Open menu
25 | 04 | 2024

Αθήνα, 28/03/2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.:17

 

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) προσώπων,που παρέχουν υπηρεσία με σύμβαση από την οποία προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών -Δ. Π. Υ.

 

ΣΧΕΤ: Παρ.9 αρθρ. 39 του ν.4387/2016. (ΦΕΚ 85/τ Α/12-05-2016 )

Με τις πιο πάνω διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39, του ν.4387/2016, προβλέπονται τα ακόλουθα:

Από 1.1.2017, στα πρόσωπα, παλαιούς και νέους ασφαλισμένους κατά διάκριση του Ν. 2084/1992 που έχουν ιδιότητα ή ασκούν δραστηριότητα , για την οποία υπάγονται ή θα υπάγονταν, σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, στην ασφάλιση φορέων του Ε.Φ.Κ.Α., τα οποία αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόληση τους σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και νομικά), εφαρμόζονται αναλογικά ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο καταβολής της εισφοράς, οι διατάξεις του άρθρου 38 του ίδιου νόμου.

Για την ενιαία εφαρμογή από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ παρέχονται οι πιο κάτω διευκρινήσεις

1.ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ

Σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, για τα πρόσωπα που έχουν ιδιότητα ή ασκούν δραστηριότητα βάσει της οποίας υπάγονταν ή θα υπάγονταν, στην ασφάλιση του τ. ΟΑΕΕ ,του τ. ΕΤΑΑ ή του τ. ΕΤΑΠ - ΜΜΕ, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις αυτών, όπως ίσχυαν πριν την ένταξή τους στον ΕΦΚΑ, το συνολικό ποσό εισφοράς κύριας σύνταξης, ο τρόπος υπολογισμού, καθώς και ο υπόχρεος καταβολής της εισφοράς προσδιορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 38 του ως άνω νόμου, εφόσον το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή και σε δύο πρόσωπα (φυσικά ή νομικά).
Ειδικότερα σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες περιλαμβάνονται όσοι :

  • Απασχολούνται σε ένα ή έως δύο αντισυμβαλλόμενους - εργοδότες και αμείβονται αποκλειστικά με Δ.Π.Υ.

  • απασχολούνται σε έναν εργοδότη ως μισθωτοί και προσφέρουν υπηρεσίες σε άλλο / άλλους και μέχρι 2 αντισυμβαλλόμενους - εργοδότες, για τις παρεχόμενες με Δ.Π.Υ. υπηρεσίες.

  • Απασχολούνται σε ένα εργοδότη και προσφέρουν στον ίδιο εργοδότη διαφορετικές υπηρεσίες μέσω Δ.Π.Υ.

Η κοινοποιούμενη διάταξη δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση ασφαλισμένων που προσφέρουν υπηρεσίες υπό καθεστώς εξαρτημένης εργασίας , και οι οποίοι υπάγονται ευθέως στις διατάξεις του άρθρου 38 ως μισθωτοί.

Επίσης δεν εντάσσονται στις παραπάνω διατάξεις οι ασφαλισμένοι που προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες σε ένα εργοδότη, λαμβάνοντας μέρος των αποδοχών τους ως μισθωτοί και μέρος αυτών μέσω ΔΠΥ, οπότε για το σύνολο των αποδοχών θα καταβάλλονται εισφορές με βάση το άρθρο 38.
Υπό την έννοια του αντισυμβαλλόμενου δύναται να λογίζονται ένα ή περισσότερα νομικά πρόσωπα, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με κοινή επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή άσκησης αυτής (όμιλος επιχειρήσεων). Η κοινή επιχειρηματική δραστηριότητα, συνίσταται στον κοινό οικονομικό σκοπό που επιδιώκεται από τον αντισυμβαλλόμενο, και είναι απόρροια των κατά περίπτωση πραγματικών στοιχείων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, τέτοια τεκμήρια προκύπτουν όταν διαφορετικές επιχειρήσεις ανήκουν στο ίδιο πρόσωπο, λειτουργούν στον ίδιο χώρο, με τον ίδιο μηχανογραφικό εξοπλισμό και απασχολούν από κοινού το ίδιο πρόσωπο με σύμβαση.
Δικηγόροι με έμμισθη εντολή, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, δεν εντάσσονται στην εν λόγω διάταξη για το εισόδημα που προέρχεται από τη διαρκή σχέση παροχής υπηρεσιών, εφαρμόζεται η περ. στ""της παρ. 3 του άρθρου 38 ( Εγκ. Υπουργείου ΑΔΑ : 7Χ78465Θ1Ω-1Λ3 )

2. ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ & ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Οι διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 38 του ν.4387/2016 αναφορικά με τη βάση υπολογισμού των εισφορών και το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών των απασχολούμενων των φορέων Κυρίας Ασφάλισης που από 1/1/2017 εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α. έχουν εφαρμογή για τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.
Η ελάχιστη μηνιαία βάση εισοδήματος επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς απασχολούμενων με πλήρη απασχόληση και των εργοδοτών τους, καθορίζεται με βάση το ποσό που αντιστοιχεί στο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου απασχολούμενου άνω των 25 ετών, ήτοι 586,08 ευρώ.
Το ανώτατο όριο ασφαλιστέου εισοδήματος, για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των απασχολούμενων και των εργοδοτών, συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού, άνω των 25 ετών και ισούται από 1-1­2017, ετησίως σε 70.329,60 ευρώ.
Το ανώτατο όριο εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή έμμισθης εντολής όσον αφορά στην εισφορά ασφαλισμένου.
Το ανώτατο όριο και κατώτατο όριο καθορίζονται και ελέγχονται σε συνάρτηση με τη διάρκεια της σύμβασης.

3. ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Για τα ανωτέρω πρόσωπα που το εισόδημά τους προέρχεται από απασχόληση σε ένα ή δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία αποδέχονται τις σχετικές υπηρεσίες τους και προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης σύμφωνα με τη ρύθμιση της παρ.9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 υπολογίζονται εισφορές:

Α. ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:

Συνολικό ποσοστό εισφορών : 20 % Ποσοστό εισφορών ασφαλισμένου: 6,67 % Ποσοστό εισφορών εργοδότη : 13,33 %

Β. ΚΛΑΔΟΥ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ:

Β1. Παροχές Ασθενείας σε είδος

Συνολικό ποσοστό εισφορών : 6,45 % Ποσοστό εισφορών ασφαλισμένου: 2,15% Ποσοστό εισφορών αντισυμβαλλόμενου : 4,30 %

Β2. Παροχές Ασθενείας σε χρήμα

Συνολικό ποσοστό εισφορών : 0,65% Ποσοστό εισφορών ασφαλισμένου: 0,40% Ποσοστό εισφορών εργοδότη : 0,25%

Γ. ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:

Συνολικό ποσοστό εισφορών : 7% Ποσοστό εισφορών ασφαλισμένου: 3,5% Ποσοστό εισφορών εργοδότη : 3,5%

Δ. ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ:

Συνολικό ποσοστό εισφορών : 4 % Ποσοστό εισφορών ασφαλισμένου: 4% Ποσοστό εισφορών εργοδότη : 0%

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τους κλάδους επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας (εφάπαξ) υπάρχει υποχρέωση καταβολής εισφορών, στις περιπτώσεις που λόγω της ιδιότητας ή της δραστηριότητας ,υφίσταται υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση των κλάδων αυτών.

Επί ετήσιων συμβάσεων, οι ασφαλιστικές εισφορές, υπολογίζονται στο συνολικό ποσό του Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ), ακόμα και αν αυτό υπερβαίνει ανά μήνα το ποσό των 5.860,8 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση δεν γίνεται υπέρβαση του ανωτάτου ετησίου ορίου.
Σε περιπτώσεις συμβάσεων με διάρκεια μικρότερη του έτους, οι ασφαλιστικές εισφορές, για αντισυμβαλλόμενους - ασφαλισμένους υπολογίζονται στο ποσό που προκύπτει από την μηνιαία διαίρεση της συμφωνηθείσας αμοιβής δια της μηνιαίας διάρκειας της σύμβασης. Το μηνιαίο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μηνιαία βάση υπολογισμού ανώτατου ορίου (5860,80 ευρώ).
Στις περιπτώσεις που το ποσό υπολείπεται της ελάχιστης μηνιαίας βάσης, οι αναλογούσες εισφορές υπολογίζονται στο πραγματικό ποσό (της κατανομής) και τυχόν διαφορά ασφαλιστικής υποχρέωσης που υπολείπεται του ελάχιστου ποσού, θα υπολογίζεται και θα καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο κατά το χρόνο της ετήσιας εκκαθάρισης.

4. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ

Οι αντισυμβαλλόμενοι που απασχολούν (αποκλειστικά) ή θα απασχολήσουν προσωπικό υπαγόμενο στην παρ.9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 πρώτη φορά και δεν έχουν απογραφεί ως εργοδότες του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. θα πρέπει να απογραφούν στο Μητρώο Εργοδοτών - Εισφερόντων του Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) με τη συνήθη διαδικασία, στο αρμόδιο Υποκατάστημα Μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) της έδρας τους για να τους αποδοθεί Αριθμός Μητρώου Εργοδότη - Εισφερόντων.
Οι ήδη απογεγραμμένοι αντισυμβαλλόμενοι, ως εργοδότες στο τ.Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., θα συμπεριλάβουν τους απασχολούμενους της ανωτέρω ρύθμισης στην Α.Π.Δ. που υποβάλλουν και για το υπόλοιπο απασχολούμενο προσωπικό.

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Προκειμένου να διασφαλιστεί ενιαία διαχείριση και να ακολουθηθεί πάγια διαδικασία έναρξης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή της παραπάνω ρύθμισης θα πρέπει:

5.1 Με την υπογραφή των συμβάσεων μεταξύ των μερών (αντισυμβαλλόμενου και ασφαλισμένου) άμεσα να πραγματοποιείται από τον αντισυμβαλλόμενο - εργοδότη καταχώρηση της σχετικής σύμβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο www.efka.gov.gr, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, στη σελίδα υποδοχής με τίτλο "Διαχείριση Συμβάσεων από τις οποίες προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δ.Π.Υ. (Παρ. 9 Αρθρ. 39 Ν.4387/2016)".
Η είσοδος στη σχετική εφαρμογή πραγματοποιείται με τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την υποβολή της ΑΠΔ, κατά τα γνωστά.
Εν συνεχεία καταχωρούνται τα στοιχεία της σύμβασης με σχετικές αναζητήσεις, όπως αυτά κατά σειρά απαιτούνται, κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης και καταχώρησης.

5.2. Εξυπακούεται ότι, συμβάσεις που είναι ενεργές πριν την 01/01/2017 και συνεχίζουν να υφίστανται, θα καταχωρούνται στην εν λόγω Ηλεκτρονική πλατφόρμα. ( π.χ. 10 μηνη σύμβαση από 01/09/2016 - 30/06/2017)
5.3 Με την αποθήκευση της σύμβασης δημιουργείται σχετικό ενημερωτικό e-mail το οποίο αποστέλλεται άμεσα στον ασφαλισμένο προκειμένου να λάβει γνώση, περί της υποβληθείσας σύμβασης. Στον παραπάνω ιστότοπο, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες έχει αναρτηθεί και η σελίδα με τίτλο "ενημέρωση ασφαλισμένου για συμβάσεις της παρ. 9 άρθρου 39 Ν. 4387/2016"
Ο ασφαλισμένος οφείλει να επιβεβαιώσει από την ίδια πλατφόρμα την συναίνεσή του επιλέγοντας το πεδίο , "Αποδοχή" στην αντίστοιχη οθόνη.
5.4 Τόσο οι αντισυμβαλλόμενοι εργοδότες όσο και οι ασφαλισμένοι, δύνανται να ανατρέχουν στην σχετική ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, (www.efka.gov.gr) προκειμένου να ενημερωθούν για τις σχετικές διαδικασίες από το εγχειρίδιο διαδικασιών, στις αντίστοιχες σελίδες, για την ορθή καταχώρηση ελέγχου και συμπλήρωσης της σχετικής πλατφόρμας.
Οι σχετικές οδηγίες επισυνάπτονται συνημμένα ( εγχειρίδιο διαδικασιών ).

6. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Με τη διάταξη της παρ.7 του άρθρου 38 του ν.4387/2016, ορίζεται ότι οι εισφορές δηλώνονται από τον εργοδότη στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) σύμφωνα με την ισχύουσα κατά τη δημοσίευση του παρόντος νομοθεσία.
Η απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των απασχολούμενων με σύμβαση κατά τα προβλεπόμενα στην παρ.9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016, από 01/01/2017 θα περιλαμβάνεται στις αναλυτικές εγγραφές της Α.Π.Δ. που υποβάλλει ο εργοδότης στο Ο.Π.Σ. τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.(σχετ:Αρ.Πρωτ. Φ80000/οικ.5547/248/07-02-2017 εγκύκλιος Υπ. Εργασίας& Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ).
Επισημαίνεται ότι, για την απεικόνιση των στοιχείων απασχολούμενων στις αναλυτικές εγγραφές της Α.Π.Δ., προϋπόθεση είναι η ύπαρξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του απασχολούμενου με τα στοιχεία ταυτότητας (ΕΠΙΘΕΤΟ, ΟΝΟΜΑ, ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ, ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ, ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΑΦΜ κλπ.).

7. ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ.

Η υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α. Π.Δ.) πραγματοποιείται κατά τα γνωστά, τον επόμενο μήνα από αυτόν της απασχόλησης (Α.Π.80000/οικ.60928/1475/23-12-2016 Υ.Α.), στις ημερομηνίες υποβολής που αναφέρονται στη σχετική εγκύκλιο κάθε φορά σε μηνιαία βάση , οι δε αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης με χρήση της Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.)
Στις αναλυτικές εγγραφές στην Α.Π.Δ. θα πρέπει να καταχωρούνται αναλόγως της υποχρέωσης ασφαλιστικής κάλυψης τα ακόλουθα:

  • Στο πεδίο της Α.Π.Δ. Τύπος Αποδοχών θα καταχωρείται αποκλειστικά ο κωδικός 01 Τακτικές αποδοχές

  • Στο πεδίο της Α.Π.Δ. Ημέρες Ασφάλισης: θα συμπληρώνεται ως ημέρες ασφάλισης 25 κάθε μήνα.

7.1 Κωδικός Δραστηριότητας

Για τους παραπάνω αντισυμβαλλόμενους θα καταχωρείται στο αντίστοιχο πεδίο της Α.Π.Δ. αποκλειστικά ο:

Κωδικός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) «0800» με λεκτική περιγραφή «Υπαγόμενοι στην ρύθμιση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16», σε συνδυασμό με τις παρακάτω ειδικότητες και Κ.Π.Κ.

7.2 Ειδικότητες - Πακέτα Κάλυψης

Κωδικός Ειδικότητας «000800» με λεκτική περιγραφή «Ασφαλισμένοι σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης, Ασθενείας ( είδος και χρήμα) και Επικουρικό» και Π.Κ. 080

Κωδικός Ειδικότητας «000820» με λεκτική περιγραφή «Ασφαλισμένοι σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης, Ασθένεια σε χρήμα και Επικουρικό - με εξαίρεση ασθενείας σε είδος λόγω παράλληλης ασφάλισης σε φορέα ασθένειας εκτός ΕΟΠΥΥ» και Π. Κ. 0801

Κωδικός Ειδικότητας «000821» με λεκτική περιγραφή «Ασφαλισμένοι σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης και Επικουρικού - με εξαίρεση ασθενείας σε είδος και χρήμα λόγω παράλληλης ασφάλισης σε φορέα ασθένειας εκτός ΕΟΠΥΥ» και Π.Κ. 0802

Κωδικός Ειδικότητας «000801» με λεκτική περιγραφή «Ασφαλισμένοι σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης, Ασθενείας ,( είδος και χρήμα) Επικουρικό και Πρόνοια» και Π.Κ. 081

Κωδικός Ειδικότητας «000813» με λεκτική περιγραφή «Ασφαλισμένοι σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης, Ασθένεια σε χρήμα , Επικουρικό και Πρόνοια - με εξαίρεση ασθενείας σε είδος λόγω παράλληλης ασφάλισης σε φορέα ασθένειας εκτός ΕΟΠΥΥ» και Π.Κ. 0811

Κωδικός Ειδικότητας «000814» με λεκτική περιγραφή «Ασφαλισμένοι σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης , Επικουρικού και Πρόνοια - με εξαίρεση ασθενείας σε είδος και χρήμα λόγω παράλληλης ασφάλισης σε φορέα ασθένειας εκτός ΕΟΠΥΥ» και Π.Κ. 0812

Κωδικός Ειδικότητας «000802» με λεκτική περιγραφή «Ασφαλισμένοι σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης, Ασθενείας ( είδος και χρήμα) και Πρόνοια» και Π.Κ. 082

Κωδικός Ειδικότητας «000815» με λεκτική περιγραφή «Ασφαλισμένοι σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης, Ασθένεια σε χρήμα και Πρόνοια - με εξαίρεση ασθενείας σε είδος λόγω παράλληλης ασφάλισης σε φορέα ασθένειας εκτός ΕΟΠΥΥ» και Π.Κ. 0821

Κωδικός Ειδικότητας «000816» με λεκτική περιγραφή «Ασφαλισμένοι σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης και Πρόνοια - με εξαίρεση ασθενείας σε είδος και χρήμα λόγω παράλληλης ασφάλισης σε φορέα ασθένειας εκτός ΕΟΠΥΥ» και Π.Κ. 0822

Κωδικός Ειδικότητας «000803» με λεκτική περιγραφή «Ασφαλισμένοι σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης και Ασθενείας( είδος και χρήμα)» και Π.Κ. 083

Κωδικός Ειδικότητας «000817» με λεκτική περιγραφή «Ασφαλισμένοι σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης, Ασθένεια σε χρήμα- με εξαίρεση ασθενείας σε είδος λόγω παράλληλης ασφάλισης σε φορέα ασθένειας εκτός ΕΟΠΥΥ» και Π.Κ. 0831

Κωδικός Ειδικότητας «000818» με λεκτική περιγραφή «Ασφαλισμένοι σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τον κλάδο Σύνταξης -με εξαίρεση ασθενείας σε είδος και χρήμα λόγω παράλληλης ασφάλισης σε φορέα ασθένειας εκτός ΕΟΠΥΥ» και Π.Κ. 0832

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

ΚΑΔ

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ.

Κ.Π.Κ.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

0800

000800

080

21,38%

12,72%

34,10%

000820

0801

17,08%

10,57%

27,65%

000821

0802

16,83%

10,17%

27,00%

000801

081

21,38%

16,72%

38,10%

000813

0811

17,08%

14,57%

31,65%

000814

0812

16,83%

14,17%

31,00%

000802

082

17,88%

13,22%

31,10%

000815

0821

13,58%

11,07%

24,65%

000816

0822

13,33%

10,67%

24,00%

000803

083

17,88%

9,22%

27,10%

000817

0831

13,58%

7,07%

20,65%

000818

0832

13,33%

6,67%

20,00%

8.ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Για θέματα: εκκαθάρισης και συμψηφισμού τυχόν ασφαλιστικής οφειλής αλλά και μη υποβολής Α. Π.Δ. εκ μέρους του αντισυμβαλλόμενου, ενώ ο ασφαλισμένος υπάγεται στην οικεία ρύθμιση σύμφωνα με Υ. Δήλωσή του προς τον Ε.Φ.Κ.Α., καθώς επίσης και για την διαδικασία ασφάλισής του , επίλυσης της σχετικής αμφισβήτησης κ. λ. π. θα δοθούν οδηγίες σε επόμενο έγγραφό μας.

Με ευθύνη των προϊσταμένων Δ/νσεων και Τμημάτων των Υποκ/των παρακαλούμε όπως λάβει γνώσει της παρούσας ενυπόγραφα το προσωπικό αρμοδιότητάς σας.


 

ΠΚ: 080

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 000800

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ

 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΤΑΞΗΣ

6,67%

13,33%

20,00%

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

2,15%

4,30%

6,45%

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

0,40%

 

 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ (ΑΠΟ 01/01/17 ΕΩΣ 31/05/19)

3,5°/ο

3,5%

7,00%

ΣΥΝΟΛΟ

12,72%

21,38%

34,10%

 

ΠΚ: 0801

(εξαίρεση Ασθενείας σε είδος)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:000820

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ

 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΤΑΞΗΣ

6,67%

13,33%

20,00%

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

0,40%

0,25

0,65%

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ (ΑΠΟ 01/01/17 ΕΩΣ 31/05/19)

3,5°/ο

3,5%

7,00%

ΣΥΝΟΛΟ

10,57%

17,08%

27,65%

 

 

ΠΚ: 0802

(εξαίρεση Ασθενείας σε χρήμα και είδος)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 000821

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ

 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΤΑΞΗΣ

6,67%

13,33

20.00%

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ (ΑΠΟ 01/01/17 ΕΩΣ 31/05/19)

3,5%

3,5%

7,00%

ΣΥΝΟΛΟ

10,17°%

16,83%

27,00%

 

ΠΚ: 081

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 000801

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ

 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΤΑΞΗΣ

6,67%

13,33%

20,00%

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

2,15°/ο

4,30%

6,45%

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

0 40%

0,25%

0,65%

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ (ΑΠΟ 01/01/17 ΕΩΣ 31/05/19)

3,5%

3,5%

7,00%%

ΠΡΟΝΟΙΑ

4,00%

0

4,00%

ΣΥΝΟΛΟ

16,72%

21,38%

38,10%

 

ΠΚ: 0811

(εξαίρεση Ασθενείας σε είδος)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 000813

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ

 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΤΑΞΗΣ

6,67%

13,33%

20,00%

 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

0,40°/ο

0,25%

0,65%

 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ (ΑΠΟ 01/01/17 ΕΩΣ 31/05/19)

3,5%

3,5%

7,00%%

 

ΠΡΟΝΟΙΑ

4,00%

0

4,00%%

 

ΣΥΝΟΛΟ

14,57%

17,08%

31,65%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΚ: 0812

(εξαίρεση Ασθενείας σε γρήμα και είδος)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:000814

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ

 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ

6,67%

13,33%

20,00%

 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ (ΑΠΟ 01/01/17 ΕΩΣ 31/05/19)

3,5%

3,5%

7,00%%

 

ΠΡΟΝΟΙΑ

4,00%

0

4,00%%

 

ΣΥΝΟΛΟ

14,17%

16,87%

31,00%

 

 

 

ΠΚ: 082

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 000802

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ

 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ

 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ

6,67%

13,33%

20,00%

 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

2,15%

4,30%

6,45%

 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

0,40%

0,25%

0,65%

 

ΠΡΟΝΟΙΑ

4,00%

0

4,00%

 

ΣΥΝΟΛΟ

13,22%

17,88%

31,10%

 

ΠΚ: 0821

(εξαίρεση Ασθενείας σε είδος)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 000815

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ

 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ

 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ

6,67%

13,33%

20,00%

 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

0,0%

0,25%

0,65%

 

ΠΡΟΝΟΙΑ

4,00%

0

4,00%

 

ΣΥΝΟΛΟ

11,07%ο

13,58%

24,65%

 

ΠΚ: 0822

(εξαίρεση Ασθενείας σε χρήμα και είδος)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 000816

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ

 

 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ

 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ

6,67%

13,33%ο

20,00%

 

ΠΡΟΝΟΙΑ

4,00%

0

4,00%

 

ΣΥΝΟΛΟ

10,67%

13,33%

24,00%

 

ΠΚ: 083

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 000803

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ

 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ

 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ

6,67

13,33%

20,0%

 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

2,15%

4,30%

6,45%

 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

0,40%

0,25%

0,65%

 

ΣΥΝΟΛΟ

9,22%

17,88%

27,10%

 

ΠΚ: 0832

(εξαίρεση Ασθενείας σε χρήμα και είδος)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 000818

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ

 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

_

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΤΑΞΗΣ

6,67%

13,33%

20,00%

ΣΥΝΟΛΟ

6,67%

13,33%

20,00%

ΠΚ: 0831

(εξαίρεση Ασθενείας σε είδος)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 000817

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ

 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

 

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΤΑΞΗΣ

6 67%

13 33%

20,00%

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

0,40%

0,25%

0,65%

ΣΥΝΟΛΟ

7,07%

13,58%

20,65%

  

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm