30 | 05 | 2020

Αθήνα 20/12/2013
Αρ. πρωτ.: Γ99/67

ΘΕΜΑ: Νέο Δελτίο Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας από τη νέα Υπηρεσία Ασύλου. - Απόδειξη των στοιχείων ταυτότητας αλλοδαπών πολιτών που αιτήθηκαν άσυλο μέχρι 6/6/2013.

Σχετικά: α. Το με αριθμ. 21827/697/15-7-2013 διαβιβαστικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας β. Το με αριθμ. πρωτ. 4388/11-7-2013 έγγραφο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη γ.Π με αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/10991/27-5-2013 εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Αναφορικά με τα αντικείμενα του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Α.Σας κοινοποιούμε το με αριθμ. πρωτ. 4388/11-7-2013 (β. σχετικό) έγγραφο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που μας διαβίβασε με το α. σχετικό έγγραφο, η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, για το Νέο Δελτίο Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας από τη Νέα Υπηρεσία Ασύλου, αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
Η νέα Υπηρεσία Ασύλου ιδρύθηκε με το νόμο 3907/2011 (ΦΕΚ 7/Α΄/26-1-2011), άρχισε επίσημα τη λειτουργία της στις 7 Ιουνίου 2013 υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, συγκροτείται από την Κεντρική Υπηρεσία που εδρεύει στην Αθήνα και από τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και αποτελεί αυτόνομη δομή της χώρας που απασχολείται με την εξέταση των αιτημάτων ασύλου.
Η ως άνω Υπηρεσία αναλαμβάνει μόνο την εξέταση των νέων αιτημάτων ασύλου που κατατίθενται στην Υπηρεσία από την ημέρα έναρξης της λειτουργίας της (7/6/2013) και εφεξής. Οι προγενέστερες αιτήσεις παραμένουν στη διαδικασία των αρμόδιων υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.
Στο πλαίσιο λειτουργίας της νέας Υπηρεσίας Ασύλου, όσοι αιτούντες άσυλο καταγράφονται από την υπηρεσία και λαμβάνουν ένα νέο Δελτίο Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας, διάρκειας 3 μηνών. Το συγκεκριμένο δελτίο, δείγμα του οποίου επισυνάπτεται, δεν αντικαθιστά το δελτίο αιτήσαντος ασύλου (ροζ κάρτα) που εκδίδει η Ελληνική Αστυνομία, αλλά δίνεται σε όσους έχουν καταθέσει αίτηση χορήγησης ασύλου στη Νέα Υπηρεσία. Για ενημέρωση, σας πληροφορούμε ότι το νέου τύπου Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία, καθορίστηκε με την απόφαση 4831/25-7-2013 του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1841/B΄/29-7-2013.
Β.Επίσης, σας κοινοποιούμε, τη με αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/10991/27-5-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (γ. σχετικό), η οποία εκδόθηκε με αφορμή την υποβολή εγγράφων ή προφορικών ερωτημάτων, στο ως άνω Υπουργείο, από Διοικητικές Αρχές, Κ.Ε.Π. και πολίτες, αναφορικά με την απόδειξη των στοιχείων ταυτότητας αλλοδαπών πολιτών που έχουν καταθέσει αίτημα ασύλου, κατά τις συναλλαγές τους με τη Δημόσια Διοίκηση, για τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών που προβλέπονται από τις διατάξεις του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» (Ν.2690/99 ΦΕΚ 45 Α΄).
Προκειμένου να αρθούν οι όποιες αμφισβητήσεις και να εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία κατά ενιαίο και ομοιόμορφο τρόπο, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ/νση Σχέσεων Κράτους Πολίτη), ζήτησε διευκρινίσεις από την καθύλην αρμόδια Δ/νση Αλλοδαπών του Κλάδου Ασφαλείας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με το προκύπτον θέμα.
Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που δόθηκαν, οι αρμόδιες αρχές παραλαβής και εξέτασης της αίτησης αλλοδαπών πολιτών αιτησάντων άσυλο στη χώρα μέχρι 6/6/2013, είναι οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, καθόσον, όπως προαναφέραμε, από 7 Ιουνίου 2013 ξεκίνησε η λειτουργία της Νέας Υπηρεσίας Ασύλου.
Επίσης, οι αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές καθ΄ όλη τη διαδικασία εξέτασης αιτημάτων ασύλου, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, χορηγούν τα ακόλουθα αποδεικτικά έγγραφα, στα οποία αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία των αλλοδαπών πολιτών και το καθεστώς στο οποίο τελούν. Ως εκ τούτου οιδιοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ, κατά συνέπεια και οι υπηρεσίες μας, υποχρεούνται να τα αποδέχονται, ως μέσα απόδειξης των στοιχείων ταυτότητας αλλοδαπών πολιτών που έχουν ζητήσει άσυλο, κατά τη διεκπεραίωση αιτημάτων τους, που προβλέπονται από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας του Ν.2690/99:

1.Το Δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού (γνωστό και ως "(Ροζ κάρτα"), είναι ένα έγγραφο που αποδεικνύει, ότι η αίτηση ασύλου έχει καταγραφεί από τις αστυνομικές αρχές και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ισχύοντος Π.Δ. 114/2010, χορηγείται ατελώς, φέρει τη φωτογραφία του αλλοδαπού και του επιτρέπει την παραμονή του στην ελληνική επικράτεια μέχρι την ημερομηνία λήψης συνέντευξης που έχει καθοριστεί. Εφόσον πραγματοποιηθεί η συνέντευξη, το δελτίο ανανεώνεται για διάρκεια μέχρι έξι (6) μηνών κατά την κανονική διαδικασία και στις περιπτώσεις της ταχύρρυθμης διαδικασίας μέχρι τριών (3) μηνών, έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης παροχής διεθνούς προστασίας.
Το ειδικό δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού (ροΕ κάρτα) δεν αποτελεί άδεια διαμονής.
Σε περίπτωση προσκόμισης τέτοιου Δελτίου, του οποίου η ισχύς δεν έχει λήξει, οι υφιστάμενες υπηρεσίες επικοινωνούν απευθείας με την αρμόδια αστυνομική αρχή έκδοσης ή ανανέωσης, προκειμένου να διαπιστωθεί (λόγω διακίνησης πλαστών Δελτίων), εάν ο αλλοδαπός απολαμβάνει των δικαιωμάτων που του παρέχονται από την εκκρεμούσα διαδικασία ασύλου, ήτοι τη νομιμότητα της παραμονής στη χώρα.
2.Στους δικαιούχους καθεστώτος διεθνούς προστασίας, επικουρικής προστασίας και παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, καθώς και στα τυχόν μέλη οικογενείας τους, χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές παραλαβής και εξέτασης αίτησης ασύλου, το έντυπο (λευκού χρώματος), `ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ, στο εξώφυλλο του οποίου τίθεται η ένδειξη, ανάλογα με το καθεστώς παραμονής.
Επομένως, στους αλλοδαπούς πολίτες που αναγνωρίζεται το καθεστώς διεθνούς προστασίας (καθεστώς του πρόσφυγα) χορηγείται άδεια παραμονής πενταετούς διάρκειας, στους δικαιούχους που παρέχεται καθεστώς επικουρικής προστασίας η άδεια παραμονής ισχύει για δύο (2) έτη και στους δικαιούχους οι οποίοι τελούν υπό καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους χορηγείται άδεια παραμονής διάρκειας από ένα (1) έως και δύο (2) έτη (Π.Δ. 96/2008- ΦΕΚ 152/Α΄/30-7-2008).
Συνεπώς, τα προαναφερόμενα έγγραφα, ήτοι το δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού, η `Αδεια παραμονής αλλοδαπού, που έχουν εκδώσει οι αστυνομικές αρχές, εφόσον είναι σε ισχύ, καθώς και το Νέο Δελτίο Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας από τη νέα Υπηρεσία Ασύλου, εάν πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, πρέπει να γίνονται δεκτά από τις Διοικητικές Αρχές και τα ΚΕΠ της χώρας ως μέσα απόδειξης των στοιχείων ταυτότητας των αλλοδαπών πολιτών, κατά τη διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (αιτήσεις προς τη Διοίκηση, επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής κ.λπ.).
Με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων να λάβουν γνώση των οδηγιών της παρούσης εγκυκλίου όλοι οι υπάλληλοι κάθε Μονάδας, ιδιαίτερα δε εκείνοι που έχουν ως αποστολή την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm