03 | 06 | 2020

NOMOΣ 4606/2019

ΦΕΚ Α 57/11.04.2019

 

Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης και άλλες διατάξεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή

 

Άρθρο 1
Σύσταση και συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης (Κ.Ε.Κ.)

 

1. Στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης συνιστάται Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (Κ.Ε.Κ.).
2. Η Κ.Ε.Κ. αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη. Μέλη της ορίζονται δικαστικοί λειτουργοί, νομικοί σύμβουλοι και πάρεδροι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και δικηγόροι, εν ενεργεία ή μη.
3. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα λοιπά μέλη της Κ.Ε.Κ. ορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας της Κ.Ε.Κ. με τον αναπληρωτή του από το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.
4. Ο ορισμός εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών και μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ως μελών της Κ.Ε.Κ. γίνεται, αντιστοίχως, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 41 του Κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 1756/1988 (Α΄ 35), και της παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν. 3086/2002 (Α΄ 324).

 

 

 

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες της Κ.Ε.Κ.

 

1. Η Κ.Ε.Κ. είναι αρμόδια για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας που ισχύει, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας. Κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς της η Κ.Ε.Κ. μπορεί να προβαίνει και στην αναμόρφωση του δικαίου.
2. Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης μπορεί να ζητεί από την Κ.Ε.Κ. να ελέγξει και να διατυπώσει γνώμη για σχέδια κωδίκων που έχουν καταρτιστεί από άλλες επιτροπές κωδικοποίησης πριν από την κατάθεσή τους προς κύρωση στη Βουλή, ή πριν από την υποβολή προς υπογραφή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σχετικών σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων.

Κατ΄ εξαίρεση, μπορεί να ανατεθεί στην Κ.Ε.Κ. και η σύνταξη σχεδίων νόμων υπό μορφή κωδίκων σε πεδία όπου υφίστανται κυρίως κωδικοποιημένες ήδη διατάξεις.
3. Με απόφαση της Κ.Ε.Κ., που εκδίδεται ύστερα από σχετικές εισηγήσεις των οικείων υπουργείων και διαβούλευση με το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης και αναρτάται στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Α΄ 112), προτείνονται κώδικες που πρέπει να καταρτιστούν και το θεματικό αντικείμενο καθενός.

Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης στα αρμόδια υπουργεία.

Η Ολομέλεια της Κ.Ε.Κ. εισηγείται, διά του Προέδρου της, προς τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, μετά την τήρηση της διαδικασίας διαβούλευσης του πρώτου εδαφίου, σχετικά με την κωδικοποίηση της νομοθεσίας και σε άλλες θεματικές ενότητες και με το αντικείμενο της κάθε προτεινόμενης κωδικοποίησης. Εισηγείται, επίσης, διά του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης, προς τον καθ΄ ύλην αρμόδιον υπουργό για συγκεκριμένα πεδία στα οποία κρίνεται απαραίτητη η αναμόρφωση της νομοθεσίας.

Σε κάθε περίπτωση, διατηρεί την ευχέρεια να υποβάλει, διά της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και σε συνεργασία με το Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του κάθε υπουργείου, προτάσεις προς τους καθ΄ ύλην αρμόδιους υπουργούς για την κάλυψη κενών της νομοθεσίας, την απάλειψη περιττών διατάξεων ή την άρση διαπιστούμενων αντινομιών, ασαφειών ή αντιθέσεων προς το Σύνταγμα, το ενωσιακό δίκαιο ή διεθνείς συμβάσεις, ιδίως όταν οι αντιθέσεις αυτές έχουν διαπιστωθεί με δικαστικές αποφάσεις.
4. Η Κ.Ε.Κ. καταρτίζει τους κώδικες που καθορίζονται με νόμο, διαθέτοντας γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας για την κωδικοποίηση και την αναμόρφωση της νομοθεσίας, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 11 και 12 παρ. 1 του Ν. 4048/2012 (Α΄ 34) αντίστοιχα.
5. Η Κ.Ε.Κ. συντάσσει εγχειρίδιο που περιέχει τη μεθοδολογία κωδικοποίησης και τους νομοτεχνικούς κανόνες για τη σύνταξη των κωδίκων και την αναμόρφωση της νομοθεσίας. Το εγχειρίδιο αυτό μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο. Οι κανόνες του εγχειριδίου αναφέρονται ιδίως στη διαίρεση και στην ταξινόμηση της ύλης, στον τρόπο αρίθμησης των άρθρων, των παραγράφων και των εδαφίων, στον τρόπο παραπομπής στις διατάξεις που κωδικοποιούνται και στον τρόπο αναγραφής τίτλων στα άρθρα και στα επί μέρους κεφάλαια των κωδίκων, καθώς και στη γλωσσική διατύπωσή τους. Εφόσον η Κ.Ε.Κ. προβαίνει και στην αναμόρφωση της νομοθεσίας, οι κανόνες αυτοί αναφέρονται και στα κριτήρια επιλογής της σχετικής μεθόδου.

 

 

 

 

Άρθρο 3
Υποβοήθηση του έργου της Κ.Ε.Κ. και ανάθεση προπαρασκευαστικών εργασιών

 

1. Η Κ.Ε.Κ. για την υποβοήθηση του έργου της μπορεί να καλεί μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, γενικούς διευθυντές και διευθυντές υπουργείων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και ειδικούς επιστήμονες και εμπειρογνώμονες.

Οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα έχουν υποχρέωση να παρέχουν στην Κ.Ε.Κ. κάθε πληροφορία και στοιχείο που τους ζητείται.
2. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Κ.Ε.Κ. επιδιώκει τη συνεργασία και τη διατύπωση απόψεων εκ μέρους του νομικού κόσμου, επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων και άλλων εμπειρογνωμόνων και μπορεί, για την υποβοήθηση του έργου της, να θέτει σε δημόσια διαβούλευση, μέσω του διαδικτύου, προτάσεις και ερωτήματα σχετικά με την κωδικοποίηση και την αναμόρφωση πεδίων του δικαίου.
3. Η εκτέλεση συγκεκριμένων προπαρασκευαστικών εργασιών, οι οποίες αναφέρονται ιδίως στη συγκέντρωση της σχετικής νομοθεσίας και την κατάρτιση διαγράμματος κωδικοποίησης και προσχεδίου κώδικα, καθώς και στη σύνταξη και την τεκμηρίωση του εγχειριδίου που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 2, μπορεί να ανατίθεται σε νομικά πρόσωπα, οργανισμούς και ινστιτούτα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ειδικούς επιστήμονες και ομάδες εργασίας, στις οποίες, πέραν των ειδικών επιστημόνων, είναι δυνατόν να μετέχουν δικαστικοί λειτουργοί, δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι.

Η ανάθεση γίνεται, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, είτε από το αρμόδιο Υπουργείο σε συνεργασία, με την υπογραφή σχετικής προγραμματικής «συμφωνίας», με τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, η οποία παρακολουθεί, μέσω της Κ.Ε.Κ., τη φάση του έργου που έπεται της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας και της θεματικής κατάταξής της, είτε απευθείας από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, με απόφαση της Κ.Ε.Κ., που εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης.

Στην περίπτωση αυτή, η Κ.Ε.Κ. μπορεί να θέτει τις κατάλληλες κατά την κρίση της τεχνικές προδιαγραφές.

 

 

 

Άρθρο 4
Κύρωση και έκδοση των κωδίκων

 

1. Τα σχέδια των κωδίκων που περιλαμβάνουν διατάξεις τυπικών νόμων κυρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 76 του Συντάγματος, πλην του μέρους με το οποίο καταργούνται ή τροποποιούνται ισχύουσες διατάξεις νόμου στο πλαίσιο αναμόρφωσης του δικαίου, για το οποίο πρέπει να προηγηθεί η συνήθης κοινοβουλευτική διαδικασία.

Στους κώδικες αυτούς μπορεί να περιληφθούν κατ΄ εξαίρεση διατάξεις κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων, αν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για τις ανάγκες της κωδικοποίησης.

Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται και στους κώδικες που συντάσσονται από την Κ.Ε.Κ. σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2.
2. Οι κώδικες που περιλαμβάνουν κανονιστικά διατάγματα και κανονιστικές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται με προεδρικό διάταγμα, ύστερα από πρόταση των αρμόδιων, ανάλογα με το αντικείμενο των διατάξεων που κωδικοποιούνται, υπουργών.
3. Με τη διαδικασία της παραγράφου 2 εκδίδονται και οι κώδικες που περιλαμβάνουν ενιαίως διατάξεις τυπικών νόμων και κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων.

 

 

 

Άρθρο 5
Εργασίες κωδικοποίησης από ειδικές επιτροπές και ενημέρωση της Κ.Ε.Κ.

 

1. Με αιτιολογημένη απόφαση του καθ΄ ύλην αρμόδιου υπουργού, ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Κ., επιτρέπεται, μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η σύσταση στα υπουργεία νέων επιτροπών κωδικοποίησης.

Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις επιτροπές κωδικοποίησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ούτε περιορίζει τα υπουργεία να προβαίνουν στην απλή συγκέντρωση και τη θεματική ταξινόμηση όλων των ισχυουσών διατάξεων, νομοθετικού ή κανονιστικού χαρακτήρα, που αφορούν θέματα της αρμοδιότητάς τους.
2. Η Κ.Ε.Κ. ενημερώνεται για όλες τις εργασίες κωδικοποίησης που πραγματοποιούνται από επιτροπές που έχουν συσταθεί με νόμο ή βάσει εξουσιοδότησης νόμου ή από φορείς, στους οποίους έχει ανατεθεί το σχετικό έργο.

Για τον σκοπό αυτόν, η Κ.Ε.Κ. μπορεί να ζητεί σχετικές πληροφορίες από τα οικεία υπουργεία, επιτροπές και φορείς.
3. Η Κ.Ε.Κ. ενημερώνεται από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης για σχέδια νόμων και σχετικές υπουργικές τροπολογίες, καθώς και κανονιστικές πράξεις που είτε συνδέονται με προβλεπόμενη ήδη στον νόμο διαδικασία κωδικοποίησης, προκειμένου να ληφθούν υπόψη, είτε το αντικείμενο ενός σχεδίου διάταξής τους τροποποιεί ή επηρεάζει την εφαρμογή διατάξεων υφιστάμενου κώδικα, ώστε να παρέχει την αναγκαία συνδρομή για την ορθή ενσωμάτωσή τους σ΄ αυτόν.

Για τον σκοπό αυτόν, ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Κ. γνωστοποιεί στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕ.Ν.Ε.), που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 1299/1982 (Α΄ 129), όπως η παράγραφος αυτή κωδικοποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 85 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98), και το Συμβούλιο της Επικρατείας κατάσταση με τους νόμους και τα προεδρικά διατάγματα που κυρώνουν κώδικες, οι οποίοι καταρτίστηκαν από την Κ.Ε.Κ., παρέχοντας τις αναγκαίες διευκρινίσεις.

 

 

 

Άρθρο 6
Ετήσια έκθεση

 

Μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους, η Κ.Ε.Κ. συντάσσει και υποβάλλει προς τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης έκθεση, η οποία περιλαμβάνει αποτίμηση της προόδου των δράσεων κωδικοποίησης που έχουν αναληφθεί από την Κ.Ε.Κ., καθώς και περαιτέρω προτάσεις κωδικοποίησης και αναμόρφωσης της υφιστάμενης νομοθεσίας και βελτίωσης της λειτουργίας των δομών της καλής νομοθέτησης.

Η έκθεση αυτή αναρτάται στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 και διαβιβάζεται, με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης, στο Εθνικό Συμβούλιο για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας (Ε.Σ.Κ.Α.Ε.Ν.) που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 40 του Ν. 4369/2016 (Α΄ 33), στον Πρωθυπουργό και τα μέλη της Κυβέρνησης, καθώς και στον Πρόεδρο της Βουλής.

 

 

 

Άρθρο 7
Αποζημίωση των μελών


1. Στον Πρόεδρο και στα μέλη της Κ.Ε.Κ. καταβάλλεται αποζημίωση.
2. Με απόφαση του Πρωθυπουργού καθορίζονται το ύψος της αποζημίωσης, κατά παρέκκλιση από κάθε ειδική διάταξη, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις χορήγησής της και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

 

 

Άρθρο 8
Ανάθεση για την κατάρτιση κωδίκων στην Κ.Ε.Κ.

 

1. Στην Κ.Ε.Κ. ανατίθεται η σύνταξη κωδίκων στους εξής τομείς:

α) νομοθεσία για τις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και με δυνατότητα κατάργησης των κωδικοποιούμενων διατάξεων,

β) νομοθεσία για την οργάνωση και τη λειτουργία των αστυνομικών Υπηρεσιών, καθώς και τη λειτουργία και τον έλεγχο των οικονομικών - διαχειριστικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη,

γ) νομοθεσία για το αστυνομικό προσωπικό, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και με δυνατότητα αναμόρφωσης των κωδικοποιούμενων διατάξεων,

δ) νομοθεσία για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

ε) νομοθεσία για την ενέργεια (συμβατική ηλεκτροπαραγωγή, πετρελαιοειδή, φυσικό αέριο και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

στ) νομοθεσία για το εθνικό σύστημα υγείας με τυπικό νόμο.

2. Πέραν της σύνταξης των κωδίκων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, στην Κ.Ε.Κ. ανατίθεται επίσης η επικαιροποίηση του Π.Δ. 63/2005.

 

 

 

 

Άρθρο 9
Εξουσιοδότηση

 

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Κ.Ε.Κ.

 

 

 

 

Άρθρο 10
Καταργούμενες διατάξεις

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται ο Ν. 3133/2003 (Α΄ 85) και το άρθρο 20 του Ν. 3226/2004 (Α΄ 24).

Υφιστάμενες νομοθετικές παραπομπές στον Ν. 3133/2003 θεωρείται ότι γίνονται στις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος.

Η λειτουργία της Κ.Ε.Κ. που συγκροτήθηκε με τις Υ42/2.7.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 388) και Υ105/26.11.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 704) αποφάσεις του Πρωθυπουργού, σύμφωνα με τον Ν. 3133/2003, συνεχίζεται και υπό την ισχύ του παρόντος.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

 

Άρθρο 11
Τροποποιήσεις του Ν . 2667/1998 ( Α΄ 281)


 

1. Στον Ν. 2667/1998 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Από πρόσωπα οριζόμενα από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που η δράση τους καλύπτει την περιοχή των δικαιωμάτων του ανθρώπου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 9».

β) το μόνο εδάφιο του άρθρου 9 αριθμείται ως παράγραφος 1 και προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:

«2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας στη σύνθεση της Επιτροπής συμμετέχουν πρόσωπα οριζόμενα από τις ακόλουθες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις: τη Διεθνή Αμνηστία, την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, την Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά «ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ», το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), το «Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Αθήνας - Athens Pride (`Αθενς Πράιντ)», την «Ομοφυλοφιλική και Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας» (ΟΛΚΕ), το COLOUR YOUTH - Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας (COLOUR YOUTH)», τις «Οικογένειες Ουράνιο Τόξο», «Hellenic Roma Action» (HEROMACT) και πρόσωπα οριζόμενα από τον Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΣΔΓ) και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Ρομά (ΠΟΣΕΡ), η συμμετοχή των οποίων αποφασίστηκε κατά την από 6.2.2003 συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου».

γ) το άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η Επιτροπή απαρτίζεται από:

α) τέσσερις (4) επιστήμονες εγνωσμένου κύρους που καλύπτουν τις περιοχές της βιολογίας, της γενετικής, της ιατρικής και της βιοτεχνολογίας,
β) πέντε (5) επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, από τους οποίους δύο προέρχονται από τη νομική επιστήμη και ανά ένας από τη φιλοσοφία, την κοινωνιολογία και τη θεολογία. Από τους νομικούς επιστήμονες ο ένας καλύπτει το δημόσιο δίκαιο ή το δημόσιο διεθνές δίκαιο και ο άλλος το ιδιωτικό δίκαιο.

2. Για τα μέλη των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 προβλέπονται ισάριθμοι αναπληρωτές, που ορίζονται όπως και τα τακτικά μέλη. Το αναπληρωματικό μέλος αναπληρώνει το αντίστοιχο τακτικό σε περίπτωση που αυτό απουσιάζει ή κωλύεται.
3. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται ο Πρόεδρος, ο αναπληρωτής του, καθώς και τα τακτικά μέλη της Επιτροπής και οι αναπληρωτές τους.
4. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι πενταετής».

2. Η ισχύς των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 αρχίζει την 1.5.2019.

Η ισχύς της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1, ως προς τον ορισμό αναπληρωματικών μελών της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Κατά την πρώτη εφαρμογή της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 τα αναπληρωματικά μέλη της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής ορίζονται για το υπόλοιπο της θητείας των αντίστοιχων τακτικών.

 

 

 

Άρθρο 12


Μετά την παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 3889/2010 (Α΄ 182), όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4462/2017 (Α΄ 39) προστίθεται παράγραφος 1Α ως εξής:

«1Α. Σε περιοχές που αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες το χρονικό διάστημα από τις 19.10.2018 έως και τις 21.12.2018 κατά άρθρο 14 του Ν. 3889/2010 (Α΄ 182) και η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου λήγει από τις 29.3.2019 έως και τις 8.5.2019, η προθεσμία αυτή παρατείνεται από τη λήξη της έως 28 Ιουνίου 2019.

Η ίδια καταληκτική ημερομηνία ισχύει και για τους κατοίκους του εξωτερικού.
Η ισχύς της διάταξης αρχίζει από τις 29.3.2019».

 

 

 

Άρθρο 13
Δαπάνες ασφαλισμένων Ε.Ο.Π.Υ.Υ.


Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 4603/2019 (A΄ 48) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Για λόγους διασφάλισης δημοσίου συμφέροντος, δαπάνες που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν μέχρι 30.6.2019, με ατομικά αιτήματα στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δύνανται να αποζημιώνονται και απευθείας στους δικαιούχους ασφαλισμένους, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο άρθρο 27 του Ν. 4549/2018 (Α΄ 105).

Οι δαπάνες του προηγούμενου εδαφίου εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται σύμφωνα με την ΕΑΛΕ/ΓΠ/80157/18 (Β΄ 4898) ή την ΕΜΠ/5/2012 κοινή απόφαση Υπουργών Υγείας και Οικονομικών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας».

 

 

 

Άρθρο 14
Τροποποίηση του Ν . 4551/2018 ( Α΄ 116)


1. Η περίπτωση α΄ του άρθρου 1 του Ν. 4551/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.):

είναι το μέτρο, με τη θέσπιση του οποίου επιδιώκεται η εξίσωση του κόστους μεταφοράς με μέσα μαζικής μεταφοράς από την ηπειρωτική Ελλάδα σε νησί ή από νησί σε νησί με το κόστος που θα ίσχυε στην ηπειρωτική Ελλάδα για την ίδια απόσταση».

2. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4551/2018 προστίθενται υποπεριπτώσεις ηη΄ και θθ΄ ως εξής:

«ηη) μέλη ΔΕΠ, όπως ορίζονται στο άρθρο 77 του Ν. 4009/2011 , Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος που έχει την έδρα του σε νησί,
θθ) το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και οι Στρατιωτικοί που υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα και παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε νησί».

3.

α) Στην υποπερίπτωση βα΄ της περίπτωσης β΄ του άρθρου 4 του Ν. 4551/2018 διαγράφονται οι λέξεις «οικονομικής θέσης».
β) Στο τέλος της περίπτωσης β΄ προστίθεται υποπερίπτωση βη΄ ως εξής:

«βη) το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου σε αντιστοιχία με το Α.ΝΗ.ΚΟ. που καταβάλλεται για την ίδια διαδρομή σε μέσο θαλάσσιας μαζικής μεταφοράς».

4. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 4551/2018 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Κατ΄ εξαίρεση, σε ωφελούμενες επιχειρήσεις με έδρα την Κρήτη χορηγείται Α.ΝΗ.ΚΟ. για συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες με αυξημένο κόστος μεταφοράς, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 4. Με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 11 ορίζονται οι δραστηριότητες αυτές».

5. Στην παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 4551/2018 η φράση «έως έξι (6)» αντικαθίσταται από την φράση «έως δώδεκα (12)».

 

 

 

 

Άρθρο 15


1. Πριν το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3Β του Ν. 3213/2003 προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:

«Η αξιοποίηση των πληροφοριών που συλλέγονται από άρση τραπεζικού, χρηματιστηριακού, φορολογικού και επαγγελματικού απορρήτου είναι προϋπόθεση για την ολοκλήρωση κάθε ελέγχου αρμοδιότητας της Επιτροπής».

2. Στο τέλος του άρθρου 3Β του Ν. 3213/2003 προστίθεται παράγραφος 9, ως εξής:

«9. Μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2019 με απόφαση του Προέδρου της Βουλής και των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζεται ενιαίος κανονισμός διαδικασιών ελέγχου δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης για όλα τα όργανα ελέγχου του παρόντος νόμου».

 

 

 

 

Άρθρο 16
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm