθήνα 03/06/2014
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1163


ΘΕΜΑ:
Ενημέρωση σχετικά με τις διατάξεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου 40 του ν. 4256/2014 «Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις».

 

Σχετ: 1) Τα υπ αριθ. Δ10Β 1197147/5229 ΕΞ 2013/ 23-12-2013 και Δ10Β 1042982/570 ΕΞ 2014/4-3-2014 έγγραφά μας .
2) Το υπ΄ αριθ. 8220/95/14/29-4-2014 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων.
Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο του άρθρου 40 του ν. 4256/2014 (Α΄ 92) για ενημέρωση σας και για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες σε θέματα αρμοδιότητάς σας και σας γνωρίζουμε ότι με την πρώτη παράγραφο του προαναφερθέντος άρθρου (40) «Τροποποιήσεις του ν. 2932/2001», επέρχονται οι κάτωθι αλλαγές:

Α) Τροποποιείται το άρθρο 19 του Ν. 2932/2001 , όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 44 του ν. 4150/2013 .

Συνεπώς, μετά την ισχύ των προαναφερόμενων διατάξεων όσον αφορά στη νομιμοποίηση εγκαταστάσεων, που υφίστανται εντός ΧΖΛ, και δεν έχουν εκτελεσθεί νομίμως, θα γίνεται η εξής διάκριση:
Εάν πρόκειται περί κτιριακών εγκαταστάσεων, η νομιμοποίησή τους θα διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4014/2011 και του άρθρου 16 παρ. 2δ του ν. 4178/2013 .
Εφόσον αποτελούν υφιστάμενα έργα της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του ν. 4150/2013 μη νομίμως εκτελεσθέντα έως την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4178/2013 από φορείς του Δημοσίου σε Οργανισμούς Λιμένων και σε Λιμενικά Ταμεία (δημοτικά ή κρατικά), αυτά θεωρούνται νόμιμα από τον χρόνο έγκρισής τους από την Ε.Σ.Α.Λ. του Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης (Master Plan) του λιμένα στο οποίο αυτά έχουν αποτυπωθεί και ενταχθεί.
Συνεπώς, εντός ΧΖΛ με φορέα διαχείρισης Οργανισμό Λιμένα ή Λιμενικό Ταμείο (δημοτικό ή κρατικό) η νομιμοποίηση εγκαταστάσεων θα γίνεται είτε βάσει του ν. 4178/2013 είτε βάσει 4150/2013 σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάκριση.
Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη νομιμοποίηση και στις δύο περιπτώσεις είναι να υπάρχει φορέας διαχείρισης και άρα νόμιμα καθορισμένη ζώνη λιμένα βάσει είτε του ισχύοντος νομικού πλαισίου του ν. 2971/2001 είτε του προγενέστερου νομοθετικού καθεστώτος.

Β) Περαιτέρω, με την περίπτωση δδ) του ιδίου άρθρου (40) του ν. 4256/2014 αντικαθίσταται η παρ. 7 του ν. 2932/2001 , όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4150/2013 .

Συγκεκριμένα ορίζεται ότι για την αποδοχή του Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α.) ή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την αδειοδότηση των Λιμενικών Έργων, των Υποκατηγοριών Α1 και Α2 του ν. 4014/2011, όπως ισχύει, από τα οποία τροποποιούνται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά (σε κάτοψη) του λιμένα, (δηλ. σε έργα που αφορούν επέκταση ή τροποποίηση του λιμένα), σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 3 και στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4014/2011, όπως ισχύουν, απαιτείται η προηγούμενη θετική γνωμοδότηση της Ε.Σ.Α.Λ.
Η προαναφερθείσα θετική γνωμοδότηση της Ε.Σ.Α.Λ. δεν απαιτείται, στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, στις εξής περιπτώσεις:

αα) Κατά την διαδικασία νομιμοποίησης υφιστάμενων έργων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 2971/2001 , όπως ισχύει,
ββ) για έργα επισκευής ή συντήρησης υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων,
γγ) στις εξής περιπτώσεις μελετών του Παραρτήματος ΙΙΙ Ομάδα 3η της υπουργικής απόφασης του Υ.ΠΕ.Κ.Α. 1958/13.1.2012 (Β΄ 21) Κατάταξη δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 4014/2011 :

i. Λιμένες σκαφών αναψυχής (μαρίνες) και καταφύγια τουριστικών σκαφών (α/α 5), εκτός εάν βρίσκονται εντός ζώνης λιμένα, (βάσει του άρθρου 30 του ν. 2160/1993 ).
ii. Μεμονωμένες ράμπες ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών (α/α 8).
iii. Έργα προστασίας ακτής από διάβρωση εντός της θάλασσας και σε απόσταση από την ακτή (α/α 9).
iv. Έργα προστασίας ακτής από διάβρωση επί της ακτογραμμής (παράλληλα ή κάθετα) (α/α 10).
v. Έργα ανάπλασης και διαμόρφωσης ακτής (α/α 11).
vi. Τεχνητοί ύφαλοι στον πυθμένα της θάλασσας (α/α 13).
vii. Ανάκτηση εδαφών από λίμνες (α/α 14β)

δδ) Για θέματα που αφορούν έργα εντός όχθης και παρόχθιας ζώνης (λιμνών - λιμνοθαλασσών).

Είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm