Κεντρικό Μενού

Γνωμοδοτήσεις Πρόστιμα

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΥΠΑΝ.: 6969/2024. Εξειδίκευση κατηγοριών προωθητικών ενεργειών της παρ. 1, εκπτώσεων, πιστώσεων και άλλων παροχών της παρ. 2, κατηγοριών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παρ. 2 και 3, διαδικασία ελέγχου και επιβολής των κυρώσεων των παρ. 6 και 7, κλιμάκωση των προστίμων και άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου 38 του Ν. 5082/2024 (Α΄ 9). 31 Ιανουαρίου 2024
Α. 1087/2022. Καθορισμός παραβάσεων σχετικά με την εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού σε πλωτά εφοδιαστικά - μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου, ορισμός του ποσού των προστίμων, καθώς και της διαδικασίας και των οργάνων επιβολής και είσπραξης αυτών, κατ΄ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 17Α του Ν. 3054/2002 (Α΄ 230). 06 Ιουλίου 2022
ΥΠΟΙΚ. 1053051/2019. Προσωπική ευθύνη δικαστικού συμπαραστάτη και μελών εποπτικού συμβουλίου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών θανόντος προσώπου από παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, οι οποίες έλαβαν χώρα σε χρονική περίοδο προ της άσκησης της 10 Απριλίου 2019
ΠΟΛ. 1088/2018. Κοινοποίηση της υπ΄ αριθ. 124/2017 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Β΄ Τμήμα) σχετικά με τη φύση των ποσοστών και ποσών που αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο από τα ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. καθώς και τον έλεγχο και τις κυρώσεις στις περιπτώσεις μη αποδόσε 15 Μαϊος 2018
ΠΟΛ. 1021/2018. Κοινοποίηση της γνωμοδότησης υπ΄ αριθ. 291/2017 του Β΄ τμήματος του Ν.Σ.Κ., αναφορικά με την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων της παραγράφου 35 του άρθρου 72 (πρώην 66) του Κ.Φ.Δ. επί παραβάσεων έκδοσης εικονικών στοιχείων που η εικονικό 06 Φεβρουαρίου 2018
ΠΟΛ. 1004/2018. Κοινοποίηση της υπ΄ αριθμ.185/2017 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 15 Ιανουαρίου 2018
ΝΣΚ. 291/2017. Πρόστιμα. Εικονικά φορολογικά στοιχεία . Εφαρμογή επιεικέστερης διάταξης. 21 Φεβρουαρίου 2018
ΠΟΛ. 1190/2017. Κοινοποίηση της αριθ. 254/2017 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. αναφορικά με την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς χωρίς να έχει προηγηθεί η έκδοση οριστικού προσδιορισμού φόρου. 04 Δεκεμβρίου 2017
ΝΣΚ. 185/2017. Αρμοδιότητες Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης στη διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ. 15 Ιανουαρίου 2018
ΝΣΚ. 163/2017. Αναστολή καταδιωκτικών μέτρων λόγω υποβολής αίτησης υπαγωγής των προς το Δημόσιο χρεών στο ν. 3869/2010 και χορήγησης προσωρινής διαταγής στο πλαίσιο των διατάξεων του ίδιου νόμου. 18 Οκτωβρίου 2017
ΝΣΚ. 145/2017. Αρμόδια υπηρεσία για τη διαγραφή των υπαγομένων στην ρύθμιση του άρθρου 68 του ν. 4386/2016 βεβαιωθέντων και μη εισπραχθέντων ποσών, είναι η Δ.Ο.Υ. που διενήργησε την εν στενή εννοία βεβαίωσή τους, χωρίς να απαιτείται να προηγηθεί πράξη τρο 06 Δεκεμβρίου 2018
ΠΟΛ. 1142/2016. Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του νέου Κεφαλαίου Δωδέκατου «ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ» (άρθρα 66-71) του Ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας - Κ.Φ.Δ.), όπως αυτό προστέθηκε στον Κ.Φ.Δ., με το άρθρο 8 του Ν.4337/ 20 Σεπτεμβρίου 2016
ΠΟΛ. 1112/2016. Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου «Τροποποιήσεις του άρθρου 58 Α του N . 4174/2013» του κατατεθέντος στην Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση σχεδίου νόμου «Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομη 05 Αυγούστου 2016
ΠΟΛ. 1097/2016. Κοινοποίηση της με αρ.134/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την άσκηση δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών από καλόπιστο λήπτη εικονικού ως προς το πρόσωπο του εκδότη τιμολογίου. 05 Ιουλίου 2016
ΝΣΚ 134/2016. Δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ του καλόπιστου λήπτη εικονικού τιμολογίου ως προς το πρόσωπο του εκδότη ή τον χαρακτηρισμό της αναγραφείσας συναλλαγής. 05 Ιουλίου 2016
ΠΟΛ. 1007/2016. Κοινοποίηση του επισήμου αντιγράφου της γνωμοδότησης υπ΄ αριθ. 231/2015 του Β΄ τμήματος του Ν.Σ.Κ., αναφορικά με τη δυνατότητα υπαγωγής στις ευνοϊκές διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 66 του Ν. 4174/2013, υποθέσεων, για τις οποίες την 26 05 Ιανουαρίου 2016