Κεντρικό Μενού

Αθήνα 18/04/2013

Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1084

 

ΘΕΜΑ: Βεβαίωση οφειλής για χρέη προς το Δημόσιο. - Καταργήθηκε με την ΠΟΛ. 1275/2013

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Άρθρο 1
Περιπτώσεις προσκόμισης βεβαίωσης οφειλής

 

1) Στην περίπτωση που ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων σύμφωνα με τα οριζό­μενα στο άρθρο 1 της Α.Υ.Ο. 1109793/6134-11/0016/ ΠΟΛ 1223/24.11.1999 (ΦΕΚ 2134/Β΄/1999), όπως ισχύει, και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 26 Ν. 1882/1990 για τη χορήγησή του, ούτε συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 83 του Ν.Δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) περί συμψηφισμού, εκδίδεται από την υπηρεσία στην οποία είναι βεβαιωμένη η οφειλή, βεβαίωση οφειλής προς το Δημόσιο, η οποία κατατίθεται αντί του αποδεικτικού ενημερότητας στην υπηρεσία ή στον οργανισμό πληρωμής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή αποδίδεται το προς είσπραξη ποσό και μέχρι του ύψους της οφειλής, στην εκδούσα τη βεβαίωση υπηρεσία.
2) Η βεβαίωση οφειλής χορηγείται όταν μεταβιβάζεται ακίνητο, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:

 

α) από το προϊόν του τιμήματος εξοφλούνται πλήρως οι βεβαιωμένες κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε. οφειλές, άλλως οι τυχόν εναπομένουσες οφειλές διασφαλίζονται από λοιπά περιουσιακά στοιχεία ή από εγγυήσεις τρίτων.
Στην περίπτωση που δεν εξοφλούνται πλήρως οι βεβαιωμένες οφειλές, αναγράφεται επί της βεβαίωσης το ποσό που πρέπει να παρακρατηθεί από το συμβολαιογράφο και να αποδοθεί, το οποίο ανέρχεται στο σύνολο του τιμήματος που αναγράφεται στο συμβόλαιο και πάντως όχι μικρότερο της αντικειμενικής αξίας. Σε περίπτωση που δεν ισχύει ο αντικειμενικός προσδιορισμός, η αξία προσδιορίζεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. βάσει συγκριτικών στοιχείων.
β) δε συντρέχουν άλλοι λόγοι μη έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας, παρά μόνο οι ανωτέρω βεβαιωμένες οφειλές.
Η βεβαίωση οφειλής επισυνάπτεται στην πράξη μεταβίβασης, αντί του αποδεικτικού ενημερότητας.

 

 

 

Άρθρο 2
Φορείς, Υπηρεσίες και πρόσωπα στα οποία προσκομίζεται η βεβαίωση οφειλής


Οι φορείς, οι Υπηρεσίες και τα πρόσωπα στα οποία προσκομίζεται η βεβαίωση οφειλής είναι αυτοί που αναφέρονται στο άρθρο 2 της Α.Υ.Ο. 1109793/6134-11/0016/ ΠΟΛ. 1223/24.11.1999 (ΦΕΚ 2134/Β΄/1999), ενώ ισχύουν οι απαλλαγές και οι εξαιρέσεις που ισχύουν για το αποδεικτικό ενημερότητας στο άρθρο 3 της ανωτέρω Α.Υ.Ο. όπως ισχύει.

 

Άρθρο 3
Χρόνος ισχύος της βεβαίωσης οφειλής


Η βεβαίωση οφειλής έχει διάρκεια ισχύος ενός μήνα από την έκδοσή της και υπογράφεται από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου.

 

 

Άρθρο 4
Διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης οφειλής προς το Δημόσιο και περιεχόμενο αυτής

 
1. Η βεβαίωση οφειλής προς το Δημόσιο εκδίδεται ύστερα από αίτηση προς την υπηρεσία στην οποία είναι βεβαιωμένη η οφειλή αυτή και αποστέλλεται στην υπηρεσία ή στον οργανισμό πληρωμής ή στον συμβολαιογράφο όταν πρόκειται για μεταβίβαση ακινήτου. Η βεβαίωση μπορεί να ζητηθεί από:

α) τη Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων και την Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης της Γενική Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων,
β) την υπηρεσία ή τον φορέα που διενεργεί την εκκαθάριση ή την πληρωμή προς τον οφειλέτη για την είσπραξη της οποίας απαιτείται η κατάθεση αποδεικτικού ενημερότητας, το οποίο δεν έχει προσκομισθεί,
γ) από τον Συμβολαιογράφο που διενεργεί την μεταβίβαση ακινήτου,
δ) από τον ίδιο τον οφειλέτη μετά από αίτησή του εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας.

Επιπροσθέτως, η βεβαίωση οφειλής προς το Δημόσιο εκδίδεται και οίκοθεν από την υπηρεσία όπου είναι βεβαιωμένη η οφειλή, στην περίπτωση που εντοπιστεί απαίτηση του οφειλέτη για την είσπραξη της οποίας απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας, όταν αυτό δεν δύναται βάσει των ισχυουσών διατάξεων να εκδοθεί.
2. Η αίτηση αυτή περιέχει:

α) Για φυσικό πρόσωπο: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση επαγγέλματος και κατοικίας, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου προκειμένου για αλλοδαπούς και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
β) Για νομικό πρόσωπο: επωνυμία, διεύθυνση και Α.Φ.Μ.
γ) Ο σκοπός για τον οποίο ζητείται, ο φορέας στον οποίο θα κατατεθεί και το ακριβές ποσό (ολογράφως και αριθμητικώς) που θα εισπραχθεί εάν αφορά εξόφληση τίτλου πληρωμής ή το ποσό του τιμήματος που θα αναγραφεί επί του συμβολαίου εάν πρόκειται για μεταβίβαση ακινήτου καθώς και το ακίνητο το οποίο θα μεταβιβαστεί.

3. Περιεχόμενο της βεβαίωσης οφειλής.

α) Η βεβαίωση οφειλής προς το Δημόσιο αποτελεί δημόσιο έγγραφο, φέρει τον τίτλο «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ» με στοιχεία υποχρεωτικά τον τίτλο της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου που το εκδίδει και της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του φορολογουμένου, το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή την επωνυμία του νομικού προσώπου, για το οποίο εκδίδεται, τη διεύθυνση αυτών, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας του φυσικού προσώπου, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης ολογράφως, τον αριθμό πρωτοκόλλου, τον αύξοντα αριθμό της βεβαίωσης, τον σκοπό για τον οποίο αυτή εκδίδεται καθώς και την ημερομηνία έκδοσης και διάρκειας ισχύος της, ολογράφως.
β) Για κάθε τίτλο πληρωμής εκδίδεται χωριστή βεβαίωση οφειλής, από την υπηρεσία στην οποία είναι βεβαιωμένη η οφειλή, η οποία επισυνάπτεται στον τίτλο πληρωμής αντί του αποδεικτικού ενημερότητας.
γ) Στην βεβαίωση οφειλής αναγράφονται:
Για τα φυσικά πρόσωπα, τα βεβαιωμένα ατομικά χρέη καθώς και βεβαιωμένα χρέη συνυποχρέωσης και συνυπευθυνότητας για τα οποία το φυσικό πρόσωπο έχει προσωπική ή/και αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, πλέον των τυχόν αναλογούντων συνεισπραττομένων.
Για τα νομικά πρόσωπα ή τις Ενώσεις προσώπων καθώς και τις ομάδες περιουσίας αναγράφονται οι βεβαιωμένες οφειλές τους καθώς και οι οφειλές που έχουν βεβαιωθεί σε βάρος άλλων προσώπων για τις οποίες έχουν ευθύνη καταβολής τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, πλέον των τυχόν αναλογούντων συνεισπραττομένων.
Οι βεβαιωμένες οφειλές οι οποίες βρίσκονται σε αναστολή αναγράφονται μόνο εάν ζητηθεί στην αίτησή του από τον οφειλέτη.
δ) Στην περίπτωση που εκδίδεται βεβαίωση οφειλής για μεταβίβαση ακινήτου και οι οφειλές δεν εξοφλούνται πλήρως από το τίμημα, αλλά το εναπομένον ποσό διασφαλίζεται από άλλα περιουσιακά στοιχεία ή από εγγυήσεις τρίτων, σημειώνεται επί της βεβαίωσης αντίστοιχη ένδειξη.

4. Ο προϊστάμενος του τμήματος Εσόδων της Δ.Ο.Υ. ή του Δικαστικού τμήματος του Τελωνείου, κατά περίπτωση, υποχρεούται να ελέγχει δειγματοληπτικά ή στο σύνολό τους τις εκδοθείσες βεβαιώσεις, σε ό,τι αφορά στη νομιμότητα της χορήγησής τους.
5. Η Οικονομική Επιθεώρηση υποχρεούται να εκδίδει εντολές δειγματοληπτικού ελέγχου γνησιότητας των βεβαιώσεων, που προσκομίζονται στις διάφορες υπηρεσίες, διασταυρώνοντας τα σχετικά στοιχεία με αυτά των Δ.Ο.Υ. και των Τελωνείων, καθώς και την έγκαιρη απόδοση στις Δ.Ο.Υ. και στα Τελωνεία των χρημάτων.
6. Οι σχετικές βεβαιώσεις εκδίδονται σε δύο αντίγραφα. Το πρωτότυπο της βεβαίωσης οφειλών εκδίδεται και αποστέλλεται στην υπηρεσία ή στον οργανισμό πληρωμής ή στον συμβολαιογράφο όταν πρόκειται για μεταβίβαση ακινήτου και το αντίγραφο επισυνάπτεται στην σχετική αίτηση και αρχειοθετείται ως στέλεχος σε ειδικό βιβλίο, προκειμένου να ελέγχεται η απόδοση των ποσών.
Δεν επιτρέπεται θεώρηση από οποιονδήποτε φωτοαντιγράφων ή αντιγράφων της βεβαίωσης οφειλών.
7. Αν κατά την έκδοση της βεβαίωσης γίνει κάποιο λάθος, δεν επιτρέπεται η διόρθωσή της, αλλά αυτή ακυρώνεται με πράξη του Προϊσταμένου της εκδούσας υπηρεσίας και παραμένει στην υπηρεσία, τόσο το πρωτότυπο όσο και το αντίγραφο.
8. Με βάση τη βεβαίωση αυτή αποδίδεται το προς είσπραξη ποσό και μέχρι του ύψους της οφειλής, στην εκδούσα τη βεβαίωση υπηρεσία από τον φορέα που παραλαμβάνει την βεβαίωση οφειλής προς το Δημόσιο, εντός δέκα (10) ημερών από την μερική ή ολική εξόφληση του τίτλου πληρωμής και όχι πέραν των τριών (3) εργάσιμων ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας ισχύος της βεβαίωσης.
Για την απόδοση τυχόν εναπομείναντος ποσού που αποδίδεται στον δικαιούχο από την υπηρεσία ή τον οργανισμό πληρωμής, απαιτείται κατάθεση αποδεικτικού ενημερότητας του δικαιούχου.
Όταν εκδίδεται βεβαίωση οφειλής για μεταβίβαση ακινήτου, το αναγραφόμενο επί της βεβαίωσης προς παρακράτηση ποσό, πρέπει να αποδοθεί από το συμβολαιογράφο στην εκδούσα τη βεβαίωση υπηρεσία εντός τριών εργασίμων ημερών από τη σύνταξη του συμβολαίου.

 

 

Άρθρο 5
Χορήγηση βεβαίωσης οφειλής σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής σε περισσότερες από μία Δ.Ο.Υ. ή Τελωνεία


α) Για οφειλές βεβαιωμένες σε περισσότερες από μία Δ.Ο.Υ. εκδίδεται μία βεβαίωση για όλες συνολικά τις οφειλές, κατόπιν συνεννοήσεως των Δ.Ο.Υ., από την Δ.Ο.Υ. στην οποία έχει κατατεθεί η αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης και στην οποία υφίσταται βεβαιωμένη οφειλή.
β) Με βάση τη βεβαίωση αυτή αποδίδεται το προς είσπραξη ποσό και μέχρι του ύψους της οφειλής, στην εκδούσα τη βεβαίωση υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση τα αποδιδόμενα ποσά πιστώνονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α΄, Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύει.
γ) Για οφειλές βεβαιωμένες σε ένα ή περισσότερα τελωνεία, για τις οποίες υφίσταται δέσμευση του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, εκδίδονται αντίστοιχες βεβαιώσεις οφειλής προς το Δημόσιο, οι οποίες αποστέλλονται στη Δ.Ο.Υ. όπου έχει υποβληθεί το αίτημα για τη χορήγηση βεβαίωσης. Οι βεβαιώσεις των τελωνείων καθώς επίσης και βεβαιώσεις της Δ.Ο.Υ. που ενδεχομένως υφίστανται, χορηγούνται από τη Δ.Ο.Υ. στον αιτούντα. Στην περίπτωση που ζητείται βεβαίωση οφειλής για μεταβίβαση ακινήτου και υφίστανται οφειλές βεβαιωμένες στα Τελωνεία, αυτή εκδίδεται σε κάθε περίπτωση μετά από συνεννόηση του Προϊστάμενου του Τελωνείου με τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., ώστε να διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι μη έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας, παρά μόνο οφειλές βεβαιωμένες σε Τελωνεία ή σε Τελωνεία και Δ.Ο.Υ. και ότι τυχόν εναπομένουσες οφειλές διασφαλίζονται από λοιπά περιουσιακά στοιχεία ή από εγγυήσεις τρίτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις η βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται από το Τελωνείο αποστέλλεται στη Δ.Ο.Υ., ώστε να τεθεί σχετική επισημειωματική πράξη από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή να εκδοθεί βεβαίωση οφειλής και από τη Δ.Ο.Υ. η οποία θα ισχύει σε συνδυασμό με τη βεβαίωση οφειλής του Τελωνείου.

 

 

 

Άρθρο 6
Καταργούμενες διατάξεις και έναρξη ισχύος

 
1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, η υπ΄ αριθμ. ΠΟΛ. 1124/2011 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1066/Β΄/31.05.2011) καταργείται.
2. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.