Open menu
25 | 04 | 2024

Αθήνα 29/05/2014

Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1141

 

ΘΕΜΑ: Υποβολή του Εντύπου Έναρξης - Μεταβολής- Παύσης λειτουργίας των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών - Φ.Η.Μ ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1809/1988, καθώς και από τις διατάξεις του άρθρου 15 του 2ου κεφ. και του 4ου κεφ. της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1220/2012, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:κ.λ.π

Αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1
Τρόπος υποβολής


1. Η δήλωση της Έναρξης - Μεταβολής- Παύσης λειτουργίας των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών Φ.Η.Μ ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, για τους οποίους υποβάλλεται το έντυπο Β2 του Κ.Β.Σ.-TAXIS, γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr., με το Έντυπο δήλωσης έναρξης - μεταβολής-παύσης λειτουργίας Φ.Η.Μ. ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων (Δ14) της Εφαρμογής Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων, για τις εξής κατηγορίες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ (αγορά - πώληση - κληρονομιά - γονική παροχή) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: ΜΝΗΜΕΣ (πλήρωση - βλάβη)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5: ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

2. Ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης, εισαγάγει στα προβλεπόμενα πεδία της αντίστοιχης φόρμας, τα δεδομένα όπως προκύπτουν από τα αντίστοιχα παραστατικά και δικαιολογητικά (παραστατικό μεταβίβασης, Δελτίο «Ζ», ανάγνωση μνήμης, κ.λπ.). Τα ανωτέρω διαφυλάσσονται από τον υπόχρεο για το προβλεπόμενο από τις διατάξεις χρονικό διάστημα και επιδεικνύονται σε οποιοδήποτε φορολογικό έλεγχο.
3. Η προθεσμία υποβολής που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν. 1809/1988 παραμένει σε ισχύ και για την ηλεκτρονική υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου Επικοινωνίας, μέσω του Διαδικτύου.
Οι εκπρόθεσμες υποβολές γίνονται υποχρεωτικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
4. Εφόσον την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προαναφερόμενων δηλώσεων, διαπιστώνεται ότι υπάρχει τεχνική αδυναμία του ειδικού δικτύου TAXISnet, που αναγνωρίζεται από τη Δ.ΗΛΕ.Δ, θα γίνεται αποδεκτή η υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων, που υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εμπροθέσμως, μέχρι την επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα, μετά από σχετικό έγγραφο που θα αποστέλλεται από τη Δ.ΗΛΕ.Δ σε όλες τις Δ.Ο.Υ.
5. Στις περιπτώσεις που δεν γίνεται δεκτή η ηλεκτρονική υποβολή και ο υποβάλλων αμφισβητεί τους λόγους της μη αποδοχής, προσέρχεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με μια εκτύπωση του μηνύματος που εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη του, για περαιτέρω διερεύνηση των λόγων απόρριψης της υποβολής και εν συνεχεία, η υποβολή γίνεται εντύπως μέσω της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
Αν μετά την οριστική υποβολή, διαπιστωθεί (είτε από τον υποβάλλοντα είτε από την υπηρεσία που πραγματοποιεί τον εκάστοτε έλεγχο), λανθασμένη καταχώριση σε κάποιο πεδίο, τότε πρέπει άμεσα να ενημερώσει ο υπόχρεος ή ο νόμιμα εξουσιοδοτούμενος με Υπεύθυνη Δήλωση την αρμόδια Δ.Ο.Υ., υποβάλλοντας τα απαραίτητα παραστατικά, προκειμένου η Δ.Ο.Υ μετά από σχετικό έλεγχο να διορθώσει ή να διαγράψει την λανθασμένη καταχώριση. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179Α΄) «Περί της μη επιβολής προστίμου για τυπικές παραβάσεις».
6. Οι υπόχρεοι, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet σύμφωνα με όσα ορίζονται με την με αριθμό ΠΟΛ.1178/7.12.2010, (ΑΔΑ: 41ΦΜΗ-ΤΛ - ΦΕΚ Β΄/9.12.10) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρμογή.
Σε περίπτωση απενεργοποίησης από τη Δ.ΗΛΕ.Δ των κωδικών πρόσβασης στο σύστημα, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της ανωτέρω απόφασης.
7. Η Υποβολή του Εντύπου Έναρξης - Μεταβολής-Παύσης λειτουργίας των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων (Δ14) που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1809/1988, καθώς και από τις διατάξεις του άρθρου 15 του 2ου κεφ. και του 4ου κεφ. της Α.Υ.Ο.Ο ΠΟΛ 1220/13-12-2012 (ΦΕΚ 3517Β΄/31-12-2012)., με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, ισχύει προαιρετικά από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και υποχρεωτικά από 01/01/2015.
 

 

Άρθρο 2
Έλεγχος - Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.


1. Μετά την υποβολή του Εντύπου δήλωσης έναρξης - μεταβολής-παύσης λειτουργίας Φ.Η.Μ. ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων (Δ14), η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται από τη Δ.ΗΛΕ.Δ εντός 24 ωρών, ανά υπόχρεο, με ταυτόχρονη καταχώρηση των στοιχείων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει την δυνατότητα εμφάνισης των δηλώσεων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και ελέγχει την ακρίβεια των παραστατικών που έχουν υποβληθεί μέσω των αντίστοιχων διασταυρωτικών καταστάσεων του Taxis.
Επίσης η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ελέγχει δειγματοληπτικά, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει απόκλιση από τα παραστατικά και δικαιολογητικά (παραστατικό μεταβίβασης, Δελτίο «Ζ», ανάγνωση μνήμης, κ.λπ.) που έχουν δηλωθεί.
 

 

Άρθρο 3
Ισχύς της Απόφασης


Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm