27 | 05 | 2020

NOMOΣ 4610/2019

ΦΕΚ Α 70/07.05.2019

 

Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή

 

 

Άρθρο 234
Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4172/2013


1. Στο άρθρο 26 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

«8. Στις επιχειρήσεις επαγγελματιών πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης της εταιρείας «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.) παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης για τις πραγματοποιούμενες πωλήσεις τους, ποσοστού με κλίμακα ενάμισι τοις εκατό (1,5%) για αξίες μέχρι 500.000 ευρώ και ένα τοις εκατό (1%) για αξίες από 500.001 έως 1.000.000 ευρώ, ως ποσό πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων.

Για τον υπολογισμό της ως άνω έκπτωσης δεν προσμετρώνται οι πραγματοποιούμενες πωλήσεις από τυχερά παίγνια μέσω παιγνιομηχανημάτων που αδειοδοτήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180).».

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουάριου 2018 και μετά.

 

 

 

Άρθρο 237

Ρύθμιση θεμάτων Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

 

1. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ του άρθρου 2 του ν.  1100/1980 (Α΄ 295) προστίθενται οι λέξεις «ή επί οποιουδήποτε θέματος αρμοδιότητάς του.».

2. Η περίπτωση ζ΄ του άρθρου 2 του ν. 1100/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ) Η προάσπιση των επιστημονικών, επαγγελματικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών συμφερόντων, η μέριμνα για την προαγωγή και την προστασία των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, καθώς και η τήρηση από τα εν λόγω πρόσωπα των κανόνων της δεοντολογίας και αξιοπρέπειας κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους, με την επιβολή πειθαρχικών ή διοικητικών κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβίασης αυτών.».

3. Η περίπτωση η΄ του άρθρου 2 του ν. 1100/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

«η) Η χορήγηση στα μέλη του, όταν χρησιμοποιούν το πτυχίο τους για επαγγελματικούς λόγους, πιστοποιητικού για την επάρκειά τους στην άσκηση συγκεκριμένης δραστηριότητας του οικονομολογικού επαγγέλματος.».

4. Η περίπτωση θ΄ του άρθρου 2 του ν. 1100/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

«θ) Η συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς επιμελητηρίων και σε λοιπούς συναφείς οργανισμούς, η ανάπτυξη σχέσεων με αντίστοιχους οργανισμούς άλλων χωρών, η οργάνωση και η συμμετοχή σε συνέδρια, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις για την προώθηση των σκοπών του.»

5. Η περίπτωση ι΄ του άρθρου 2 του ν. 1100/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

«ι) Η σύμπραξη με νομικά πρόσωπα, τα οποία ανήκουν στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), σε τομείς αρμοδιότητάς του για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών.».

6. Μετά την περίπτωση ια΄ του άρθρου 2 του ν. 1100/1980 προστίθενται περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄, ιδ΄ και ιε΄ ως εξής:

«ιβ) Η έκδοση περιοδικών και συγγραμμάτων, η οργάνωση διαλέξεων, δημοσίων συζητήσεων και η λήψη κάθε μέτρου που συμβάλλει στη συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση των μελών του και των μη μελών του, κατόχων επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού που χορηγείται από το Ο.Ε.Ε.. Για την ανάπτυξη των παραπάνω το Ο.Ε.Ε. δύναται να εφαρμόσει νέες τεχνολογίες.

ιγ) Η υλοποίηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.

ιδ) Η παροχή διαρκούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στα μέλη του και στους λογιστές φοροτεχνικούς.

ιε) Η προβολή της δραστηριότητας και των υπηρεσιών του με δημοσιεύσεις στα σύγχρονα μέσα μαζικής επικοινωνίας ή με άλλο πρόσφορο τρόπο.».

7. Στο άρθρο 3 του ν. 1100/1980 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

«9. Αν μέλος εγγράφηκε στο μητρώο μελών του Ο.Ε.Ε. προσκομίζοντας πλαστό πτυχίο, το Ο.Ε.Ε. διαγράφει αυτό από το εν λόγω μητρώο. Στην ποινική δίκη που αφορά την πλαστογραφία ή τη χρήση πλαστού εγγράφου του προηγούμενου εδαφίου, το Ο.Ε.Ε. δύναται να παρίσταται ως πολιτικώς ενάγον για την υποστήριξη της κατηγορίας.»

8. Οι περιπτώσεις γ΄ και θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1100/1980 καταργούνται.

9. Στην περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1100/1980 προστίθενται οι λέξεις «ή επαγγελματικών ταυτοτήτων».

10. Η περίπτωση η΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1100/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

«η) οι κληρονομιές, κληροδοσίες, χορηγήσεις και δωρεές των μελών του, τραπεζών, συνεταιρισμών, οργανισμών, συλλόγων, κοινοπραξιών ή εταιρειών, ή οποιουδήποτε τρίτου,».

11. Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1100/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ) οι κρατήσεις στις αμοιβές των ελεγκτών ΑΕ και ΕΠΕ και των οικονομολόγων μελετητών, μελών του Ο.Ε.Ε.,»

12. Η περίπτωση κ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1100/1980 αναριθμείται σε ια΄.

13. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1100/1980 προστίθενται περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄, ιδ΄, ιε΄και ιστ΄ ως εξής:

«ιβ) έσοδα από τις επιβαλλόμενες στα μέλη χρηματικές ποινές λόγω πειθαρχικών παραπτωμάτων,

ιγ) επιχορηγήσεις από κοινοτικούς πόρους,

ιδ) έσοδα από την καταχώριση διαφημίσεων,

ιε) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης προς τα μέλη, λογιστές φοροτεχνικούς ή τρίτα πρόσωπα,

ιστ) έσοδα από την εκπόνηση μελετών, ερευνών για λογαριασμό φορέων του δημοσίου.».

14. Στο άρθρο 4 του ν. 1100/1980 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Η κατανομή των πόρων του Ο.Ε.Ε. γίνεται από την Κεντρική Διοίκηση με γνώμονα τις λειτουργικές ανάγκες του Επιμελητηρίου και των Περιφερειακών Τμημάτων του.».

15. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 1100/1980 μετά τις λέξεις « Τα μέλη της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε.» προστίθενται οι λέξεις «και οι Πρόεδροι των Τοπικών Διοικήσεων των Περιφερειακών Τμημάτων του Ο.Ε.Ε.».

16. Η παρ. 2 του άρθρου 246 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κατόπιν εισήγησης της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε., εκδίδεται ο Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών, ο οποίος περιλαμβάνει τον σκοπό και το πεδίο εφαρμογής του, τα καθήκοντα, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τον τρόπο άσκησης του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού, τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας, τις διοικητικές κυρώσεις κατά των παραβατών, το όργανο και τη διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, τη διευθέτηση των εκκρεμών πειθαρχικών υποθέσεων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.».

 


 

Άρθρο 238

Λύση αστικών εταιρειών των Επιμελητηρίων και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και ρύθμιση θεμάτων προσωπικού

 

1. Τα Επιμελητήρια και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.) μπορούν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Διοικητικής Επιτροπής αντίστοιχα, να αναλάβουν τις πάσης φύσεως αρμοδιότητες των εταιριών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που συνέστησαν πριν τη δημοσίευση του ν. 4497/2017 (Α΄ 171).

Οι ανωτέρω εταιρίες λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) και του Αστικού Κώδικα. Το οικείο Επιμελητήριο ή η Κ.Ε.Ε. αντίστοιχα αναλαμβάνει το σύνολο των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων των εταιριών αυτών.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου ή της Διοικητικής Επιτροπής της Κ.Ε.Ε., το πάσης φύσεως προσωπικό των εταιριών της ανωτέρω παραγράφου, που έχει προσληφθεί μέχρι την δημοσίευση του ν. 4497/2017, μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας στο οικείο Επιμελητήριο ή την Κ.Ε.Ε.

Αν πρόκειται για προσωπικό με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις, που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο, αντίστοιχες των τυπικών προσόντων που κατέχει.

Οι παραπάνω προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από την υπηρεσία των υπαλλήλων που τις κατέχουν.

3. Εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1, τα Επιμελητήρια και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, που αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες της παραγράφου 1, υποβάλλουν γνώμη για την τροποποίηση των Οργανισμών τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 81 και 85 του ν. 4497/2017.

4. Οι αποφάσεις των παραγράφων 1 και 2 εκδίδονται το αργότερο εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος.

Ειδικά για εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα έργα τα οποία έχουν εγκριθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος ή θα εγκριθούν μέχρι τις 31 Μαΐου 2019, η απόφαση της παραγράφου 1 λαμβάνεται εντός μηνός από την ολοκλήρωση των ανωτέρω έργων.

5. Στο τέλος της περίπτωσης η΄ της παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4497/2017 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να αυξηθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από τεκμηριωμένο αίτημα επιμελητηρίου, με σκοπό, αποκλειστικά, την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας υπαλλήλων εμπορικών ή βιοτεχνικών συλλόγων ή Ομοσπονδιών αυτών, οι οποίοι είχαν προσληφθεί πριν από τη δημοσίευση του παρόντος.».

 

 

Άρθρο 244

 

 Στις/στους συζύγους και τους συγγενείς των ατόμων που απώλεσαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια και εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων που έπληξαν την Κρήτη κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2019 χορηγούνται:

1. Οικονομική ενίσχυση δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ στον/στην σύζυγο του θανόντος ή στο πρόσωπο με το οποίο αυτός/αυτή είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή, αν δεν υπάρχουν, στον πλησιέστερο συγγενή του έως α΄ βαθμού εξ αίματος.

2. Μηνιαία οικονομική ενίσχυση με τη μορφή επιδόματος προς κάθε ανήλικο τέκνο των θανόντων, ποσού χιλίων (1.000) ευρώ ανά τέκνο, μέχρι την ενηλικίωσή του.

3. Προσαύξηση κατά ποσοστό 25% του συνόλου των μορίων που θα λάβουν τα τέκνα των θανόντων κατά τις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του τρέχοντος σχολικού έτους και του σχολικού έτους 2019-2020.

 


 

 

 

 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm