28 | 05 | 2020

60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

60.00 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού

60.00.00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται και προσαυξήσεις λόγω
νυκτερινών, Κυριακών και εξαιρετέων)

01 Οικογενειακά επιδόματα

02 Αμοιβές υπερωριακής απασχολήσεως

03 Δώρα εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα)

04 .......................................

05 Αποδοχές ασθένειας

06 Αποδοχές κανονικής άδειας

07 Επιδόματα κανονικής άδειας

08 Αποζημιώσεις μη χορηγούμενων αδειών

09 Ποσοστά για πωλήσεις και αγορές

10 Έκτακτες αμοιβές (πριμ, βραβεία, επιδόματα, αποζημιώσεις για
παροχές σε είδος κ.λπ.)

11 Αμοιβές εκτός έδρας (όταν δεν καλύπτουν έξοδα εκτός έδρας)

12 Αμοιβές μαθητευομένων (τακτικές, έκτακτες, αργιών,
ασθένειας, άδειας κ.λπ.)

60.00.13

..............

60.00.99

60.01 Αμοιβές ημερομίσθιου προσωπικού

60.01.00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται και προσαυξήσεις λόγω
νυκτερινών, Κυριακών και εξαιρετέων)

01 Οικογενειακά επιδόματα

02 Αμοιβές υπερωριακής απασχολήσεως

03 Δώρα εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα)

04 Αποδοχές επίσημων αργιών

05 Αποδοχές ασθένειας

06 Αποδοχές κανονικής άδειας

07 Επιδόματα κανονικής άδειας

08 Αποζημιώσεις μη χορηγούμενων αδειών

09 Ποσοστά για πωλήσεις και αγορές

10 Έκτακτες αμοιβές (πριμ, βραβεία, επιδόματα ή αποζημιώσεις
για παροχές σε είδος κ.λπ.)

11 Αμοιβές εκτός έδρας (όταν δεν καλύπτουν έξοδα εκτός έδρας)

12 Αμοιβές μαθητευομένων (τακτικές, έκτακτες, αργιών,
ασθένειας ή άδειας)

..............

60.01.99

60.02 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

60.02.00 Είδη ενδύσεως

01 Έξοδα στεγάσεως (π.χ. κατοικιών)

02 Επιχορηγήσεις και λοιπά έξοδα κυλικείου - εστιατορίου

03 Έξοδα ψυχαγωγίας προσωπικού (π.χ. κατασκηνώσεων,
εκδρομών, χοροεσπερίδων ή εορταστικών εκδηλώσεων)

04 Έξοδα επιμορφώσεως προσωπικού (π.χ. δίδακτρα, έξοδα
εκπαιδευτικών ταξιδιών ή έξοδα μετεκπαιδεύσεων)

05 Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως (π.χ. νοσήλια,
φάρμακα, έξοδα εγχειρήσεων, έξοδα κηδειών)

06 Ασφάλιστρα προσωπικού (π.χ. ομαδικής ή ατομικής
ασφαλίσεως)

07 Αξία χορηγούμενων αποθεμάτων (Γνωμ. 44/1129/1989)

..............

60.02.99 Λοιπές παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

60.03 Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικού

60.03.00 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ

01 Εργοδοτικές εισφορές λοιπών ταμείων κύριας ασφαλίσεως

02 Εργοδοτικές εισφορές ταμείων επικουρικής ασφαλίσεως

03 .............................................

04 Χαρτόσημο μισθοδοσίας

.............

60.03.99

60.04 Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις ημερομίσθιου προσωπικού

60.04.00 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ

01 Εργοδοτικές εισφορές λοιπών ταμείων κύριας ασφαλίσεως

02 Εργοδοτικές εισφορές ταμείων επικουρικής ασφαλίσεως

03 Δωρόσημο οικοδόμων (Γνωμ. 252/2244/1995)

04 Χαρτόσημο μισθοδοσίας

.............

60.04.99

60.05 Αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία

60.05.00 Αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία
έμμισθου προσωπικού

01 Αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία
ημερομίσθιου προσωπικού

..............

60.05.99

60.06

.........

60.99 Προϋπολογισμένες - Προπληρωμένες αμοιβές, έξοδα και παροχές
προσωπικού (Λ/58.60)

61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

61.00 Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών υποκείμενες σε
παρακράτηση φόρου εισοδήματος

61.00.00 Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων

01 Αμοιβές και έξοδα συμβολαιογράφων (όταν υπόκεινται σε
παρακράτηση φόρου εισοδήματος)

02 Αμοιβές και έξοδα τεχνικών

03 Αμοιβές και έξοδα οργανωτών - μελετητών - ερευνητών

04 Αμοιβές και έξοδα ελεγκτών

05 Αμοιβές και έξοδα ιατρών

06 Αμοιβές και έξοδα λογιστών

07 Αμοιβές φοροτεχνικών

..............

61.00.99 Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών

61.01 Αμοιβές και έξοδα μη ελεύθερων επαγγελματιών υποκείμενες σε
παρακράτηση φόρου εισοδήματος

61.01.00 Αμοιβές συνεδριάσεων μελών διοικητικού συμβουλίου

01 Αμοιβές και έξοδα διαφόρων τρίτων

02 Αμοιβές σε εταιρίες μελετών Τεχνικών Έργων εξωτερικού
(Γνωμ. 252/2244/1995)

..............

61.01.99

61.02 Λοιπές προμήθειες τρίτων

61.02.00 Προμήθειες για αγορές

01 Προμήθειες για πωλήσεις

02 Προμήθειες εισπράξεως τιμολογίων και φορτωτικών εγγράφων

03 Μεσιτείες

..............

61.02.99

61.03 Επεξεργασίες από τρίτους

61.03.00 Επεξεργασίες (Facon)

01 Αμοιβές μηχανογραφικής επεξεργασίας (Service)

..............

61.03.99

61.04

.........

61.90 Αμοιβές τρίτων μη υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος
(Γνωμ. 252/2244/1995)

61.90.00 Αμοιβές σε εταιρίες μελετών τεχνικών έργων
(Γνωμ. 252/2244/1995)

01 Αμοιβές για έρευνα αγοράς

02 ........................................

03 Αμοιβές Γραφείων επιλογής προσωπικού

04

61.91 Πνευματικά και καλλιτεχνικά δικαιώματα τρίτων επί πωλήσεων
(Γνωμ. 95/1694/1992)

61.92 Εισφορές υπέρ τρίτων για ελεύθερους επαγγελματίες

61.92.00 Εισφορές Ταμείου Νομικών έμμισθων δικηγόρων
(άρθρο 37 Ν. 2145/1993)

61.92.01 Εισφορές Τ.Σ.Α.Υ. έμμισθων ιατρών

02 .................................

61.93 Αμοιβές υπερβολάβων εκτελέσεως εργασιών τεχνικών έργων
(Γνωμ. 252/2244/1995)

61.94 Εισφορές υπέρ Ασφαλιστικών Οργανισμών για κατασκευαζόμενα
Τεχνικά Έργα (Γνωμ. 252/2244/1995)

61.94.00 Εισφορά ΙΚΑ προσωπικού υπεργολάβων εκτελέσεως εργασιών
Τεχνικών Έργων

61.94.01 Δωρόσημο οικοδόμων υπεργολάβων εκτελέσεως εργασιών
Τεχνικών Έργων

61.94.02 ..............................................

61.94.05 Κρατήσεις - Εισφορές υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

61.94.06 Κρατήσεις - Εισφορές υπέρ Τ.Π.Ε.Δ.Ε.

61.94.07 Κρατήσεις - Εισφορές υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.

61.94.08 .....................................

κ.λπ.

...............

61.98 Λοιπές αμοιβές τρίτων

61.98.00 Χρήσεις δικαιωμάτων (Royalties)

01 Αποζημιώσεις για φθορά ειδών συσκευασίας προμηθευτών

....

..............

61.98.99

61.99 Προϋπολογισμένες - Προπληρωμένες αμοιβές και έξοδα τρίτων
(Λ/58.61)

62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

62.00 Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής

62.01 Φωταέριο παραγωγικής διαδικασίας

62.02 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας

62.03 Τηλεπικοινωνίες

62.03.00 Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά

01 TELEX (Τηλέτυπο) - FAX

02 Ταχυδρομικά

03 Διάφορα έξοδα τηλεπικοινωνιών

....

62.03.10 Αγορές τηλεκαρτών προς διάθεση (Γνωμ. 147/1968/1993)

...............

62.03.99

62.04 Ενοίκια

62.04.00 Ενοίκια εδαφικών εκτάσεων

01 Ενοίκια κτιρίων - τεχνικών έργων

02 Ενοίκια μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων - λοιπού
μηχανολογικού εξοπλισμού

03 Ενοίκια μεταφορικών μέσων

04 Ενοίκια επίπλων

05 Ενοίκια μηχανογραφικών μέσων

06 Ενοίκια λοιπού εξοπλισμού

07 Ενοίκια φωτοαντιγραφικών μέσων

08 Ενοίκια φωτεινών επιγραφών

09 ..................................

62.04.10 Ενοίκια χρονομεριστικής μισθώσεως Ν. 1652/1986
(Γνωμ. 85/1644/1991)

................

62.04.99

62.05 Ασφάλιστρα

62.05.00 Ασφάλιστρα πυρός

01 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

02 Ασφάλιστρα μεταφορών

03 Ασφάλιστρα πιστώσεων

....

08

62.06 Αποθήκευτρα

62.07 Επισκευές και συντηρήσεις

62.07.00 Εδαφικών εκτάσεων

01 Κτιρίων - Εγκαταστάσεων κτιρίων - Τεχνικών έργων

02 Μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων - Λοιπού
Μηχανολογικού εξοπλισμού

03 Μεταφορικών μέσων

04 Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού

05 Εμπορευμάτων

06 Έτοιμων προϊόντων

07 Λοιπών υλικών αγαθών

..............

62.07.99

62.08

.........

62.91 Έξοδα μεταφορικού έργου (Γνωμ. 129/1875/1993)

.........

62.98 Λοιπές παροχές τρίτων

62.98.00 Φωτισμός (πλην ηλεκτρικής ενέργειας παραγωγής)

01 Φωταέριο (πλην φωταερίου παραγωγής)

02 Ύδρευση (πλην υδρεύσεως παραγωγής)

03 Έξοδα ξενοδοχείων για εξυπηρέτηση πελατών μας
(Γνωμ. 219/2184/1994)

..............

62.98.99

62.99 Προϋπολογισμένες - Προπληρωμένες παροχές τρίτων (Λ/58.62)

63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ

63.00 Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος

63.00.00 Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος εσωτερικού

01 Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος εξωτερικού

...............

63.00.99

63.01 Εισφορά ΟΓΑ

63.01.01 Εισφορά ΟΓΑ χαρτοσήμου

63.02 Τέλη συναλλαγματικών, δανείων και λοιπών πράξεων

63.02.00 Χαρτόσημα συναλλαγματικών και αποδείξεων

01 Χαρτόσημα λοιπών πράξεων

...............

63.02.99

63.03 Φόροι - Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων

63.03.00 Αυτοκινήτων επιβατικών

01 Αυτοκινήτων φορτηγών

02 Σιδηροδρομικών οχημάτων

03 Πλωτών μέσων

04 Εναέριων μέσων

..............

63.03.99

63.04 Δημοτικοί φόροι - τέλη

63.04.00 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού

01 Φόροι και τέλη ανεγειρόμενων ακινήτων

....

03 Τέλη ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/1993)

..............

63.04.99 Λοιποί δημοτικοί φόροι - τέλη

63.05 Φόροι - Τέλη προβλεπόμενοι από διεθνείς οργανισμούς

63.06 Λοιποί φόροι - τέλη εξωτερικού

63.07

.........

63.90 Τέλη υπέρ τρίτων επί κατασκευαζόμενων Τεχνικών Έργων
(Γνωμ. 252/2244/1995)

.........

63.98 Διάφοροι φόροι - τέλη

63.98.00 Χαρτόσημο μισθωμάτων

01 Τέλη υδρεύσεως
(Καταργήθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 2 Ν. 2065/1992)

02 Φόρος ακίνητης περιουσίας
(Καταργήθηκε με το άρθρο 37 Ν. 2065/1992)

03 Χαρτόσημο κερδών

04 Χαρτόσημο εσόδων από τόκους

05 ..........................................

06 Χαρτόσημο αμοιβών τρίτων

07 Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων από πωλήσεις προς το
Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.

08 ΦΠΑ εκπιπτόμενος στη φορολογίας εισοδήματος
(Γνωμ. 243/2162/1995)

09 ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος στη φορολογία εισοδήματος
(Γνωμ. 243/2162/1995)

..............

63.98.99 Λοιποί φόροι - τέλη

63.99 Προϋπολογισμένοι - Προπληρωμένοι φόροι - τέλη (Λ/58.63)

64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

64.00 Έξοδα μεταφορών

64.00.00 Έξοδα κινήσεως (καύσιμα - λιπαντικά - διόδια) ιδιοκτητών
μεταφορικών μέσων

01 Έξοδα μεταφοράς προσωπικού με μεταφορικά μέσα τρίτων

02 Έξοδα μεταφοράς υλικών - αγαθών αγορών με μεταφορικά
μέσα τρίτων

03 Έξοδα μεταφοράς υλικών - αγαθών πωλήσεων με μεταφορικά
μέσα τρίτων

04 Έξοδα διακινήσεων (εσωτερικών) υλικών - αγαθών με
μεταφορικά μέσα τρίτων

05

..............

64.00.99

64.01 Έξοδα ταξειδίων

64.01.00 Έξοδα ταξειδίων εσωτερικού

64.01.01 Έξοδα ταξειδίων εξωτερικού

..............

64.01.99

64.02 Έξοδα προβολής και διαφημίσεως

64.02.00 Διαφημίσεις από τον τύπο

01 Διαφημίσεις από το ραδιόφωνο - τηλεόραση

02 Διαφημίσεις από τον κινηματογράφο

03 Διαφημίσεις από τα λοιπά μέσα ενημερώσεως

04 Έξοδα λειτουργίας φωτεινών επιγραφών

05 Έξοδα συνεδρίων - δεξιώσεων και άλλων παρεμφερών
εκδηλώσεων

06 Έξοδα υποδοχής και φιλοξενείας

07 Έξοδα προβολής δια λοιπών μεθόδων (π.χ. χρηματοδότηση
αθλητικών εκδηλώσεων ή αγώνων Rally)

08 Έξοδα λόγω εγγυήσεως πωλήσεων (συμβατικές υποχρεώσεις)

09 Έξοδα αποστολής δειγμάτων

10 Αξία χορηγούμενων δειγμάτων (Γνωμ. 44/1129/1989)

..............

64.02.99 Διάφορα έξοδα προβολής και διαφημίσεως

64.03 Έξοδα εκθέσεων - επιδείξεων

64.03.00 Έξοδα εκθέσεων εσωτερικού

01 Έξοδα εκθέσεων εξωτερικού

02 Έξοδα επιδείξεων

..............

64.03.99

64.04 Ειδικά έξοδα προωθήσεως εξαγωγών

64.04.00 Ειδικά έξοδα εξαγωγών «δίχως δικαιολογητικά»
(άρθρο 35 παρ. 3-5 Ν.Δ. 3323/1955, που εντάχθηκαν στο άρθρο
31 παρ. 2-5 Ν. 2238/1994)

01 ...................................................

..............

64.04.99

64.05 Συνδρομές - Εισφορές

64.05.00 Συνδρομές σε περιοδικά και εφημερίδες

01 Συνδρομές - Εισφορές σε επαγγελματικές οργανώσεις

02 Δικαιώματα Χρηματιστηρίου διαπραγματεύσεως τίτλων

..............

64.05.99

64.06 Δωρεές - Επιχορηγήσεις

64.06.00 Δωρεές για κοινωφελείς σκοπούς

01 Επιχορηγήσεις για κοινωφελείς σκοπούς

02 Αξία δωρεών αποθεμάτων για κοινωφελείς σκοπούς
(Γνωμ. 44/1129/1989)

..............

64.06.98 Λοιπές δωρεές

64.06.99 Λοιπές επιχορηγήσεις

64.07 Έντυπα και γραφική ύλη

64.07.00 Έντυπα

01 Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων

02 Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων

03 Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων

..............

64.07.99

64.08 Υλικά άμεσης αναλώσεως

64.08.00 Καύσιμα και λοιπά υλικά θερμάνσεως

01 Υλικά καθαριότητας

02 Υλικά φαρμακείου

..............

64.08.99 Λοιπά υλικά άμεσης αναλώσεως

64.09 Έξοδα δημοσιεύσεων

64.09.00 Έξοδα δημοσιεύσεως ισολογισμών και προσκλήσεων

01 Έξοδα δημοσιεύσεως αγγελιών και ανακοινώσεων

..............

64.09.99 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων

64.10 Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων

64.10.00 Προμήθειες και λοιπά έξοδα αγοράς συμμετοχών &
χρεογράφων

64.10.01 Προμήθειες και λοιπά έξοδα πωλήσεως συμμετοχών &
χρεογράφων

..............

64.10.99 Λοιπά έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων

64.11 Διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων
(Από τη χρήση 1994 δεν χρησιμοποιείται ο 64.11, αλλά ο 68.01
«Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών και χρεογράφων».

64.12 Διαφορές (ζημίες) από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων

64.12.00 Διαφορές (ζημίες) από πώληση συμμετοχών

01 Διαφορές (ζημίες) από πώληση σε συμμετοχών λοιπές πλην
Α.Ε. επιχ/σεις

02 Διαφορές (ζημίες) από πώληση χρεογράφων

..............

64.12.99

64.13

.........

64.91 Διαφορές (ζημίες) από πράξεις hedging (Γνωμ. 268/2272/1986)

64.98 Διάφορα έξοδα

64.98.00 Κοινόχρηστες δαπάνες

01 Έξοδα λειτουργίας Οργάνων Διοικήσεως (π.χ. έξοδα Γ.Σ.,
Συμβουλίων ή Επιτροπών)

02 Δικαστικά και έξοδα εξώδικων ενεργειών

03 Έξοδα συμβολαιογράφων

04 Έξοδα λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών

05 Έξοδα διαφόρων τρίτων

..............

64.98.99

65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

65.00 Τόκοι και έξοδα ομολογιακών δανείων

65.00.00 Τόκοι και έξοδα δανείων σε Δρχ. μη μετατρέψιμων σε μετοχές

01 Τόκοι και έξοδα δανείων σε Δρχ. μετατρέψιμων σε μετοχές

02 Τόκοι και έξοδα δανείων με ρήτρα Ξ.Ν. μη μετατρέψιμων
σε μετοχές

03 Τόκοι και έξοδα δανείων με ρήτρα Ξ.Ν. μετατρέψιμων
σε μετοχές

04 Τόκοι και έξοδα δανείων σε Ξ.Ν. μη μετατρέψιμων σε μετοχές

05 Τόκοι και έξοδα δανείων σε Ξ.Ν. μετατρέψιμων σε μετοχές

..............

65.00.99

65.01 Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

65.01.00 Τόκοι και έξοδα Τραπεζικών μακροπρόθεσμων
υποχρεώσεων σε Δρχ.

01 Τόκοι και έξοδα Τραπεζικών μακροπρόθεσμων
υποχρεώσεων σε Δρχ. με ρήτρα Ξ.Ν.

02 Τόκοι και έξοδα Τραπεζικών μακροπρόθεσμων
υποχρεώσεων σε Ξ.Ν.

03 Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
προς Ταμιευτήρια

04 Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
προς συνδεμένες επιχειρήσεις σε Δρχ.

05 Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς
συνδεμένες επιχειρήσεις σε Ξ.Ν.

06 Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς
εταίρους και διοικούντες

07 Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων γραμματίων
πληρωτέων σε Δρχ.

08 Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων γραμματίων
πληρωτέων σε Ξ.Ν.

09 Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
προς το Δημόσιο από φόρους

10 Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
προς ασφαλιστικά ταμεία

.............

65.01.98 Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων
υποχρεώσεων σε Δρχ.

65.01.99 Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων
υποχρεώσεων σε Ξ.Ν.

65.02 Προεξοφλητικοί τόκοι και έξοδα Τραπεζών

65.03 Τόκοι και έξοδα χρηματοδοτήσεων Τραπεζών
εγγυημένων με αξιόγραφα

65.04 Τόκοι και έξοδα βραχυπρόθεσμων Τραπεζικών χορηγήσεων
για εξαγωγές

65.05 Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων Τραπεζικών
χρηματοδοτήσεων

65.06 Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

65.07 Ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών και χαρτόσημο συμβάσεων
δανείων και χρηματοδοτήσεων

65.08 Έξοδα ασφαλειών (π.χ. εμπράγματων) δανείων και χρηματοδοτήσεων

65.09 Παροχές σε ομολογιούχους επί πλέον τόκου

65.10 Προμήθειες εγγυητικών επιστολών

.........

65.90 Τόκοι και έξοδα εισπράξεως απαιτήσεων με σύμβαση Factoring
(Γνωμ. 216/2176/1994)

.........

65.98 Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα

65.98.00 Εισπρακτικά γραμματίων εισπρακτέων

...............

65.98.99 Διάφορα έξοδα τραπεζών

65.99 Προϋπολογισμένοι - Προπληρωμένοι τόκοι και συναφή
έξοδα (Λ/58.65)

66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ
ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

66.00 Αποσβέσεις εδαφικών εκτάσεων

66.00.00

01 Αποσβέσεις Ορυχείων

02 Αποσβέσεις Μεταλλείων

03 Αποσβέσεις Λατομείων

04

05 Αποσβέσεις Φυτειών

06 Αποσβέσεις Δασών

07 .......................................

....

11 Αποσβέσεις Ορυχείων εκτός εκμεταλλεύσεως

12 Αποσβέσεις Μεταλλείων εκτός εκμεταλλεύσεως

13 Αποσβέσεις Λατομείων εκτός εκμεταλλεύσεως

14

15 Αποσβέσεις Φυτειών εκτός εκμεταλλεύσεως

16 Αποσβέσεις Δασών εκτός εκμεταλλεύσεως

17

..............

66.00.99

66.01 Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων

66.01.00 Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων

01 Αποσβέσεις τεχνικών έργων εξυπηρετήσεως μεταφορών

02 Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων

03 Αποσβέσεις διαμορφώσεως γηπέδων

04 ..........................................

07 Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων
σε ακίνητα τρίτων

08 Αποσβέσεις τεχνικών έργων εξυπηρετήσεων
μεταφορών σε ακίνητα τρίτων

09 Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων σε ακίνητα τρίτων

10 Αποσβέσεις διαμορφώσεως γηπέδων τρίτων

11 .............................................

14 Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων
εκτός εκμεταλλεύσεως

15 Αποσβέσεις τεχνικών έργων εξυπηρετήσεως μεταφορών εκτός
εκμεταλλεύσεως

16 Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων εκτός εκμεταλλεύσεως

17 Αποσβέσεις διαμορφώσεων γηπέδων εκτός εκμεταλλεύσεως

18 ...............................................

21 Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως

22 Αποσβέσεις τεχνικών έργων εξυπηρετήσεως μεταφορών σε

ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως

23 Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων σε ακίνητα τρίτων εκτός
εκμεταλλεύσεως

24 Αποσβέσεις διαμορφώσεων γηπέδων τρίτων
εκτός εκμεταλλεύσεως

.............

66.01.99

66.02 Αποσβέσεις μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων - λοιπού
μηχανολογικού εξοπλισμού

66.02.00 Αποσβέσεις μηχανημάτων

01 Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων

02 Αποσβέσεις φορητών μηχανημάτων «χειρός»

03 Αποσβέσεις εργαλείων

04 Αποσβέσεις καλουπιών - ιδιοσυσκευών

05 Αποσβέσεις μηχανολογικών οργάνων

06 Αποσβέσεις λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού

07 Αποσβέσεις μηχανημάτων σε ακίνητα τρίτων

08 Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων σε ακίνητα τρίτων

09 Αποσβέσεις λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού
σε ακίνητα τρίτων

10 Αποσβέσεις μηχανημάτων εκτός εκμεταλλεύσεως

11 Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων εκτός εκμεταλλεύσεως

12 Αποσβέσεις φορητών μηχανημάτων «χειρός» εκτός
εκμεταλλεύσεως

13 Αποσβέσεις εργαλείων εκτός εκμεταλλεύσεως

14 Αποσβέσεις καλουπιών - ιδιοσυσκευών εκτός εκμεταλλεύσεως

15 Αποσβέσεις μηχανολογικών οργάνων εκτός εκμεταλλεύσεως

16 Αποσβέσεις λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού εκτός
εκμεταλλεύσεως

17 Αποσβέσεις μηχανημάτων σε ακίνητα τρίτων
εκτός εκμεταλλεύσεως

18 Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων σε ακίνητα τρίτων
εκτός εκμεταλλεύσεως

19 Αποσβέσεις λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού σε ακίνητα
τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως

..............

66.02.99

66.03 Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων

66.03.00 Αποσβέσεις αυτοκινήτων λεωφορείων

01 Αποσβέσεις λοιπών επιβατικών αυτοκινήτων

02 Αποσβέσεις αυτοκινήτων φορτηγών - Ρυμουλκών - Ειδικής
χρήσεως

03 Αποσβέσεις σιδηροδρομικών οχημάτων

04 Αποσβέσεις πλωτών μέσων

05 Αποσβέσεις εναέριων μέσων

06 Αποσβέσεις μέσων εσωτερικών μεταφορών

07 ........................................

09 Αποσβέσεις λοιπών μέσων μεταφοράς

10 Αποσβέσεις αυτοκινήτων λεωφορείων εκτός εκμεταλλεύσεως

11 Αποσβέσεις λοιπών επιβατικών αυτοκινήτων εκτός
εκμεταλλεύσεως

12 Αποσβέσεις αυτοκινήτων φορτηγών - Ρυμουλκών - Ειδικής
χρήσεως εκτός εκμεταλλεύσεως

13 Αποσβέσεις σιδηροδρομικών οχημάτων εκτός εκμεταλλεύσεως

14 Αποσβέσεις πλωτών μέσων εκτός εκμεταλλεύσεως

15 Αποσβέσεις εναέριων μέσων εκτός εκμεταλλεύσεως

16 Αποσβέσεις μέσων εσωτερικών μεταφορών
εκτός εκμεταλλεύσεως

17 ............................................

19 Αποσβέσεις λοιπών μέσων μεταφοράς εκτός εκμεταλλεύσεως

.............

66.03.99

66.04 Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού

66.04.00 Αποσβέσεις επίπλων

01 Αποσβέσεις σκευών

02 Αποσβέσεις μηχανών γραφείων

03 Αποσβέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών
συγκροτημάτων

04 Αποσβέσεις μέσων αποθηκεύσεως και μεταφοράς

05 Αποσβέσεις επιστημονικών οργάνων

06 Αποσβέσεις ζώων για πάγια εκμετάλλευση

07 ........................................

08 Αποσβέσεις εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών

09 Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού

10 Αποσβέσεις επίπλων εκτός εκμεταλλεύσεως

11 Αποσβέσεις σκευών εκτός εκμεταλλεύσεως

12 Αποσβέσεις μηχανών γραφείων εκτός εκμεταλλεύσεως

13 Αποσβέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών
συγκροτημάτων εκτός εκμεταλλεύσεως

14 Αποσβέσεις μέσων αποθηκεύσεως και μεταφοράς
εκτός εκμεταλλεύσεως

15 Αποσβέσεις επιστημονικών οργάνων εκτός εκμεταλλεύσεως

16 Αποσβέσεις ζώων για πάγια εκμετάλλευση εκτός
εκμεταλλεύσεως

17 ........................................

18 Αποσβέσεις εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών εκτός
εκμεταλλεύσεως

19 Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού εκτός εκμεταλλεύσεως

..............

66.04.99

66.05 Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων και εξόδων
πολυετούς αποσβέσεως

66.05.00 Αποσβέσεις υπεραξίας επιχειρήσεως

01 Αποσβέσεις δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας

02 Αποσβέσεις δικαιωμάτων εκμεταλλεύσεως ορυχείων -
μεταλλείων - λατομείων

03 Αποσβέσεις λοιπών παραχωρήσεων

04 Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσεως ενσώματων πάγιων
στοιχείων

05 Αποσβέσεις λοιπών δικαιωμάτων

..............

66.05.10 Αποσβέσεις εξόδων ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως

11 Αποσβέσεις εξόδων ερευνών ορυχείων - μεταλλείων -
λατομείων

12 Αποσβέσεις εξόδων λοιπών ερευνών

13 Αποσβέσεις εξόδων αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως
ομολογιακών δανείων

14 Αποσβέσεις εξόδων κτήσεως ακινητοποιήσεων

15 ........................................

16 Αποσβέσεις διαφορών εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογιών

66.05.17 Αποσβέσεις εξόδων αναδιοργανώσεως

66.05.18 Αποσβέσεις τόκων δανείων κατασκευαστικής περιόδου

19 Αποσβέσεις λοιπών εξόδων πολυετούς αποσβέσεως

..............

66.05.99

66.06

........

66.99 Προϋπολογισμένες αποσβέσεις εκμεταλλεύσεως (Λ/58.66)

67 ..........................................................................................................

68 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

68.00 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία

68.01 Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών και χρεογράφων

........

68.09 Λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως

........

68.99 Προϋπολογισμένες προβλέψεις εκμεταλλεύσεως (Λ/58.68)

69 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
(Όμιλος λογαριασμών προαιρετικής χρήσεως)

690 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 60

691 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 61

692 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 62

693 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 63

694 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 64

695 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 65

696 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ
ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 66

697

698 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 68

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm