28 | 05 | 2020

Νόμος 3483/06

ΦΕΚ Α΄ 169/07-08-2006

 

Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων για τη χρηματοδοτική μίσθωση, διατάξεις περί δημοσίων εσόδων και άλλες ρυθμίσεις

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο πού ψήφισε η Βουλή:

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ

 

¶ρθρο 1

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 1 του Ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α΄), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης ο κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 2 εκμισθωτής υποχρεούται να παραχωρεί έναντι μισθώματος τη χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο μαζί, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση του αντισυμβαλλομένου, παρέχοντας στον αντισυμβαλλόμενό του συγχρόνως το δικαίωμα είτε να αγοράσει το πράγμα είτε να ανανεώσει τη μίσθωση για ορισμένο χρόνο. Οι συμβαλλόμενοι έχουν την ευχέρεια να ορίσουν ότι το δικαίωμα αγοράς μπορεί να ασκηθεί και πριν από τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης.

2. Αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορεί να είναι κινητό ή ακίνητο που αγόρασε προηγουμένως ο εκμισθωτής από τον μισθωτή. Εξαιρείται η αγορά ακινήτου από ελεύθερο επαγγελματία.»

¶ρθρο 2


1. Ο τίτλος του άρθρου 2 του Ν. 1665/1986 αντικαθίσταται ως εξής:

«Εκμισθωτές - ¶δεια λειτουργίας».

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του Ν. 1665/1986 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Α. Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορούν να συνάπτουν ως εκμισθωτές μόνο:

(α) οι ανώνυμες εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι οποίες συνιστώνται με σκοπό τη διενέργεια εργασιών του άρθρου 1 του νόμου αυτού,
(β) τα πιστωτικά ιδρύματα κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ του στοιχείου 1 του άρθρου 2 του Ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Α΄), όπως ισχύει, τα οποία έχουν συσταθεί και λειτουργούν στην Ελλάδα,
(γ) τα πιστωτικά ιδρύματα, κατά την παραπάνω έννοια, τα οποία εδρεύουν σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και εγκαθίστανται στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος ή παρέχουν στην Ελλάδα διασυνοριακώς υπηρεσίες κατά την έννοια των άρθρων 11 και 13 του Ν. 2076/1992, καθώς και πιστωτικά ιδρύματα, κατά την παραπάνω έννοια, που εδρεύουν σε τρίτο κράτος και εγκαθίστανται στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος,
(δ) τα χρηματοδοτικά ιδρύματα κατά την έννοια του στοιχείου 6 του άρθρου 2 του Ν. 2076/1992, τα οποία εδρεύουν σε κράτος - μέλος του Ε.Ο.Χ. και εγκαθίστανται στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος ή παρέχουν στην Ελλάδα διασυνοριακώς υπηρεσίες, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2076/1992,
(ε) τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, τα οποία εδρεύουν στην αλλοδαπή και εγκαθίστανται στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος και δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (δ) του παρόντος εδαφίου.

Β. Απαιτείται ειδική άδεια λειτουργίας της Τράπεζας της Ελλάδος, που δημοσιεύεται στο οικείο τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως:

(α) για τη σύσταση και λειτουργία στην Ελλάδα ανωνύμων εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης,
(β) για τη μετατροπή υφιστάμενης ανώνυμης εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία με σκοπό τη σύναψη συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης και
(γ) για την εγκατάσταση και λειτουργία στην Ελλάδα υποκαταστημάτων αλλοδαπών χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, της περίπτ. (ε) του εδαφίου Α της παραγράφου αυτής, προκειμένου να ασκήσουν στην Ελλάδα τη δραστηριότητα της χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Γ. Για τη χορήγηση της πιο πάνω άδειας η Τράπεζα της Ελλάδος ζητεί και αξιολογεί τα αντίστοιχα στοιχεία και πληροφορίες που προβλέπονται από το Ν. 2076/1992 για την παροχή άδειας λειτουργίας σε πιστωτικό ίδρυμα.
Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται με πράξη του Διοικητή της να εξειδικεύει περαιτέρω τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της πιο πάνω άδειας και να καθορίζει, κατά περίπτωση, το είδος των εργασιών που τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών χρηματοδοτικών ιδρυμάτων της περίπτωσης (γ) του εδαφίου Β της παραγράφου αυτής μπορούν παράλληλα με τη δραστηριότητα της χρηματοδοτικής μίσθωσης να ασκούν στην Ελλάδα, λαμβανομένου υπόψη και του καθεστώτος εποπτείας που ισχύει στη χώρα της έδρας τους. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται επίσης με πράξη του Διοικητή της ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου της να καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις με τις οποίες οι εταιρείες της περίπτωσης (α) του εδαφίου Α της παραγράφου αυτής μπορούν να ασκούν συμπληρωματικές ή παρεμφερείς δραστηριότητες παράλληλα με τη δραστηριότητα της χρηματοδοτικής μίσθωσης.»

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του Ν. 1665/1986 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. (α) Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο που απαιτείται για τη σύσταση και τη λειτουργία των ανωνύμων εταιριών χρηματοδοτικής μίσθωσης ή το ύψος των ιδίων κεφαλαίων, προκειμένου περί ανώνυμης εταιρείας που μετατρέπεται σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ήμισυ του ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου που εκάστοτε απαιτείται για τη σύσταση πιστωτικών ιδρυμάτων με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ του στοιχείου 1 του άρθρου 2 του Ν. 2076/1992.
(β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 2076/1992 αντίστοιχη υποχρέωση καταβολής κεφαλαίου απαιτείται για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στην Ελλάδα υποκαταστημάτων αλλοδαπών χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, το ύψος του οποίου καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, αναλόγως προς τα ισχύοντα για τα εγκαθιστάμενα στην Ελλάδα υποκαταστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά την παραπάνω έννοια, με έδρα σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
(γ) Με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου μπορεί να ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου».

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 18 του Ν. 2076/1992 καταργείται και η παράγραφος 5 αναριθμείται σε 4.
5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 2 του Ν. 1665/1986 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί εποπτεία και έλεγχο στις επιχειρήσεις του άρθρου αυτού και μπορεί να ζητεί από αυτές οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία. Για την έννοια και το περιεχόμενο της εποπτείας, περιλαμβανομένης της δυνατότητας της Τράπεζας της Ελλάδος να θέτει γενικούς ή ειδικούς ανά επιχείρηση κανόνες, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2076/1992, που ισχύουν για τα πιστωτικά ιδρύματα, με την επιφύλαξη του άρθρου 14 του ίδιου νόμου.
Σε περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων του νόμου αυτού, η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να επιβάλει τις προβλεπόμενες στο άρθρο 55Α του Καταστατικού της κυρώσεις, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 19 και 22 του Ν. 2076/1992».

6. Στο τέλος του άρθρου 2 του Ν. 1665/1986 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

«8. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ανακαλεί ή και να αναστέλλει προσωρινώς άδεια λειτουργίας που έχει χορηγήσει σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης ή σε υποκατάστημα χρηματοδοτικού ιδρύματος τρίτου κράτους, κατ΄ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 8 και της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του N. 2076/1992, όπως ισχύει.
Με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου μπορεί να εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και οι όροι ανάκλησης ή προσωρινής αναστολής της πιο πάνω άδειας.»

 

 

 

¶ρθρο 3

 

1. Το άρθρο 5 του N. 1665/1986 αντικαθίσταται ως εξής:

«¶ρθρο 5
Ασφάλιση

Ο μισθωτής οφείλει να διατηρεί ασφαλισμένο το πράγμα κατά του κινδύνου τυχαίας καταστροφής ή χειροτέρευσής του σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης.»

2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 6 του N. 1665/1986 καταργείται και οι παράγραφοι 8, 9, 10, 11 και 12 αναριθμούνται σε 7, 8, 9, 10 & 11 αντίστοιχα.

 

 

¶ρθρο 4


Στις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 6 του N. 1665/1986 η αναφορά στις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης καταλαμβάνει όλους τους κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου εκμισθωτές

 

 

 

¶ρθρο 5

 

Το άρθρο 7 του N. 1665/1986 αντικαθίσταται ως εξής:

«¶ρθρο 7
Προεδρικά διατάγματα

Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, μπορεί να ρυθμίζεται η υποχρέωση των μισθωτών να εμφανίζουν στις δημοσιευόμενες λογιστικές καταστάσεις στοιχεία σχετικά με τις χρηματοδοτικές μισθώσεις, καθώς και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των άρθρων 4 έως 6 του νόμου αυτού».

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

 

 

¶ρθρο 6
Παράταση προθεσμίας υπογραφής συμβολαίων


Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 2 του N. 1667/1986 (ΦΕΚ 196 Α΄) που προστέθηκε με το άρθρο 17 παρ. 1 του N. 3156/2003 (ΦΕΚ 157 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«Προκειμένου για πιστωτικούς συνεταιρισμούς που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα, στον συνεταίρο που αποχωρεί ή αποκλείεται, αποδίδεται η αξία της συνεταιριστικής μερίδας που αναλογεί στην καθαρή περιουσία του πιστωτικού συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης.
Η αξία αυτή μπορεί να αναπροσαρμόζεται με μέθοδο αποτίμησης αναφερόμενη στο καταστατικό, στο οποίο θα προβλέπεται επίσης ότι ο υπολογισμός της πιστοποιείται από ορκωτούς ελεγκτές και επιπλέον ότι η απόδοση της υπεραξίας αυτής στον συνεταίρο θα τελεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται οι υποχρεώσεις του συνεταιρισμού που συναρτώνται με το ύψος των ιδίων κεφαλαίων του, βάσει των εκάστοτε ισχυόντων κανόνων εποπτείας. Σε κάθε περίπτωση κατά τον ως άνω υπολογισμό θα πρέπει να αφαιρείται το ποσό κατά το οποίο οι σχηματισμένες προβλέψεις υπολείπονται των απαιτουμένων, σύμφωνα με την κατά το άρθρο 18 παρ. 5 του N. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Α΄), που προστέθηκε με το άρθρο 38 παρ. 3β του N. 2937/2001 (ΦΕΚ 169 Α΄), έκθεση των ορκωτών ελεγκτών και τη σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος για τη διαφορά αυτή».

 

 


¶ρθρο 7


Το εδάφιο 6 της παρ. 3 του άρθρου 4 του N. 1667/1986 (ΦΕΚ 196 Α΄), που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 17 του N. 3156/2003 (ΦΕΚ 157 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«Προκειμένου για πιστωτικούς συνεταιρισμούς που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα, κάθε νέος συνεταίρος υποχρεούται κατά την είσοδό του να καταβάλει, εκτός από το ποσό της μερίδας του, και εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης και με μέθοδο αποτίμησης αναφερόμενη στο καταστατικό, στο οποίο θα προβλέπεται επίσης ότι ο υπολογισμός της τυχόν υπεραξίας πιστοποιείται από ορκωτούς ελεγκτές. Σε κάθε περίπτωση κατά τον ως άνω υπολογισμό θα πρέπει να αφαιρείται το ποσό κατά το οποίο οι σχηματισμένες προβλέψεις υπολείπονται των απαιτουμένων, σύμφωνα με την κατά το άρθρο 38 παρ. 3 (β) του N. 2937/2001 (ΦΕΚ 169 Α΄) έκθεση των ορκωτών ελεγκτών και τη σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος για τη διαφορά αυτή».

 

 

 

¶ρθρο 8

Τα τρίτο και τέταρτο εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 5 του N. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Α΄), όπως προστέθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 16 του N. 2601/1998 (ΦΕΚ 81 Α΄), αντικαθίστανται ως εξής:

«Ο συνεταιρισμός που λαμβάνει άδεια λειτουργίας ως πιστωτικό ίδρυμα συναλλάσσεται με τα μέλη του με άλλα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και με το Ελληνικό Δημόσιο. Κατόπιν έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος και υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που τυχόν θέτει κατά περίπτωση, ο συνεταιρισμός μπορεί να συναλλάσσεται και με μη μέλη του μέχρι ποσού που σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει ποσοστό 50% επί των χορηγήσεών του ή των καταθέσεών του.
Η δυνατότητα αυτή ισχύει από 1-9-2006.
Κατόπιν έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος και υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που τυχόν θέτει, στον πιο πάνω περιορισμό δεν υπόκεινται οι συναλλαγές: (i) οποιασδήποτε φύσεως όταν συμμετέχει και μέλος του συνεταιρισμού, καθώς και (ii) αυτές που αφορούν δευτερεύουσες τραπεζικές εργασίες διαμεσολαβητικού χαρακτήρα.»

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 

¶ρθρο 9
Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2004/106/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕL 359/4.12.2004)


1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 17 του N. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α΄/24.8.1993) καταργείται και οι παράγραφοι 8, 9, 10, 11, 14 και 15 αναριθμούνται σε 7, 8, 9, 10, 11 και 12 αντίστοιχα.
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 116 του N. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265 Α΄/ 22.11.2001) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«4. Οι αρμόδιες αρχές του εσωτερικού της χώρας παρέχουν αμοιβαία συνδρομή στις αρμόδιες αρχές των λοιπών Κρατών - Μελών, ανταλλάσσουν πληροφορίες με αυτές και συνεργάζονται με την Επιτροπή, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή των ρυθμίσεων που διέπουν την κυκλοφορία των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, καθώς και η είσπραξη των εν λόγω φόρων, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 2073/2004 του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2004 «για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης» (EEL 359/4.12.2004)».

 

 

 

¶ρθρο 10
Αναπροσαρμογή συντελεστών ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων


1. Η παρ. 1 του άρθρου 73 του N. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Οι συντελεστές του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα παρακάτω ενεργειακά προϊόντα ορίζονται ως ακολούθως:

 

ΕΙΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο.

ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ

2006

2007

2008

2009

α) Βενζίνη με μόλυβδο

271011 51 και 2710 1159

360

384

409

421

1.000 λίτρα

β) βενζίνη χωρίς μόλυβδο

- με αριθμό οκτανίων μέχρι και 96,5

2710 11 41 και ΕΧ 2710 11 45

313

331

350

359

1.000 λίτρα

- με αριθμό   οκτανίων μεγαλύτερο των 96,5

ΕΧ 2710 11 45 και 2710 1149

327

338

349

359

1.000 λίτρα

γ) Βενζίνη χωρίς μόλυβδο με την προσθήκη ειδικών προσθέτων, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί, προσφέρεται προς πώληση ή και χρησιμοποιεί­ται ως ισοδύναμο καύσιμο αντί της μολυβδούχου βενζίνης των κωδικών της Σ.Ο. 2710 11 51 και 2711 1159

2710 11 41, 2710 11 45 και 27101149

342

347

352

359

1.000 λίτρα

δ) Βενζίνη αεροπλάνων

271011 31

437

437

437

437

1.000 λίτρα

ε) Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης

271011 70

437

437

437

437

1.000 λίτρα

στ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων

271019 41 2710 19 45 και 271019 49

260

276

293

302

1.000 λίτρα

ζ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης.

2710 1941 271019 45 2710 19 49

260

276

293

302

1.000 λίτρα

η) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται για χρήσεις άλλες από αυτές που καθορίζονται στις παραπάνω περιπτώσεις στ) και ζ)

2710 19 41 2710 19 45 και 271019 49

260

276

293

302

1.000 λίτρα

θ) Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (FUEL OIL - Μαζούτ)

2710 19 61 2710 19 63 2710 19 65 2710 19 69

19

19

19

19

1.000 χιλιόγραμμα

ι) Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων

2710 19 21 και 271019 25

260

302

320

330

1.000 λίτρα

ια) Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης

2710 19 21 και 2710 19 25

260

302

320

330

1.000 λίτρα

ιβ) Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις εκτός από αυτές που καθορίζονται στις παραπάνω περιπτώσεις ι) και ια)

2710 19 21 και 27101925

260

302

320

330

1.000 λίτρα

ιγ) Υγραέρια (LPG) που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κινητήρων

2711 1211 έως και 271119 00

100

125

125

125

1.000 Χιλιόγραμα

ιδ) Υγραέρια (LPG) που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης

2711 12 11 έως και 271119 00

13

13

13

13

1.000 Χιλιόγραμα

ιε) Υγραέρια (LPG) και Μεθάνιο που χρησιμοποιούνται για άλλες χρήσεις εκτός από αυτές που καθορίζονται στις παραπάνω περιπτώσεις ιγ) και ιδ).

2711 12 11 έως και 2711 19 00 και 27 1129 00

13

41

41

41

1.000 Χιλιόγραμμα

ιστ) Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων

2711 11 00 και 27112100

0

0

0

0

Gigajoule μεικτή θερμογόνος δύναμη

ιζ) Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης

2711 11 00 και 27112100

0

0

0

0

Gigajoule μεικτή θερμογόνος δύναμη

ιη) Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις εκτός από αυτές που καθορίζονται στις παραπάνω ιστ) και ιζ) περιπτώσεις.

2711 11 00 και 271121 00

0

0

0

0

Gigajoule μεικτή θερμογόνος δύναμη

ιθ) Λιθάνθρακας, λιγνίτης και οπτάνθρακας (κοκ) που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης

- Για επιχειρηματική χρήση

2701, 2702 και 2704

0

0,15

0,15

0,15

gigajoule

- Για μη επιχειρηματική χρήση

0

0,3

0,3

0,3

κ) Λιθάνθρακας, λιγνίτης και οπτάνθρακας (κοκ), που χρησιμοποιούνται για άλλες χρήσεις εκτός από αυτή που καθορίζεται στην παραπάνω ιθ) περίπτωση

2701, 2702 και 2704

0

0,3

0,3

0,3

gigajoule

κα) Ηλεκτρική ενέργεια

2716

0

0

0

0

ΜWh

κβ) - Βενζόλιο (βενζένιο) - Τολουόλιο (τολουένιο) -Ξυλόλιο (ξυλένιο) - ¶λλα μείγματα αρωματικών υδρογονανθράκων που αποστάζουν 65% ή περισσότερο του όγκου τους (με τις απώλειες) στους 250°C σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86 -Μείγματα από τα παραπάνω προϊόντα

2707

372

372

372

372

1.000 χιλιόγραμμα

κγ) - Βενζόλιο - Τολουόλιο - ο-Ξυλόλιο - μ-Ξυλόλιο - π-Ξυλόλιo - Ισομερή του Ξυλολίου σε μείγμα - Αιθυλοβενζόλιο - Μείγματα από τα παραπάνω προϊόντα

2902

372

372

372

372

1.000 χιλιόγραμμα

κδ) Ελαφρύ πετρέλαιο (WHITE SPIRIT)

2710 1121

20

20

20

20

1.000 χιλιόγραμμα

κε) ¶λλα ελαφρά λάδια

2710 11 90

12

12

12

12

1.000 χιλιόγραμμα

κστ) Βιοντήζελ από μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων, όπως ορίζεται με την απόφαση Α.Χ.Σ.          334/2004, που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων, είτε αυτούσιο είτε σε ανάμιξη με πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) της παραπάνω περίπτωσης στ΄)

3824 90 99

260

276

293

302

1000 λίτρα

 

2. Οι συντελεστές του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πίνακα της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν για μεν το έτος 2006 από την 1η Ιουλίου 2006, για έκαστο δε των ετών 2007, 2008 και 2009 από την 1η Ιανουαρίου του αντίστοιχου έτους.
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 78 του N. 2960/2001 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (Diesel) του κωδικού της Σ.Ο. 2710 19 41 της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντα κώδικα, που χρησιμοποιείται από τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις στους κινητήρες σταθερής θέσης, στα μηχανήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό και στα οχήματα που σύμφωνα με τον προορισμό τους χρησιμοποιούνται εκτός δημοσίων οδών ή δεν έχουν λάβει άδεια κύριας χρήσης στις δημόσιες οδούς, καθώς και από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα, επιστρέφεται ποσό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που ανέρχεται στα 125 ευρώ ανά χιλιόλιτρο».

 

 

¶ρθρο 11
Εισοδηματική πολιτική έτους 2006


1. Επιβατικά αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένων και των αυτοκινήτων τύπου jeep, που θα έχουν κομισθεί στη χώρα μας μέχρι και την 30.6.2007 και για τα οποία θα έχουν κατατεθεί, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, δηλωτικά εισαγωγής ή δηλώσεις αφίξεως οχημάτων ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία εισόδου προκειμένου για μετοικούντα πρόσωπα, εφόσον πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές των Οδηγιών 98/69 ΕΚ ή μεταγενέστερης και 94/12 ΕΚ, εξακολουθούν να υπάγονται στους συντελεστές τέλους ταξινόμησης που προβλέπονται από τις περιπτώσεις α΄ και β΄ αντίστοιχα της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (N. 2960/2001), όπως ισχύει, με την προϋπόθεση ότι μέχρι και την 31.12.2007 θα έχουν τελωνισθεί και καταβληθεί για αυτά οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις.
2. Η ισχύς της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2006.

 

 

¶ρθρο 12


1. Τα δεύτερο και τρίτο εδάφια της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 109 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το N. 2238/1994, αντικαθίστανται ως εξής:

«Ειδικά, για μερίσματα που εισπράττει ημεδαπή μητρική εταιρεία από αλλοδαπή θυγατρική εταιρεία, εκπίπτει το άθροισμα των ποσών του φόρου που τυχόν καταβλήθηκε ως φόρος εισοδήματος νομικού προσώπου, καθώς και του φόρου που παρακρατήθηκε ως φόρος επί του μερίσματος, τόσο στο επίπεδο της θυγατρικής όσο και στο επίπεδο οποιασδήποτε άλλης θυγατρικής χαμηλότερου επιπέδου του ίδιου ή άλλου κράτους με αυτήν, κατά το μέρος το οποίο αναλογεί στα πιο πάνω μερίσματα που εισπράττει η ημεδαπή μητρική εταιρεία.
Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 9 και 11 του N. 2578/1998 (ΦΕΚ 30 Α΄), όπως ισχύουν.»

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2006 και επομένων.

 

 

¶ρθρο 13


Στην παράγραφο 1 του άρθρου 61 του N.Δ. 356/1974 - ΦΕΚ 90 Α΄ (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύει, προστίθεται τρίτο εδάφιο που έχει ως εξής:

«Ως ημέρα του πλειστηριασμού θεωρείται η ημέρα κατά την οποία διενεργήθηκε ο πλειστηριασμός, ανεξάρτητα από την ημέρα του πλειστηριασμού που ορίσθηκε αρχικά».

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

 

 

¶ρθρο 14
Περί ανταλλακτηρίων συναλλάγματος


Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του N. 5422/1932 (ΦΕΚ 113 Α΄), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 15 του N. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες κατόπιν αδείας της Τράπεζας της Ελλάδος. Για την άσκηση άλλων δραστηριοτήτων παράλληλα προς την κατά τα ανωτέρω κύρια δραστηριότητά τους, τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος οφείλουν να έχουν λάβει ειδική άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος. Το κανονιστικό πλαίσιο για τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος μπορεί να προβλέπει την υποχρέωση καταβολής ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου μεγαλύτερου από το προβλεπόμενο για τις ανώνυμες εταιρείες, τη διαφοροποίησή του, ανάλογα με τον αριθμό των λειτουργούντων καταστημάτων και τους εν γένει αναλαμβανόμενους κινδύνους, καθώς και την κατάθεση μέρους του στην Τράπεζα της Ελλάδος υπό μορφή εγγύησης για τις κυρώσεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.»

 

¶ρθρο 15


1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 3 του N. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο πρόεδρος ή ο διευθύνων σύμβουλος μιας δημόσιας επιχείρησης δύναται να είναι πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου συνδεδεμένων με αυτήν δημοσίων επιχειρήσεων, χωρίς πρόσθετη αμοιβή».

2. Το άρθρο 18 του N. 3429/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«¶ρθρο 18

Τα Διοικητικά Συμβούλια των δημοσίων επιχειρήσεων που είχαν συγκροτηθεί με βάση τις διατάξεις που καταργούνται με το άρθρο 20 του παρόντος νόμου εξακολουθούν να λειτουργούν νόμιμα, εφόσον προσαρμοστούν στις διατάξεις των παραγράφων 2 εδάφιο πρώτο, 5, 6, 8 & 10 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου. Έως την 15η Αυγούστου 2006 τα διοικητικά συμβούλια του πρώτου εδαφίου λειτουργούν νόμιμα ακόμη και εάν η λειτουργία τους δεν έχει ακόμη προσαρμοστεί στις προαναφερθείσες διατάξεις του παρόντος νόμου.»

3. Το άρθρο 10 του N. 2322/1995 (ΦΕΚ 143 Α΄) δεν εφαρμόζεται επί των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του N. 3429/2005.
4. Επί της Ειδικής Γραμματείας Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 και των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 6 του N. 3389/2005 (ΦΕΚ 232 Α΄).

 

¶ρθρο 16

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του N. 3389/2005 (ΦΕΚ 232 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης της εθνικής νομοθεσίας, σύμφωνα με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, με την οποία καθορίζονται ο συμβαλλόμενος δημόσιος φορέας, συμπεριλαμβανομένης της Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ., οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή το έργο και η αμοιβή των αντισυμβαλλομένων.»

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του N. 2836/2000 (ΦΕΚ 168 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το εν γένει προσωπικό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δεν υπέχουν αστική ευθύνη έναντι οποιουδήποτε για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την άσκηση των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία αρμοδιοτήτων τους. Κατ΄ εξαίρεση οι παραπάνω ευθύνονται, εφόσον δολίως προβαίνουν σε παραβίαση του χρηματιστηριακού απορρήτου, σε πράξεις χειραγώγησης της αγοράς ή σε κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών που κατέχουν».

 

¶ρθρο 17


Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997» (Ο.Π.Π.Ε.Θ. 1997), που ιδρύθηκε με το άρθρο 75 του N. 2121/1993 «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», όπως ισχύει, εξακολουθεί να τελεί υπό εκκαθάριση για το χρονικό διάστημα από 1.1.2006 έως 31.12.2007.
Παρατείνεται αναλόγως η θητεία του Προέδρου και του Εντεταλμένου Εκκαθαριστή του Τομέα Διοίκησης του Συμβουλίου Εκκαθάρισης που ορίσθηκαν με την υπ΄ αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/13973/1200 K.Y.A. (ΦΕΚ 258 Β΄). Το Συμβούλιο Εκκαθάρισης εις το εξής θα αποτελείται από 3 (τρία) μέλη, του τρίτου οριζομένου με σχετική απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.
Παρατείνεται έως την 30.8.2006 η προθεσμία για υποβολή εκ μέρους του Ο.Π.Π.Ε.Θ. 1997 της δήλωσης του άρθρου 107 του N. 2238/1994, όπως ισχύει.
Ως προς τη λειτουργία του Συμβουλίου Εκκαθάρισης ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις περί των οργάνων εκκαθάρισης των Ανωνύμων Εταιρειών.
Η αμοιβή των εκκαθαριστών καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Οικονομίας και Οικονομικών.

 

 

¶ρθρο 18


Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μέχρι 31.12.2007 μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, επανακαθορίζονται για όσους ασφαλίζονται για πρώτη φορά από 1.1.2008 τα επαγγέλματα και οι εργασίες που υπάγονται στον Κανονισμό των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του Ι.Κ.Α., της Δ.Ε.Η. ή άλλων φορέων κοινωνικής ασφάλισης.
Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την ισχύ του νόμου αυτού, συστήνεται ειδική επιστημονική επιτροπή από άτομα αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους με αρμοδιότητα την υποβολή πρότασης επί θεμάτων υπαγωγής εργασιών, ειδικοτήτων ή χώρων εργασίας στα βαρέα ή ανθυγιεινά επαγγέλματα των ανωτέρω φορέων.
Η γνώμη της επιτροπής, η οποία θα ληφθεί υπόψη για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του πρώτου εδαφίου, υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους από τη σύσταση της επιτροπής. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η διαδικασία λειτουργίας της επιτροπής, ο αριθμός των συνεδριάσεων κατά μήνα, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
Οι μέχρι 31.12.2007 ασφαλισμένοι, των οποίων η εργασία ή ειδικότητα έχει υπαχθεί στον Κανονισμό των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του Ι.Κ.Α., όπως ισχύει σήμερα, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού.
Κατ΄ εξαίρεση, ασφαλισμένοι μέχρι 31.12.2007, των οποίων η εργασία ή ειδικότητα χαρακτηρίζεται για πρώτη φορά ως βαριά και ανθυγιεινή με βάση τα παραπάνω, υπάγονται στο νέο Κανονισμό. Χρόνος δε ασφάλισης που διανύθηκε στις ανωτέρω εργασίες ή ειδικότητες πριν την ένταξή τους στο νέο Κανονισμό αναγνωρίζεται κατόπιν εξαγοράς από τους ενδιαφερομένους με τις διατάξεις του άρθρου 62 του N. 2084/1992, όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 5 του N. 2335/1995 (ΦΕΚ 185 Α΄).

 

 

¶ρθρο 19


Προμήθειες, οι οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκτελούνται από το Υπουργείο Εθνικής ¶μυνας και αφορούν υπηρεσίες, υλικά αγαθά, καθώς και αντισταθμιστικά ωφελήματα, τα οποία χρησιμοποιεί φορέας άλλου Υπουργείου, δύνανται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής ¶μυνας και του αρμόδιου Υπουργού να μεταβιβάζονται για εκτέλεση στο Υπουργείο στο οποίο αφορούν κυρίως οι προμήθειες αυτές. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής ¶μυνας και σύμφωνη γνώμη του Υπουργού που προΐσταται του Υπουργείου που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και τα υλικά αγαθά, μεταφέρονται σε αυτό και οι σχετικές πιστώσεις. Οι ουσιαστικές διατάξεις που διέπουν τις ανωτέρω προμήθειες εξακολουθούν να εφαρμόζονται, χρέη δε αρμοδιότητας Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής και τις αρμοδιότητες του έχοντος την οικονομική εξουσία θα ασκούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και τα υλικά αγαθά και ο οικείος Υπουργός αντίστοιχα. Οι λοιπές επιτροπές που απαιτούνται για την εκτέλεση των ανωτέρω προμηθειών, σύμφωνα με το νομικό καθεστώς που τις διέπει, συνιστώνται και συγκροτούνται από στελέχη του αρμόδιου Υπουργείου με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.

 

 

¶ρθρο 20
Διυπουργική Επιτροπή Κοινοτικών Προγραμμάτων


1. Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή Κοινοτικών Προγραμμάτων, αποτελούμενη από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Στη Διυπουργική Επιτροπή μετέχει και ο αρμόδιος για θέματα Κοινοτικών Προγραμμάτων Υφυπουργός του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως εισηγητής.
2. Έργο της Διυπουργικής Επιτροπής Κοινοτικών Προγραμμάτων είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση της εφαρμογής των Κοινοτικών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών.
3. Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών προεδρεύει της Διυπουργικής Επιτροπής, η οποία, με απόφασή της, καθορίζει τα ειδικότερα θέματα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία της. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις για τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα που προβλέπονται στο άρθρο 16 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
4. Η διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής και η παρακολούθηση της υλοποίησης των αποφάσεών της ανατίθεται στη Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

 

 

 

¶ρθρο 21


Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Επιστροφή

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm