Open menu
22 | 02 | 2024

Αθήνα 14/04/2020
ΥΠΕΡΓ: 74909


ΘΕΜΑ: Νέα παράταση μέχρι 01/06/2020 της προθεσμίας υποβολής: α) Των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων μισθολογικής περιόδου 01/2020, για την υπαγωγή των Υπαλλήλων-Λειτουργών του Δημοσίου, των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στον e-Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016. β) Της συμπληρωματικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης μισθολογικής περιόδου 02/2020, για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στους κλάδους και τους αντίστοιχους τομείς του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω..

 

ΣΧΕΤ: Οι υπ΄ αριθμ. 10/2020 και 11/2020 αντίστοιχα, εγκύκλιες οδηγίες της Διεύθυνσης Εισφορών Μισθωτών της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών του e-Ε.Φ.Κ.Α..

Α) Με την πρώτη των ως άνω σχετικών εγκυκλίων της Διεύθυνσης Εισφορών Μισθωτών της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών, δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 α. και β. του άρθρου 4 του Ν. 4387/16 (Φ.Ε.Κ. 85/τ. Α/12.5.2016), σύμφωνα με τις οποίες, από 1/1/2017 οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας, οι ιερείς και υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού υπάγονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του e-Ε.Φ.Κ.Α..
Με την ίδια ως άνω εγκύκλιο, καθορίστηκαν οι διαδικασίες συμπλήρωσης και υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), που πρέπει να υποβληθούν από τους υπόχρεους Φορείς στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. και ορίστηκε η μισθολογική περίοδος 01/2020 ως περίοδος έναρξης εφαρμογής και ως προθεσμία υποβολής, αυτή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.1 του Ν. 4075/12 , ήτοι έως 31/3/2020.
Β) Με την δεύτερη ακολούθως των σχετικών εγκυκλίων, δόθηκαν ειδικές οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του τ. Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.), των μισθωτών που υπάγονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 4225/2014 (Φ.Ε.Κ. 2/τ. Α΄/7.1.2014) και ορίστηκε η μισθολογική περίοδος 02/2020 ως περίοδος έναρξης εφαρμογής, και ως προθεσμία υποβολής της προβλεπόμενης συμπληρωματικής Α.Π.Δ. από τις υπόχρεες επιχειρήσεις, αυτή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.1 του Ν. 4075/12 , ήτοι έως 31/3/2020.
Γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4670/2020 , με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4075/12 , και ιδιαίτερα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου αυτού, οι προθεσμίες υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης και καταβολής των εισφορών, δύναται να μεταβάλλονται με Απόφαση του ΔΣ του e-Ε.Φ.Κ.Α..
Δ) Μετά την έκδοση των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου και των κατ΄ εξουσιοδότηση Υπουργικών Αποφάσεων και λόγω της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, προκειμένου να διασφαλισθεί η στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας, και η ομαλή λειτουργία της αγοράς και της Δημόσιας Διοίκησης, η Κυβέρνηση έλαβε έκτακτα μέτρα για τη μείωση του κινδύνου από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID - 19, καθώς και την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών του, οι οποίες έχουν διαταράξει την οικονομική ζωή και την εν γένει λειτουργία των επιχειρήσεων και των Δημοσίων Υπηρεσιών ανά την επικράτεια.
Ε) Με την υπ΄ αριθμ. 73/Συν.6η/15.4.2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α., αποφασίστηκε η νέα Παράταση της προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), μισθολογικής περιόδου 1/2020, για την υπαγωγή των Υπαλλήλων - Λειτουργών του Δημοσίου, των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στον e-Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4387/2016, και της υποβολής συμπληρωματικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.), μισθολογικής περιόδου 2/2020 για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στους κλάδους και τους αντίστοιχους τομείς του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., μέχρι τη Δευτέρα 01/06/2020, χωρίς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1) Η νέα παράταση, αφορά μόνο στην υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), στις οποίες περιλαμβάνονται οι τακτικοί και μετακλητοί Υπάλληλοι -Λειτουργοί του Δημοσίου καθώς και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και της συμπληρωματικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.), για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στους κλάδους και τους αντίστοιχους τομείς του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω..
2) Η υποβολή των Α.Π.Δ., για τους υπαλλήλους του Δημοσίου που συνδέονται με εργασιακές συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ) και (ΙΔΟΧ), θα πραγματοποιηθεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των ως άνω Α.Π.Δ., επιβάλλονται οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις.
3) Οι ασφαλιστικές εισφορές που περιλαμβάνονται στις υποβληθείσες Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) των παραγράφων (Α) και (Β), θα πρέπει να καταβληθούν εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 26 του Α.Ν. 1846/51 , όπως ισχύουν.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm