18 | 10 | 2019

NOMOΣ 1146/1972

ΦΕΚ Α 64/05.05.1972

 

Περί τρόπου μεταβιβάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλεττών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή

 

Άρθρο 1


1. Από της ισχύος του παρόντος διά την εφαρμογήν των διατάξεων περί φορολογίας και μεταβιβάσεως των αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκκλεττών, την ταξινόμησιν και χορήγησιν των αδειών κυκλοφορίας μετά των αντιστοίχων κρατικών πινακίδων, την άσκησιν ελέγχου επί των αυτοκινήτων οχημάτων κλπ., καθιερούται η τήρησις βιβλιαρίου μεταβολών κυριότητος και κατοχής. Το βιβλιάριον τούτο χορηγείται υπό της Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορών και Επικοινωνιών διά των υπ΄ αυτής εξουσιοδοτημένων περιφερειακών Υπηρεσιών. Των διατάξεων της παρούσης παραγράφου εξαιρούνται τα αυτοκίνητα οχήματα περί ων η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του Ν. 2367/1953 «περί τίτλων κυριότητος, ταξινομήσεως, αδειών κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινήτων», ως ούτος ετροποιήθη μεταγενεστέρως.
2. Ο τύπος του κατά την προηγουμένην παράγραφον καθιερουμένου βιβλιαρίου, αί ακριβείς διαστάσεις αυτού, το περιεχόμενον τούτου, αί είς αυτό επιβαλλόμεναι καταχωρίσεις ως και πάσα αναγκαία λεπτομέρεια εκδόσεως και τηρήσεως αυτού, καθορίζονται δι΄ αποφάσεως του Υπουργού Ναυτιλίας - Μεταφορών και Επικοινωνιών, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Διά της αυτής ως άνω αποφάσεως καθορίζονται αί προϋποθέσεις και η διαδικασία χορηγήσεως ως και αντικαταστάσεως του κατά τα΄ ανωτέρω βιβλιαρίου είς περίπτωσιν απωλείας, φθοράς ή καταστροφής του, ως και αί περιπτώσεις καταθέσεως τούτου είς την οικείαν Υπηρεσίαν Συγκοινωνιών. Δι΄ έκαστον, αυτοκίνητον όχημα ή μοτοσυκλέτταν εκδίδεται εν και μόνον τοιούτον βιβλιάριον, ανεξαρτήτως της υπάρξεως τυχόν πλειόνων του ενός συγκυρίων ή κατόχων αυτού.
3. Από της ισχύος του παρόντος καταργείται η υποχρέωσις της καταρτίσεως συμβολαιογραφικού εγγράφου προκειμένης μεταβιβάσεως της κυριότητος επί αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας και των αδειών κυκλοφορίας αυτών εν γένει, πάσης κατηγορίας και χρήσεως, εκτός εάν εκ της φύσεως της δικαιοπραξίας και εξ άλλων ειδικών διατάξεων απαιτείται έγγραφος συστατικός τύπος.

 

 

Άρθρο 2


1. Το εν τω άρθρω 1 βιβλιάριον μεταβολών εκδίδεται μετά προηγουμένην υποβολήν είς την αρμοδίαν Υπηρεσίαν υπευθύνου δηλώσεως του κυρίου ή κατόχου του οχήματος, εν η αναγράφονται τα χαρακτηριστικά στοιχεία του οχήματος και ότι είναι κύριος και κάτοχος ή απλώς κάτοχος τούτου, γινομένης εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει ειδικής μνείας περί της παρακρατήσεως της κυριότητος, εν όλω ή έν μέρει. Εάν διά το εν τη δηλώσει περιγραφόμενον όχημα δεν έχη εκδοθή άδεια κυκλοφορίας ή έχη εκδοθή τοιαύτη οχήματος ειδικής κατηγορίας, ούτινος προβλέπεται η εισαγωγή ατελώς, υποβάλλεται και πιστοποιητικόν Τελωνείου ή έτερον έγγραφον Δημοσίας Αρχής, εξ ου να προκύπτη ότι έχουν καταβληθή δι΄ αυτό οι υπό του νόμου προβλεπόμενοι εισαγωγικοί δασμοί, φόροι και τέλη εν γένει ή ότι συντρέχει νόμιμος λόγος απαλλαγής απ΄ αυτών. Η δήλωσις αυτή περιεχομένη είς τα στοιχεία του βιβλιαρίου, συντάσσεται υποχρεωτικώς κατά τας διατάξεις του Ν.Δ./τος 105/1959 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος», θεωρουμένη δε διά το γνήσιον της υπογραφής του δηλούντος, είτε παρ΄ Αστυνομικής Αρχής είτε παρά της οικείας Υπηρεσίας παρ΄ ης εκδίδεται το βιβλιάριον, αποκόπτεται εκ του βιβλιαρίου και κρατείται παρά της εκδούσης το βιβλιάριον Υπηρεσίας.
2. Ο εν γνώσει, διά της κατά την προηγουμένην παράγραφον υποβαλλομένης δηλώσεως, δηλών ψευδή γεγονότα ή αποκρύπτων τα΄ αληθή, ως και ο υπάλληλος είς την αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η υποβληθείσα εν προκειμένω δήλωσις, παραλείπων εν γνώσει την άμεσον καταμήνυσιν παραβάσεως περί την δήλωσιν ταύτην, τιμωρούνται με τας ποινάς του άρθρου 2 του Ν.Δ. 105/1969. Άπασαι αι λοιπαί διατάξεις του άρθρου τούτου του ανωτέρω Ν.Δ./τος, έχουν και εν προκειμένω εφαρμογήν.

 

 

Άρθρο 3


1. Από της ισχύος του παρόντος πάσα, και υφ΄ οιονδήποτε τύπον καταρτιζομένη συμφωνία περί μεταβιβάσεως της κυριότητος επί αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας, πάσης κατηγορίας και χρήσεως, ολοκλήρου ή ιδανικού μεριδίου, εφωδιασμένου ή μη δι΄ αδείας κυκλοφορίας και κρατικών πινακίδων, καταχωρίζεται υπό του αρμοδίου οργάνου, περί ού η παρ. 4 του άρθρου 5 του παρόντος, είς οικείαν θέσιν του κατ΄ άρθρον 1 του παρόντος βιβλιαρίου. Είς την θέσιν ταύτην σημειούνται τα στοιχεία των διαδοχικών κυρίων και κατόχων του οχήματος ως και τα ποσοστά της μεταβιβάσεως (μεταβίβασις εξ ολοκλήρου ή κατ΄ ιδανικόν μερίδιον). Εν περιπτώσει μεταβιβάσεως μόνον της νομής ή κατοχής οχήματος ολοκλήρου ή ιδανικού μεριδίου τούτου με παρακράτησιν της κυριότητος μέχρις αποπληρωμής του υπολοίπου του τιμήματος, γίνεται ειδική περί τούτου μνεία έν τη άνω θέσει του βιβλιαρίου.
2. Είς την κατά την προηγουμένην παράγραφον καταχώρισιν υπόκειται ωσαύτως και πάσα ετέρα περίπτωσις κτήσεως, ετέρου εμπραγμάτου δικαιώματος επί αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας, εν όλω ή κατ΄ ιδανικά μέρη.
3. Η αρμοδία διά την έκδοσιν του βιβλιαρίου και την εν αυτώ καταχώρισιν των μεταβολών των προηγουμένων παραγράφων Αρχή, υποχρεούται όπως γνωστοποιή αμελλητί πάσαν μεταβολήν είς τον αρμόδιον, διά την βεβαίωσιν των τελών κυκλοφορίας, εισφορών και λοιπών φόρων, Οικονομικόν Έφορον. Δι΄ αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας - Μεταφορών και Επικοινωνιών, δημοσιευομένων διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, καθορίζονται αί λεπτομέρειαι εφαρμογής των διατάξεων της παρούσης παραγράφου.

 

 

 

Άρθρο 4


1. Επιφυλασσομένων επί συστάσεως προικός ή δωρεάς των ειδικών διατάξεων, περί διαφόρου υπολογισμού των οφειλομένων τελών χαρτοσήμου, διά τας μεταβιβάσεις της κυριότητος επί αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσυκλεττών υπό αίρεσιν ή άνευ αιρέσεως, καταβάλλονται υπέρ του Δημοσίου τα διά των επομένων διατάξεων του παρόντος άρθρου οριζόμενα αναλογικά και κλιμακωτά πάγια τέλη χαρτοσήμου.
2. Ως βάσις υπολογισμού των κατά την προηγούμενην παράγραφον αναφερομένων τελών χαρτοσήμου λαμβάνεται:

α) Διά τα επιβατηγά αυτοκίνητα ως και τας μοτοσυκλέττας πάσης κατηγορίας και χρήσεως, ή είς ίππους φορολογήσιμος ισχύς του κινητήρος αυτών.
β) Διά τα φορτηγά αυτοκίνητα, πάσης κατηγορίας και χρήσεως, το είς τόννους επιτρεπόμενον ανώτατον μικτόν βάρος αυτών και
γ) Διά τα λεωφορεία, πάσης κατηγορίας και χρήσεως, ο αριθμός των θέσεων καθημένων και ορθίων επιβατών, εξαιρουμένων των τοιούτων του εισπράκτορος και του οδηγού.

3. Η κατά τα εν τη προηγουμένη παραγράφω φορολογήσιμος ισχύς του κινητήρος, το μικτόν βάρος και ο αριθμός των θέσεων καθημένων και ορθίων επιβατών, λαμβάνονται εκ της αδείας κυκλοφορίας του μεταβιβαζομένου αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας. Προκειμένου περί μεταβιβαζομένων αυτοκινήτων άνευ αριθμού κυκλοφορίας και κρατικών πινακίδων, απόφασις του Υπουργού Ναυτιλίας - Μεταφορών και Επικοινωνιών θέλει να καθορίσει τον τρόπον εξευρέσεως των ως ανωτέρω αναφερομένων στοιχείων.
4. Οι συνταλεσταί των, δι΄ εκάστην μεταβίβασιν της κυριότητας επί αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας, εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου αναφερομένων τελών χαρτοσήμου ορίζονται κατά κατηγορίαν αυτοκινήτων οχημάτων ως ακολούθως:

α) Αυτοκίνητα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσεως:

Δι΄ ισχύν κινητήρος μέχρι και τεσσάρων (4) φορολογηγίσων ίππων είς δραχμάς διακοσίας πεντήκοντα (250) ανά ίππον.
Δι΄ ισχύν κινητήρος μεγαλύτεραν των τεσσάρων (4) φορολογήσιμων ίππων είς δραχμάς χιλίας (1.000), προσαυξανομένας κατά εκατόν (100) δραχάς δι΄ έκαστον επί πλέον των τεσσάρων (4) φορολογησίμων ίππων ισχύος κινητήρος.

β) Αυτοκίνητα επιβατηγά δημοσίας χρήσεως, μετά η άνευ μετρητού, είς δραχμάς εκατόν είκοσιν (120) ανά φορολογήσιμον ίππον.
γ) Μοτοσυκλέτται, πάσης κατηγορίας και χρήσεως, είς δραχμάς διακοσίας (200) ανά φορολογήσιμον ίππον.
δ) Αυτοκίνητα φορτηγά, πάσης κατηγορίας και χρήσεως:

Διά μικτόν βάρος μέχρι και τεσσάρων (4) τόννων είς δραχμάς οκτακοσίας (800) ανά τόννον.
Διά μικρόν βάρος μεγαλύτερον των τεσσάρων (4) τόννων είς δραχμάς τρείς χιλιάδας διακοσίας (3.200), προσαυξανομένας κατά τριακοσίας (300) δραχμάς δι΄ έκαστον επί πλέον των τεσσάρων (4) τόννων μικτού βάρους.

στ) Λεωφορεία, πάσης κυκλοφορίας και χρήσεως, είς δραχμάς διακοσίας πεντήκοντα (250) ανά θέσιν καθημένου επιβάτου και είς δραχμάς πεντήκοντα (50) ανά θέσιν ορθίου επιβάτου.

5. Προκειμένου περί μεταβιβάσεως αυτοκινήτου οχήματος δημοσίας χρήσεως, πάσης κατηγορίας, είς ας περιπτώσεις αύτη επιτρέπεται, πλήν των υπό της προηγουμένης παραγράφου οριζομένων τελών χαρτοσήμου, καταβάλλεται επί πλέον υπέρ του Δημοσίου και τέλος χαρτοσήμου οριζόμενον είς ποσοστόν ενός και πεντήκοντα εκατοστών επί τοις εκατόν (1,50%) επί της αξίας της αδείας κυκλοφορίας τούτου (υπεραξία), κατά τον χρόνον της μεταβιβάσεως. Διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και της Ναυτιλίας - Μεταφορών και Επικοινωνιών, δημοσιευομένης διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως καθορίζεται διά τον άνω σκοπόν, εκάστοτε η αξία των μεταβιβαζομένων αδειών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων ως δημοσίας χρήσεως (υπεραξία), αναλόγως προς τας κρατούσας εν τη αγορά συνθήκας εκμεταλλεύσεως εκάστης κατηγορίας τούτων.
6. Επί μεταβιβάσεως μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσυκλεττών, οιασδήποτε κατηγορίας και χρήσεως, τα κατά την παράγραφον 4 του παρόντος άρθρου οριζόμενα πάγια τέλη χαρτοσήμου μειούνται κατά πέντε επί τοις εκατόν (5%) δι΄ έκαστον έτος κυκλοφορίας εν Ελλάδι του μεταβιβαζομένου οχήματος. Η μείωσις αύτη δεν δύναται εν πάση περιπτώσει να υπερβή εν συνόλω τα εβδομήκοντα πέντε επί τοις εκατόν (75%) των προς καταβολήν τελών χαρτοσήμου. Διά τον υπολογισμόν των κατά τα ανωτέρω ετών κυκλοφορίας, ως πρώτον έτος λογίζεται το έτος εντός του οποίου εξεδόθη το πρώτον άδεια κυκλοφορίας διά το αυτοκίνητον εν Ελλάδι.
7. Προκειμένου περί μεταβιβάσεως ιδανικού μεριδίου επί αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας, τα υπό του παρόντος άρθρου οριζόμενα προς καταβολήν τέλη χαρτοσήμου επιμερίζονται αναλόγως.
8. Επί πάσης, συμφώνως τω παρόντι Ν.Δ.)τι, μεταβιβάσεως κυριότητος, εν όλω ή εν μέρει, επί αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας, ο υπό του άρθρου 10 παρ. 1 εδάφ. ιστ΄ του Νόμου 4114/1960 «περί του κώδικος του Ταμείου Νομικών» προβλεπόμενος πόρος ορίζεται εφεξής εις το ήμισυ (1/2) των κατά τας παραγράφους 4 και 6 του παρόντος άρθρου υπέρ του Δημοσίου οριζομένων τελών χαρτοσήμου. Ειδικώς, προκειμένου περί αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως, πάσης κατηγορίας, ο πόρος ούτος προσαυξάνεται εισέτι κατά εν επί τοις εκατόν (1%) επί του ποσού της αξίας της αδείας κυκλοφορίας (υπεραξίας) του αυτοκινήτου. Διά Β.Δ/τος, εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Δικαιοσύνης, Οικονομικών, Κοινωνικών Υπηρεσιών και Ναυτιλίας - Μεταφορών και Επικοινωνιών ορίζεται ο τρόπος εισπράξεως του πόρου τούτου ως και πάσα εν προκειμένω αναγκαία λεπτομέρεια.

 

 

 

Άρθρο 5


1. Επί μεταβιβάσεως δικαιώματος κυριότητος επί αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας διά της καταρτίσεως συμβολαιογραφικού εγγράφου, είτε διότι η κατάρτισις τοιούτου εγγράφου προβλέπεται υπό ειδικής διατάξεως, είτε διότι εις τον τύπον του εγγράφου τούτου οικειοθελώς τα συμβαλλόμενα μέρη υποβάλλονται, απαιτείται, όπως προσκομισθή εις τον συμβολαιογράφον βεβαίωσις του, κατά την παράγραφον 4 του παρόντος άρθρου, αρμοδίου οργάνου, περί του ύψους των προς καταβολήν τελών χαρτοσήμου του μεταβιβαζομένου οχήματος. Η βεβαίωσις αύτη προσαρτάται εις το καταρτιζόμενον συμβόλαιον, γινομένης ειδικής περί τούτου μνείας εν αυτώ. Μόνον μετά την καταβολήν εις το Δημόσιον Ταμείον των αναλογούντων τελών χαρτοσήμου και εισφορών του μεταβιβαζομένου οχήματος και προσάρτησιν εν τω συμβολαίω του σχετικού γραμματίου, καταβολής είναι δυνατή η υπογραφή του συμβολαίου.
2. Όπου διά την κατάρτισιν συμβολαιογραφικού εγγράφου μεταβιβάσεως δικαιώματος κυριότητος ή ετέρου εμπραγμάτου δικαιώματος επί αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας, απαιτείται εκ του νόμου να λαμβάνεται υπ΄ όψιν ή να σημειούται εν αυτώ η αξία του οχήματος ως εμπορεύματος, αύτη υπολογίζεται ως το πηλίκον το προκύπτον εκ της διαιρέσεως των κατά τας διατάξεις του παρόντος οριζομένων προς καταβολήν τελών χαρτοσήμου του οχήματος διά συντελεστού ίσου προς τα δέκα οκτώ χιλιοστά της μονάδας (0.018). Καθ΄ όμοιον τρόπον εξευρίσκεται, η αξία του οχήματος ως εμπορεύματος, διά την υπό του Οικονομικού Εφόρου εφαρμογήν των διατάξεων περί φορολογίας του εισοδήματος.
3. Αι εκ των κειμένων διατάξεων ισχύουσαι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος απαλλαγαί από της καταβολής των κατά τας διατάξεις του παρόντος τελών χαρτοσήμου διατηρούνται εν ισχύ.
4. Διά Β.Δ/τος, εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας - Μεταφορών και Επικοινωνιών, ορίζονται τα της ακυρώσεως των αδειών κυκλοφορίας των μεταβιβαζομένων αυτοκινήτων, αι προϋποθέσεις και η διαδικασία της κατά το άρθρον 3 του παρόντος καταχωρίσεως και διαγραφής, τα αρμόδια όργανα άτινα θα προσδιορίζουν δι΄ έκαστον μεταβιβαζόμενον όχημα ή μοτοσυκλέτταν, το ύψος των κατά το άρθρον 4 του παρόντος οριζομένων τελών χαρτοσήμου, θα βεβαιούν το γνήσιον των υπογραφών των συμβαλλομένων και θα ενεργούν και θεωρούν εκάστην τοιαύτην καταχώρισιν, ως επίσης και η εν γένει διαδικασία, ήτις δέον να τηρήται κατά τους ανωτέρω προσδιορισμούς, καταχωρίσεις και θεωρήσεις.
5. Άνευ της εξ ολοκλήρου καταβολής των αναλογούντων τελών χαρτοσήμου, της καταχωρίσεως κατά τας διατάξεις του παρόντος της σχετικής συμφωνίας των υπογραφών των συμβαλλομένων μερών εις το βιβλιάριον μεταβολών, όπου απαιτείται αύτη, δεν επέρχεται η κτήσις δικαιώματος κυριότητος, εν όλω ή εν μέρει, ή ετέρου εμπράγματος δικαιώματος επί αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας.
6. Διά την κατά τας διατάξεις του παρόντος καταχώρισιν της σχετικής συμφωνίας περί μεταβιβάσεως της κυριότητος επί του αυτοκινήτου, ως και την θεώρησιν των υπογραφών των συμβαλλομένων μερών, εις το βιβλιάριον μεταβολών απαιτείται επί ποινή ακυρότητος, όπως προσκομισθεί εις την αρμοδίαν Δημοσίαν Υπηρεσίαν βεβαίωσις του αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου περί καταβολής των τελών κυκλοφορίας αμφοτέρων των εξαμήνων του οικονομικού έτους εντός του οποίου λαμβάνει χώραν η μεταβίβασις, των τυχόν οφειλομένων τελών προηγουμένων εξαμήνων, των οφειλομένων κρατήσεων των Ν.Δ./των 2512/1053 «περί διαλύσεως των ΚΤΕΦΑ και ρυθμίσεως του τρόπου εκτυπώσεως, θεωρήσεως, εκδόσεως και ελέγχου των φορτωτικών εγγράφων κατά την μεταφοράν αγαθών δι΄ αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως», και 3839/1958 «περί φορολογίας των πετρελαιοκινήτων αυτοκινήτων, τροποποιήσεως ενίων διατάξεων της φορολογίας αυτοκινήτων και του Νόμου 1910/1944 «περί προστασίας πολυτέκνων κλπ.» και του Ν.4045/1960 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων φορολογικών νόμων και μέτρων αφορώντων τας χερσαίας μεταφοράς, του χαρτοσήμου, ως και των τυχόν οριστικώς βεβαιωθέντων προστίμων».. Εις ήν περίπτωσιν η μεταβίβασις του αυτοκινήτου πραγματοποιείται εντός του πρώτου εξαμήνου του οικονομικού έτους, ο υπόχρεως δικαιούται εκπτώσεως δέκα επί τοις εκατόν (10%) επί των προκαταβαλλομένων τελών του δευτέρου εξαμήνου.

 

 

 

Άρθρο 6


1. Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος μοναδικήν απόδειξιν της κτήσεως δικαιώματος κυριότητος ή ετέρου εμπραγμάτου δικαιώματος επί αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας εν όλω ή εν μέρει, αποτελεί η, κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου και των εις εκτέλεσιν τούτου εκδιδομένων Β.Δ/γμάτων και αποφάσεων, γενομένη εγγραφή της σχετικής συμφωνίας εις το διά τούτου καθιερούμενον βιβλιάριον. Η εγγραφή αύτη αποτελεί και τον μοναδικόν τίτλον κτήσεως των ως ανωτέρω δικαιωμάτων επί αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσυκλεττών, εξαιρέσει των κυκλοφορούντων ήδη τοιούτων των μη εφωδιασμένων διά του, κατά τας διατάξεις του παρόντος, βιβλιαρίου, ως και των οχημάτων περί ων η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του Ν.2367/1953 «περί τίτλων κυριότητος, ταξινομήσεως, αδειών κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινήτων».
2. Συμφωνίαι δι΄ ων συνομολογείται εικονικότης των ως άνω εγγράφων αφορωσών εις την κτήσιν ή μεταβίβασιν της κυριότητος αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσυκλεττών ή άλλων επί τούτων εμπραγμάτων δικαιωμάτων είναι άκυροι. Αι τυχόν εις εκτέλεσιν τοιούτων ακύρων συμφωνιών καταβληθείσαι εκατέρωθεν παροχαί δεν αναζητούνται.
3. Πάσα ανταπόδειξις κατά του περιεχομένου της περί ής η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου εγγραφής, αφορώσα εις τα πρόσωπα των συμβληθέντων ή το αντικείμενον ή οιονδήποτε στοιχείον της συμφωνίας είναι απαράδεκτος και δεν λαμβάνεται υπόψη επί δικαστηρίου, επιφυλασσομένων των περί ουσιώδους πλάνης, απάτης ή απειλής διατάξεων του Αστικού Κώδικος.

 

 

 

Άρθρο 7


1. Ουδέν αυτοκίνητον όχημα επιτρέπεται όπως κυκλοφορή εν τη Χώρα, εφ΄ όσον δεν έχει δεόντως ταξινομηθή παρά του Υπουργείου Ναυτιλίας - Μεταφορών και Επικοινωνιών και δεν έχει εφοδιασθή δι΄ αδείας κυκλοφορίας και διά πινακίδων αναγνωρίσεως της τελευταίας ενεργηθείσης γενικής απογραφής, ανηρτημένων επί του οχήματος καθ΄ όν τρόπον ορίζεται υπό του Νόμου 2367/1953 «περί τίτλων κυριότητος, ταξινομήσεως, αδειών κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινήτων», ως ούτος ισχύει εκάστοτε. Ουδέν αυτοκίνητον όχημα, πλην των υπό του νόμου προβλεπομένων εξαιρέσεων, δύναται να ταξινομηθή, εφ΄ όσον τα στοιχεία του κυρίου και κατόχου αυτού δεν έχουν καταχωρηθή προσηκόντως εις το βιβλιάριον μεταβολών της κυριότητος και κατοχής αυτού και δεν έχουν καταβληθή οι βαρύνοντες αυτό φόροι.
2. Μεταβιβασθέντος αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας ή εν μέρει, η άδεια κυκλοφορίας αυτού ακυρούται. Αύτη ισχύει επί ένα μήνα από της ημέρας καταχωρίσεως της συμφωνίας εις το βιβλιάριον μεταβολών του οχήματος και θεωρήσεως των υπογραφών των συμβαλλομένων. Εντός του χρονικού τούτου διαστήματος υποχρεούται ο νέος κάτοχος του οχήματος όπως εφοδιασθή διά νέας επ΄ ονόματί του αδείας κυκλοφορίας, άλλως αφαιρούνται αι κρατικαί πινακίδες και η ακυρωθείσα άδεια κυκλοφορίας του οχήματος μέχρι της συμμορφώσεως του κατόχου του προς τα ανωτέρω. Κατ΄ εξαίρεσιν δεν απαιτείται άδεια κυκλοφορίας επ΄ ονόματι του πωλητού, προκειμένου περί οχημάτων, άτινα προς της παρόδου της κατά τ΄ ανωτέρω μηνιαίας προθεσμίας από της κτήσεως του αυτοκινήτου υπό του πωλητού, ετέθησαν και παρέμειναν εν ακινησία μέχρι της νέας μεταβιβάσεως αυτών, τηρηθείσης της κατά το άρθρον 22 του Νόμου 2367/1953 διαδικασίας.
3. Κύριος ή κάτοχος αχρηστευομένου ή καταστρεφομένου ή διαλυομένου οχήματος δέον όπως εντός δέκα ημερών, ειδοποιήση την οικείαν Υπηρεσίαν Συγκοινωνιών περί της επισυμβάσης αχρηστεύσεως ή καταστροφής του οχήματος ή διαλύσεως τούτου εις υλικόν και παραδώση εις την αυτήν ως άνω υπηρεσίαν την άδειαν κυκλοφορίας μετά των πινακίδων αναγνωρίσεως ως και το βιβλιάριον μεταβολών του οχήματος διά την ακύρωσιν του βιβλιαρίου και την ενημέρωσιν του σχετικού μητρώου. Από της τοιαύτης ακυρώσεως εις την οποίαν οφείλει να προβή η οικεία Υπηρεσία Συγκοινωνιών, απαγορεύεται πάσα νέα καταχώρισις μεταβιβάσεως της κυριότητος ή της συστάσεως ετέρου εμπράγματου δικαιώματος εις το βιβλιάριον μεταβολών της κυριότητος και κατοχής του οχήματος. Τα εξαρτήματα του ούτως αχρηστευομένου αυτοκινήτου δύνανται να πωληθούν ως ανταλλακτικά.
4. Η δι΄ οιονδήποτε λόγον έκδοσις αδείας κυκλοφορίας αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας, επιτρέπεται επί τη προσκομίσει, μεταξύ των άλλων απαιτουμένων ενδεχομένως δικαιολογητικών, και του βιβλιαρίου μεταβολών του οχήματος εκδιδομένου επ΄ ονόματι των αιτούντων την έκδοσιν της αδείας κυκλοφορίας.

 

 

Άρθρο 8


1. Κύριοι, νομείς ή κάτοχοι αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσυκλεττών, μη συμμορφούμενοι προς τας υπό των διατάξεων του παρόντος, προβλεπομένας υποχρεώσεις των, τιμωρούνται κατά τας διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικος.
2. Διά των, κατ΄ εξουσιόδοτησιν των άρθρων 1 παρ. 2 και 5 παρ. 4 εκδιδομένων κανονιστικής υπουργικής αποφάσεως και Β. Διατάγματος, δύναται να θεσπίζωνται και ποινικαί κυρώσεις διά παραβάσεις, διατάξεων αυτών επισυρούσας τας ποινάς του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικος.

 

 

 

Άρθρο 9

 

Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος καταργούνται:

1) Εκ των διατάξεων του Νόμου 2367/1953 «περί τίτλων κυριότητος, ταξινομήσεως, αδειών κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινήτων»:

α) η παράγραφος 2 του άρθρου 1,

β) η παράγραφος 1 του άρθρου 2, ως αύτη αντικατεστάθη διά του άρθρου 1 του Ν. 3186/1955 «περί τροποποιήσεως της παραγρ. 1 του άρθρου 2 του Νόμου 2367/1953, «περί τίτλων κυριότητος, ταξινομήσεως, αδειών κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινήτων» και της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 3839/1958,

γ) η παράγραφος 2 του άρθρου 2, ως συνεπληρώθη διά της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 3839/1958,

δ) η παράγραφος 3 του άρθρου 2 ως αύτη αντικατεστάθη διά της παραγράφου 4 του Ν.Δ. 3839/1958 και της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Α.Ν. 154/1967 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινών περί φόρων καταναλώσεως, τελών ψυχαγωγίας και ειδών Κρατικού Μονοπωλίου»,

ε) η παράγραφος 4 του άρθρου 2,

στ) η παράγραφος 5 του άρθρου 2 ως αύτη συνεπληρώθη διά της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 3839/1958,

ζ) η παράγραφος 6 του άρθρου 2 ως συνεπληρώθη διά της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 3839/1958,

η) η παράγραφος 1 του άρθρου 3 και

θ) η παράγραφος 3 του άρθρου 3, και

2) πάσα άλλη διάταξις αντικειμένη εις τας διατάξεις του παρόντος.

 

 

Άρθρο 10


Η ισχύς του παρόντος άρχεται από 1ης Απριλίου 1973.

 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm
Περισσότερες πληροφορίες. Ok