15 | 12 | 2019

Αθήνα 04/11/2015
Αρ. πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ10/131/1733196

ΟΑΕΕ 22

ΘΕΜΑ:Αναστολή προϋποθέσεων υπαγωγής στην Πάγια ρύθμιση ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών Ν.4152/2013.

Σχετ.: - Περ.7 Παρ.Ε υποπ.Ε1 άρθρο 2 Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94Α/14-8-2015), - Η αρ.33/2013 εγκύκλιος οδηγία της Διεύθυνσης Εσόδων

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις των εδαφίων ββ και γγ της περ.2 υποπ.ΙΑι παρ.ΙΑ άρθρ.1 Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107Α/9-5-2013), για την υπαγωγή σε καθεστώς Πάγιας ρύθμισης οφειλών άνω των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€) και άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000€) προβλέπεται αντίστοιχα:

- Η υποβολή, από τον οφειλέτη, βεβαίωσης από ανεξάρτητο τρίτο φορέα, περί της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων που υποβάλλονται, καθώς και δικαιολογητικών τα οποία να αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής και τη βιωσιμότητα της ρύθμισης.
- Η παροχή εγγυήσεων ή εμπραγμάτων εξασφαλίσεων ίσης αξίας με τη συνολική οφειλή.

Οδηγίες για την υποβολή των προαναφερόμενων δικαιολογητικών έχουν δοθεί με την αρ.33/2013 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.
Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τις πιο πάνω σχετικές διατάξεις του Ν.4336/2015, με τις οποίες η παρ.7 του άρθρ.1 παρ.ΙΑ υποπαρ. ΙΑ του Ν.4152/2013 αναριθμείται σε 9 και προστίθενται παρ.7 και 8.
Με τη νέα διάταξη της παρ.7 αναστέλλεται η υποχρέωση προσκόμισης των προαναφερόμενων εγγράφων και δικαιολογητικών για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία δημοσίευσής της (έως 14.8.2017).
Η αναστολή καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις που, ενδεχομένως, εκκρεμούν για υποβολή δικαιολογητικών.
Τυχόν εγγυήσεις, διασφαλίσεις ή εμπράγματες ασφάλειες που έχουν παρασχεθεί, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων που τροποποιούνται, εξακολουθούν να ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση υποβολής των λοιπών δικαιολογητικών που προβλέπονται από την αρ.33/2013 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας, εξακολουθεί να ισχύει.
Της παρούσης με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό των Υπηρεσιών.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm