26 | 05 | 2020

Αθήνα 14/11/2019
ΥΠΕΡΓ.: 48320/1199


ΘΕΜΑ: Ποσό επικουρικής σύνταξης θανάτου μετά την λήξη της τριετίας και εφαρμογή των διατάξεων παρ.2 αρθ. 19 του Ν. 4611/2019.

 

Σχετ.:

α) Το υπ΄ αριθμ. Φ.80000/ 28443/892/18-7-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας.

β) Το υπ΄ αριθμ. Φ.80000/οικ. 27156/854/19-6-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας.

γ) Το υπ΄ αριθμ. 163621/31-7-2019 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Ασφάλισης & Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ.

δ) Το υπ΄ αριθμ. 181809/3-9-2019 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Ασφάλισης & Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ.

ε) Το υπ΄ αριθμ. 211369/8-10-2019 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Ασφάλισης & Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών (α), (β), (γ), (δ) και (ε), σχετικά με την αλλαγή του ποσοστού της χορηγούμενης κύριας σύνταξης και της επικουρικής σύνταξη θανάτου που χορηγείται με βάση τα ποσοστά του κύριου φορέα στον επιζώντα σύζυγο/μέρος συμφώνου συμβίωσης, από 50% σε 70% με αναδρομική ισχύ από 17/5/2019, έναρξη ισχύος αρθ. 19 Ν.4611/19 ,
Επισημαίνουμε ότι, προκειμένου να χορηγηθεί επικουρική σύνταξη, λόγω θανάτου ασφαλισμένου, μετά την 12.5.2016, στα δικαιοδόχα μέλη, ο υπολογισμός της σύνταξης των δικαιοδόχων μελών πραγματοποιείται με βάση τα ποσοστά σύνταξης που ορίζονται στις επιμέρους καταστατικές διατάξεις των ενταχθέντων στο ΕΤΕΑΕΠ φορέων, μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ.

Εάν βάσει καταστατικού ακολουθούνται τα ποσοστά του κύριου φορέα, τότε τα ισχύοντα ποσοστά είναι αυτά που ορίζονται από το άρθρο 12 του Ν. 4387/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 19 του Ν. 4611/19 .
Επίσης, επισημαίνουμε ότι σχετικά με τους όρους υπό τους οποίους δικαιούνται σύνταξης λόγω θανάτου τα προστατευόμενα παιδιά θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 4611/19 το οποίο αντικατέστησε την υποπαρ. Β της παρ. 1 του άρθ. 12 του Ν. 4387/16 , εάν βάσει καταστατικού ακολουθούν τις διατάξεις του κύριου φορέα.
Σχετικά με τον τις αλλαγές που επήλθαν με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4611/19 και του άρθρου 22 του Ν. 4578/18 σχετικά με την χορήγηση σύνταξης στον επιζώντα σύζυγο, έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης/διαζευγμένο, μετά τη λήξη της πρώτης τριετίας από τον θάνατο, όπου ο θάνατος έχει επέλθει από 13/5/2016 για όλους τους επικουρικούς φορείς, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:
Καταργούνται τα ηλικιακά κριτήρια που καθόριζαν τη διάρκεια του δικαιώματος συνταξιοδότησης των δικαιούχων επιζώντων συζύγων/ετέρων μερών του συμφώνου συμβίωσης και διαζευγμένων.

Η σύνταξη λόγω θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου καταβάλλεται στους δικαιούχους ανεξάρτητα από την ηλικία τους, μέχρι το τέλος του μήνα κατά την οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις λήξης του δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω θανάτου των προσώπων αυτών, δηλαδή:

α) με το θάνατο του δικαιούχου,

β) με τη σύναψη γάμου του ή συμφώνου συμβίωσης.

Με την παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν. 4611/2019 , ορίστηκε ότι σε περίπτωση εργασίας ή αυτοαπασχόλησης ή λήψης σύνταξης από οποιαδήποτε πηγή μετά την πρώτη τριετία καταβάλλεται, αναλόγως της χρονικής διάρκειας της εργασίας ή της αυτοαπασχόλησης, το πενήντα (50%) της σύνταξης στον επιζώντα σύζυγο.
Στην περίπτωση όπου ο θανών καταλείπει τέκνα και η σύνταξη του επιζώντα συζύγου καταβάλλεται μειωμένη ως ανωτέρω, τότε το ποσό της σύνταξης που περικόπτεται επιμερίζεται ισόποσα στα τέκνα.
Ειδικότερα επισημαίνουμε τις κάτωθι τροποποιήσεις:

• Μετά την λήξη της πρώτης τριετίας από τον θάνατο, η σύνταξη στον επιζώντα σύζυγο/έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης/ διαζευγμένο, χορηγείται μειωμένη κατά 50% εφόσον εργάζεται ή συνταξιοδοτείται.
• Εάν εργάζεται με μειωμένη απασχόληση (λιγότερες από 25 ημέρες εργασίας), το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου που δικαιούται ο επιζών θα πρέπει να μειώνεται κατά 50%, μόνο για τις συγκεκριμένες ημέρες που εργάζεται /αυτοαπασχολείται.

Σημειωτέον ότι στις επικουρικές συντάξεις με έναρξη από 1/1/2015 δεν υπάρχει κατώτερο όριο σύνταξης.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm