26 | 09 | 2018

Αθήνα 29/02/2016
Αρ. πρωτ.:
1
53


ΘΕΜΑ: Υποβολή ερωτήματος αναφορικά με τη σωστή εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4308/2014.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία - πελάτης μας επιθυμεί να εφαρμόσει (προαιρετικά κατ΄ άρθρο 1 παρ. 4 Ν. 4308/14) τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση 2016 εφεξής (διαχ. περίοδος 1.1 - 31.12.2016) και να καταρτίζει και δημοσιεύει τις οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με αυτά.
Εν όψει της ανωτέρω βούλησης της Εταιρείας, και για τη μετάβασή της στην εφαρμογή των ΔΠΧΑ, επιθυμούμε να θέσουμε τα κάτωθι ερωτήματα:

(1) Το γεγονός ότι η διάταξη του νόμου αναφέρει πως η προαιρετική εφαρμογή των ΔΠΧΑ γίνεται με «απόφαση της διοίκησης της» Εταιρείας, σημαίνει ότι αρκεί απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας ή πρέπει προς τούτο να ληφθεί απόφαση και από τη Γ.Σ. της; Πότε θα πρέπει να τοποθετηθεί χρονικά η απόφαση του Δ.Σ. (ή και της Γ.Σ.) - εντός του 2015 ή και εντός του 2016;
(2) Είναι δυνατή η αναδρομική μετάβαση στα ΔΠΧΑ; Δηλαδή είναι δυνατόν η Εταιρεία να αποφασίσει ως ημερομηνία μετάβασης την 1η Ιανουαρίου 2015 ή και παλαιότερα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για την εφαρμογή των ΔΠΧΑ αρκεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία μπορεί να ληφθεί και εντός του 2016.
Τα θέματα της πρώτης εφαρμογής των ΔΠΧΑ ρυθμίζονται από το ΔΠΧΑ 1 "Πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ".

Σχετικά άρθρα