24 | 09 | 2018

Αθήνα 06/03/2014
ΥΠ.ΥΠ.Μ.Δ.:8534

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ


ΘΕΜΑ:
Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 4225/2014.

 

ΣΧΕΤ.: Τα αριθμ. πρωτ. Οικ-14-0097/04.02.2014 και Οικ-13-0302/09.05.2013 έγγραφα της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Δυτικής Αττικής
Με αφορμή τα ανωτέρω σχετικά, με τα οποία ζητείται διευκρίνιση για τη διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 13 του Κανονισμού 1071/2009 (διαδικασία αναστολής και ανάκλησης αδείας άσκησης του επαγγέλματος οδικού μεταφορέα), σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Εάν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει, ότι δεν πληρούνται πλέον μία ή περισσότερες από τις απαιτήσεις για την έκδοση της άδειας οδικού μεταφορέα, τάσσει την προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Κανονισμού 1071/2009 προθεσμία για να τακτοποιήσει την κατάστασή της. Σύμφωνα με το κεφάλαιο Δ της αριθμ. πρωτ. Β4/55881/5940/5-12-2011 εγκυκλίου (ΑΔΑ 45621-ΠΓΞ) για τη λειτουργία της μεταφορικής επιχείρησης κατά το χρονικό διάστημα προσωρινής λειτουργίας της εκδίδεται απόφαση του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του πδ 346/2001 (προσωρινή λειτουργία μεταφορικών επιχειρήσεων).
2. Μετά την παρέλευση άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας ανακαλείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος, αλλά και το «δικαίωμα» κυκλοφορίας του Φορτηγού αυτοκινήτου Δημοσίας Χρήσης. Η ανάκληση του «δικαιώματος» είναι οριστική.
3. Επειδή πρόκειται για ένα ιδιαίτερα δυσμενές μέτρο της Διοίκησης, οι αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή της ανωτέρω νομοθεσίας πρέπει:

  1. Στην απόφαση προσωρινής λειτουργίας της μεταφορικής επιχείρησης να αναγράφουν τις συνέπειες της μη πλήρωσης των προϋποθέσεων που εκλείπουν (ανάκληση άδειας άσκησης επαγγέλματος και «δικαιώματος» ΦΔΧ αυτ/του).

  2. Πριν την πράξη ανάκλησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος και του «δικαιώματος» ΦΔΧ αυτ/του σε κάθε περίπτωση, κατά αναλογική εφαρμογή του άρθρου 6 του Κ.Δ.Δ/σίας (προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερόμενου), να καλούν τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του εντός ευλόγου χρόνου και να ελέγχουν τυχόν πλήρωση των προϋποθέσεων που εξέλιπαν. Το τυχόν υιοθετούμενο μέτρο της ανάκλησης πρέπει να λαμβάνεται είτε μετά την ακρόαση του ενδιαφερόμενου είτε μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας προς ακρόαση/απάντηση του ενδιαφερόμενου. Παρακαλούμε για την εφαρμογή των ανωτέρω.