03 | 06 | 2020

NOMOΣ 4618/2019

ΦΕΚ Α 89 / 10.06.2019

 

Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα έργα V και VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή

 

 

 

Άρθρο δεύτερο
Ρυθμίσεις για το χορηγούμενο επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας.
 

Στο άρθρο 93 του Ν. 4387/2016 (Α΄ 85) προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:

«11. Στους δικαιούχους, που είναι μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας, καταβάλλεται το επίδομα του παρόντος άρθρου, χωρίς την εφαρμογή των περιορισμών των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 αυτού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εξωτερικών, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες χορήγησης του επιδόματος στους ανωτέρω δικαιούχους.»

 

 

Άρθρο τέταρτο


Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Ν. 4587/2018 (Α΄ 218) οι λέξεις «όχι πέραν της 28ης Ιουνίου 2019» αντικαθίστανται από τις λέξεις «όχι πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου 2019».

 

 

 

 

Άρθρο όγδοο

Τροποποίηση του άρθρου 11 του Ν. 4513/2018 (Α΄ 9)


Στο άρθρο 11 του Ν. 4513/2018 προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:

«13. Η ιδιότητα του μέλους ενεργειακής κοινότητας δεν καθιστά υποχρεωτική την ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.»

 

 


Άρθρο ένατο
Μη επιβολή προστίμων για συναποθήκευση σε φορολογικές αποθήκες


Δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του Ν. 3054/2002 για συναποθήκευση πετρελαιοειδών προϊόντων από περισσότερους κατόχους αδειών εμπορίας σε φορολογικές αποθήκες του άρθρου 63 του Ν. 2960/2001 (Α΄ 265), η οποία έχει συντελεστεί πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 4602/2019 (Α΄ 45).

 

 

 

Άρθρο δωδέκατο
Κατάργηση των άρθρων 10 - 13 του ν. 4472/2017


Τα άρθρα 10, 11, 12 και 13 του Ν. 4472/2017 (Α΄ 74) καταργούνται.

 

 

 

Άρθρο δέκατο τρίτο
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4446/2016 (Α΄ 240)


Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 και στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 125, καθώς και στην παράγραφο 1 του άρθρου 126 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), η φράση «για χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από την 22η Δεκεμβρίου του έτους 2016», αντικαθίσταται από τη φράση «για χρονικό διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών από την 22η Δεκεμβρίου του έτους 2016».

 

 

 


Άρθρο δέκατο όγδοο
Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 2515/1997


Στην παράγραφο 18 του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997 (Α΄ 154) προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής:

«στ) Σε κάθε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης με συμμετοχή πιστωτικού ιδρύματος και με υποκατάσταση της απορροφώσας ή της νέας ή της επωφελούμενης εταιρίας, που δεν είναι ήδη πιστωτικό ίδρυμα, στην άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την έννοια της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 18 ή της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 70 του Ν. 4601/2019 (Α΄ 44), εφαρμόζεται το παρόν άρθρο.

Επιπλέον, για την υποκατάσταση στην άδεια λειτουργίας απαιτείται έγκριση της εποπτικής αρχής, στην οποία εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί χορήγησης άδειας λειτουργίας. Κατ΄ εξαίρεση, στο πλαίσιο της έγκρισης του προηγούμενου εδαφίου η εποπτική αρχή δύναται να μην αξιολογήσει τους μετόχους ή τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, αν έχουν ήδη αξιολογηθεί πριν από τον μετασχηματισμό και δεν συντρέχει λόγος εκ νέου αξιολόγησής τους.

Επίσης, στο πλαίσιο της ίδιας έγκρισης, η εποπτική αρχή δύναται να μην επαναλάβει κάθε άλλο μέρος της διαδικασίας χορήγησης άδειας λειτουργίας, ως προς το οποίο έχει ήδη γίνει αξιολόγηση για τη χορήγηση έγκρισης που προβλέπεται στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου είτε κατά την άσκηση της εποπτείας επί του πιστωτικού ιδρύματος που έφερε την άδεια λειτουργίας ως τον μετασχηματισμό, εφόσον δεν συντρέχει λόγος εκ νέου αξιολόγησης.».

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm