17 | 02 | 2020

Αθήνα 22/04/2016
Αρ. πρωτ.: 640


ΘΕΜΑ: Εισαγωγή αυτοκινήτων από Ε.Ε..

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

Εταιρεία με απλογραφικά βιβλία εισάγει αυτοκίνητα καινούργια και μεταχειρισμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά την εισαγωγή από την Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει στο τελωνείο το Τέλος Ταξινόμησης και διάφορους άλλους φόρους και τέλη.
Το Τέλος ταξινόμησης ειδικά και οι διάφοροι φόροι (όχι Φ.Π.Α), αποτελούν έξοδα τα οποία επιβαρύνουν το κόστος αγοράς των αυτοκινήτων;
Τα μεταφορικά έξοδα (από εταιρεία μεταφορών) με ξεχωριστό Τιμολόγιο αποτελούν έξοδα που επιβαρύνουν το κόστος αγοράς;
Τα τυχόν πρόστιμα λόγω υποβολής εκπρόθεσμα των δηλώσεων στο Τελωνείο, αθροίζονται στο κόστος αγοράς;
Αν είναι έτσι, στην απογραφή 31/12 των απούλητων εμπορευμάτων τα απογράφω συναθροισμένα τα έξοδα αυτά;
Όταν η συγκεκριμένη εταιρεία είχε διπλογραφικά βιβλία ποιες λογιστικές εγγραφές θα έκανα;
Οι παραπάνω εταιρείες είναι σε διπλό καθεστώς ΦΠΑ. Είναι δηλ. στο κανονικό και στο μεταπωλητών του άρθρου 45 Ν. 2859/2000. Κατά την πώληση αυτών των αυτοκινήτων (στην τιμή μέσα περιλαμβάνεται και το Τέλος Ταξινόμησης) ποιες λογιστικές εγγραφές θα κάνω όταν έχω διπλογραφικά βιβλία;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με βάση το άρθρο 20 του νόμου 4308/2014 παράγραφοι 1 και 2, τα αποθέματα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν τα αποθέματα στην παρούσα θέση και κατάστασή τους. Συνεπώς όλα τα κονδύλια που απαιτούνται μέχρις ότου τα αποθέματα αποθηκευτούν και είναι έτοιμα για μεταπώληση ή περαιτέρω επεξεργασία, επιβαρύνουν το κόστος τους. Οι ανακτώμενοι φόροι όπως ο ΦΠΑ δεν προσαυξάνουν το κόστος των αποθεμάτων. Τυχόν πρόστιμα που καταβάλλονται μέχρις ότου τα αποθέματα φθάσουν στην παρούσα θέση και κατάστασή τους, επιβαρύνουν το κόστος τους.

Για τις ενδεχόμενες φορολογικές πτυχές του ερωτήματος, το ΣΛΟΤ δεν εκφέρει άποψη.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm