31 | 05 | 2020

Αθήνα 06/03/2016
Αρ. πρωτ.:  Σ40/13

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ


ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 4387/2016 περί χορήγησης προσωρινής σύνταξης.

 

Σχετ.: Η εγκύκλιος 23/2016 του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και η εγκύκλιος 20/2016 του τ. ΟΑΕΕ

Με τις ανωτέρω σχετικές εγκυκλίους των προϋφιστάμενων του Ε.Φ.Κ.Α. φορέων κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4387/2016 , στις οποίες προβλέπεται η χορήγηση προσωρινής σύνταξης για όλες τις κατηγορίες συνταξιοδότησης, σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ. 29336/1164/30.6.2016 εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: ΨΘΠΞ465Θ1Ω-Ρ6Δ), με το οποίο δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.
Όπως διευκρινίστηκε, η χορήγηση προσωρινής σύνταξης με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4387/2016 αφορά αιτήσεις συνταξιοδότησης οι οποίες κρίνονται με το νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης που θεσπίζεται με το νόμο αυτό. Οι διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3996/2011 ( εγκ. 84/2011 τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και 49/2011 τ. ΟΑΕΕ ) εξακολουθούν να εφαρμόζονται για τη χορήγηση προσωρινού ποσού σύνταξης σε ασφαλισμένους των οποίων η αίτηση συνταξιοδότησης ως προς τον τρόπο υπολογισμού του ποσού της σύνταξης κρίνεται με τις προϊσχύουσες του Ν. 4387/2016 διατάξεις.

1. Η περ . ε της παρ . 7 του άρθρου 29 του Ν . 4387/2016

Στην περ. ε της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4387/2016 προβλέπεται ότι δεν χορηγείται προσωρινή σύνταξη «όταν λαμβάνεται ταυτόχρονα και άλλη κύρια σύνταξη για την ίδια αιτία». Ως προς το σημείο αυτό το ΥΠΕΚΑΑ με το ανωτέρω έγγραφο (σελ. 6, περ. ε) διευκρίνισε ότι δεν χορηγείται προσωρινή σύνταξη «Όταν λαμβάνεται ταυτόχρονα και άλλη κύρια σύνταξη για την ίδια αιτία (οριστική ή προσωρινή) ή έχει υποβληθεί αίτηση συνταξιοδότησης με αίτημα τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης. Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η καταβολή προσωρινής σύνταξης στον συνταξιούχο λόγω γήρατος σε περίπτωση που λαμβάνει ή πρόκειται να λάβει άλλη σύνταξη λόγω γήρατος (οριστική ή προσωρινή), ενώ μπορεί να χορηγηθεί προσωρινή σύνταξη λόγω γήρατος στον συνταξιούχο που λαμβάνει σύνταξη λόγω αναπηρίας ή θανάτου».
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και προκειμένου οι οδηγίες που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων της περ. ε της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4387/2016 να εφαρμόζονται ορθά από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, επισημαίνουμε ότι:

α) Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης οι οποίες κρίνονται με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016, ο περιορισμός που ισχύει ως προς τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης αφορά τη χορήγηση άλλης κύριας σύνταξης εφόσον αφορά την ίδια αιτία (περ. ε της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4387/2016).
β) Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης οι οποίες κρίνονται με τις προϊσχύουσες του Ν. 4387/2016 διατάξεις, εξακολουθεί να ισχύει η αρνητική προϋπόθεση της περ. στ της παρ. 5 του άρθρου 38 του Ν. 3996/2011 , δηλαδή δεν χορηγείται προσωρινή σύνταξη στην περίπτωση που χορηγείται άλλη σύνταξη γενικά, δηλαδή σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου), είτε είναι κύρια είτε επικουρική.

2. Η περ . γ της παρ . 7 του άρθρου 29 του Ν . 4387/2016

Στο σημείο αυτό θεωρούμε απαραίτητο να αναφερθούμε και στην ειδική περίπτωση που δεν εξαιρείται από το δικαίωμα που αφορά τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 7 του εν λόγω άρθρου, η διατύπωση της οποίας έχει ως εξής:

«γ. Όταν για τη συνταξιοδότηση πρέπει να εφαρμοστούν οι Κανονισμοί 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 883/2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, καθώς και οι διμερείς συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας, εκτός των περιπτώσεων που θεμελιώνεται αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα μόνο με το χρόνο ασφάλισης σε ελληνικό ασφαλιστικό φορέα.»

Σύμφωνα, λοιπόν, με τη γραμματική διατύπωση της διάταξης αυτής, όταν θεμελιώνεται αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα μόνο με το χρόνο ασφάλισης σε ελληνικό ασφαλιστικό φορέα, είναι επιτρεπτό να χορηγηθεί προσωρινή σύνταξη, εφόσον βεβαίως δεν συντρέχει παράλληλα μία από τις υπόλοιπες αρνητικές προϋποθέσεις της παρ. 7 του εν λόγω άρθρου.
Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm