Open menu
05 | 12 | 2021

Αθήνα 24/02/2014
Αρ. πρωτ.: 1035675


ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος στις αμοιβές που καταβάλλονται σε ιδιωτικές κλινικές.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

ΣΧΕΤ.: Η από 17.1.2014 αίτηση του.........
Απαντώντας στη σχετική αίτηση που υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας από το ..............., αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 του Ν. 2238/199 4, όπως αυτές ίσχυαν πριν την κατάργησή τους με το Ν. 4172/2013, δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωφελή ιδρύματα και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου γενικά, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από επιχειρήσεις, υποχρεούνται, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών, να παρακρατούν φόρο εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με τους οριζόμενους από τις ίδιες διατάξεις συντελεστές κατά περίπτωση και συγκεκριμένα με συντελεστή 8% για την παροχή υπηρεσιών.
2. Με την αριθ. 1060204/982/Α0012/ ΠΟΛ. 1131/25.5.1994 εγκύκλιό μας είχε γίνει δεκτό ότι οι υπόχρεοι παρακράτησης διενεργούν παρακράτηση με συντελεστή 4% στο σύνολο της καθαρής αξίας του τιμολογίου στις περιπτώσεις εξόφλησης δαπανών για νοσοκομειακή περίθαλψη σε ιδιωτικές κλινικές που παρέχεται στους ασφαλισμένους του Δημοσίου, Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων.
3. Περαιτέρω, με την ίδια πιο πάνω εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι η παρακράτηση διενεργείται από την υπηρεσία ή τον υπόλογο κατά το χρόνο της καταβολής (πληρωμής) της αξίας των αγαθών ή των υπηρεσιών και ανεξάρτητα εάν εξοφλείται ολόκληρη η αξία του τιμολογίου αγοράς ή μέρος αυτής.
4. Με το αριθ. Δ12 1070914 ΕΞ 2010/28.5.2010 έγγραφό μας έγινε δεκτό ότι στις αμοιβές που καταβάλλει το Ι.Κ.Α. για κάθε είδους παροχή υπηρεσίας από ιδιωτικές κλινικές, θα πρέπει να διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 8%, ανακαλούμενης της 1060204/982/Α0012/ ΠΟΛ.1131/25.5.1994 διαταγής μας.
5. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 , οι οποίες εφαρμόζονται για πληρωμές που πραγματοποιούνται από την 1.1.2014 και μετά, ορίζεται ότι οι φορείς γενικής κυβέρνησης κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή υπηρεσιών από νομικά πρόσωπα, υποχρεούνται, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών, να παρακρατούν φόρο εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με συντελεστή ως ακολούθως:

αα) ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιμα και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίας,

ββ) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά και

γγ) ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών.

6. Από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας με τη σχετική αίτηση προκύπτει ότι το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., σύμφωνα με τη νομοθεσία που το διέπει, κατέβαλλε ποσοστό 90% του ποσού των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονταν από ιδιωτικές κλινικές προς αυτό για παροχή υπηρεσιών, μεταξύ άλλων και νοσοκομειακής περίθαλψης, προς τους ασφαλισμένους του, εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών από την υποβολή τους, ενώ το υπόλοιπο 10% του ποσού κάθε φορολογικού στοιχείου καταβαλλόταν με την οριστική εκκαθάριση των σχετικών δαπανών από το Ι.Κ.Α. Στα πλαίσια της πιο πάνω διαδικασίας ανέκυψε το ερώτημα αν κατά την καταβολή του υπολειπόμενου ποσού (10%) σε χρόνο μεταγενέστερο της ημερομηνίας έκδοσης του αριθ. Δ12 1070914 ΕΞ 2010 εγγράφου μας (28.5.2010), για φορολογικά στοιχεία που είχαν εκδοθεί πριν την ημερομηνία αυτή, πρέπει να διενεργηθεί πρόσθετη παρακράτηση στο ποσό (90%) που είχε καταβληθεί πριν τις 28.5.2010, στο οποίο είχε παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος 4% σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην έως τότε ισχύσασα για τις συγκεκριμένες αμοιβές αριθ. 1060204/982/Α0012/ ΠΟΛ. 1131/25.5.1994 εγκύκλιό μας.
7. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι το αριθ. Δ12 1070914 ΕΞ 2010/28.5.2010 έγγραφό μας ισχύει για καταβολές που πραγματοποιούνται από την έκδοσή του και μετά, ανεξάρτητα αν τα σχετικά φορολογικά στοιχεία έχουν εκδοθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία, προκύπτει ότι ο συντελεστής παρακράτησης φόρου εισοδήματος 8% δεν εφαρμόζεται αναδρομικά σε καταβολές που είχαν πραγματοποιηθεί πριν τις 28.5.2010 και αφορούσαν στο 90% του ποσού των εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων, για τις οποίες είχε διενεργηθεί παρακράτηση φόρου με συντελεστή 4%, καθόσον σύμφωνα με την πάγια θέση της Διοίκησης σε περίπτωση τμηματικών καταβολών εφαρμόζεται κάθε φορά ο οικείος συντελεστής παρακράτησης φόρου που ισχύει κατά το χρόνο καταβολής της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm