Open menu
18 | 10 | 2021

Λογιστικός χειρισμός επιδοτήσεων Νέων Θέσεων Εργασίας

1. Φορολογικός χειρισμός

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1147/22-5-2001 «…η επιχορήγηση που παίρνει μια επιχείρηση από τον Ο.Α.Ε.Δ. για κάθε νεοπροσλαμβανόμενο, αποτελεί αφαιρετικό στοιχείο της δαπάνης για αμοιβές προσωπικού».

Με την ίδια εγκύκλιο ορίζεται ότι « …. αν η επιχείρηση εισπράξει κάποιο ποσό επιχορήγησης από τον Ο.Α.Ε.Δ. για την πρόσληψη προσωπικού, σε έτος μεταγενέστερο από το έτος πρόσληψής του, χωρίς όμως να έχει καταβάλει μέσα σ’ αυτό το έτος δαπάνες για αμοιβές προσωπικού, γίνεται δεκτό ότι κατά το λογιστικό προσδιορισμό των καθαρών κερδών της, το ποσό αυτής της επιχορήγησης μειώνει τις λοιπές δαπάνες διαχείρισης της επιχείρησης, κατά τη χρήση μέσα στην οποία εισέπραξε το ποσό της υπόψη επιχορήγησης».

Κατά τα παραπάνω, η επιδότηση από τον Ο.Α.Ε.Δ. για την απασχόληση προσωπικού θα καταχωρηθεί στο Ε3 αφαιρετικά της δαπάνης μισθοδοσίας, ενώ προτείνεται η αναγραφή σχετικής σημείωσης στο τέλος του εντύπου.

 

2. Αυτοέλεγχος

Αναφορικά με τον αυτοέλεγχο του Ν.3296/04,  στην Πολ.1027/22-2-2005, διευκρινίζεται ότι «Ως προς τα έξοδα και τις δαπάνες, σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές δαπάνες που εξυπηρετούν και βαρύνουν την εκμετάλλευση της δραστηριότητας πώλησης εμπορευμάτων ή παραγωγής προϊόντων, ανεξάρτητα αν αναγνωρίζονται ή δεν αναγνωρίζονται για οποιοδήποτε λόγο για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα κατά τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 31 και 105 του Ν.2238/1994 και όχι οι τυχόν τεκμαρτές δαπάνες. Σε περιπτώσεις επιδοτήσεων που συνιστούν μειωτικό στοιχείο των δαπανών, λαμβάνεται υπόψη η πραγματική δαπάνη, δηλαδή το τελικό ποσό που προκύπτει μετά τη σχετική μείωση (π.χ. επιδοτήσεις για νέες θέσεις εργασίας κ.λπ.)».


3. Λογιστικός Χειρισμός

Σύμφωνα με τις Γνωμ. 47/1228/1989 και. 206/2138/1994 του Ε.ΣΥ.Λ, (τις οποίες μπορείτε να βρείτε στην online τράπεζα της Epsilon ) τα ποσά που λαμβάνονται από τον Ο.Α.Ε.Δ., για εκπαίδευση του προσωπικού ή για κάλυψη νέων θέσεων εργασίας (σχετικού προγράμματος Ο.Α.Ε.Δ., κ.λπ.), καταχωρούνται στην πίστωση ενός από τους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς του πρωτοβάθμιου 74 "επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων", π.χ. στον 74.03 , ο οποίος θα τιτλοφορηθεί "ειδικές επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις" και ο οποίος θα αναλυθεί σε τριτοβάθμιους ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης (π.χ. 74.03.00 "επιδοτήσεις Ο.Α.Ε.Δ. για εκπαίδευση προσωπικού", 74.03.01 "επιδοτήσεις Ο.Α.Ε.Δ. για νέες θέσεις εργασίας" κ.λπ.).

Η καταχώριση του ποσού της επιχορήγησης στο λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως εκτιμούμε πως θα γίνει με τρόπο αντίστοιχο της καταχώρισης επιχορηγήσεων για προγράμματα επιμορφώσεως προσωπικού όπως αναφέρεται στην Γνωμ 206/2138/1994.

Δηλαδή, στην κατάσταση του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (του υποδείγματος της § 4.1.202 του Γ.Λ.Σ.) τα ποσά των λογαριασμών 92.01.10 και 74.03 πρέπει να εμφανισθούν ιδιαιτέρως και ενδεικνυόμενη προς τούτο θέση είναι αμέσως πριν από το υπόλοιπο με τον τίτλο "Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως". Η καταχώριση, στη θέση αυτή, θα γίνει ως εξής:

Μείον: Ίδια συμμετοχή για πρόσληψη προσωπικού ΧΧΧ

86.00.10 (92.01.10) Έξοδα μισθοδοσίας για πρόσληψη προσωπικού  ΧΧΧ
86.00.01 (74.03) Μείον : Επιχορηγήσεις για πρόσληψη προσωπικού  - ΧΧΧ

Διευκρινίζεται ότι στη θέση "πλέον: αλλά έσοδα εκμεταλλεύσεως", το υπόλοιπο του πρωτοβάθμιου 74 θα καταχωρηθεί μειωμένο κατά το πιο πάνω υπόλοιπο του δευτεροβάθμιου του 74.03.

Όσον αφορά το Φ.Π.Α.  η επιδότηση αυτή θα συμπεριληφθεί στο παρανομαστή του κλάσματος της  pro-rata  μόνο στην περίπτωση  που η επιχείρηση σας έχει υποχρέωση δημιουργίας του κλάσματος από άλλο λόγο π.χ. έσοδα από ενοίκια. Αντίθετα εάν τα έσοδα σας είναι φορολογητέα ή απαλλασσόμενα με δικαίωμα έκπτωσης  και έχετε και την επιδότηση δεν θα δημιουργήσετε καθόλου το κλάσμα της pro-rata .

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm