25 | 05 | 2020

80 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

80.00 Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως

80.01 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως

80.02 Έξοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων

80.02.00 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

01 Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως

02 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

03 Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα
(κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας) (Γνωμ. 46/1189/1989)

04 Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων

05 Έξοδα και ζημίες συμμετοχών και χρεογράφων

06 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

..............

80.02.99

80.03 Έσοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων

80.03.00 ʼλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως

01 Έσοδα συμμετοχών

02 Έσοδα χρεογράφων

03 Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων

04 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα

..............

80.03.99

.........

80.99

81 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

81.00 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

81.00.00 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις

01 Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων

02 Καταπτώσεις εγγυήσεων - ποινικών ρήτρων

03 Κλοπές - Υπεξαιρέσεις

04 Συναλλαγματικές διαφορές

05 Αξία σημαντικών δωρεών αποθεμάτων για κοινωφελείς σκοπούς
(Γνωμ. 44/1129/1989)

.............

81.00.10 Έκτακτη εφάπαξ εισφορά επί ακινήτων Ν. 2019/1992

81.00.11 Φόρος επί υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων
(άρθρο 24 Ν. 2065/1992)

...............

81.00.99 Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα

81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

81.01.00

01

02 Καταπτώσεις εγγυήσεων - ποινικών ρήτρων

03

04 Συναλλαγματικές διαφορές

05 Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων

..............

81.01.99 Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα

81.02 Έκτακτες ζημίες

81.02.00 Ζημίες από εκποίηση ακινήτων

01 Ζημίες από εκποίηση τεχνικών έργων

02 Ζημίες από εκποίηση μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων
- λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού

03 Ζημίες από εκποίηση μεταφορικών μέσων

04 Ζημίες από εκποίηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού

05 Ζημίες από μεταβίβαση δικαιωμάτων και λοιπών ασώματων
ακινητοποιήσεων

06 Ζημίες από ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις

07 Ζημίες από καταστροφή ανασφάλιστων αποθεμάτων
(Γνωμ. 51/1282/1990)

08 Ζημίες από απώλεια ή κλοπή ανασφάλιστων αποθεμάτων
(Γνωμ. 217/2177/1994)

.............

81.02.10 Ζημίες από καταστροφή ακατάλληλων αποθεμάτων
(Γνωμ. 51/1282/1990)

..............

81.02.99 Λοιπές έκτακτες ζημίες

81.03 Έκτακτα κέρδη

81.03.00 Κέρδη από εκποίηση ακινήτων

01 Κέρδη από εκποίηση τεχνικών έργων

02 Κέρδη από εκποίηση μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων
- λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού

03 Κέρδη από εκποίηση μεταφορικών μέσων

04 Κέρδη από εκποίηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού

05 Κέρδη από μεταβίβαση δικαιωμάτων και λοιπών ασώματων
ακινητοποιήσεων

06

07 Κέρδη από λαχνούς ομολογιακών δανείων

...............

81.03.99 Λοιπά έκτακτα κέρδη

81.04

.........

81.99 Προϋπολογισμένα - Προπληρωμένα έκτακτα και ανόργανα
αποτελέσματα (Λ/58.81)

82 ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

82.00 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

82.00.00 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις

01 Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων

02 Καταπτώσεις εγγυήσεων - ποινικών ρήτρων

03 Κλοπές - Υπεξαιρέσεις

04 Φόροι και τέλη προηγούμενων χρήσεων (πλην φόρου
εισοδήματος)

05 Οριστικοποιημένοι επίδικοι φόροι Δημοσίου (πλην φόρου
εισοδήματος)

06 Εισφορές ασφαλιστικών ταμείων προηγούμενων χρήσεων

07 Χρεωστικές διαφορές μεταβατικού λογ/σμού 36.01
(Γνωμ. 176/2087/1993)

08 Χρεωστικές διαφορές μεταβατικού λογ/σμού 36.03
(Γνωμ. 176/2087/1993)

09 Χρεωστικές διαφορές μεταβατικού λογ/σμού 56.01
(Γνωμ. 176/2087/1993)

10 Χρεωστικές διαφορές μεταβατικού λογ/σμού 56.03
(Γνωμ. 176/2087/1993)

............

82.00.60 Αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία
(Γνωμ. 91/1683/1992)

61 ........
62 ........ (Τριτοβάθμιοι κατ'είδος εξόδων για τα οποία είχαν
63 ........ σχηματισθεί προβλέψεις σε προηγούμενες χρήσεις)
64 ........

..............

82.00.99 Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων

82.01 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

82.01.00 Επιχορηγήσεις πωλήσεων

01 Επιστροφές δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων

02 Επιστροφές τόκων λόγω εξαγωγών

03 Εισπράξεις αποσβεσμένων απαιτήσεων

04 Επιστροφές αχρεωστήτως καταβλημένων φόρων και τελών
(πλην φόρου εισοδήματος)

07 Πιστωτικές διαφορές μεταβατικού λογ/σμού 36.01
(Γνωμ. 176/2087/1993)

08 Πιστωτικές διαφορές μεταβατικού λογ/σμού 36.03
(Γνωμ. 176/2087/1993)

09 Πιστωτικές διαφορές μεταβατικού λογ/σμού 56.01
(Γνωμ. 176/2087/1993)

10 Πιστωτικές διαφορές μεταβατικού λογ/σμού 56.03
(Γνωμ. 176/2087/1993)

..............

82.01.99 Λοιπά έσοδα προηγούμενων χρήσεων

.........

82.02

.........

82.99 Προϋπολογισμένα - Προπληρωμένα έξοδα και έσοδα προηγούμενων
χρήσεων (Λ/58.82)

83 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

83.00

.........

83.10 Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων πάγιων στοιχείων

83.10.18 Προβλέψεις για κάλυψη ζημίας από συμμετοχή σε κοινοπραξία
ή ο.ε. ή ε.ε. (Γνωμ. 118/1845/1993)

83.11 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

83.12 Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα

83.13 Προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεων

.........

83.98 Λοιπές έκτακτες προβλέψεις

83.99 Προϋπολογισμένες προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους (Λ/58.83)

84 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

84.00 Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων

84.00.00 Από προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από
την υπηρεσία

01 Από προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών και χρεογράφων

02

....

09 Από λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως

10 Από προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων πάγιων
στοιχείων

11 Από προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

12 Από προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα

13 Από προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεων

..............

84.00.99 Από λοιπές έκτακτες προβλέψεις

84.01 Έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
για έκτακτους κινδύνους

84.01.00

01

..............

12 Από προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα

13 Από προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεων

...............

84.01.99 Από λοιπές έκτακτες προβλέψεις

84.02

.........

84.91 Έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
προς κάλυψη εξόδων εκμεταλλεύσεως (Γνωμ. 91/1683/1992)

84.91.00 Από προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από
την υπηρεσία

..............

84.91.09 Από λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως

...............

84.91.99

84.99 Προϋπολογισμένα έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
(Λ/58.84)

85 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ
ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

85.00 Αποσβέσεις εδαφικών εκτάσεων

85.00.00

01 Αποσβέσεις Ορυχείων

02 Αποσβέσεις Μεταλλείων

03 Αποσβέσεις Λατομείων

04 ....................................

05 Αποσβέσεις Φυτειών

06 Αποσβέσεις Δασών

07 ....................................

11 Αποσβέσεις Ορυχείων εκτός εκμεταλλεύσεως

12 Αποσβέσεις Μεταλλείων εκτός εκμεταλλεύσεως

13 Αποσβέσεις Λατομείων εκτός εκμεταλλεύσεως

14 .....................................

15 Αποσβέσεις Φυτειών εκτός εκμεταλλεύσεως

16 Αποσβέσεις Δασών εκτός εκμεταλλεύσεως

17 ......................................

..............

85.00.99

85.01 Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεις κτιρίων - τεχνικών έργων

85.01.00 Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων

85.01.01 Αποσβέσεις τεχνικών έργων εξυπηρετήσεως μεταφορών

02 Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων

03 Αποσβέσεις διαμορφώσεως γηπέδων

04 ....................................

07 Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων σε ακίνητα
τρίτων

08 Αποσβέσεις τεχνικών έργων εξυπηρετήσεως μεταφορών σε
ακίνητα τρίτων

09 Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων σε ακίνητα τρίτων

10 Αποσβέσεις διαμορφώσεως γηπέδων τρίτων

11 ........................................

14 Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων εκτός
εκμεταλλεύσεως

15 Αποσβέσεις τεχνικών έργων εξυπηρετήσεως μεταφορών εκτός
εκμεταλλεύσεως

16 Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων εκτός εκμεταλλεύσεως

17 Αποσβέσεις διαμορφώσεων γηπέδων εκτός εκμεταλλεύσεως

18 ...........................................

21 Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων σε ακίνητα
τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως

22 Αποσβέσεις τεχνικών έργων εξυπηρετήσεως μεταφορών σε
ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως

23 Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων σε ακίνητα τρίτων εκτός
εκμεταλλεύσεως

24 Αποσβέσεις διαμορφώσεων γηπέδων τρίτων εκτός
εκμεταλλεύσεως

..............

85.01.99

85.02 Αποσβέσεις μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων - λοιπού
μηχανολογικού εξοπλισμού

85.02.00 Αποσβέσεις μηχανημάτων

01 Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων

02 Αποσβέσεις φορητών μηχανημάτων «χειρός»

03 Αποσβέσεις εργαλείων

04 Αποσβέσεις καλουπιών - ιδιοσυσκευών

05 Αποσβέσεις μηχανολογικών οργάνων

06 Αποσβέσεις λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού

07 Αποσβέσεις μηχανημάτων σε ακίνητα τρίτων

08 Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων σε ακίνητα τρίτων

09 Αποσβέσεις λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού σε ακίνητα
τρίτων

10 Αποσβέσεις μηχανημάτων εκτός εκμεταλλεύσεως

11 Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων εκτός εκμεταλλεύσεως

12 Αποσβέσεις φορητών μηχανημάτων «χειρός» εκτός
εκμεταλλεύσεως

13 Αποσβέσεις εργαλείων εκτός εκμεταλλεύσεως

14 Αποσβέσεις καλουπιών - ιδιοσυσκευών εκτός εκμεταλλεύσεως

15 Αποσβέσεις μηχανολογικών οργάνων εκτός εκμεταλλεύσεως

16 Αποσβέσεις λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού εκτός
εκμεταλλεύσεως

17 Αποσβέσεις μηχανημάτων σε ακίνητα τρίτων εκτός
εκμεταλλεύσεως

18 Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων σε ακίνητα τρίτων εκτός
εκμεταλλεύσεως

19 Αποσβέσεις λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού σε ακίνητα
τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως

...............

85.02.99

85.03 Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων

85.03.00 Αποσβέσεις αυτοκινήτων λεωφορείων

01 Αποσβέσεις λοιπών επιβατικών αυτοκινήτων

02 Αποσβέσεις αυτοκινήτων φορτηγών - Ρυμουλκών - Ειδικής
χρήσεως

03 Αποσβέσεις σιδηροδρομικών οχημάτων

04 Αποσβέσεις πλωτών μέσων

05 Αποσβέσεις εναέριων μέσων

06 Αποσβέσεις μέσων εσωτερικών μεταφορών

07 .......................................

09 Αποσβέσεις λοιπών μέσων μεταφοράς

10 Αποσβέσεις αυτοκινήτων λεωφορείων εκτός εκμεταλλεύσεως

11 Αποσβέσεις λοιπών επιβατικών αυτοκινήτων εκτός
εκμεταλλεύσεως

12 Αποσβέσεις αυτοκινήτων φορτηγών - Ρυμουλκών - Ειδικής
χρήσεως εκτός εκμεταλλεύσεως

13 Αποσβέσεις σιδηροδρομικών οχημάτων εκτός εκμεταλλεύσεως

14 Αποσβέσεις πλωτών μέσων εκτός εκμεταλλεύσεως

15 Αποσβέσεις εναέριων μέσων εκτός εκμεταλλεύσεως

16 Αποσβέσεις μέσων εσωτερικών μεταφορών εκτός
εκμεταλλεύσεως

17 .............................................

19 Αποσβέσεις λοιπών μέσων μεταφοράς εκτός εκμεταλλεύσεως

..............

85.03.99

85.04 Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού

85.04.00 Αποσβέσεις επίπλων

01 Αποσβέσεις σκευών

02 Αποσβέσεις μηχανών γραφείων

03 Αποσβέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών
συγκροτημάτων

04 Αποσβέσεις μέσων αποθηκεύσεως και μεταφοράς

05 Αποσβέσεις επιστημονικών οργάνων

06 Αποσβέσεις ζώων για πάγια εκμετάλλευση

07 ......................................

08 Αποσβέσεις εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών

09 Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού

10 Αποσβέσεις επίπλων εκτός εκμεταλλεύσεως

11 Αποσβέσεις σκευών εκτός εκμεταλλεύσεως

12 Αποσβέσεις μηχανών γραφείων εκτός εκμεταλλεύσεως

13 Αποσβέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών
συστημάτων εκτός εκμεταλλεύσεως

14 Αποσβέσεις μέσων αποθηκεύσεως και μεταφοράς εκτός
εκμεταλλεύσεως

85.04.15 Αποσβέσεις επιστημονικών οργάνων εκτός εκμεταλλεύσεως

16 Αποσβέσεις ζώων για πάγια εκμετάλλευση εκτός
εκμεταλλεύσεως

17 .........................................

18 Αποσβέσεις εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών εκτός
εκμεταλλεύσεως

19 Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού εκτός εκμεταλλεύσεως

..............

85.04.99

85.05 Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων και εξόδων
πολυετούς αποσβέσεως

85.05.00 Αποσβέσεις υπεραξίας επιχειρήσεως

01 Αποσβέσεις δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας

02 Αποσβέσεις δικαιωμάτων εκμεταλλεύσεως ορυχείων -
μεταλλείων - λατομείων

03 Αποσβέσεις λοιπών παραχωρήσεων

04 Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσεως ενσώματων πάγιων
στοιχείων

05 Αποσβέσεις λοιπών δικαιωμάτων

06

.............

10 Αποσβέσεις εξόδων ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως

11 Αποσβέσεις εξόδων ερευνών ορυχείων - μεταλλείων -
λατομείων

12 Αποσβέσεις εξόδων λοιπών ερευνών

13 Αποσβέσεις εξόδων αυξήσεων κεφαλαίου και εκδόσεως
ομολογιακών δανείων

14 Αποσβέσεις εξόδων κτήσεως ακινητοποιήσεων

15 ..........................................

16 Αποσβέσεις διαφορών εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογιών

17 Αποσβέσεις εξόδων αναδιοργανώσεως

18 Αποσβέσεις τόκων δανείων κατασκευαστικής περιόδου

19 Αποσβέσεις λοιπών εξόδων πολυετούς αποσβέσεως

..............

85.05.99

85.06

.........

85.99 Προϋπολογισμένες μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
αποσβέσεις (Λ/58.85)

86 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

86.00 Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

86.00.00 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως

01 ʼλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως

02 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

03 Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως

04 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

86.00.05 Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος
υποαπασχολήσεως - αδράνειας (Γνωμ. 46/1189/1989)

...............

86.00.99

86.01 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

86.01.00 Έσοδα συμμετοχών

01 Έσοδα χρεογράφων

02 Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων

03 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

04 ....................................

07 Διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων

08 Έξοδα και ζημίες συμμετοχών και χρεογράφων

09 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

..............

86.01.99

86.02 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα

86.02.00 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

01 Έκτακτα κέρδη

02 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

03 Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων

04 .........................................

07 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

08 Έκτακτες ζημίες

09 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

10 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

..............

86.02.99

86.03 Μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις παγίων

86.03.00 Εδαφικών εκτάσεων

01 Κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων

02 Μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων - λοιπού
μηχανολογικού εξοπλισμού

03 Μεταφορικών μέσων

04 Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού

05 Ασώματων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς
αποσβέσεως

..............

86.03.99

86.04

.........

86.99 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως

87 ...............................................................................

88 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ

88.00 Καθαρά κέρδη χρήσεως

88.01 Ζημίες χρήσεως

88.02 Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσεως

88.03 Ζημίες προηγούμενης χρήσεως προς κάλυψη

88.04 Ζημίες προηγούμενων χρήσεων προς κάλυψη

88.05

88.06 Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων

88.07 Λ/σμός αποθεματικών προς διάθεση

88.08 Φόρος εισοδήματος

88.09 Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι

88.10

..........

88.98 Ζημίες εις νέο

88.99 Κέρδη προς διάθεση

89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

89.00 Ισολογισμός ανοίγματος χρήσεως

89.01 Ισολογισμός κλεισίματος χρήσεως

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm