Open menu
28 | 05 | 2022

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«………………………………………»

Κεφάλαιο Ευρώ. ………. (όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή αναφέρεται μόνο για φορολογικούς λόγους)

Στ…………………….. (τόπος υπογραφής), σήμερα ………. (ημερομηνία υπογραφής) οι εδώ συμβαλλόμενοι:

α) …………………..

β) ………………….

γ) ………………….. κ.λπ.

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Οι εδώ συμβαλλόμενοι σκοπεύουν με την υπό σύσταση κοινοπραξία να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης ………. ή κατασκευής ……………

Για την ανάληψη και εκτέλεση του ως άνω έργου οι εδώ συμβαλλόμενοι αποφασίζουν δια του παρόντος να συστήσουν κοινοπραξία, της οποίας θα είναι εταίροι-μέλη, συναποδέχθηκαν δε τα ακόλουθα:

Άρθρο 1: ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται κοινοπραξία με την επωνυμία «…………………….» και διακριτικό τίτλο «………………….». Η κοινοπραξία θα μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της και τον διακριτικό της τίτλο και με λατινικά στοιχεία ή σε μετάφραση.

Άρθρο 2: ΕΔΡΑ

Ως έδρα της κοινοπραξίας ορίζεται …………………. και συγκεκριμένα οδός ……………. Η κοινοπραξία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία της και σε άλλες περιοχές τόσον της Ελλάδος όσο και του εξωτερικού.

Άρθρο 3: ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της κοινοπραξίας θα είναι ειδικότερα και σύμφωνα με τα ανωτέρω η ανάληψη και εκτέλεση του ………………. (στο εξής το «ΕΡΓΟ»).

Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών η κοινοπραξία θα μπορεί να ενεργεί όλες τις σχετικές προσήκουσες πράξεις που εξυπηρετούν άμεσα ή έμμεσα την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ, όπως, ιδίως, να αγοράζει πρώτες ύλες, να μισθώνει ακίνητα και κινητά πράγματα, να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, να συνάπτει συμβάσεις δανείου και πιστώσεως με τράπεζες και με ιδιώτες, να υπογράφει αξιόγραφα, να ζητά την έκδοση διοικητικών αδειών κ.ο.κ..

[ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τονίζεται και εδώ ότι ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην ειδικότερη διατύπωση κάθε σύμβασης της κοινοπραξίας με τρίτο, καθότι η αδημοσίευτη κοινοπραξία δεν μπορεί να είναι αυτοτελώς υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Τέτοια ικανότητα έχουν μόνον τα μέλη της. Έτσι λ.χ. δεν μπορεί η κοινοπραξία να αποκτήσει ακίνητο υπό την δική της επωνυμία]

Άρθρο 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ

Η διάρκεια της κοινοπραξίας ορίζεται για όσο χρόνο θα απαιτηθεί για την προσήκουσα και ολοσχερή εκτέλεση του έργου που θα αναληφθεί, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου που θα χρειαστεί για την διεκπεραίωση όλων των σχετικών συναλλαγών και την εκκαθάριση των από αυτές απορρεουσών σχέσεων.

[ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ακριβής προσδιορισμός του χρόνου διάρκειας της κοινοπραξίας είναι σημαντικό και λεπτό ζήτημα, το οποίο όμως συνέχεται και με την φύση του εκάστοτε αναλαμβανομένου έργου. Η εδώ προτεινόμενη γενική διατύπωση πρέπει επομένως να προσαρμόζεται με την συνδρομή του νομικού συμβούλου της κοινοπραξίας και να εμπλουτίζεται με διασφαλιστικές ρήτρες για την περίπτωση λ.χ. καθυστέρησης της εκτέλεσης του έργου κ.λπ.].

Άρθρο 5: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Για την επίτευξη του σκοπού της κοινοπραξίας οι εταίροι συμφωνούν να συμβάλουν με τον ακόλουθο τρόπο.

Ο συμβαλλόμενος υπό (α) θα θέσει στην διάθεση της κοινοπραξίας τον κάτωθι μηχανολογικό εξοπλισμό …….

Ο συμβαλλόμενος υπό (β) θα εισφέρει την χρήση του ακινήτου που βρίσκεται στην θέση …….............

Ρητώς συμφωνείται ότι για τις αναγκαίες δαπάνες για την ανάληψη και εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ θα φέρουν τα μέλη της κοινοπραξίας ως ακολούθως:

………………….................

Οι εταίροι υποχρεούνται να προβούν στην εισφορά των ως άνω περιουσιακών αντικειμένων το αργότερο …………………

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα μέλη καθυστερήσει υπαίτια την καταβολή της εισφοράς του πέραν του ως άνω οριζομένου χρονικού διαστήματος, θεωρείται ότι αυτός εξέρχεται αυτοδικαίως της κοινοπραξίας. Στην περίπτωση αυτή η κοινοπραξία συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων μελών. Επίσης οφείλει αποζημίωση στην κοινοπραξία και στους υπολοίπους εταίρους.

Τα μέλη της κοινοπραξίας υποχρεούνται σε εκπλήρωση των υποχρεώσεων που θα αναλαμβάνονται υπό την επωνυμία της κοινοπραξίας κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στις κερδοζημίες.

Άρθρο 6: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

1. Οι εταίροι συμμετέχουν στις κερδοζημίες της κοινοπραξίας ως ακολούθως:

Ο εταίρος ……………. συμμετέχει με ποσοστό ………..

Ο εταίρος …………… συμμετέχει με ποσοστό …………

Ο εταίρος …………… συμμετέχει με ποσοστό …………..

2. Εκτός εναντίας αποφάσεως των μελών για συγκεκριμένη χρήση, ρητώς συμφωνείται ότι διανομή κερδών θα γίνεται μόνον μετά από τις αντίστοιχες τμηματικές καταβολές από τον κύριο του έργου.

3. Η οριστική εκκαθάριση των αμοιβών και η οριστική διανομή των κερδών θα χωρήσει μετά την ολοκληρωτική αποπληρωμή της αμοιβής για το ΕΡΓΟ από τον κύριο του έργου.

Άρθρο 7: ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Διαχειριστής και εκπρόσωπος της κοινοπραξίας ορίζεται το μέλος …………., το οποίο θα εκπροσωπεί την κοινοπραξία, υπογράφοντας κάτω από την επωνυμία της, έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή αρχής, δικαστικά και εξώδικα. Οι πράξεις του διαχειριστή και εκπροσώπου της κοινοπραξίας που ενεργούνται υπό την επωνυμία και για λογαριασμό της κοινοπραξίας, δεσμεύουν την κοινοπραξία αλλά και όλα τα μέλη της ατομικά, εφόσον ευρίσκονται εντός του πλαισίου που καθορίζονται από τον εταιρικό σκοπό.

2. Κατ'εξαίρεση, ειδικά για τις κατωτέρω πράξεις η κοινοπραξία θα δεσμεύεται μόνον εφόσον με τον ανωτέρω εταίρο συμπράξει και κάποιος από τους υπολοίπους εταίρους, [εναλλακτικά: εφόσον συμπράξουν όλα τα εδώ συμβαλλόμενα μέλη της κοινοπραξίας]:

α) Συμβάσεις πιστώσεως ή δανείου με τράπεζες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

β) Συμβάσεις εγγυήσεως υπέρ οιουδήποτε.

γ) Έκδοση, οπισθογράφηση, τριτεγγύηση επιταγών, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και τριτεγγύηση συναλλαγματικών.

3. Σε περίπτωση που ο ως άνω διαχειριστής πεθάνει, ή κηρυχθεί σε δικαστική συμπαράσταση ή πτωχεύσει, τότε την διαχείριση και εκπροσώπηση της κοινοπραξίας αναλαμβάνουν όλα τα υπόλοιπα μέλη συλλογικά, συμπράττοντας δηλαδή και συνυπογράφοντας κάτω από την επωνυμία της κοινοπραξίας.

4. Σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας του διαχειριστή να ασκήσει τα καθήκοντά του, αυτός αναπληρώνεται από τα υπόλοιπα μέλη ενεργούντα συλλογικά.

5. Ο διαχειριστής, σε περίπτωση κωλύματος, δικαιούται να εξουσιοδοτήσει άλλο μέλος για την διενέργεια συγκεκριμένων διαχειριστικών ή εκπροσωπευτικών πράξεων. Η εξουσιοδότηση πρέπει να είναι έγγραφη και δίδεται είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε με ιδιωτικό έγγραφο με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του διαχειριστή – εκπροσώπου από αρμόδια αρχή.

6. Ειδικά για την παραχώρηση της εξουσίας διενέργειας συγκεκριμένων και περιορισμένων εκπροσωπευτικών εξουσιών σε τρίτα πρόσωπα (εταίρους, υπαλλήλους της κοινοπραξίας ή τρίτους), στα πλαίσια της οργανώσεως των εργασιών της κοινοπραξίας απαιτείται σύμπραξη και δεύτερου μέλους εκτός από τον διαχειριστή (Στο Καταστατικό μπορεί να οριστεί ότι ειδικές και περιορισμένες εξουσίες εκπροσώπησης έχουν και άλλοι όπως π.χ. ο ταμίας της εταιρείας, ο υπεύθυνος αγορών, ο υπεύθυνος πωλήσεων κ.λπ.).

7. Ο διαχειριστής δεν δικαιούται ιδιαίτερη αμοιβή για την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

[ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν για τον ορισμό εκπροσώπου στην κοινοπραξία ανάληψης δημοσίων έργων. Βλ. Π.Δ. 609/1985, που προβλέπει ορισμό με συμβολαιογραφική πράξη κοινού εκπροσώπου της κοινοπραξίας έναντι του κυρίου του έργου].

Άρθρο 8: ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Τα μέλη υποχρεούνται να συμπράξουν για την κατάθεση στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία του Καταστατικού και για την τήρηση των προβλεπομένων από την νομοθεσία βιβλίων και στοιχείων.

Άρθρο 9: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Για την λήψη αποφάσεων που αφορούν τις υποθέσεις της κοινοπραξίας πέραν της τρέχουσας διαχείρισης απαιτείται ομοφωνία των μελών, τα οποία αποφασίζουν σε συνέλευση που συγκαλείται στην έδρα της κοινοπραξίας μετά από πρόσκληση του διαχειριστή. Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει την συνέλευση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών εάν το ζητήσει οποιοδήποτε άλλο μέλος.

Η πρόσκληση για την συνέλευση είναι έγγραφη και απαιτείται να κοινοποιηθεί στα μέλη πέντε (5) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την συνέλευση και να καθορίζει και τα προς συζήτηση θέματα.

Άρθρο 10: ΘΑΝΑΤΟΣ, ΠΤΩΧΕΥΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

Σε περίπτωση που μέλος πτωχεύσει ή τεθεί σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης, η κοινοπραξία δεν λύεται αλλά συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων εταίρων. Στην περίπτωση αυτή η κοινοπραξία αποδίδει στο μέλος που πτώχευσε ή τέθηκε σε δικαστική συμπαράσταση (δια του συνδίκου ή του δικαστικού συμπαραστάτη αντιστοίχως) την αξία της εταιρικής συμμετοχής του.

Σε περίπτωση που μέλος πτωχεύσει, η κοινοπραξία συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων εταίρων καθώς και των κληρονόμων του αποβιώσαντος εταίρου. Κάθε μέλος όμως έχει το δικαίωμα στην περίπτωση αυτή να ζητήσει την έξοδό του από την κοινοπραξία, η οποία υποχρεούται να του καταβάλει την αξία της εταιρικής του μερίδος.

Το ως άνω δικαίωμα εξόδου πρέπει να ασκηθεί με δήλωση του μέλους που θα κοινοποιηθεί στην κοινοπραξία και στους υπολοίπους συνεταίρους (και τους κληρονόμους του συνεταίρου που πέθανε) εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία του θανάτου του εταίρου.

[Σημείωση: η ως άνω ρήτρα τίθεται υπό την επιφύλαξη ότι δεν θα υπάρχουν αντίθετες σχετικές προβλέψεις λ.χ. στην προκήρυξη του Δημοσίου Έργου. Επίσης η ρήτρα χρήζει προσαρμογής αναφορικά με την απαίτηση του μέλους για τις αμοιβές από το ΕΡΓΟ].

Άρθρο 11: ΕΞΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ – ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΡΙΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Έξοδος μέλους δεν επιτρέπεται παρά μόνον στις περιπτώσεις που ρητά ρυθμίζονται στο παρόν Καταστατικό.

2. Είσοδος νέου μέλους επιτρέπεται μόνον με ομόφωνη απόφαση των υπολοίπων μελών.

3. Μεταβίβαση μερίδος συμμετοχής μέλους προς τρίτο επιτρέπεται μόνον με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

4. Απαγορεύεται επίσης άνευ εγγράφου συναινέσεως όλων των μελών της κοινοπραξίας η μεταβίβαση σε τρίτον οιασδήποτε απαιτήσεως ή άλλου δικαιώματος από την σύμβαση ανάθεσης του ΕΡΓΟΥ όπως και η μεταβίβαση σε τρίτον οποιασδήποτε απαιτήσεως ή δικαιώματος από την σύμβαση κοινοπραξίας.

Άρθρο 12: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ

Η καταγγελία της κοινοπραξίας από οιοδήποτε μέλος πριν από την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο ……, όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται, ακόμη και εάν γίνεται με την επίκληση σπουδαίου λόγου, δεν επιφέρει σε καμία περίπτωση την λύση της κοινοπραξίας, αλλά συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έξοδο του καταγγέλλοντος μέλους από την κοινοπραξία. Στην περίπτωση αυτή η κοινοπραξία υποχρεούται να καταβάλει στο εξερχόμενο μέλος την αρχική αξία της εισφοράς του.

Άρθρο 13: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Επιτρέπεται στα μέρη, παρά τη συμμετοχή τους στην παρούσα κοινοπραξία, η ενάσκηση επαγγέλματος ή επιχειρήσεως ή εν γένει οποιασδήποτε πράξης, όμοιας προς τον σκοπό της δια του παρόντος συστηνόμενης κοινοπραξίας. Απαγορεύεται όμως η συμμετοχή τους σε άλλη κοινοπραξία με σκοπό την ανάληψη του ιδίου ΕΡΓΟΥ.

Άρθρο 14: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

Απαγορεύεται στα μέλη, πριν ή μετά την αποχώρησή τους από την κοινοπραξία, στους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους τους να προβαίνουν σε σφράγιση του ή των καταστημάτων της κοινοπραξίας ή σε συντηρητική ή αναγκαστική κατάσχεση της περιουσίας της κοινοπραξίας.

Άρθρο 15: ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ

1. Η κοινοπραξία λύεται:

α) με την οριστική επίτευξη του σκοπού της και το πέρας της εκκαθάρισης όλων των από τον σκοπό απορρεουσών σχέσεων,

β) με απόφαση των εταίρων,

2. Μετά την λύση της κοινοπραξίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Εκκαθαριστής της κοινοπραξίας ορίζεται αυτός που είναι διαχειριστής και εκπρόσωπός της κατά τον χρόνο της λύσης της.

3. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να προβεί στην απογραφή της κοινής περιουσίας, να συντάξει τον Ισολογισμό εκκαθάρισης και να καταβάλει στους δανειστές της κοινοπραξίας τις προς αυτούς οφειλές της. Στην συνέχεια υποχρεούται να αποδώσει στα μέλη τις εισφορές τους και να διανείμει σ'αυτούς ό,τι απομένει κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στην κοινοπραξία.

Άρθρο 16: ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου.

Το παρόν συντάχθηκε σε ………(……) όμοια αντίτυπα τα οποία αφού αναγνώστηκαν και βεβαιώθηκαν, υπογράφτηκαν από όλους του συμβαλλόμενους, κάθε ένας από αυτούς έλαβε από ένα, το δε ………….. και …………………… από αυτά θα κατατεθούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

α)

β)

γ)

 

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm