Open menu
17 | 06 | 2024

Αθήνα 17/02/2014
Αρ. πρωτ.:  Ε33/140


ΘΕΜΑ: Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων οι οποίοι έχουν επαγγελματική εγκατάσταση στο Δήμο Κεφαλληνίας που επλήγη από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014.

 

Σας κοινοποιούμε τα με αριθμ. πρωτ. Φ.80000/οικ. 2464/167/3-2-2014 και Φ.80000/οικ. 3264/210/11-2-2014 έγγραφα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με τα οποία γνωστοποιείται η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του N.2256/1994 (Α΄ 196) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τη παρ. 2 του άρθρου 4 του N.2556/1997 (Α΄ 270) και την εκδοθείσα κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού με αριθμ. Φ14/οικ. 333/6-3-1998 (Β΄ 272) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που αφορούν την αναστολή καταβολής των τρεχουσών και τη ρύθμιση σε δόσεις των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων, οι οποίοι έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στη Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας - Ιθάκης που επλήγη από ισχυρή σεισμική δόνηση, η οποία εκδηλώθηκε στο νησί την 26/01/2014 και ώρα 15:55.
Επιπροσθέτως, με την με αριθ. 628/Α325/05-2-2014 κοινοποιηθείσα Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 257), οριοθετήθηκε η πληγείσα περιοχή στα διοικητικά όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ενώ με την με αριθ. οικ. 986/Α325/07-2-2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση των ιδίων Υπουργών (Β΄ 257), ορίζεται ρητά ότι όπου αναφέρεται ο σεισμός της 26ης Ιανουαρίου, νοούνται και οι επακολουθήσαντες μετασεισμοί αυτού έως την 7/2/2014, ημερομηνία υπογραφής της Απόφασης.

1. ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εν λόγω ρύθμιση αφορά τους εργοδότες Κοινών Επιχ/σεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων, οι οποίοι έχουν επαγγελματική εγκατάσταση στην ως άνω περιοχή, η οποία με την με αριθμ. πρωτ. 456/27.01.2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.
Στην ανωτέρω ρύθμιση υπάγονται οι οφειλές τόσο της έδρας όσο και όλων των Παραρτημάτων των επιχειρήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η παραγωγική τους δραστηριότητα (εργοστάσιο, εργοτάξιο κ.λ.π.) ή η κύρια επαγγελματική - οικονομική τους δραστηριότητα (π.χ. κεντρικές αποθήκες) αναπτύσσεται στις πληγείσες περιοχές και έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές.
Προϋπόθεση υπαγωγής στην εν λόγω ρύθμιση είναι η υποβολή αίτησης στο αρμόδιο Υποκ/μα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας της επιχείρησης, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από βεβαίωση της Περιφέρειας ή του οικείου Επιμελητηρίου, από την οποία να προκύπτει το ύψος της ζημιάς.
Επισημαίνεται ότι, από τις συγκεκριμένες διατάξεις δεν τίθεται χρονικός περιορισμός για την υποβολή αίτησης για ρύθμιση, αλλά αυτή μπορεί να υποβληθεί μέχρι και τον τελευταίο μήνα καταβολής των δόσεων.
Για την αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης και καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για περίοδο απασχόλησης από 1.1.2014 έως 30.6.2014 απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης στο αρμόδιο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας της επιχείρησης.
Προκειμένου να επιταχυνθεί η όλη διαδικασία, κατά την υποβολή της αίτησης από τον αρμόδιο εργοδότη θα συνυποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία θα βεβαιώνει ότι η επαγγελματική του εγκατάσταση επλήγη από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών καταγραφής των ζημιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να προσκομιστεί η ανωτέρω βεβαίωση στην οποία θα αναγράφεται το ακριβές ύψος της προκληθείσας ζημιάς.
Εφιστάται η προσοχή των Διευθυντών των Υποκαταστημάτων στον έλεγχο των προϋποθέσεων για την υπαγωγή των εργοδοτών στην παρούσα ρύθμιση.

2. ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ

Σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις και την κατ΄ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσα υπουργική απόφαση ρυθμίζονται σε δόσεις :

α) Οι ανασταλείσες μέχρι 31/7/2014 οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές των ως άνω επιχειρήσεων που αφορούν μισθολογικές περιόδους απασχόλησης μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο συνέβη ο σεισμός (12/2013), οι οποίες κεφαλαιοποιούνται την ίδια ημερομηνία μαζί με τα αναλογούντα σε αυτές πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις, τόκους και λοιπές επιβαρύνσεις.
β) Οι ανασταλείσες μέχρι 31/7/2014 τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. των επιχειρήσεων ή των παραρτημάτων τους που αφορούν μισθολογικές περιόδους απασχόλησης από 1/1/2014 έως 30/6/2014 επί των οποίων δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις.
γ) Οι ασφαλιστικές εισφορές που ενδεχομένως θα βεβαιωθούν μετά την περίοδο αναστολής και μέχρι το τέλος των ρυθμίσεων μετά από έκτακτο έλεγχο (π.χ. διεκπεραίωση καταγγελιών, εκθέσεων ελέγχου ΕΥ.Π.Ε.Α. κλπ.) και ανάγονται σε μισθολογικές περιόδους απασχόλησης μέχρι το τέλος της εξάμηνης αναστολής.

Υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση μπορούν να ζητήσουν και όσοι έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με οποιαδήποτε διάταξη τμηματικής καταβολής, για το μέρος της οφειλής που δεν έχει εξοφληθεί, χωρίς απώλεια τυχόν ευεργετημάτων (εκπτώσεων επί των ήδη καταβληθεισών δόσεων).

Καθίσταται σαφές ότι, όσοι υπαχθούν στην εν λόγω ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να υπάγονται συγχρόνως σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής.
Εξαιρούνται από την παρούσα ρύθμιση οι εισφορές από προαιρετική ασφάλιση και αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης από κάθε αιτία.

3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για την υπαγωγή στην ρύθμιση πρέπει να υποβληθεί από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση αίτηση (συνημμένο υπόδειγμα) στο Υποκ/μα ή Παρ/μα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., στο οποίο υπάγεται η έδρα της, μέχρι και τον τελευταίο μήνα καταβολής των δόσεων.
Η αίτηση, η οποία δεν καταχωρείται στο μηχανογραφικό σύστημα, χρεώνεται από τον Προϊστάμενο Εσόδων στον αρμόδιο υπάλληλο, προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος και να καταλογισθούν σε βάρος του εργοδότη οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές προερχόμενες, αποκλειστικά σε πρώτη φάση, από τον έλεγχο Δηλωθέντων -Καταβληθέντων καθώς και τυχόν άλλα πρόστιμα και προσαυξήσεις.
Μετά την ολοκλήρωση του ανωτέρω ελέγχου (Δηλωθέντων - Καταβληθέντων) από το Υποκατάστημα/Παράρτημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας του, θα ειδοποιείται ο εργοδότης να παραλάβει, κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 του Κανονισμού Ασφάλισης Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. με απόδειξη παραλαβής, τις καταλογιστικές πράξεις και φωτοαντίγραφο της αίτησής του, προκειμένου να το καταθέσει στο αρμόδιο για την έκδοση απόφασης ρύθμισης διοικητικό όργανο.
Στο φωτοαντίγραφο της αίτησης καθώς και στο πρωτότυπο αυτής (που θα παραμείνει στο φάκελο του εργοδότη) καταχωρούνται με ευθύνη του Προϊσταμένου Εσόδων, τα παρακάτω στοιχεία:

Ρύθμιση οφειλών μέχρι                     ...../..../201.......

Συνημμένα                                            ............(.......) Υπηρ. Σημείωμα/τα

Ημερομηνία                                         ............./...../201....Ο Προϊστάμενος Εσόδων


(υπογραφή - σφραγίδα Υποκ/τος)Στις ενδείξεις: Ρύθμιση οφειλών μέχρι:

  • Αναγράφεται η τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μήνα διεκπεραίωσης των διαδικασιών ελέγχου, αρχής γενομένης από την 29/08/2014.

Συνημμένα:

Αναγράφεται ο αριθμός των επισυναπτόμενων Υπηρεσιακών Σημειωμάτων με τις οφειλές της έδρας του εργοδότη και τυχόν οικοδομοτεχνικών έργων του ιδίου.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

α) Κεφαλαιοποιούνται οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές προς το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. περιόδων απασχόλησης μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο συνέβη ο σεισμός, ήτοι μέχρι 31.12.2013, μαζί με τα πρόσθετα τέλη και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις της ίδιας ημερομηνίας.
β) Αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης από την 1η ημέρα του μήνα κατά τον οποίο συνέβη ο σεισμός (περίοδοι απασχόλησης μηνών 1-6/2014), χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών και λοιπών προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων.
γ) Οι εισφορές των προηγούμενων περιπτώσεων εξοφλούνται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις ο αριθμός των οποίων προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του ποσού των ζημιών (όπως αυτό προσδιορίζεται από σχετική βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας) δια του 1/24 του συνολικού ποσού της οφειλής και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 12 και μεγαλύτερος των 24, αρχής γενομένης από την πρώτη του επόμενου μήνα ημέρα εκείνου κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή, ήτοι από την 01.08.2014.
δ) Η πρώτη από τις μηνιαίες δόσεις δύναται να καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από την λήξη της αναστολής, ήτοι την 30.09.2014, οι δε υπόλοιπες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των αντιστοίχων μηνών που ακολουθούν.
ε) Επισημαίνεται ότι οι προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις που τυχόν θα καταλογισθούν την περίοδο της αναστολής (Π.Ε.Π.Α.Ε., Π.Ε.Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Τ. κ.λ.π.), θα διαγραφούν με απόφαση διαγραφής από τον Διευθυντή του Υποκ/τος μετά την ολοσχερή εξόφληση της ρύθμισης.

5. ΑΠΩΛΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Απώλεια της παρεχόμενης ρύθμισης επέρχεται:

1. Από τη μη καταβολή των απαιτητών τρεχουσών εισφορών μετά τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση, ήτοι για χρονικές περιόδους απασχόλησης από 1.7.2014 και εφεξής.
2. Από τη μη εμπρόθεσμη καταβολή της καθορισθείσας - έναντι της κεφαλαιοποιημένης οφειλής - δόσης της ρύθμισης πέραν των τριών μηνών (π.χ. η δόση μηνός 12/2014 μπορεί να καταβληθεί μέχρι το τέλος του μηνός 3/2015).

6. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Επειδή στις ως άνω διατάξεις προβλέπεται η αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων τόσο κατά την χρονική περίοδο της εξάμηνης αναστολής, όσο και κατά την περίοδο καταβολής των δόσεων και εφόσον τηρούνται οι όροι της ρύθμισης, για όσους εργοδότες υποβάλλουν αίτηση για ρύθμιση και προσκομίσουν βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας για την ζημιά που υπέστησαν και το ύψος αυτής, σας γνωρίζουμε ότι:

α) Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθ. 87 του Ν. 2362/95 , οι οποίες αναλογικά εφαρμόζονται και στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., κατά τις διατάξεις της παρ.8 του άρθ. 2 του Ν. 2556/97 .
β) Αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων, ενώ διατηρούνται οι επιβληθείσες κατασχέσεις και οι εγγραφείσες υποθήκες σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών. Στις περιπτώσεις αυτές θα χορηγούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων, βεβαιώσεις στους εργοδότες, περί της υπαγωγής αυτών στις ως άνω διατάξεις και της σωστής τήρησης των όρων αυτών, προκειμένου να προσκομίζονται από τους τελευταίους στην υπηρεσία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ.
γ) Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων.
δ) Ανακαλούνται οι παραγγελίες κατασχέσεων επί ακινήτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων που έχουν εκδοθεί πριν την υποβολή της αίτησης.
ε) Αίρονται, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκ μέρους του οφειλέτη, οι επιβληθείσες κατασχέσεις εις χείρας τρίτων.

7. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κατά την περίοδο της εξάμηνης αναστολής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους εργοδότες βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας με την χειρόγραφη διαδικασία, κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν για τις βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας, για κάθε χρήση και χωρίς παρακράτηση, χωρίς να ερευνώνται τυχόν οφειλές τους που αφορούν τόσο την περίοδο της εξάμηνης αναστολής όσο και οφειλές από προγενέστερες μισθολογικές περιόδους οι οποίες κεφαλαιοποιούνται, υπό την προϋπόθεση της υποβολής σχετικής αίτησης.
Οι ανωτέρω βεβαιώσεις θα έχουν ισχύ έως την ημερομηνία λήξης της εξάμηνης αναστολής (η βεβαίωση για θεώρηση βιβλίων και στοιχείων θα εξακολουθήσει να ισχύει ένα έτος από την έκδοσή της, καθώς επίσης και οι βεβαιώσεις που θα χορηγούνται στους αναδόχους Δημοσίων Έργων για είσπραξη μερικών - όχι τελικών λογαριασμών - θα ισχύουν μέχρι την εξόφλησή τους).
Κατά την περίοδο της ρύθμισης (μετά τη λήξη της εξάμηνης αναστολής) θα χορηγούνται στους εν λόγω εργοδότες βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας για κάθε χρήση και χωρίς καμία παρακράτηση, εφόσον τηρούν τους όρους της ρύθμισης και καταβάλλουν τις τρέχουσες εισφορές.
Επισημαίνεται ότι, η ρύθμιση δεν ισχύει για εξόφληση τελικών λογαριασμών Δημοσίων Έργων, και συνεπώς, στις βεβαιώσεις αυτές θα αναγράφεται το σύνολο της οφειλής (και αυτής που τυχόν ρυθμίστηκε), το οποίο θα πρέπει να παρακρατηθεί και αποδοθεί στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 39 Ν. 2065/92.
Διευκρινίζεται ότι μετά τη λήξη της εξάμηνης αναστολής καταβολής τρεχουσών εισφορών και μέχρι την ένταξη σε καθεστώς ρύθμισης ή εξόφλησης των εισφορών, δεν θα είναι δυνατή η χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας με την προαναφερόμενη διαδικασία.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm