24 | 02 | 2020

Όλες οι αλλαγές που επέρχονται στον αυτοέλεγχο με το Άρθρο 79 του Νόμου 3842/2010

 

Αυτοέλεγχος - ΑυτοπεραίωσηΑυτοέλεγχος είναι η δυνατότητα που δίνεται σε μικρές, κυρίως, επιχειρήσεις,(εμπορικές με κύκλο εργασιών έως 300.000,00 €, αμιγώς παροχής υπηρεσιών με κύκλο εργασιών έως 150.000,00 €, μικτές επιχειρήσεις πώλησης εμπορευμάτων & παροχής υπηρεσιών έως 300.000,00 € με την παροχή να περιορίζεται στις 150.000,00 €) και ελεύθερους επαγγελματίες με κύκλο εργασιών έως 150.000,00 € για τον εκ νέου προσδιορισμό των ακαθάριστων εσόδων και των καθαρών κερδών τους με τη χρήση του Μοναδικού Συντελεστή Καθαρών Κερδών. Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά, καταβάλλεται το επιπλέον ποσό φόρου και η χρήση θεωρείται ως ελεγμένη, εκτός των περιπτώσεων που η επιχείρηση συμπεριληφθεί τυχαία σε δείγμα ελέγχου.

 

Επιγραμματικά οι αλλαγές που επέρχονται στον αυτοέλεγχο με το νόμο 3842/2010 είναι οι παρακάτω:

1. Αλλαγές στις περιπτώσεις εξαίρεσης από τον αυτοέλεγχο
Εξαιρούνται από τον αυτοέλεγχο μόνο οι επιχειρήσεις των οποίων τα βιβλία χαρακτηρίζονται ως ανεπαρκή ή ανακριβή και εμπίπτουν σε παραβάσεις των παραγράφων 3,4 και 6 του άρθρου 30 του ΚΒΣ και όχι αν έχουν υποπέσει σε οποιαδήποτε παράβαση του ΚΒΣ όπως ίσχυε με τον προηγούμενο νόμο.

2. Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των ακαθάριστων εσόδων
Επέρχονται αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των ακαθάριστων εσόδων των επιχειρήσεων που επιθυμούν να υπαχθούν σε αυτοέλεγχο, με κυριότερες τις αλλαγές στον υπολογισμό του συντελεστή αναγωγής καθώς και των ποσών που καθορίζουν το συνολικό ύψος των ακαθάριστων εσόδων.

3. Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των καθαρών κερδών
Ο τρόπος υπολογισμού των καθαρών κερδών μεταβάλλεται συνέπεια των αλλαγών που επέρχονται στον τρόπο υπολογισμού των ακαθάριστων εσόδων και του συντελεστή αναγωγής.

4. Αλλαγή στον τρόπο περαίωσης ΦΠΑ
Η περαίωση ΦΠΑ των επιχειρήσεων πώλησης εμπορευμάτων ή / και παραγωγής προϊόντων γίνεται με νέα μεθοδολογία, με την οποία θεσμοθετούνται νέες αυστηρότερες διατάξεις και αυξημένα πρόστιμα.

5. Μη μεταφορά πιστωτικού υπολοίπου ανέλεγκτης χρήσης
Για τον υπολογισμό της εκκαθάρισης φόρου δεν μπορεί πλέον να συνυπολογιστεί πιστωτικό υπόλοιπο το οποίο μεταφέρεται από προηγούμενη χρήση η οποία δεν έχει ελεγχεί.

6. Δικαίωμα υπαγωγής σε τακτικό έλεγχο εάν δηλώθηκαν ποσά μεγαλύτερα των προβλεπομένων
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν, για οποιονδήποτε λόγο, δηλωθεί ποσά εσόδων, φόρων ή διαφορών στο ΦΠΑ εκροών μεγαλύτερα των προβλεπομένων και έχουν βεβαιωθεί υψηλότεροι των αναλογούντων φόροι, δίνεται δικαίωμα στο φορολογούμενο να υποβάλλει αίτηση για υπαγωγή του σε τακτικό έλεγχο.

7. Εκκρεμής η χρήση εάν δε συνέτρεχαν ή δεν εφαρμόστηκαν σωστά οι διατάξεις του νόμου
Μη περαιωμένη θεωρείται η χρήση στην οποία έγινε αυτοέλεγχος ενώ δε συνέτρεχαν οι διατάξεις του νόμου ή ενώ συνέτρεχαν, εφαρμόστηκαν με λανθασμένο τρόπο με αποτέλεσμα τη ζημία του Δημοσίου, καθώς και οι αμέσως επόμενες 2 χρήσεις ένα και σε αυτές έχει γίνει αυτοέλεγχος.

Αναλυτικά οι αλλαγές που επέρχονται είναι οι παρακάτω:

Η παράγραφος 4 του άρθρο 14 του νόμου 3296/2004 που αναλύει τις εξαιρέσεις του αυτοελέγχου τροποποιείται ως εξής:

• Δεν υπόκεινται σε αυτοέλεγχο επιχειρήσεις με βιβλία που χαρακτηρίζονται ως ανεπαρκή -μη τήρηση ή διαφύλαξη πρόσθετων βιβλίων, εικονικά τιμολόγια, έλλειψη βιβλίου απογραφών – , ανακριβή – πλαστά τιμολόγια, μη τήρηση-διαφύλαξη-επίδειξη πρόσθετων βιβλίων, λάθη αρθροιστικά - , ανακριβή βιβλία Α΄ κατηγορίας, - μη καταχώρηση ή λάθη στην καταχώρηση τιμολογίων, εικονικά ή πλαστά τιμολόγια κτλ και γενικότερα σε παραβάσεις των παραγράφων 3,4 και 6 του άρθρου 30 του ΚΒΣ

Τροποποιείται η περίπτωση ε’ της παραγράφου 3 και συγκεκριμένα:

• Οι δηλώσεις εταιρειών στις οποίες υφίσταται ανέγερση ή απόκτηση κτιρίων χωρίς ακαθάριστα έσοδα

Προστίθεται η περίπτωση στ’ της παραγράφου 3 η οποία αναφέρει ότι:

• Δηλώσεις που αφορούν διαχειριστικές περιόδους κατά τις οποίες οι απαλλασσόμενες πράξεις με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών ΦΠΑ ανέρχονται τουλάχιστον στο 60% των συνολικών ακαθάριστων εξόδων

Το τμήμα της παραγράφου 2 του νόμου 3296/2004 που αφορούσε τον υπολογισμό των ακαθάριστων εσόδων αντικαθίσταται και ο υπολογισμός τους γίνεται πλέον με τον παρακάτω τρόπο:

• Επιχειρήσεις πώλησης εμπορευμάτων ή / και παραγωγής προϊόντων
Ακαθάριστα έσοδα =Συντελεστής Αναγωγής * Άθροισμα 1
Άθροισμα 1: κόστος πωληθέντων(εμπορεύματα και προϊόντα) + έξοδα + δαπάνες +αναλογούσες αποσβέσεις

Συντελεστής Αναγωγής = 100/100 - Μ.Σ.Κ.Κ.

• Επιχειρήσεις αμιγώς παροχής υπηρεσιών
Ακαθάριστα έσοδα =Συντελεστής Αναγωγής * Άθροισμα 2
Άθροισμα 2: έξοδα + δαπάνες +αναλογούσες αποσβέσεις

• Μικτές επιχειρήσεις πώλησης εμπορευμάτων ή / και παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών
Άθροισμα 3: Εσοδο1+ Εσοδο2+…+ Έσοδοi
Όπου Έσοδοn : Έσοδο ανά δραστηριότητα υπολογιζόμενο σύμφωνα με τις παραπάνω περιπτώσεις
Προσοχή!!! Σε περίπτωση ύπαρξης κοινών δαπανών μεταξύ δραστηριοτήτων ο μερισμός αυτών και μόνο των δαπανών γίνεται με βάση το ποσοστό συμμετοχής των ακαθάριστων εσόδων ανά δραστηριότητα , στο σύνολο των ακαθάριστων εσόδων της περιόδου.

Wi= Ακαθάριστο έσοδο i / Σύνολο ακαθάριστων εσόδων

Όπου Wi :το ποσοστό συμμετοχής των ακαθάριστων εσόδων ανά δραστηριότητα

• Αμιγώς Ελευθέρων επαγγελματιών ισχύουν τα ίδια με τις Επιχειρήσεις αμιγώς παροχής υπηρεσιών

• Ελεύθεροι επαγγελματίες με παράλληλη άσκηση εμπορικής δραστηριότητας πώλησης εμπορευμάτων ή / και παραγωγής προϊόντων ή / και παροχής υπηρεσιών
Για τα έσοδα ισχύει κατ΄ αναλογία ότι και στις παραπάνω περιπτώσεις και σε περίπτωση ύπαρξης κοινών δαπανών ο διαχωρισμός τους γίνεται όπως στην περίπτωση των μικτών επιχειρήσεων

Ο υπολογισμός των καθαρών κερδών σύμφωνα με το νόμο 3296/2004 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 79 του νόμου 3842/2010 γίνεται πλέον ως εξής:

• Επιχειρήσεις πώλησης εμπορευμάτων ή / και παραγωγής προϊόντων με βιβλία Β και Γ κατηγορίας
Καθαρά Κέρδη= Ακαθάριστα έσοδα * ΜΣΚΚ

Για βιβλία Α ή χωρίς βιβλία
Καθαρά Κέρδη= Ακαθάριστα έσοδα * ΜΣΚΚ

• Επιχειρήσεις αμιγώς παροχής υπηρεσιών
Καθαρά Κέρδη= Ακαθάριστα έσοδα * ΜΣΚΚ

• Μικτές επιχειρήσεις πώλησης εμπορευμάτων ή / και παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών
Σ Κ.Κ. i =Καθαρά Κέρδη1+ Καθαρά Κέρδη2+…+ Καθαρά Κέρδηi
όπου Καθαρά Κέρδηn : Τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από την εφαρμογή των 2 παραπάνω περιπτώσεων

• Αμιγώς Ελευθέρων επαγγελματιών ισχύουν τα ίδια με τις Επιχειρήσεις αμιγώς παροχής υπηρεσιών

• Ελεύθεροι επαγγελματίες με παράλληλη άσκηση εμπορικής δραστηριότητας πώλησης εμπορευμάτων ή / και παραγωγής προϊόντων ή / και παροχής υπηρεσιών
Σ Κ.Κ. i =Καθαρά Κέρδη1+ Καθαρά Κέρδη2+…+ Καθαρά Κέρδη i
όπου Καθαρά Κέρδηn : Τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από την εφαρμογή των 2 πρώτων περιπτώσεων

Η παράγραφος 3 του άρθρου 15 του νόμου 3296/2004 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 79 του νόμου 3842/2010 έχει πλέον ως εξής:

• Ως τελικό ποσό ακαθάριστων εσόδων νοείται το μεγαλύτερο από το λογιστικά και το εξωλογιστικά προσδιορισθέν ακαθάριστο έσοδο

Η παράγραφος 3 του άρθρου 15 του νόμου3296/2004 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 79 του νόμου 3842/2010 έχει πλέον ως εξής:

• Ως τελικό ποσό καθαρών κερδών ορίζεται το μεγαλύτερο από το λογιστικά και το εξωλογιστικά προσδιορισθέν καθαρό κέρδος της επιχείρησης

Η παράγραφος 5 του άρθρου 15 του νόμου3296/2004 τροποποιείται ως εξής:

• Ειδικό σημείωμα αυτοελέγχου ΦΠΑ

Η διαφορά που προκύπτει ανάμεσα στα «τεκμαρτά» ακαθάριστα έσοδα και στα δηλωθέντα, επιμερίζεται ανά συντελεστή ΦΠΑ, βάσει των ποσοστών των εκροών ανά κατηγορία ΦΠΑ που υπάρχουν στα τηρούμενα βιβλία.

• Επιχειρήσεις πώλησης εμπορευμάτων ή / και παραγωγής προϊόντων με εκροές που υπάγονται σε περισσότερους από ένα συντελεστές ΦΠΑ

Γίνεται ανακατανομή των εκροών με βάση τα ποσοστά του κόστους ανά συντελεστή σε περίπτωση που ισχύει η παρακάτω ανισότητα

Πωλήσεις με ΦΠΑ 21% / Σύνολο πωλήσεων <
Κόστος πωληθέντων με ΦΠΑ 21% / Σύνολο κόστους πωληθέντων

Προσαύξηση 40% επί της προκύπτουσας διαφοράς από την ανακατανομή των εσόδων.

• Πιστωτικό υπόλοιπο προηγούμενης ανέλεγκτης χρήσης δεν χρησιμοποιείται κατά την εκκαθάριση του φόρου.

• Αν με το ειδικό σημείωμα αυτοελέγχου ΦΠΑ προκύπτει διαφορά που μειώνει πιστωτικό υπόλοιπο που έχει μεταφερθεί σε επομένη χρήση τότε η διαφορά μειώνει το φόρο εισροών της διαχειριστικής χρήσης στην οποία υποβάλλεται το σημείωμα αυτό.

Η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του νόμου 3296/2004 προβλέπει πλέον ότι:
• Σε περίπτωση βεβαίωσης φόρων μεγαλύτερων των αναλογούντων υπάρχει δικαίωμα αίτησης περί υπαγωγής σε τακτικό έλεγχο. Η ισχύς του συγκεκριμένου δικαιώματος είναι εντός έτους από της περαίωσης. Τυχόν αρνητική διαφορά επιστρέφεται.

Η παράγραφος 7 του άρθρου 17 του νόμου 3296/2004 προβλέπει πλέον τα εξής:
• Αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για αυτοέλεγχο ή δεν εφαρμόστηκαν ορθά οι διατάξεις του νόμου, τότε οι χρήσεις δεν θεωρούνται περαιωμένες. Αν έχει γίνει αυτοέλεγχος και για τις αμέσως επόμενες 2 χρήσεις τότε και αυτές θεωρούνται εκκρεμείς και υπόκεινται σε έλεγχο.

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Φέτος τα όρια των ακαθαρίστων εσόδων για την υπαγωγή στον αυτοέλεγχο παρέμειναν τα ίδια άλλαξε όμως ο τρόπος υπολογισμού των εξωλογιστικών καθαρών κερδών του αυτοελέγχου για όλους όσοι μπορούν να υπαχθούν. Η αλλαγή αφορά τις επιχειρήσεις πώλησης αγαθών, τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών αλλά και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Περισσότερα διαβάστε πιο κάτω.

Αλλαγές στον αυτοέλεγχο.

ΝΕΟ
Δεν υπάγονται οι εκπρόθεσμοι.
Οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν μπορούν πλέον να υπαχθούν στον αυτοέλεγχο όπως γίνονταν στο παρελθόν, αν υποβάλλουν εκπρόθεσμες δηλώσεις αυτοελέγχου φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών (ΠΟΛ 1191/2010).

ΝΕΟ
Ειδικό σημείωμα αυτοελέγχου ΦΠΑ.
Το ειδικό σημείωμα αυτοελέγχου ΦΠΑ υποβάλλεται ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του ΦΠΑ με τον αυτοέλεγχο δηλαδή αν αυτό είναι χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό. Οι υποθέσεις των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών που υπάγονται στη διαδικασία του αυτοελέγχου και την εφαρμόζουν θεωρούνται ότι περαιώθηκαν εφόσον εκτός των άλλων υποβάλλεται εμπρόθεσμα από αυτούς και το «ειδικό σημείωμα αυτοελέγχου ΦΠΑ».

ΓΕΝΙΚΑ

Αυτοέλεγχος επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών.
Δίνεται η δυνατότητα σε ορισμένες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες να υπαχθούν προαιρετικά στη διαδικασία του αυτοελέγχου (της αυτορύθμισης) για να αποφύγουν τον φορολογικό έλεγχο, άλλοτε πληρώνοντας κάποιο επιπλέον φόρο και άλλοτε όχι.

Ποιες είναι οι διατάξεις του αυτοελέγχου.
Οι διατάξεις του νόμου που ορίζουν τα σχετικά με την υπαγωγή ή όχι στον αυτοέλεγχο και γενικά όλα όσα πρέπει να γίνουν είναι τα άρθρα 13-17 του ν. 3296/2004 όπως ισχύουν σήμερα μετά τις αλλαγές που έχουν γίνει. Οι σημαντικότερες αλλαγές τελευταία έγιναν με το άρθρο 79 του ν. 3842/2010.

Ποιοι μπορούν να υπαχθούν στη διαδικασία του αυτοελέγχου.
Στην διαδικασία του αυτοελέγχου υπάγονται:
• Οι επιχειρήσεις πώλησης εμπορευμάτων με τζίρο μέχρι 300.000 ευρώ
• Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών με τζίρο μέχρι 150.000 ευρώ
• Οι μικτές επιχειρήσεις με τζίρο μέχρι 300.000 εφόσον η παροχή υπηρεσίας είναι μέχρι 150.000 ευρώ.
• Οι ελεύθεροι επαγγελματίες με τζίρο μέχρι 150.000 ευρώ.
• Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν και άλλη παροχή υπηρεσίας με τζίρο συνολικά μέχρι 150.000 ευρώ.
• Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν και εμπορική δραστηριότητα πώλησης αγαθών αν έχουν τζίρο μέχρι 300.000 και εφόσον η παροχή υπηρεσίας είναι μέχρι 150.000 ευρώ.
• Οι επαγγελματίες που νόμιμα δεν τήρησαν βιβλία ανεξάρτητα από τζίρο κατά χρήση.

Οι εταιρείες μπορούν να υπαχθούν στον αυτοέλεγχο.
Η νομική μορφή δεν έχει καμιά σημασία για την υπαγωγή στον αυτοέλεγχο. Εκείνο που λαμβάνεται υπόψη είναι ο τζίρος. Έτσι μπορούν να υπαχθούν οι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Α.Ε.

Αν η δήλωση υποβληθεί μέσω ΙΝΤΕRΝΕΤ μπορεί να γίνει και αυτοέλεγχος.
Αν δεν προκύπτει ποσό ΦΠΑ για καταβολή λόγω αύξησης των ακαθαρίστων εσόδων μπορεί κατά την ηλεκτρονική αποστολή του εντύπου Ε3 να συμπληρωθεί και ο πίνακας 10 και να γίνει αυτοέλεγχος.

Αν κάποιος είναι ελεύθερος επαγγελματίας έχει και εισοδήματα από ενοίκια.
Εισοδήματα τα οποία δεν σχετίζονται με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας όπως ενοίκια, εισοδήματα από κινητές αξίες, γεωργικά εισοδήματα κλπ. δεν αποτελούν αντικείμενο του αυτοελέγχου (δεν κλείνουν) και συνεχίζουν να υπόκεινται σε έλεγχο.

ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Στην διαδικασία του αυτοελέγχου δεν υπάγονται :

Ποιοι δεν μπορούν να υπαχθούν στον αυτοέλεγχο.

• Όσοι δεν τήρησαν βιβλία αν και έπρεπε ή τήρησαν βιβλία κατηγορίας κατώτερης αυτής που έπρεπε να τηρήσουν.
• Όσοι έχουν παραβάσεις του ΚΒΣ που έχουν ως συνέπεια την απόρριψη των βιβλίων (ανεπάρκεια ή ανακρίβεια).
• Όσοι έχουν παραβάσεις μη επίδειξης βιβλίων ή στοιχείων.
• Αυτοί που οι δηλώσεις τους δεν υποβάλλονται εμπρόθεσμα. Για το ΦΠΑ λαμβάνεται υπόψη η εκκαθαριστική.
• Δηλώσεις που είναι εμπρόθεσμες αλλά ανακριβείς (π.χ. λάθος τα δηλούμενα καθαρά κέρδη).
• Όσοι υποβάλλουν δηλώσεις με επιφύλαξη
• Επιτηδευματίες για τους οποίους υπάρχουν κατασχεθέντα ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία.
• Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την ανέγερση και πώληση οικοδομών.
• Οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς φορολογίας πλοίων για τη δραστηριότητα της εκμετάλλευσης του πλοίου
• Οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν τήρησαν βιβλία, αν και είχαν σχετική υποχρέωση.
• Δηλώσεις που αφορούν διαχειριστικές περιόδους στις οποίες υπάρχει ανέγερση ή απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων της επιχείρησης ή του ελεύθερου επαγγελματία και δεν υπάρχουν ακαθάριστα έσοδα
• Δηλώσεις που αφορούν διαχειριστικές περιόδους, κατά τις οποίες οι απαλλασσόμενες πράξεις με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών (αγορών και εξόδων) ΦΠΑ ανέρχονται τουλάχιστον στο 60% των συνολικών ακαθάριστων εσόδων.

• Δεν υπάγονται επίσης οι πιο κάτω επιχειρήσεις μόνον όταν προσδιορίζουν εξωλογιστικά τα κέρδη τους (ειδικό καθεστώς φορολογίας):
1 Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εργοληπτική κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων ή την εκτέλεση μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
2 Οι γεωργικές επιχειρήσεις.
3 Οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης.
4 Οι επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, επιπλωμένων διαμερισμάτων ή κάμπινγκ.
5 Οι πλανόδιοι λιανοπωλητές και οι πωλητές λαϊκών αγορών.

Όταν αυτοί οι επαγγελματίες (εργολήπτες έργων κλπ.) προσδιορίζουν τα κέρδη τους λογιστικά μπορούν να υπαχθούν στη διαδικασία του αυτοελέγχου για τις διαχειριστικές περιόδους που λήγουν από 31-12-2008 και μετά. (ΠΟΛ 1052/2009, Άρθρο 9 Ν. 3763/2009).

Υποθέσεις που αρχικά υπάγονται και τελικά εξαιρούνται από τον αυτοέλεγχο.
Μερικές υποθέσεις μπορεί αρχικά να υπάγονται στη διαδικασία του αυτοελέγχου τελικά όμως να εξαιρούνται και να μην υπάγονται στον αυτοέλεγχο για συγκεκριμένους λόγους.
Μεταξύ των δηλώσεων που εξαιρούνται είναι και αυτές που υποβάλλονται εμπρόθεσμα αλλά ανακριβώς με βάση τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στα βιβλία και στοιχεία τους.
Ενδεικτικά η ανακρίβεια μπορεί να αφορά λανθασμένο υπολογισμό των λογιστικών κερδών, να έγινε λανθασμένη μεταφορά των ακαθαρίστων εσόδων, να εφαρμόσθηκε λάθος συντελεστής καθαρού κέρδους, οι δηλώσεις του ΦΠΑ να είναι ανακριβείς κλπ.
Οι υποθέσεις αυτές που αρχικά υπάγονται, τελικά εξαιρούνται γενικώς του αυτοελέγχου (ΠΟΛ 1054/2008).

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουν οι επαγγελματίες για την υπαγωγή στον αυτοέλεγχο.
1) Αρχικά πρέπει να υπολογίσουν τα καθαρά κέρδη με δύο τρόπους
• α) Λογιστικά σύμφωνα με τα βιβλία τους και
• β) Εξωλογιστικά με τον ειδικό τρόπο του αυτοελέγχου.
2) Μετά πρέπει να συγκρίνουν τα λογιστικά κέρδη με τα εξωλογιστικά, να δηλώσουν και να φορολογηθούν για τα μεγαλύτερα από τα δύο.
3) Σε μερικές περιπτώσεις πρέπει να αποδώσουν και επιπλέον ΦΠΑ.

Πού γίνεται ο διπλός υπολογισμός.
Αν η επιχείρηση επιλέξει τη διαδικασία του «αυτοελέγχου» ο διπλός προσδιορισμός των καθαρών κερδών θα γίνει στον πίνακα Ι (10) του εντύπου Ε3 και θα μεταφερθεί πάνω στη δήλωση εισοδήματος το μεγαλύτερο ποσό καθαρών κερδών από τα δύο που θα προκύψουν.


ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Για τις επιχειρήσεις πώλησης εμπορευμάτων ή παραγωγής προϊόντων που ο ετήσιος τζίρος τους είναι μέχρι 300.000 ευρώ δίνεται η δυνατότητα να υπαχθούν προαιρετικά στη διαδικασία του αυτοελέγχου για να αποφύγουν τον φορολογικό έλεγχο, άλλοτε πληρώνοντας κάποιο επιπλέον φόρο και άλλοτε όχι.
Σημειώνεται ότι φέτος άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού των εξωλογιστικών κερδών του αυτοελέγχου και σημαντικό ρόλο παίζουν στον προσδιορισμό τους τα έξοδα των επιχειρήσεων (ΠΟΛ 1191/2010).

Αυτοέλεγχος επιχειρήσεων.
Για τις επιχειρήσεις πώλησης εμπορευμάτων ή παραγωγής προϊόντων έχουμε διπλό τρόπο υπολογισμού λογιστικό και εξωλογιστικό. Πάνω στη δήλωση εισοδήματος μεταφέρεται το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ των δύο για να φορολογηθεί και να κλείσει η χρήση με τον αυτοέλεγχο. Με τους δύο τρόπους τα κέρδη βρίσκονται ως εξής:

Λογιστικά κέρδη.
Με τον λογιστικό τρόπο τα καθαρά κέρδη προκύπτουν από τα βιβλία που τηρήθηκαν αν αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα έσοδα τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο έτος. (έσοδα μείον έξοδα= καθαρά κέρδη).

Παράδειγμα: Έσοδα επιχείρησης 200.000 μείον συνολικά έξοδα 170.000 ίσον καθαρά κέρδη 30.000.

Εξωλογιστικά κέρδη αυτοελέγχου.
Με τον εξωλογιστικό τρόπο τα καθαρά κέρδη προκύπτουν από το γινόμενο των μεγαλύτερων ακαθαρίστων εσόδων από αυτά των βιβλίων και των προσδιοριζόμενων με ειδικό τρόπο ακαθάριστων εσόδων του αυτοελέγχου επί τον μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους (Μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα Χ ΜΣΚΚ = καθαρά κέρδη).

Παράδειγμα: Τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα από αυτά των βιβλίων και των προσδιοριζόμενων με ειδικό τρόπο είναι 210.000, μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους από τους πίνακες είναι 15%. Τα καθαρά κέρδη που θα δηλωθούν για τον αυτοέλεγχο θα είναι 210.000 Χ 15% = 31.500

Διπλός υπολογισμός καθαρών κερδών αυτοελέγχου
Λογιστικά κέρδη Εξωλογιστικά κέρδη
Έσοδα μείον έξοδα βιβλίων Μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα Χ ΜΣΚΚ
200.000 – 170.000 = 30.000 210.000 Χ 15% = 31.500


ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ

Τι είναι ο ΜΣΚΚ.
Ο Μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους είναι ένας ποσοστιαίος συντελεστής που περιλαμβάνεται σε πίνακες που έχει καταρτίσει το υπουργείο οικονομικών και είναι διαφορετικός για κάθε επάγγελμα.
Αν κάποια επιχείρηση έχει περισσότερες δραστηριότητες και κατά συνέπεια περισσότερους από έναν ΜΣΚΚ τότε εφαρμόζεται ο μέσος σταθμικός συντελεστής.
Αν για κάποια δραστηριότητα δεν υπάρχει συντελεστής στους πίνακες του υπουργείου τότε εφαρμόζεται ο μέσος όρος της κατηγορίας στην οποία ανήκει η συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Μέσος σταθμικός συντελεστής.
Υπάρχει περίπτωση μία επιχείρηση να έχει περισσότερες από μία δραστηριότητες και να υπάγονται σε διαφορετικούς μοναδικούς συντελεστές καθαρού κέρδους. Σε αυτήν την περίπτωση για να κάνουμε τις διαδικασίες του αυτοελέγχου βρίσκουμε και χρησιμοποιούμε το μέσο σταθμικό συντελεστή καθαρού κέρδους.

Παράδειγμα 1: Επιχείρηση έχει δύο δραστηριότητες. Για την Α δραστηριότητα έχει ακαθάριστα έσοδα 80.000 και ο συντελεστής είναι 10% και για τη Β δραστηριότητα έχει ακαθάριστα έσοδα 40.000 και ο συντελεστής είναι 16%.
Ο μέσος σταθμικός συντελεστής θα είναι:
(80.000 Χ 10 + 40.000 Χ16) / 120.000 =12%

Παράδειγμα 2: Επιχείρηση έχει τρεις δραστηριότητες. Για την Α δραστηριότητα έχει ακαθάριστα έσοδα 60.000 και ο συντελεστής είναι 10%, για τη Β δραστηριότητα έχει ακαθάριστα έσοδα 50.000 και ο συντελεστής είναι 12% και για τη Γ δραστηριότητα έχει ακαθάριστα έσοδα 30.000 και ο συντελεστής είναι 8%.
Ο μέσος σταθμικός συντελεστής θα είναι:
(60.000 Χ 10 + 50.000 Χ12 + 30.000 Χ 8%) / 140.000 =10,29%

Όταν δεν υπάρχει ΜΣΚΚ.
Όταν στους πίνακες του υπουργείου οικονομικών δεν προβλέπεται (δεν υπάρχει) μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους για κάποια συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα τότε ως μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους χρησιμοποιείται ο μέσος όρος της κατηγορίας των πινάκων στην οποία ανήκει η επιχείρηση.

Παράδειγμα: Επιχείρηση που τηρεί βιβλία εσόδων εξόδων και για το αντικείμενο της δεν υπάρχει μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους στους πίνακες του υπουργείου. Η δραστηριότητα της ανήκει στην κατηγορία 5 «τρόφιμα, ποτά, καπνός». Ο μέσος όρος της κατηγορίας αυτής είναι 9%. Αυτός είναι ο μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους (9%) που θα χρησιμοποιηθεί για τον αυτοέλεγχο.

Μέσος όρος ΜΣΚΚ.
Στον πιο κάτω πίνακα αναφέρεται ο μέσος όρος ανά κατηγορία των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους επί εσόδων (για βιβλία Β κατηγορίας) όπως αυτοί ορίζονται με την 1035/2006 και επί αγορών (για βιβλία Α κατηγορίας) όπως αυτοί ορίσθηκαν με την ΠΟΛ 1039/2000. Σχετική είναι και η ΠΟΛ 1018/2007.

Μέσος όρος ΜΣΚΚ ανά κατηγορία
Επί εσόδων Επί αγορών
Κατηγορία 1 15 15,5
Κατηγορία 2 13 17
Κατηγορία 3 15 18
Κατηγορία 4 12 13
Κατηγορία 5 9 8
Κατηγορία 6 14 16
Κατηγορία 7 16 22
Κατηγορία 8 32 -
Κατηγορία 9 22 23


Μέσος όρος ελευθέρων επαγγελματιών 47,75

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ

Ακαθάριστα έσοδα αυτοελέγχου.
Για να υπαχθεί μία επιχείρηση στον αυτοέλεγχο θα πρέπει τα ακαθάριστα έσοδα για τις επιχειρήσεις πώλησης εμπορευμάτων ή παραγωγής προϊόντων που δηλώνονται να είναι ίσα ή μεγαλύτερα από αυτά που προσδιορίζονται με βάση τον ειδικό τρόπο του αυτοελέγχου. Γίνεται δηλαδή σύγκριση των ακαθαρίστων εσόδων των βιβλίων με αυτά που προσδιορίζονται με τον ειδικό τρόπο για τον αυτοέλεγχο.

Ποια ακαθάριστα έσοδα θα λάβουμε υπόψη μας.
Για να προσδιορίσουμε τα καθαρά κέρδη του αυτοελέγχου θα λάβουμε υπόψη μας τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα μεταξύ αυτών των βιβλίων και των προσδιοριζομένων με ειδικό τρόπο ακαθαρίστων εσόδων του αυτοελέγχου.

Πού γίνεται η επιλογή.
Η επιλογή των ακαθαρίστων εσόδων γίνεται πάνω στο έντυπο Ε3 στον πίνακα Ι (10) και στον κωδικό 127 γράφουμε το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ των στηλών ε και στ του πίνακα αυτού.

Πώς βρίσκονται τα ακαθάριστα έσοδα του αυτοελέγχου.
Τα ακαθάριστα έσοδα στον εξωλογιστικό τρόπο του «αυτοέλεγχου» για τις επιχειρήσεις πώλησης εμπορευμάτων ή παραγωγής προϊόντων, βρίσκονται αν πολλαπλασιαστεί το άθροισμα του κόστους πωληθέντων, των εξόδων και των δαπανών περιλαμβανομένων και των αποσβέσεων με το συντελεστή αναγωγής.

Συνοπτικά:
Ακαθάριστα έσοδα αυτοελέγχου = (κόστος πωληθέτων + έξοδα + δαπάνες + αποσβέσεις) Χ συντελεστή αναγωγής.

Πώς βρίσκεται το κόστος πωληθέντων.
Το κόστος πωληθέντων συνοπτικά ισούται με την απογραφή έναρξης συν τις αγορές της χρήσης μείον την απογραφή λήξης. Σημειώνεται ότι για το κόστος πωληθέντων περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην ΠΟΛ 1027/2005.

Παράδειγμα: Από τα βιβλία προκύπτουν αγορές εμπορευμάτων 140.000, 1-1-2010 απογραφή έναρξης 60.000, 31-12-2010 απογραφή λήξης 70.000, το κόστος πωληθέντων θα είναι:

Απογραφή έναρξης 1-1-2010 60.000
Πλέον αγορές εμπορευμάτων 140.000
Μείον απογραφή λήξης 31-12-2010 70.000
Κόστος πωληθέντων 130.000

Συντελεστής αναγωγής.
Ο συντελεστής αναγωγής προκύπτει από το κλάσμα που έχει αριθμητή το 100 και παρονομαστή το 100 μείον το μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους (ΜΣΚΚ). Το συντελεστή καθαρού κέρδους τον βρίσκουμε από τους πίνακες του Υπουργείου Οικονομικών

Παράδειγμα: Ατομική επιχείρηση με βιβλία Β κατηγορίας ασχολήθηκε με τη λιανική πώληση ετοίμων γυναικείων ρούχων. Ο μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους, κωδικός πινάκων 6312, (ΜΣΚΚ) είναι 14%.
Ο συντελεστής αναγωγής θα είναι: 100/100-14 = 100/86 = 1,16.

Έξοδα και δαπάνες.
Ως έξοδα και δαπάνες λαμβάνονται υπόψη όλα τα έξοδα και οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία ανεξάρτητα αν αναγνωρίζονται ή όχι για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα.

Αποσβέσεις.
Ως αποσβέσεις λαμβάνονται υπόψη όλες οι αποσβέσεις που αναλογούν στη διαχειριστική περίοδο ακόμη και όταν η επιχείρηση δεν έχει κάνει αποσβέσεις ή τις έχει κάνει με λαθεμένο τρόπο. Για τα πάγια που έχουν ήδη αποσβεστεί δεν υπολογίζονται αποσβέσεις.

Παράδειγμα: Ανθοπωλείο που πουλάει λιανικά λουλούδια είχε ακαθάριστα έσοδα 110.000 ευρώ, αγορές λουλουδιών 70.000, 1-1 απογραφή έναρξης 3.000 και 31-12 απογραφή λήξης 2.000, έξοδα μαζί με αποσβέσεις 22.000. Ο ΜΣΚΚ από τους πίνακες του υπουργείου (Κωδικός 9221) είναι 18%.

Λογιστικός προσδιορισμός αποτελέσματος

Απογραφή έναρξης 1-1-2010 3.000
Πλέον αγορές εμπορευμάτων 70.000
Μείον απογραφή λήξης 31-12-2010 2.000
Κόστος πωληθέντων 71.000

Έσοδα από λιανικές πωλήσεις 110.000
Μείον κόστος πωληθέντων 71.000
Μικτά κέρδη 39.000
Μείον δαπάνες- έξοδα 22.000
Καθαρά κέρδη λογιστικού προσδιορισμού 17.000

Εξωλογιστικός προσδιορισμός (για τον αυτοέλεγχο).
Για να βρεθούν τα καθαρά κέρδη του αυτοελέγχου πρέπει να πολλαπλασιαστούν τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα μεταξύ των εσόδων των βιβλίων που είναι 110.000 και των υπολογιζόμενων με ειδικό τρόπο ακαθάριστων έσοδων του αυτοελέγχου (που θα δούμε ότι είναι 113.460) επί τον συντελεστή καθαρού κέρδους των πινάκων του υπουργείου 18%.
(Μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα Χ ΜΣΚΚ = καθαρά κέρδη).
Πρώτα όμως πρέπει να βρεθούν τα προσδιοριζόμενα με ειδικό τρόπο ακαθάριστα έσοδα.

Τα ακαθάριστα έσοδα του αυτοελέγχου θα είναι:
Κόστος πωληθέτων + έξοδα + αποσβέσεις) Χ συντελεστή αναγωγής.
(71.000 + 22.000) Χ 100/(100 -18) = 93.000 Χ1,22 = 113.460.

Σύγκριση ακαθαρίστων εσόδων.
Τα ακαθάριστα έσοδα του αυτοελέγχου 113.460 θα συγκριθούν με τα ακαθάριστα έσοδα των βιβλίων που είναι 110.000 και θα επιλέξουμε τα μεγαλύτερα που είναι του αυτοελέγχου 113.460.

Τα καθαρά κέρδη του αυτοελέγχου θα είναι:
Μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα Χ ΜΣΚΚ = καθαρά κέρδη.
113.460 Χ 18% = 20.423

Σύγκριση λογιστικού και εξωλογιστικού προσδιορισμού.
Τα καθαρά κέρδη των βιβλίων από το λογιστικό προσδιορισμό είναι 17.000.
Τα εξωλογιστικά καθαρά κέρδη από τον αυτοέλεγχο είναι 20.423.
Επιλέγουμε το μεγαλύτερο ανάμεσα στα δύο που είναι το 20.423.

ΕΝΤΥΠΟ Ε3Ποσό που θα δηλωθεί.
Αν η επιχείρηση επιθυμεί να κλείσει τη χρήση 2010 με τη διαδικασία του «αυτοελέγχου» πάνω στη φορολογική δήλωση θα μεταφέρει στον κωδικό 401-402 του πίνακα 4 Γ στη δεύτερη σελίδα της δήλωσης εισοδήματος το ποσό των 20.423 ευρώ του εξωλογιστικού προσδιορισμού και όχι το ποσό των 17.000 ευρώ του λογιστικού προσδιορισμού. Αυτό είναι το καθαρό εισόδημα (20.423) για το οποίο θα φορολογηθεί η επιχείρηση. Σημειώνεται ότι το ποσό αυτό το μεταφέρει από τον κωδικό 145 του πίνακα Ι (10) του εντύπου Ε3.
Επιπλέον στους κωδικούς 425-426 του ίδιου πίνακα θα μεταφερθεί το ποσό των ακαθαρίστων εσόδων 113.460 που είναι αυτό του αυτοελέγχου και όχι το ποσό των 110.000 που είναι από τα βιβλία. Σημειώνεται ότι το ποσό αυτό το μεταφέρει από τον κωδικό 142 του πίνακα Ι (10) του εντύπου Ε3.

ΕΝΤΥΠΟ Ε1ΦΠΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ
Επειδή στο παράδειγμα μας τα έσοδα που προσδιορίσθηκαν με τον αυτοέλεγχο (113.460) είναι μεγαλύτερα από αυτά που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία (110.000) πρέπει να υποβληθεί και «ειδικό σημείωμα αυτοελέγχου ΦΠΑ» για να αποδοθεί ο ΦΠΑ που αναλογεί στα επιπλέον έσοδα.
Τα επιπλέον έσοδα είναι: 113.460 – 110.000 = 3.460.

Απόδοση επιπλέον ΦΠΑ.

Υπολογισμός ΦΠΑ.
Οι συντελεστές ΦΠΑ άλλαξαν μέσα στο 2010. Έτσι για να βρεθεί το επιπλέον ποσό ΦΠΑ πρέπει να γνωρίζουμε τα πραγματικά έσοδα για τα εξής χρονικά διαστήματα.
Από 1-1-2010 μέχρι 14-3-2010 ΦΠΑ 9% και 19%.
Από 15-3-2010 μέχρι 30-6-2010 ΦΠΑ 10% και 21%.
Από 1-7-2010 μέχρι 31-12-2010 ΦΠΑ 11% και 23%.
Με βάση αυτά τα έσοδα θα γίνει ο επιμερισμός του επιπλέον ποσού και θα επιβληθεί ο συντελεστής που ίσχυε την ανάλογη περίοδο.

Επιμερισμός του ποσού.
Τα 110.000 έσοδα υπάγονται στο χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ και παγματοποιήθηκαν με βάση τα βιβλία μέσα στο 2010 ως εξής:
Έσοδα από 1-1- μέχρι 14-3-2010 οι 33.000 (ποσοστό 30%) 3.460 Χ 30%= 1.038 (ΦΠΑ 9%).
Έσοδα από 15-3- μέχρι 30-6-2010 οι 22.000 (ποσοστό 20%) 3.460 Χ 20% = 692 (ΦΠΑ 10%).
Έσοδα από 1-7- μέχρι 31-12-2010 οι 55.000 (ποσοστό 50%) 3.460 Χ 50% = 1.730 (ΦΠΑ 11%).

Επιπλέον ΦΠΑ.
Ο υπολογισμός θα γίνει πολλαπλασιάζοντας το κάθε ποσό επί τον ανάλογο συντελεστή.
1.038 Χ 9% + 692 Χ 10% + 1.730 Χ 11% = 93,42 + 69,20 + 190,30 = 352,92.
Για το ποσό αυτό θα κατατεθεί το «ειδικό σημείωμα αυτοελέγχου ΦΠΑ».

Ειδικό σημείωμα αυτοελέγχου ΦΠΑ.
Για να υπαχθεί κάποιος στη διαδικασία του αυτοελέγχου πρέπει να υποβάλλει και το «Ειδικό σημείωμα αυτοελέγχου ΦΠΑ». Στο σημείωμα αυτό περιλαμβάνονται οι τυχόν διαφορές ΦΠΑ που προκύπτουν με βάση τα προσδιορισθέντα ακαθάριστα έσοδα. Τα έσοδα αυτά κατανέμονται κατά συντελεστή ΦΠΑ, σε υποκείμενες και απαλλασσόμενες με ή χωρίς δικαίωμα έκπτωσης. Η κατανομή γίνεται με βάση τα πραγματικά έσοδα των βιβλίων.

Μετακύλιση ΦΠΑ.
Είναι ενδεχόμενο σε επιχειρήσεις που έχουν περισσότερους από έναν συντελεστές ΦΠΑ να έχει γίνει μετακύλιση εσόδων (εκροών) από τον υψηλότερο στο χαμηλότερο συντελεστή. Αν υπάρχει μετακύλιση γίνεται αναπροσαρμογή και καταλογίζεται ο ΦΠΑ με προσαύξηση 40%. Γίνεται ο υπολογισμός και υποβάλλεται το Ειδικό σημείωμα αυτοελέγχου ΦΠΑ (ΠΟΛ 1191/2010).

Πιστωτικό ΦΠΑ.
Όταν σε μία χρήση γίνεται η διαδικασία του αυτοελέγχου ενδέχεται σε αυτήν τη χρήση να έχει μεταφερθεί πιστωτικό (αρνητικό) υπόλοιπο ΦΠΑ από προηγούμενη ανέλεγκτη χρήση. Το μεταφερόμενο αυτό πιστωτικό υπόλοιπο δεν υπολογίζεται κατά την εκκαθάριση του τυχόν οφειλόμενου ΦΠΑ που γίνεται με το ειδικό σημείωμα αυτοελέγχου. Το πιστωτικό αυτό θα διακανονιστεί κατά το κλείσιμο της προηγούμενης ανέλεγκτης χρήσης από την οποία έχει μεταφερθεί (ΠΟΛ 1191/2010).

Μείωση πιστωτικού ΦΠΑ.
Όταν με το «ειδικό σημείωμα αυτοελέγχου ΦΠΑ» προκύπτει μείωση του πιστωτικού υπολοίπου που έχει ήδη μεταφερθεί σε επόμενη χρήση η διαφορά αυτή μειώνει το φόρο εισροών (δαπανών) της φορολογικής περιόδου στην οποία υποβάλλεται το ειδικό σημείωμα. Το ίδιο ισχύει όταν αντί για μείωση του πιστωτικού υπολοίπου γίνεται μηδενισμός ή μετατροπή του σε χρεωστικό.
Αν δεν γίνει μείωση του φόρου των εισροών (δαπανών) ενώ υπήρχε υποχρέωση, να καταλογίζονται από την εφορία τα ανάλογα ποσά και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις (ΠΟΛ 1064/2007).

Δικαίωμα επιστροφής ΦΠΑ.
Είναι ενδεχόμενο μία επιχείρηση να υπαχθεί στον αυτοέλεγχο να υποβάλλει το ειδικό σημείωμα αυτοελέγχου ΦΠΑ και παράλληλα εκκρεμεί αίτησή της για επιστροφή ΦΠΑ. Η επιστροφή δεν γίνεται άμεσα αλλά θα γίνει αφού διενεργηθεί προηγούμενα προσωρινός φορολογικός έλεγχος. Οι δηλώσεις που υποβλήθηκαν δεν θεωρούνται ειλικρινείς πριν γίνει ο έλεγχος αυτός.

Περαίωση 2010 – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Ο Ν.3888/30-9-2010 καθόρισε τις προϋποθέσεις υπαγωγής επιχειρήσεων στην περαίωση εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων επιτηδευματιών, οι οποίες αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν μέχρι και τις 31/12/2009. Εν αναμονή των σχετικών διευκρινίσεων με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, αποκωδικοποιούμε τις βασικές διατάξεις στην παρούσα ανάλυση.

Πρόσφατα ,το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στην αποστολή διευκρινίσεων.Διαβάστε σχετικά με την διευκρινιστική εγκύκλιο .

1.1 Υπαγόμενες υποθέσεις

Ως υπαγόμενες θεωρούνται οι εκκρεμείς υποθέσεις για διαχειριστικές χρήσεις μέχρι 31/12/2009, για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου (30/9/2010), ισχύουν τα εξής :

α) δεν έχει αρχίσει ο έλεγχος ή έχει αρχίσει και δεν έχει περατωθεί,

β) έχει εκδοθεί φύλλο ελέγχου ή πράξη αποτελεσμάτων, αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί,

γ) εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια μετά από άσκηση εμπρόθεσμης προσφυγής ή έφεσης και δεν έχουν συζητηθεί στο ακροατήριο του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου. Ως εκκρεμείς θεωρούνται και οι υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί οριστική απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης έφεσης για κάποιον από τους διαδίκους,

δ) έχουν ήδη ελεγχθεί και:

- έχουν εκδοθεί συμπληρωματικά φύλλα ελέγχου ή πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων ή φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) ή λοιπές εν γένει τέτοιες πράξεις, που είτε δεν έχουν οριστικοποιηθεί είτε εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια και δεν έχουν συζητηθεί στο ακροατήριο του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, ή

- έχουν εκδοθεί, μέχρι την 31.8.2010, αποφάσεις επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ. που είτε δεν έχουν οριστικοποιηθεί είτε εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια και αφορούν συμπληρωματικά στοιχεία με βάση τα οποία δεν έχει διενεργηθεί ακόμη έλεγχος στις λοιπές φορολογίες.

ε) Υποθέσεις που αφορούν δηλώσεις οι οποίες υπήχθησαν στις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004 και περιλαμβάνονται στις επιλεχθείσες προς έλεγχο δηλώσεις σύμφωνα με τις 1105941/1845/ΔΕ−Α/ΠΟΛ 1130/2007 και 1028045/1232/ΔΕ−Α/ΠΟΛ 1035/2009 και για τις οποίες κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος δεν έχει αρχίσει ο έλεγχος ή έχει αρχίσει και δεν έχει περατωθεί.

στ) Υποθέσεις που αφορούν δηλώσεις οι οποίες υπήχθησαν στις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν.3296/2004, διαχειριστικών περιόδων που έκλεισαν από 1.1.2008 έως και 31.12.2009, υπάγονται στην περαίωση, υπολογιζόμενου στο οικείο Εκκαθαριστικό Σημείωμα ποσού φόρου εισοδήματος ίσου με το 1/2 του ελάχιστου ποσού της παραγράφου 11 του άρθρου 6.

1.2. Εξαιρέσεις

Δεν υπάγονται στη διαδικασία της περαίωσης, όπως ορίστηκε με τις διατάξεις του τελευταίου νόμου, οι παρακάτω υποθέσεις :

- οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί μέχρι 31/8/2010 εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος για κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις, καθώς και οι επόμενες αυτής,

- κάθε υπόθεση, η ανέλεγκτη χρήση στην οποία τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα είναι μεγαλύτερα του ποσού των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ ή του αντίστοιχου ποσού σε δραχμές και όλες οι επόμενες αυτής χρήσεις,

- οι υποθέσεις των επιχειρήσεων για τον έλεγχο των οποίων έχουν συγκροτηθεί Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου καθώς και οι υποθέσεις των μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αλλοδαπών ή ημεδαπών νομικών πρόσωπων δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους ιδρύματα,

- από κάθε υπόθεση η ανέλεγκτη χρήση για την οποία υφίσταται παράβαση Κ.Β.Σ. για έκδοση πλαστού φορολογικού στοιχείου ή προκύπτει αναμφισβήτητα από δελτίο πληροφοριών ή από άλλα στοιχεία ή έγγραφα η έκδοση τέτοιου στοιχείου και όλες οι επόμενες αυτής χρήσεις,

- οι υποθέσεις των επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών,

- οι υποθέσεις φορολογίας πλοίων, ακίνητης περιουσίας, μεγάλης ακίνητης περιουσίας, μεταβίβασης ακινήτων και κληρονομιών, δωρεών, προικών και γονικών παροχών, ενιαίου τέλους ακινήτων, ειδικού φόρου επί των ακινήτων, φόρου αυτόματου υπερτιμήματος και τέλους συναλλαγής,

- οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α.

- οι υποθέσεις για τις οποίες έχουν υποβληθεί συμπληρωματικές δηλώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 2753/1999 (με εξαίρεση τις προηγούμενες ή επόμενες χρήσεις αυτών για τις οποίες υποβλήθηκαν οι συμπληρωματικές δηλώσεις),

- οι υποθέσεις επιτηδευματιών φυσικών προσώπων τα οποία, με βάση τα στοιχεία του περιουσιολογίου έτους 2008, υπόκεινται σε φορολόγηση για την ακίνητη περιουσία.

- Υποθέσεις που αφορούν δηλώσεις οι οποίες έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν. 3296/2004 των διαχειριστικών περιόδων που έκλεισαν έως 31/12/2007 και δεν περιλαμβάνονται στις επιλεχθείσες προς έλεγχο δηλώσεις σύμφωνα με τις 110/5944/1845/ΔΕ-Α/ΠΟΛ 1130/2007(ΦΕΚ 2217Β) και 1028045/1232/ΔΕ-Α/ΠΟΛ 1035/2009 (ΦΕΚ 503 Β΄) Α.Υ.Ο.Ο.

1.3. Ειδικές προϋποθέσεις

Περαιώνεται υποχρεωτικά η πρώτη κατά σειρά ανέλεγκτη και οι συνεχόμενες με αυτή ανέλεγκτες υποθέσεις που υπάγονται στη ρύθμιση.

Επιτρέπεται η περαίωση ορισμένων, μόνο, από τις ανέλεγκτες υποθέσεις που υπάγονται στη ρύθμιση, με την επιφύλαξη των παραπάνω.

Με την περαίωση των ανέλεγκτων υποθέσεων φόρου εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων μπορεί να περαιώνονται τα εκκρεμή προσωρινά φύλλα ελέγχου ή πράξεις, καθώς και οι εκκρεμείς αποφάσεις επιβολής προστίμου που αφορούν τις υποθέσεις αυτές.

2.1. Υπολογισμός του φόρου

Για τον υπολογισμό του φόρου τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα πολλαπλασιάζονται με συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) για όλα τα επαγγέλματα, με εξαίρεση αυτά που αφορούν δραστηριότητες με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), οι οποίοι αντιστοιχούν στους παρακάτω Κωδικούς Αριθμούς των Μοναδικών Συντελεστών Καθαρού Κέρδους, για τα οποία τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα πολλαπλασιάζονται ως εξής:

α) με συντελεστή επτά τοις χιλίοις (7‰):

Κ.Α. 4214: έμπορος (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου

Κ.Α. 4214 α: έμπορος (πρατήριο) πετρελαίου θέρμανσης (εκτός του Κ.Α. 4235)

Κ.Α. 5402: πρατήριο χονδρικής πωλήσεως προϊόντων καπνοβιομηχανίας

Κ.Α. 5402: έμπορος προϊόντων καπνοβιομηχανίας χονδρικώς,

β) με συντελεστή δώδεκα τοις χιλίοις (12‰):

Κ.Α. 4235: έμπορος πετρελαίου θέρμανσης (διανομή κατ΄ οίκον)

Κ.Α. 4235: έμπορος - μεταπωλητής πετρελαίου θέρμανσης (εκτός του Κ.Α. 4214 α),

γ) με συντελεστή ένα τοις εκατό (1%):

Κ.Α. 8301: πρακτορείο τουρισμού και ταξιδίων (προμήθεια από πωλήσεις εισιτηρίων)

Κ.Α. 8301 α: πρακτορείο τουρισμού και ταξιδίων (προμήθειες από πώληση αεροπορικών εισιτηρίων μέσω τρίτων ή προς ναυτιλιακές επιχειρήσεις)

Κ.Α. 8302: πρακτορείο τουρισμού και ταξιδίων (έσοδα από οργάνωση τουρισμού εσωτερικού ή εξωτερικού)

Κ.Α. 8303: πρακτορείο τουρισμού και ταξιδίων (προμήθειες από οργανωμένο τουρισμό από το εξωτερικό).

Το ποσό που προκύπτει σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο πολλαπλασιάζεται με συντελεστή προοδευτικότητας ανάλογα με τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα ως εξής:

Ακαθάριστα έσοδα

Συντελεστής προοδευτικότητας

έως και 150.000 ευρώ

1

Από 150.001 ευρώ έως και 300.000 ευρώ

1,05

Από 300.001 ευρώ έως και 600.000 ευρώ

1,10

Από 600.001 ευρώ έως και 1.200.000 ευρώ

1,15

Από 1.200.001 ευρώ έως και 3.000.000 ευρώ

1,20

Από 3.000.001 ευρώ έως και 6.000.000 ευρώ

1,25

Από 6.000.001 ευρώ και άνω

1,30

Στο τελικό ποσό που προκύπτει από τους ως άνω υπολογισμούς επιβάλλεται φόρος :

·         με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε

·         με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), για τις λοιπές επιχειρήσεις.

2.2. Προσαύξηση φόρου λόγω παραβάσεων

Το ποσό του φόρου προσαυξάνεται αν υπάρχουν παραβάσεις ή επιβαρυντικά στοιχεία ως εξής:

Κατά είκοσι τοις εκατό (20%) στις παρακάτω περιπτώσεις :

α) μη τήρηση ή μη διαφύλαξη οποιουδήποτε θεωρημένου Βιβλίου Κ.Β.Σ., είτε βασικού είτε πρόσθετου,

β) μη επίδειξη των θεωρημένων Βιβλίων σε έλεγχο,

γ) ανακριβή τήρηση Βιβλίων ως προς τα έσοδα ή μη καταχώρηση εσόδων,

δ) ανακριβή τήρηση Βιβλίων ως προς τις αγορές και τις δαπάνες ή μη καταχώρηση αγορών και δαπανών,

ε) ανακριβή τήρηση πρόσθετων Βιβλίων ή σε μη καταχώρηση δεδομένων που επηρεάζουν τα έσοδα ή τις αγορές ή τις δαπάνες,

στ) τήρηση Βιβλίων κατώτερης της προβλεπόμενης από τον Κ.Β.Σ. κατηγορίας,

ζ) ανακρίβεια απογραφής ως προς την ποσότητα ή την αξία,

η) έκδοση αθεώρητου στοιχείου Κ.Β.Σ. μη καταχωρημένου στα Βιβλία,

θ) μη διαφύλαξη εκδοθέντος ή ληφθέντος φορολογικού στοιχείου,

ι) καταχώρηση στα Βιβλία ανύπαρκτων αγορών ή δαπανών,

ια) έκδοση ή σήμανση στοιχείου από μη νόμιμο φορολογικό μηχανισμό που δεν καταχωρήθηκε στα Βιβλία,

ιβ) μη αναγραφή του είδους των αγαθών,

ιγ) μη σύνταξη Απογραφής ή Ισολογισμού,

Κατά σαράντα τοις εκατό (40%) στις παρακάτω περιπτώσεις :

α) μη έκδοση ή έκδοση ανακριβούς στοιχείου που προβλέπεται από τον Κ.Β.Σ. ή υπουργική απόφαση χωρίς να προσδιορίζεται η αξία,

β) μη λήψη ή λήψη ανακριβούς στοιχείου που προβλέπεται από τον Κ.Β.Σ. ή υπουργική απόφαση χωρίς να προσδιορίζεται η αξία,

γ) μη έκδοση ή μη λήψη ή σε έκδοση ή λήψη ανακριβούς στοιχείου, η οποία προκύπτει αναμφισβήτητα από δελτίο πληροφοριών ή άλλο στοιχείο ή έγγραφο, χωρίς να προσδιορίζεται η αξία,

Κατά εξήντα τοις εκατό (60%) στην περίπτωση :

- έκδοσης ή λήψης εικονικού φορολογικού στοιχείου ή νόθευση τέτοιου στοιχείου, η οποία προκύπτει αναμφισβήτητα από δελτίο πληροφοριών ή άλλο στοιχείο ή έγγραφο, χωρίς να προσδιορίζεται η αξία.

2.3 Αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη

Αν υπάρχει αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη, στην παρ. 6 του άρθρου 6 του προβλέπεται στο άρθρο 8 του Ν.3888/2010 προβλέπεται ειδική προσαύξηση για τον υπολογισμό του ποσού του φόρου.

Συγκεκριμένα, η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 15% και το ποσό που προκύπτει προστίθεται στο ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των δηλωθέντων ακαθαρίστων εσόδων με το συντελεστή  2% ή 7%ο ή 12%ο ή 1% αναλόγως.

Περαιτέρω το άθροισμα που προκύπτει πολλαπλασιάζεται με τον οικείο συντελεστή προοδευτικότητας που αναφέρεται πιο πάνω και επί του γινομένου επιβάλλεται φόρος με τον οικείο συντελεστή φόρου 20%  ή 25% (για ΑΕ, ΕΠΕ). Ο φόρος προσαυξάνεται κατά:

α) 40%, αν υπάρχει αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη που αφορά:

i) την απόκρυψη ποσού εσόδων ή αγορών ή δαπανών από παράλειψη έκδοσης ή λήψης φορολογικού στοιχείου ή

ii)  την απόκρυψη ποσού εσόδων ή αγορών ή δαπανών από έκδοση ή λήψη ανακριβούς ως προς την αξία φορολογικού στοιχείου ή

iii) την καθαρή αξία ληφθέντος φορολογικού στοιχείου, εικονικού ως προς το πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου ή

β) 60% αν υπάρχει αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη που αφορά  την καθαρή αξία εκδοθέντος εικονικού φορολογικού στοιχείου ή ληφθέντος φορολογικού στοιχείου εικονικού ως προς τη συναλλαγή ή φορολογικού στοιχείου που έχει νοθευθεί. Σε περίπτωση μερικώς εικονικού φορολογικού στοιχείου ως αξία λαμβάνεται η αξία της εικονικότητας.

Σημείωση : όταν υπάρχει αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη η οποία αφορά στην απόκρυψη εσόδων, το ποσό της απόκρυψης προστίθεται στα δηλωθέντα εκαθάριστα έσοδα προκειμένου να προσδιορισθεί ο Συντελεστής Προοδευτικότητας που θα ληφθεί υπόψη.

Παράδειγμα

Επιχείρηση με δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα 149.000 ευρώ και αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη 5.000 ευρώ. Ως Συντελεστής Προοδευτικότητας (Σ.Π), θα ληφθεί υπόψη το 1,05, διότι τα ακαθάριστα έσοδα για την κατάταξη στην κλίμακα του Σ.Π είναι 154.000 ευρώ (δεύτερο κλιμάκιο  150.001€ έως και 300.000€).

2.4 Σύγκριση ποσοστών προσαύξησης φόρου.

Αν υπάρχει αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη και παραβάσεις ΚΒΣ ή λοιπά επιβαρυντικά στοιχεία που επαυξάνουν το φόρο, για την προσαύξμηση του φόρου ισχύουν τα μεγαλύτερα ποσοστά προσαύξησης μεταξύ αυτών που αναφέρονται στις παρ. 2.2 και 2.3, ανάλογα με την περίπτωση.

2.5 Μη υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ

Αν για κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις δεν έχει υποβληθεί εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ, το ποσό του φόρου που προκύπτει, προσαυξάνεται κατά 10%. Το ποσό που προκύπτει από την προσαύξηση δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 200 ευρώ και προστίθεται στο φόρο που προκύπτει βάσει των υπολογισμών που αναφέρονται στις παρ. 2.2, 2.3, 2.4 ή το ελάχιστο ποσό φόρου της επόμενης παραγράφου 2.6.

2.6 Ελάχιστα ποσά φόρου

Αν από τον υπολογισμό του φόρου κατά τις προηγούμενες παραγράφους δεν προκύπτει φόρος ή προκύπτει ποσό μικρότερο από τα παρακάτω, τότε λαμβάνεται το ποσό ως εξής :

α) τριακόσια (300) ευρώ, προκειμένου για μη υπόχρεο ή επιτηδευματία που δεν τήρησε Βιβλία ή τήρησε Βιβλία πρώτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

β) πεντακόσια (500) ευρώ, προκειμένου για επιτηδευματία που τήρησε Βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ.. Εφόσον πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες τα αντίστοιχα ποσά φόρου ορίζονται σε επτακόσια (700) ευρώ.

γ) επτακόσια (700) ευρώ, προκειμένου για επιτηδευματία που τήρησε Βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ.. Εφόσον πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες τα αντίστοιχα ποσά φόρου ορίζονται σε χίλια (1.000) ευρώ.

Σημείωση : Για υποθέσεις των διαχειριστικών περιόδων που έκλεισαν από 1/1/2008 έως και 31/12/2009, που υπήχθησαν στις διατάξεις του αυτοελέγχου των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004, υπολογίζεται στο οικείο Εκκαθαριστικό Σημείωμα ποσό φόρου εισοδήματος ίσο με το 1/2 του ελάχιστου ποσού.

2.7 Ζημία

Ζημιά που προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας περαιούμενης χρήσης δεν μεταφέρεται για συμψηφισμό με τα θετικά εισοδήματα των επόμενων χρήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, εφόσον η χρήση αυτή ή κάποια από τις τέσσερις(4) προηγούμενες χρήσεις βαρύνεται με παράβαση Κ.Β.Σ. ή άλλο επιβαρυντικό στοιχείο που επαυξάνει το φόρο ή με αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη.

3. Παραδείγματα υπολογισμού φόρου εισοδήματος περαίωσης Ν.3888/2010

1.     Ομόρρυθμη εταιρεία με βιβλία Β Κατηγορίας, δεν έχει υπαχθεί στις διατάξεις του αυτοελέγχου,  περαιώνει τις χρήσεις 2007, 2008 και 2009.

Ακαθάριστα έσοδα 2007 : 300.000

Ακαθάριστα έσοδα 2008 : 350.000

Ακαθάριστα έσοδα 2009 : 400.000

Υπολογισμός φόρου

Φόρος 2007 : 300.000 * 2% = 6.000 ευρώ * 1,05* 20% = 1.260

Φόρος 2008 : 350.000 * 2% = 7.000 ευρώ * 1,10* 20% = 1.540

Φόρος 2009 : 400.000 * 2% = 8.000 ευρώ * 1,10* 20% * 1,10 = 1.760

Τα ποσά αυτά υπερβαίνουν τα ελάχιστα ποσά φόρου.

2.     Ανώνυμη εταιρεία περαιώνει τις χρήσεις 2008 και 2009.

Ακαθάριστα έσοδα 2008 : 800.000

Ακαθάριστα έσοδα 2009 : 900.000

Υπολογισμός φόρου

Φόρος 2008 : 800.000 * 2% = 16.000 ευρώ *1,15 * 25%  = 4.600

Φόρος 2009 : 900.000 * 2% = 18.000 ευρώ *1,10 * 25%  = 5.175

Τα ποσά αυτά υπερβαίνουν τα ελάχιστα ποσά φόρου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για φορολογικές ταμειακές μηχανές

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά που απαιτούνται για φορολογικές ταμειακές
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 η οποία πρωτοκολλείται στο αντίστοιχο τμήμα πρωτοκόλλου της ΔΟΥ

• έντυπο "Δήλωση έναρξη-μεταβολής-παύσης λειτουργίας ΦΤΜ" (έντυπο Β2/TAXIS)
• βιβλιάριο συντήρησης ΦΤΜ και συστημάτων της συγκεκριμένης ΦΤΜ, το οποίο θεωρείται όταν αφορά καινούργιες Φ.Τ.Μ.

Άλλα στοιχεία που χρειάζονται
Όταν πρόκειται να δηλωθεί αγορά ΦΤΜ προσκομίζεται το παραστατικό που εκδόθηκε από τον προμηθευτή (τιμολόγιο, τιμολόγιο - δ.αποστολής, κ.λπ.) καθώς και μια απόδειξη της ΦΤΜ με συμβολικό ποσό

• εφόσον ο κάτοχος δηλώνει αυτοπαράδοση ή μεταβίβαση της ΦΤΜ ή παύση λειτουργίας λόγω πλήρωσης της μνήμης πρέπει επιπλέον να προσκομιστεί φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκδοθέντος ημερήσιου δελτίου "Ζ" (ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ) και να επιδειχθεί το πρωτότυπο καθώς και στο βιβλιάριο συντήρησης να έχουν καταχωρηθεί τα αθροιστικά-προοδευτικά σύνολα (ποσά) των εσόδων (τζίρου) και συντελεστών με Φ.Π.Α. που απεικονίζονται στην εκτύπωση του τελευταίου εκδοθέντος "Ζ" καθώς και τον αύξοντα αριθμό του "Ζ". Σε περίπτωση που το πρόγραμμα της Φ.Τ.Μ. δεν παρέχει την δυνατότητα εκτύπωσης στο "Ζ" των αθροιστικών-προοδευτικών συνόλων (π.χ. φορολογικές ταμειακές μηχανές παλαιών προδιαγραφών) τότε αντί του τελευταίου "Ζ" τα σύνολα αυτά αντλούνται από την ανάγνωση δεδομένων φορολογικής μνήμης των τριών (3) τελευταίων ημερών (ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ) η οποία και κατατίθεται

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm