Open menu
27 | 02 | 2024

Νόμος 2166/1993

ΦΕΚ Α 137 19930824

 

Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο πού ψήφισε η Βουλή:

 


ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Άρθρο 1

Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων - Περιεχόμενο και πεδίο εφαρμογής.

 

1. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του παρόντος εφαρμόζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Μετατροπής ή συγχώνευσης επιχειρήσεων εγκατεστημένων στην Ελλάδα οιασδήποτε μορφής, σε ημεδαπή ανώνυμη εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης.

β. Απορροφήσεως επιχειρήσεων οιασδήποτε μορφής από υφιστάμενη (ή νεοϊδρυόμενη) ημεδαπή ανώνυμη εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης.

γ. Συγχωνεύσεως ανωνύμων εταιριών κατά την έννοια των άρθρων 68 παρ. 1 και 79 του κ.ν. 2190/1920.

δ. Διάσπασης ανωνύμων εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 81, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 144 Α'), με την προϋπόθεση ότι οι διασπώμενες απορροφούνται από υφιστάμενες ανώνυμες εταιρίες".

ε. Εισφοράς από λειτουργουσα επιχείρηση ενός ή περισσότερων κλάδων ή τμημάτων της σε λειτουργούσα (ή νεοϊδρυόμενη) ανώνυμη εταιρία. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου η εταιρία που προκύπτει από το μετασχηματισμό θα αναφέρεται κατωτέρω ως "νέα εταιρία". "

στ. Συγχώνευσης αστικών συνεταιρισμών του ν. 1667/1986 (ΦΕΚ 204 Α') με σκοπό την ίδρυση νέου αστικού συνεταιρισμού του νόμου αυτού."

2. Οι μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν βιβλία τρίτης (Γ) κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α') και να έχουν συντάξει τουλάχιστον έναν ισολογισμό για δωδεκάμηνο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

 

 

 

Άρθρο 2

Εισφερόμενο κεφάλαιο - Μεταφορά ζημίας.


1. Ο κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου μετασχηματισμός, πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και ν. 3190/1955 με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, όπως αυτά εμφανίζονται σε ισολογισμούς αυτών συντασσόμενους για το σκοπό του μετασχηματισμού και μεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισμού της νέας εταιρίας.

2. Ως εισφερόμενο κεφάλαιο θεωρείται το εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης ή το άθροισμα αυτών των κεφαλαίων, των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων.

3. Εφόσον, μεταξύ των στοιχείων του παθητικού των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, υφίσταται υπόλοιπο ζημιών τρέχουσας ή προηγούμενων χρήσεων, τούτο εμφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στον ισολογισμό τους και στον ισολογισμό της νέας εταιρίας. "Για το ποσό αυτό των ζημιών δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994. Κατ' εξαίρεση, οι επιχειρήσεις που ρύθμισαν τα χρέη τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 1892/1990 μπορούν να μεταφέρουν εν όλω ή εν μέρει το υπόλοιπο του λογαριασμού ζημίες, το οποίο προκύπτει μετά το συμβιβασμό με τους πιστωτές τους και την επικύρωσή του από το Εφετείο, στο λογαριασμό 16.05 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) ασωμάτων στοιχείων παγίου ενεργητικού. Η ύπαρξη υπολοίπου του παραπάνω λογαριασμού δεν επηρεάζει τη διανομή κερδών".

4. Με αποφάσεις των εταίρων ή των γενικών συνελεύσεων των μετόχων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων μπορεί να καθορίζεται η σχέση συμμετοχής αυτών στο κεφάλαιο της νέας εταιρίας.

5. Το κεφάλαιο της νέας εταιρίας δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών, προκειμένου για ανώνυμη εταιρία, και των εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων χιλιάδων (146.700) ευρώ", προκειμένου για εταιρία περιορισμένης ευθύνης.

6. Όλες οι πράξεις, που διενεργούνται από τις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις μετά την ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού, θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασμό της νέας εταιρείας και τα ποσά αυτών μεταφέροντα με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της.

7. Εφόσον, μεταξύ των στοιχείων του ενεργητικού των μετασχηματιζομένων επιχειρήσεων υφίσταται λογαριασμός "απαιτήσεις από Κοινοπραξίες συμμετοχής" παρέχεται στις επιχειρήσεις αυτές η δυνατότητα για τις απαιτήσεις που αφορούν έργα, τα οποία έχουν περατωθεί μέχρι την αίτηση συγχωνεύσεως, να μεταφέρουν το λογαριασμό των απαιτήσεων αυτών στο λογαριασμό 16 του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) ασωμάτων στοιχείων παγίου ενεργητικού σε νέα εταιρία, με απόσβεση τούτων τμηματικά και ισόποσα σε μια πενταετία (5ετία), χωρίς δικαίωμα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα, ή συμψηφισμού με τα προκύπτοντα φορολογητέα κέρδη.

 Άρθρο 3

Φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις - Μεταφορά ευεργετημάτων αναπτυξιακών νόμων.


1. Η κατά το άρθρο 1 του παρόντος νόμου σύμβαση, η εισφορά και η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά την εισφορά ή μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, και κάθε εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος, οι αποφάσεις των κατά νόμο οργάνων των μετασχηματιζόμενων εταιριών, η σχέση συμμετοχής στο κεφάλαιο της νέας εταιρίας, καθώς και κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη που απαιτείται για το μετασχηματισμό ή τη σύσταση της νέας εταιρίας, η δημοσίευση αυτών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και η μεταγραφή των σχετικών πράξεων απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή οιουδήποτε άλλου τέλους υπέρ του Δημοσίου, ως και εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ οιουδήποτε τρίτου.

Για τη μεταγραφή ή την εγγραφή των σχετικών πράξεων μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων καταβάλλονται μόνο πάγια δικαιώματα εμμίσθων ή αμίσθων υποθηκοφυλάκων και προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων, ποσού ύψους τριακοσίων (300) ευρώ, χωρίς οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση, αμοιβή, επίδομα ή τέλος, ανεξαρτήτως του χρόνου πραγματοποίησης του μετασχηματισμού και συντέλεσης των σχετικών πράξεων μεταβίβασης. 

Για τη μεταγραφή των ακινήτων και εμπραγμάτων δικαιωμάτων που μεταβιβάζονται εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 8 του άρθρου 16 του v. 2515/1997 (Α’ 154).

2. Προς το σκοπό διευκόλυνσης του μετασχηματισμού, οι προς μετασχηματισμό επιχειρήσεις μπορούν με αίτησή τους προς τον αρμόδιο για τη φορολογία τους προϊστάμενο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) να ζητήσουν τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή το αποτέλεσμα του ελέγχου πρέπει να κοινοποιηθεί στην αιτούσα, εντός τριμήνου από την ημερομηνία της αιτήσεώς της. Η προθεσμία αυτή με αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. και του αρμόδιου επιθεωρητή Δ.Ο.Υ. Και για εξαιρετικούς λόγους μεγέθους επιχειρήσεως ή ελεγκτικών επαληθεύσεων, μπορεί να παραταθεί για άλλους τρεις μήνες ακόμα. Οι εκθέσεις ελέγχου φορολογίας εισοδήματος των φοροτεχνικών εμπειρογνωμόνων, που θα συνταγούν για καθεμία μετασχηματιζόμενη επιχείρηση, θα περιέχουν για το σκοπό του μετασχηματισμού ειδικό κεφάλαιο περί του ύψους της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Εάν δεν ζητηθεί η διενέργεια ελέγχου κατά τα ανωτέρω η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων ενεργείται από Ορκωτό Ελεγκτή "ή από την κατά το άρθρο 9 του κωδ. ν. 2190/1920 προβλεπόμενη επιτροπή εμπειρογνωμόνων".

3. Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων με τις διατάξεις του παρόντος νόμου τα παρεχόμενα φορολογικά ευεργετήματα στις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις από τους αναπτυξιακούς νόμους ν.δ. 4002/1959, ν. 289/1976, ν. 1262/1982, ν. 1828/1989, ν. 1882/1990 και ν. 1892/1990, ισχύουν και επί των προκυπτουσών κατά τα πιο πάνω νέων εταιριών, κατά το μέτρο που οι επιχειρήσεις αυτές δεν έκαναν χρήση των κινήτρων αυτών.

4. Οι αφορολόγητες κρατήσεις εκ των κερδών ή τα ειδικά -αφορολόγητα αποθεματικά εκ των μη διανεμόμενων κερδών. που υφίστανται στις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις. εφόσον μεταφέρονται και εμφανίζονται αυτούσια σε ειδικούς λογαριασμούς στη νέα εταιρεία, δεν υπόκεινται σε φορολογία κατά το χρόνο του μετασχηματισμού.

 

 

Άρθρο 4

Εισφορά ενός ή περισσοτέρων κλάδων ή τμημάτων λειτουργούσας επιχείρησης


1. Σε περίπτωση εισφοράς από λειτουργούσα ανώνυμη εταιρία ή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ενός ή περισσότερων κλάδων αυτής σε λειτουργούσα ανώνυμη εταιρία, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που απορροφά τον κλάδο δεν μπορεί να είναι μικρότερο μετά την εισφορά από το προβλεπόμενο από την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του παρόντος και το κεφάλαιο της εισφέρουσας τον κλάδο επιχείρησης δεν μπορεί να είναι μικρότερο μετά την εισφορά από το ελάχιστο όριο κεφαλαίου, που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του κ.ν. 2190/1920, προκειμένου για ανώνυμες εταιρίες, και από την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 3190/1955, προκειμένου για εταιρίες περιορισμένης ευθύνης."

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και σε περίπτωση εισφοράς ενός, ή περισσότερων τμημάτων ανώνυμης εταιρίας σε άλλη λειτουργούσα (ή συνιστώμενη) ανώνυμη εταιρία.

3. Η πράξη με την οποία μία ανώνυμη εταιρεία χωρίς να λυθεί εισφέρει το σύνολο ή έναν ή περισσότερους κλάδους της δραστηριότητάς της σε μίαν άλλη ανώνυμη εταιρεία έναντι μετοχών της λήπτριας εταιρείας δεν αποτελεί διάσπαση ανώνυμης εταιρείας και δεν διέπεται από τα άρθρα 81 έως 89 του κ.ν. 2190/1920.- Καταργήθηκε με το άρθρο 147 του Ν. 4601/2019 και ισχύει από 19/3/2019 και μετά.Άρθρο 5

Διατήρηση διατάξεων


1. Κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου δεν θίγονται οι διατάξεις:

α) του άρθρου 51 παράγρ. 1, 2, 3, 5 και 7 και των άρθρων 53 έως 55 του ν. 3190/1955 "περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης και

β) των παραγρ. 2,3 και 4 του άρθρου 8. του άρθρου 9 και των άρθρων 69 έως 89 του κ.ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιριών, όπως ισχύουν, πλην των περιπτώσεων που ορίζονται ειδικά με τις διατάξεις του παρόντος.

2. Η ισχύς των διατάξεων του ν.δ. 1297/1972 (ΦΕΚ 217 Α') παρατείνεται από την ημερομηνία λήξεώς της μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1996. Επιχειρήσεις, που είχαν υποβάλλει αιτήσεις μέχρι 31-12-1992 για υπαγωγή στις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος αυτού και δεν είχε περαιωθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή η σχετική διαδικασία, δύνανται να την ολοκληρώσουν με τις διατάξεις του νόμου εκείνου ή με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

3. Κατά το χρόνο ισχύος του ν.δ. 1297/1972 και προς το σκοπό μετασχηματισμού τους, οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν ή τη διαδικασία μετασχηματισμού του νομοθετικού διατάγματος αυτού ή τη διαδικασία του παρόντος νόμου.

 

 

Άρθρο 6

Λοιπά αναπτυξιακά κίνητρα


1. Ο ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών, που επιβάλλεται στα έσοδα των τραπεζών που προβλέπει η διάταξη της περίπτωσης β' του άρθρου 7 του ν. 1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α'), μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 1994 και καταλαμβάνει περιπτώσεις για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννάται από την ημερομηνία αυτή.

2. Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να αναλάβει την καταβολή των τόκων που προκύπτουν από την παροχή ανακυκλούμενης εξαγωγικής πίστωσης από Ελληνικά Πιστωτικά Ιδρύματα προς την Αλβανική Κεντρική Τράπεζα, για την εξόφληση των εξαγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών από ελληνικές επιχειρήσεις. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ανάλογη ρύθμιση μπορεί να ισχύσει και για παρόμοιες περιπτώσεις άλλων χωρών. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 24.12.1992.

3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α') προστίθεται περίπτωση ε'.

4. Στο άρθρο 14 του ν. 1892/1990 προστίθεται παράγραφος 4.

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή για βιομηχανοστάσια και κτίρια, των οποίων η ανέγερση άρχισε μέσα στη διαχειριστική χρήση 1992 (οικον. έτος 1993) και μετά.

6. Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 4 του άρθρου Ενάτου του ν.1955/ζ1991 (ΦΕΚ 112 Α') απόσβεση κόστους κατασκευής του έργου, εξόδων εγκατάστασης και συναλλαγματικών διαφορών, μπορεί να αρχίσει από το έτος έναρξης κατασκευής του έργου.

7. Το άρθρο 18 του ν. 2019/1992 τροποποιείται.

8. Εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, που χορηγήθηκαν κατά τα έτη 1987 και 1988 με υπογραφή του Υφυπουργού Οικονομικών και αφορούν ποσά άνω των 100 εκατομμυρίων δραχμών θεωρούνται εξαρχής ως εγκύρως χορηγηθείσες και δεσμεύουν κατά τας περί αυτών ισχύουσας διατάξεις το Ελληνικό Δημόσιο.

 

 

 

Άρθρο 7

Τροποποιήσεις του ν. 1892/1990.


1. Η περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.189211990 αντικαθίσταται αφότου ίσχυσε.

2. Οι ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και για τις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν, 1262/1982 για τις οποίες μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ολοκλήρωσης.

3. Η διάταξη της περίπτωσης κε' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 1892/1990, όπως ισχύει, καταργείται και ως περίπτωση κε' τέθηκε νέα διάταξη.

4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 1892/1990, προστίθενται περιπτώσεις κστ',- κζ' και κη'.

5. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του ν. 1892/1990, όπως ισχύει, προστίθεται.

6. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του ν. 1892/1990 προστίθεται πρόταση.

7. Τα όργανα ελέγχου επενδύσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 1892/1990 θεωρείται ότι ουδέποτε καταργήθηκαν.

8. Η παράγραφος 6 του άρθρου 9 του ν. 1892/1990, όπως ισχύει, αντικαθιστάται.

9. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 1892/1990 αντικαθίσταται αφότου ίσχυσε.

10. Στο άρθρο 12 του ν. 1892/1990, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 6.

11. Επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 1262/1982 των οποίων τα επενδυτικά έργα έχουν στο σύνολό τους πραγματοποιηθεί και η ιδία συμμετοχή του φορέα σε αυτές έχει στο σύνολό της δαπανηθεί μέσα στις νόμιμες προθεσμίες ολοκλήρωσης σύμφωνα με πιστοποίηση των αρμόδιων οργάνων ελέγχου, πλην όμως, λόγω καθυστέρησης των τυπικών διαδικασιών, πραγματοποίησαν εκπρόθεσμα την απαιτούμενη από το νόμο αύξηση του εταιρικού τους κεφαλαίου, δύνανται να ολοκληρωθούν και τυπικά. εκδιδόμενης γι αυτές της σχετικής απόφασης οριστικοποίησης και ολοκλήρωσής τους.

12. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6α του άρθρου 6 του ν. 1892/1990 αντικαθίσταται.

13. Η ισχύς της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από την 1.1.1994.

 

 

 

Άρθρο 8

Λοιπά κίνητρα


1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 43/1975 "περί ιδρύσεως εθνικής βιομηχανίας αεροπορικού υλικού προστίθεται εδάφιο.

2. Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25 του ν. 1914/1990 (ΦΕΚ 178 Α') δεν εφαρμόζονται υποχρεωτικώς, αλλά μόνο δυνητικώς, κατόπιν σχετικής ειδικής αποφάσεως της Δ.Ε.Α..

3. Η παράγραφος 1β. εδάφιο πέμπτο του άρθρου 6 του ν. 2000/1991 τροποποιείται.

4. Στο τέλος του άρθρου 5 του ν. 2000/91 όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 70 παράγραφος 1 του ν. ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α') προστίθεται νέα παράγραφος 4. 5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 28 του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α') αντικαθίσταται.

6. Στον όγδοο στίχο της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν. 2075/1992 η πρόταση........ αποκλειστικά σε ιδιωτικούς φορείς..... " γίνεται"......σε φορείς....." απαλειφομένων των λέξεων αποκλειστικά και ιδιωτικούς.

7. Το άρθρο 7 του ν. 87/1975 (ΦΕΚ 152 Α') καταργείται.

8.

α. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α') αντικαθίσταται.

β. Στην περίπτωση ε' της ίδιας παραγράφου του άρθρου 5 διαγράφονται οι λέξεις σε ιδιώτες από τον πρώτο στίχο και οι λέξεις περιουσιακών και του φορέα από το δεύτερο στίχο.

γ. Η περίπτωση ζ' της ίδιας παραγράφου του άρθρου 5 του ν. 2000/91 καταργείται.

δ. Από τον πρώτο στίχο της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α') απαλείφονται οι λέξεις. σε ιδιώτες και της επιχείρησης".

ε. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α'), καταργείται.

στ. Στον πρώτο στίχο της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α') μεταξύ των λέξεων "του συνόλου" και "των μετοχών" προστίθενται οι λέξεις "η μέρους", ενώ απαλείφονται οι λέξεις "σε ιδιώτες" και η φράση ή του πακέτου της πλειοψηφίας των μετοχών.

ζ. Από τον πρώτο στίχο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α') απαλείφονται οι λέξεις "σε ιδιώτες".

9. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 2000/1991, όπως αυτή προσετέθη με το άρθρο 70 του ν. 2065/1992, προστίθεται στο τέλος της δεύτερης προτάσεως φράση.

10. Στην παράγραφο 12 του άρθρου 38 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α'), στο πρώτο εδάφιο οι λέξεις "γενικούς διευθυντές ή διευθυντές" αντικαθίστανται με τις λέξεις "γενικούς διευθυντές και στο προσωπικό κάθε βαθμίδας και κάθε ειδικότητας".

11. Οι επιχειρήσεις. οι οποίες εγκαθιστούν γραφεία στην Ελλάδα βάσει των α.ν. 89/1967, α.ν. 378/1968 και του ν. 814/1978, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ασφάλισης του αλλοδαπού προσωπικού τους στο Ι.Κ.Α., Ν.Α.Τ., Τ.Α.Ν.Π.Υ. ή σε άλλο δημόσιο ασφαλιστικό φορέα, ή Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης στην Ελλάδα, για όλο το διάστημα που ισχύει η άδεια εργασίας και παραμονής τούτου, με την εξαίρεση του αλλοδαπού προσωπικού, που προέρχεται από χώρες της Ε.Ο.Κ. καθώς και από χώρες από τις οποίες αναγνωρίζεται ο εν Ελλάδι χρόνος ασφάλισης βάσει διμερών συμβάσεων κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ των χωρών αυτών και της Ελλάδας. Η παραπάνω απαλλαγή ισχύει και για τις εταιρίες που έχουν ήδη εγκατασταθεί και λειτουργούν στην Ελλάδα με το καθεστώς των ανωτέρω νόμων.

12. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 1775/1988 τροποποιείται.

13. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 1775/1988 προστίθεται εδάφιο.

14. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 1775/1988 προστίθεται εδάφιο.

15. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. 1775/1988 τροποποιείται

16. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ν. 1775/1988 τροποποιείται.

17. Στη διάταξη της παρ, 2 του άρθρου 32 του ν. 2008/1992 συμπεριλαμβάνονται και οι Ανώνυμες Γεωργικές Εταιρίες λαϊκής βάσης που έχουν κάθετη οργάνωση της παραγωγής και που το μετοχικό τους κεφάλαιο είναι σε ονομαστικές μετοχές και ο κάθε μέτοχος δεν δικαιούται να αποκτήσει μετοχές πάνω από το ένα τοις εκατό (1%) του μετοχικού κεφαλαίου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 2008/1992.

18. Επιτρέπεται στο Τ.Ε.Ε. η διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων ή με τη συμμετοχή με άλλα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδρύματα, διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων. Η διαχείριση αυτή υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Οικονομικών κατά τα οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και των αρμόδιων κοινοτικών οργάνων.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

 

 

Άρθρο 9


Το άρθρο 76 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α') αντικαθίσταται.

 

 

Άρθρο 10

 

Το άρθρο 77 του ν.1969/1991 αντικαθίσταται.Άρθρο 11


1. Το Διοικητικό Συμβούλιο που έχει διορισθεί σύμφωνο με το άρθρο 77 του ν. 1969/1991, όπως ισχύει, ασκεί όλες τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που προβλέπει ο νόμος έως ότου διορισθεί Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Επιτροπή σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

2. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 81 του ν. 1969/1991 καταργούνται.

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του α.ν. 148/1967 όπως ισχύει, καταργείται.

4. Το εδάφιο δ' του άρθρου 79 του ν. 1969/1991 αντικαθίσταται.

5. Τα επιβαλλόμενα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πρόστιμα περιέρχονται στο Δημόσιο και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη δημοσίων εσόδων.


Άρθρο 12

 

1. Η εσωτερική οργάνωση και η διοίκηση του Ν.Π.Δ.Δ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θα ρυθμιστούν με νόμο".

2. Οι κανονιστικού περιεχομένου αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από την έκδοσή τους εφόσον τούτο ρητά ορίζεται σ' αυτές. Δεν απαιτείται δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τω ατομικού περιεχομένου αποφάσεων των παραπάνω οργάνων, οι οποίες ισχύουν από την έκδοσή τους".

3. Μέχρι της εκδόσεως του νόμου που προβλέπεται στην παράγραφο 1:

(α) Οι εποπτικές, λειτουργικές, ελεγκτικές, νομικές και ερευνητικές δραστηριότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, από 3 Φεβρουαρίου 1994, θα υποστηρίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ορίζονται οι υπάλληλοι, από τους υπηρετούντες στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, στους οποίους αναθέτονται καθήκοντα υποστήριξης των εργασιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα. Η διαπίστωση του χρόνου λήξεως της ως άνω υποστήριξης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

(β) Τα έσοδα που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 79 του ν. 1969/1993 (ΦΕΚ 167 Α'), όπως ισχύει, κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος. Εφόσον οι πόροι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επαρκούν για την κάλυψη των δαπανών του προϋπολογισμού της, περιλαμβανομένων και των δαπανών της για πάγια και πάσης φύσεως εξοπλισμό, το τυχόν προκύπτον κατά την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους πλεόνασμα κατά τα ανωτέρω αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας διάταξης, το τυχόν πλεόνασμα αποτελείται από τη διαφορά των συνολικών εσόδων μείον τις συνολικές δαπάνες, όπως αυτά προκύπτουν μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος νόμου.

 

 

 

Άρθρο 8

Λοιπά κίνητρα


1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 43/1975 "περί ιδρύσεως εθνικής βιομηχανίας αεροπορικού υλικού προστίθεται εδάφιο.

2. Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25 του ν. 1914/1990 (ΦΕΚ 178 Α') δεν εφαρμόζονται υποχρεωτικώς, αλλά μόνο δυνητικώς, κατόπιν σχετικής ειδικής αποφάσεως της Δ.Ε.Α..

3. Η παράγραφος 1β. εδάφιο πέμπτο του άρθρου 6 του ν. 2000/1991 τροποποιείται.

4. Στο τέλος του άρθρου 5 του ν. 2000/91 όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 70 παράγραφος 1 του ν. ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α') προστίθεται νέα παράγραφος 4. 5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 28 του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α') αντικαθίσταται.

6. Στον όγδοο στίχο της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν. 2075/1992 η πρόταση........ αποκλειστικά σε ιδιωτικούς φορείς..... " γίνεται"......σε φορείς....." απαλειφομένων των λέξεων αποκλειστικά και ιδιωτικούς.

7. Το άρθρο 7 του ν. 87/1975 (ΦΕΚ 152 Α') καταργείται.

8.

α. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α') αντικαθίσταται.

β. Στην περίπτωση ε' της ίδιας παραγράφου του άρθρου 5 διαγράφονται οι λέξεις σε ιδιώτες από τον πρώτο στίχο και οι λέξεις περιουσιακών και του φορέα από το δεύτερο στίχο.

γ. Η περίπτωση ζ' της ίδιας παραγράφου του άρθρου 5 του ν. 2000/91 καταργείται.

δ. Από τον πρώτο στίχο της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α') απαλείφονται οι λέξεις. σε ιδιώτες και της επιχείρησης".

ε. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α'), καταργείται.

στ. Στον πρώτο στίχο της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α') μεταξύ των λέξεων "του συνόλου" και "των μετοχών" προστίθενται οι λέξεις "η μέρους", ενώ απαλείφονται οι λέξεις "σε ιδιώτες" και η φράση ή του πακέτου της πλειοψηφίας των μετοχών.

ζ. Από τον πρώτο στίχο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α') απαλείφονται οι λέξεις "σε ιδιώτες".

9. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 2000/1991, όπως αυτή προσετέθη με το άρθρο 70 του ν. 2065/1992, προστίθεται στο τέλος της δεύτερης προτάσεως φράση.

10. Στην παράγραφο 12 του άρθρου 38 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α'), στο πρώτο εδάφιο οι λέξεις "γενικούς διευθυντές ή διευθυντές" αντικαθίστανται με τις λέξεις "γενικούς διευθυντές και στο προσωπικό κάθε βαθμίδας και κάθε ειδικότητας".

11. Οι επιχειρήσεις. οι οποίες εγκαθιστούν γραφεία στην Ελλάδα βάσει των α.ν. 89/1967, α.ν. 378/1968 και του ν. 814/1978, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ασφάλισης του αλλοδαπού προσωπικού τους στο Ι.Κ.Α., Ν.Α.Τ., Τ.Α.Ν.Π.Υ. ή σε άλλο δημόσιο ασφαλιστικό φορέα, ή Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης στην Ελλάδα, για όλο το διάστημα που ισχύει η άδεια εργασίας και παραμονής τούτου, με την εξαίρεση του αλλοδαπού προσωπικού, που προέρχεται από χώρες της Ε.Ο.Κ. καθώς και από χώρες από τις οποίες αναγνωρίζεται ο εν Ελλάδι χρόνος ασφάλισης βάσει διμερών συμβάσεων κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ των χωρών αυτών και της Ελλάδας. Η παραπάνω απαλλαγή ισχύει και για τις εταιρίες που έχουν ήδη εγκατασταθεί και λειτουργούν στην Ελλάδα με το καθεστώς των ανωτέρω νόμων.

12. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 1775/1988 τροποποιείται.

13. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 1775/1988 προστίθεται εδάφιο.

14. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 1775/1988 προστίθεται εδάφιο.

15. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. 1775/1988 τροποποιείται

16. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ν. 1775/1988 τροποποιείται.

17. Στη διάταξη της παρ, 2 του άρθρου 32 του ν. 2008/1992 συμπεριλαμβάνονται και οι Ανώνυμες Γεωργικές Εταιρίες λαϊκής βάσης που έχουν κάθετη οργάνωση της παραγωγής και που το μετοχικό τους κεφάλαιο είναι σε ονομαστικές μετοχές και ο κάθε μέτοχος δεν δικαιούται να αποκτήσει μετοχές πάνω από το ένα τοις εκατό (1%) του μετοχικού κεφαλαίου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 2008/1992.

18. Επιτρέπεται στο Τ.Ε.Ε. η διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων ή με τη συμμετοχή με άλλα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδρύματα, διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων. Η διαχείριση αυτή υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Οικονομικών κατά τα οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και των αρμόδιων κοινοτικών οργάνων.

 

 

Άρθρο 14


1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 1969/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

"Η αποτίμηση της αξίας των ως άνω κινητών αξιών, καθώς και των κινητών και ακινήτων πραγμάτων, που εισφέρονται στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας επενδύσεων χαρτοφυλακίου, γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 9 του κ. ν. 2190/1920, εφαρμοζομένων ως προς τις κινητές αξίες αναλόγως των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 4."

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 1969/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

"Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να παράσχει στην εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου, εφάπαξ ή επανειλημμένα, παράταση της προθεσμίας της παραγράφου 1 για την υποβολή αιτήσεως εισαγωγής των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, σε περίπτωση ανωτέρας βίας, καθώς και σε περίπτωση που κρίνει ότι οι συνθήκες της αγοράς θέτουν σε κίνδυνο την κάλυψη της αυξήσεως του κεφαλαίου και την πραγματοποίηση της απαιτούμενης διασποράς των μετοχών. Αν η προσήκουσα αίτηση εισαγωγής των μετοχών της εταιρίας επενδύσεων χαρτοφυλακίου στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών δεν υποβληθεί μέσα και σε αυτήν την προθεσμία, η Eπιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακαλεί την άδεια λειτουργίας της και η εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου τίθεται σε εκκαθάριση."

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν. 1969/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

"1. Τα διαθέσιμα των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου τοποθετούνται αποκλειστικά: α. Σε κινητές αξίες εισηγμένες στην κύρια και παράλληλη αγορά χρηματιστηρίου αξιών κράτους-μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. β. Σε κινητές αξίες που διαπραγματεύονται σε άλλη εποπτευόμενη αγορά κράτους-μέλους των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων, εφόσον η αγορά αυτή λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό. γ. Σε κινητές αξίες εισηγμένες στην κύρια ή παράλληλη αγορά χρηματιστηρίου αξιών κράτους μη μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή σε κινητές αξίες που διαπραγματεύονται σε άλλη αγορά κράτους μη μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εφόσον η αγορά αυτή πληροί τις προϋποθέσεις του ως άνω εδαφίου β'. Τα χρηματιστήρια αξιών και οι αγορές αυτού του εδαφίου ορίζονται εκάστοτε με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. μετά από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. δ. Σε τίτλους μεριδίων ελληνικών αμοιβαίων κεφαλαίων, σε τίτλους μεριδίων κοινοτικών αμοιβαίων κεφαλαίων που πληρούν τις προϋποθέσεις της οδηγίας της Ε.Ο.Κ. 85/611 Ε.Ο.Κ. (Ε.Ε.Ε.Ο.Κ. L375/31.12.1985) και σε τίτλους μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων τρίτου, εκτός Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κράτους, που πληρούν τις προϋποθέσεις της πιο πάνω Οδηγίας. ε. Σε νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες υπό τους εξής όρους: α.α. Η έκδοσή τους περιλαμβάνει υποχρέωση εισαγωγής τους εντός ενός έτους το αργότερο σε χρηματιστήρια και αγορές των περιπτώσεων α, β' και γ' αυτής της παραγράφου. β.β. Σε περίπτωση κατά την οποία οι νεοεκδιδόμενες αξίες αφορούν κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρίας με δημόσια εγγραφή, σύμφωνα με το άρθρο 8α του κ.ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιριών", η εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου δύναται να συνάπτει με τον ανάδοχο της ως άνω εκδόσεως σύμβαση για τη συμμετοχή της στη δημόσια εγγραφή, υπό την επιφύλαξη της υποπεριπτώσεως αα' της περιπτώσεως ε' αυτής της παραγράφου. στ. Σε άλλες κινητές αξίες, μέχρι ποσού που, κατά την τοποθέτηση, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας επενδύσεως χαρτοφυλακίου, ύστερα από ειδική άδεια της επιτροπής κεφαλαιαγοράς. ζ. Σε κινητά και ακίνητα πράγματα που εξυπηρετούν τις άμεσες λειτουργικές της ανάγκες, μέχρι ποσού που δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο των ιδίων κεφαλαίων της η. Σε μετρητά και τραπεζικές καταθέσεις.

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 1969/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

"2. Η αποτίμηση της αξίας των ως άνω κινητών αξιών στο τέλος κάθε χρήσης γίνεται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης του συνολικού χαρτοφυλακίου των κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής του, όπου τρέχουσα τιμή θεωρείται: (α) για τις εισηγμένες κινητές αξίες ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής τιμής τους κατά τον τελευταίο μήνα της χρήσης και (β) για ης μη εισηγμένες κινητές αξίες η τιμή που προκύπτει σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Για τη ζημία που τυχόν προκύπτει από την παραπάνω αποτίμηση εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2020/1992."

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του ν. 1969/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

"3. Η αποτίμηση της αξίας των κινητών και ακινήτων πραγμάτων της περ. ζ', οσάκις αυτή απαιτείται, καθορίζεται από τον οριζόμενο με τον κανονισμό της Eπιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τα άρθρα 78 και 80 αυτού του νόμου, τρόπο. "

6. Στο άρθρο 4 προστίθεται η παράγραφος 5 του ν. 1969/1991 ως εξής:

"5. Η εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου δύναται να καταρτίζει συμβάσεις ή να προβαίνει σε πράξεις, που αποσκοπούν στην αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου κινητών αξιών που διαθέτει, καθώς και στην κάλυψη συναλλαγματικών κινδύνων. Η Eπιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να θέτει κανόνες για την κατάρτιση των παραπάνω συμβάσεων και πράξεων."

7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. 1969/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

"1. Η εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου, στο χρόνο πραγματοποίησης των τοποθετήσεων, δεν επιτρέπεται να τοποθετεί πάνω από δέκα τοις εκατό (10%) των ιδίων κεφαλαίων της σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη".

8. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του ν. 1969/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

"2. Η εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου μπορεί να τοποθετεί μέχρι το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των ιδίων κεφαλαίων της σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη, όταν οι κινητές αξίες έχουν εκδοθεί από κράτος - μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή από οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης κράτους - μέλους ή από δημόσιο διεθνή οργανισμό στον οποίο συμμετέχει κράτος - μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και όταν οι κινητές αξίες τελούν υπό την εγγύηση των παραπάνω προσώπων. Το σύνολο των τοποθετήσεων στις κινητές αξίες του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να αυξηθεί μέχρι το εκατό τοις εκατό (100%). των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας επενδύσεων χαρτοφυλακίου, εφόσον η εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου, κατέχει κινητές αξίες που ανήκουν τουλάχιστον σε έξι διαφορετικές εκδόσεις και οι αξίες που ανήκουν στην ίδια έκδοση δεν υπερβαίνουν το τριάντα τοις εκατό (30%) των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας επενδύσεων χαρτοφυλακίου. "

9. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ν. 1969/1991 καταργείται και η παράγραφος 4 αυτού του άρθρου αριθμείται σε 3.

10. Το άρθρο 9 του ν. 1969/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

"Επιτρέπεται ο δανεισμός των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου μέχρι του δέκα τοις εκατό (10%), των ιδίων κεφαλαίων τους για πραγματοποίηση τοποθετήσεων σε κινητές αξίες και για την απόκτηση ακινήτων".

11. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 1969/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

"Η κράτηση αυτή παύει υποχρεωτικώς μετά την κάλυψη του εκατό τοις εκατό (100%) των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας".

12. Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του ν. 1969/1991 αλλάζει αρίθμηση σε 4 και προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:

"3. Εφόσον στο τέλος μιας διαχειριστικής περιόδου προκύπτει ζημία από την αποτίμηση των κινητών αξιών, για την κάλυψή της επιτρέπεται ο σχηματισμός προβλέψεως μέχρι και του συνόλου της ζημίας".

13. Στο άρθρο 18 του ν. 1969/1991 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

"3. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που λαμβάνονται σε εφαρμογή των διατάξεων αυτού του νόμου υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας".

14. Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του ν. 1969/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

"2. Οι εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους. χαρτοσήμου, εισφοράς, δικαιώματος ή οποιασδήποτε άλλης επιβαρύνσεως, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, επί του αρχικού" κεφαλαίου τους και επί των αυξήσεων αυτού, καθώς και επί του συνολικού εισοδήματός τους, διανεμομένου ή μη, με εξαίρεση το φόρο συγκεντρώσεως κεφαλαίου και το φόρο προστιθέμενης αξίας. Κατά την είσπραξη τόκων από εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, διενεργείται από τον καταβάλλοντα παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση από το άρθρο 21 του ν. 192/1991 και το άρθρο 29 του ν.δ. 3323/1955. Με την παρακράτηση αυτήν επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων για το εισόδημα αυτό".

15. Η παράγραφος 2 του άρθρου 48 του ν. 1969/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

"2. Κατά την είσπραξη τόκων επονόματι και για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου διενεργείται από τον καταβάλλοντα παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση από το άρθρο 21 του ν. 1921/1991 και το άρθρο 29 του ν.δ. 3321/1955. Με την παρακράτηση αυτήν επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων για το εισόδημα αυτό. Τα λοιπά εισοδήματα που κτώνται οι μεριδιούχοι από το αμοιβαίο κεφάλαιο απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος".

16. Η παράγραφος 4 του άρθρου 48 του ν. 1969/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

"4. Τα κέρδη. που διανέμονται από το αμοιβαίο κεφάλαιο στους μεριδιούχους. απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος".

17. Η παράγραφος 4 του άρθρου 25 του ν. 1969/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

"4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται με προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η αναστολή της εξαγοράς μεριδίων για χρονικό διάστημα μέχρι τριών μηνών. Η αναστολή αυτή της εξαγοράς μεριδίων μπορεί να παραταθεί για άλλους τρεις μήνες κατ' ανώτατο όριο, όπως ορίζεται ειδικότερα στον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η αναστολή της εξαγοράς και η λήξη ή η ανάκλησή της δημοσιεύονται σε δύο ημερήσιες πολιτικές και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα των Αθηνών. Στην ανακοίνωση της αναστολής της εξαγοράς προσδιορίζεται και το χρονικό σημείο της λήξης της. Κατά τη διάρκεια της αναστολής της εξαγοράς των μεριδίων δεν επιτρέπεται η υποβολή από μεριδιούχους αιτήσεων εξαγοράς".

18. Η παράγραφος 3 του άρθρου 47 του ν. 1969/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

"3. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντές και υπάλληλοι Α.Ε. Διαχειρίσεως και του θεματοφύλακα αμοιβαίου κεφαλαίου, καθώς και αντιπρόσωποι της Α.Ε. Διαχειρίσεως, που παραβαίνουν εν γνώσει τους τις διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 5-6, 20 παρ. 2, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 43 και 46 αυτού του νόμου ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του, τις διατάξεις του Κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου. καθώς και ης αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τιμωρούνται, κατόπιν εγκλήσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με φυλάκιση και με χρηματική ποινή ύψους μέχρι εκατό εκατομμύρια δραχμές."

19. Στο άρθρο 47 του ν. 1969/1991 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

"5. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που λαμβάνονται σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους αυτού του άρθρου, υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας".

20. Σε περίπτωση εισαγωγής στο Χ.A.A. και διάθεσης μετοχών επιχειρήσεων, των οποίων το Γενικό Σύνολο Ενεργητικού είναι μεγαλύτερο από πεντακόσια (500) δισεκατομμύρια δραχμές, όπως προκύπτει από τις πλέον πρόσφατες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή και που εμπεριέχονται στο Ενημερωτικό Ενημερωτικό Δελτίο για την εισαγωγή της εταιρίας στο Χ.Α.Α., επιτρέπεται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς παρέκκλιση από τις προϋποθέσεις που τίθενται στο τμήμα Ι, περιπτώσεις 2, 3 και 4 του άρθρου 3 του Π.Δ/τος 350/1985 (ΦΕΚ 126 Α'), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 146 Α'). Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται: α. ότι υπάρχει επαρκής αγορά για τις διατιθέμενες μετοχές, β. ότι θα επιτευχθεί επαρκής διασπορά των μετοχών, γ. ότι θα παρέχονται όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο πληροφορίες, ώστε το επενδυτικό κοινό να μπορεί να σχηματίσει σαφή γνώμη για την εταιρία και για τις μετοχές των οποίων ζητείται η εισαγωγή στο Χ.Α.Α.

21. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την έγκριση εισαγωγής στο Χρηματιστήριο εταιριών στις οποίες μέτοχος είναι το Δημόσιο ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, η εισαγωγή των υφιστάμενων ή των κατόπιν αυξήσεως του κεφαλαίου εκδιδόμενων μετοχών των ως άνω επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο επιτρέπεται να πραγματοποιείται και απευθείας από τους φορείς του Δημοσίου, χωρίς διορισμό αναδόχου για το σύνολο ή για μέρος των μετοχών. Στην περίπτωση αυτήν επιτρέπεται να ορισθεί ότι οι φορείς του Δημοσίου οι οποίοι είναι μέτοχοι πριν την εισαγωγή των ως άνω μετοχών στο Χρηματιστήριο, ενεργούν ως ανάδοχοι και έχουν όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του αναδόχου.

22. Οι πιο πάνω ρυθμίσεις των παραγράφων 20 και 21 του παρόντος άρθρου, όπως εκάστοτε ισχύουν, εφαρμόζονται και στην περίπτωση εισαγωγής στο χρηματιστήριο και πώλησης υφιστάμενων ή κατόπιν αυξήσεως του κεφαλαίου, εκδιδόμενων μετοχών, αποκρατικοποιούμενων επιχειρήσεων."

23. Ειδικώς για την πώληση και μεταβίβαση του ενεργητικού της Επιχείρησης "Ναυτική Σιδηροβιομηχανία Α.Ε." αντί της διαδικασίας του δεύτερου εδαφίου της παρ. 11 του άρθρου 46α του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α'), όπως προστέθηκε με το άρθρο 14 του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α'), ανατίθεται στον Υπουργό Οικονομικών η διαπραγμάτευση των όρων της πωλήσεως αυτής με οποιονδήποτε αγοραστή με στόχο την επαναλειτουργία της επιχείρησης με το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό θέσεων εργασίας. Μετά το πέρας της διαπραγμάτευσης και σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων ο Υπουργός Οικονομικών υποβάλλει προς έγκριση στη Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α) τους συμφωνηθέντες όρους, μετά δε την έγκριση των όρων της πωλήσεως ο εκκαθαριστής καταρτίζει και υπογράφει τη σχετική σύμβαση μεταβίβασης σύμφωνα με τους ανωτέρο εγκεκριμένους όρους. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 46α του ν. 1892/1990. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν υπογραφεί η σύμβαση μεταβίβασης της ανωτέρω επιχείρησης εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφαρμόζεται η διάταξή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 11 του άρθρου 46α του ν. 189211990.

24. Στο άρθρο 6 του ν. 2116/1993 (ΦΕΚ 18 Α') "Επιδότηση επιτοκίου στεγαστικών δανείων σε δικαιούχους στεγαστικής συνδρομής και άλλες διατάξεις" προστίθεται παράγραφος 3, η οποία έχει ως εξής:

"3. Το δικαίωμα χορηγήσεως στεγαστικών δανείων με ταυτόχρονη επιδότηση επιτοκίου από το Ελληνικό Δημόσιο και τον Οργανισμό Στεγαστικής Αποκατάστασης Εργαζομένων (Ο.Σ.Α.Ε) παρέχεται σε όλες ης τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που στον κύκλο των εργασιών τους περιλαμβάνεται και η στεγαστική πίστη. Το συνολικό ύψος των στεγαστικών αυτών δανείων διπλής επιδότησης επιτοκίου και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εργασίας μετά από γνώμη του Δ.Σ του Ο.Σ.Α.Ε.".

25. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές, οι οποίοι κατά νόμο ασκούν τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης και των οικονομικών καταστάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, υποχρεούνται κατά τη διάρκεια των ελέγχων. να γνωστοποιούν αμέσως στην Τράπεζα της Ελλάδος κάθε στοιχείο ή πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση τους και είτε έχει σημαντικές επιπτώσεις στη φερεγγυότητα και την εν γένει κεφαλαιακή επάρκεια των ιδρυμάτων αυτών είτε είναι δυνατόν να επηρεάσει την αξιολόγηση από την Τράπεζα της Ελλάδος της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και της καταλληλότητας των μετόχων που κατέχουν ειδική συμμετοχή και των προσώπων που ασκούν τη διοίκηση των πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων. Οι έννοιες πιστωτικό ίδρυμα, χρηματοδοτικό ίδρυμα και ειδική συμμετοχή προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 2076/1992.

26. Στο τέλος της παραγράφου 15 του άρθρου 33 του ν. 1806/1988. όπως συμπληρώθηκε από τα άρθρα 56 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α') και 66 του ν. 1969/1991, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: "Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών που ζητούν την εισαγωγή των ονομαστικών μετοχών τους στο Χρηματιστήριο. καθώς και εισηγμένων εταιρειών που ζητούν την αντικατάσταση των ονομαστικών τους μετοχών."

27. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 12 του άρθρου 33 του ν. 1806/1988. όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 56 του ν. 1892/1990 και εν συνεχεία με το άρθρο 3 του ν. 1960/1991, προστίθεται εδάφιο.

28. ( Η παραγρ. παραλείπεται ως μη ισχύουσα )

29. Τα χορηγηθέντα ή χορηγούμενα από τα πάσης φύσεως πιστωτικά ιδρύματα, που λειτουργούν στην Ελλάδα δάνεια με πόρους από συνολικά δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, απαλλάσσονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου και εφεξής της εισφοράς της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 128/1975, όπως ισχύει σήμερα.

30. Η διάταξη του άρθρου 5 του ν. 1066/1980, όπως ισχύει μετά τη διάταξη της παρ. 2, του άρθρου 7 του ν. 1539/1985, καταργείται από 1.1.1994

 

 

Άρθρο 15

Τροποποιήσεις διατάξεων του νομ.1642/1986

 

Οι διατάξεις του νομ. 1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α'), όπως ισχύουν, τροποποιούνται, συμπληρώνονται ή αντικαθίστανται, ως ακολούθως:

1. (Προσθέτεται νέα περίπτ. δ' στην παρ.1 άρθρ.2 Νομ. 1642/1986, ΦΕΚ Α'125).

2. (Προσθέτεται εδαφιο στην παρ.3 άρθρ.7 Νομ. 1642/1986, ΦΕΚ Α'125).

3. (Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ.3 άρθρ.10 Νομ. 1642/1986, ΦΕΚ Α'125).

4. (Προσθέτεται νέα παρ.2α στο άρθρ.10α, από την παρ.4 άρθρ.15 Νομ. 1642/1986, ΦΕΚ Α'125).

5. (Αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 άρθρ.10α Νομ.1642/1986, ΦΕΚ Α'125). 6. (Αντικαθίσταται η περίπτ. β' της παρ.1 άρθρ.11 Νομ. 1642/1986, ΦΕΚ Α' 125). 7. (Αντικαθίσταται το τέταρτο εδάφιο της παρ.5 άρθρ.11 Νομ. 1642/1986, ΦΕΚ Α'125).

8. (Προσθέτεται νέο εδάφιο στην περίπτ. β' της παρ.2 άρθρ.12 Νομ. 1642/1986, ΦΕΚ Α'125).

9. (Αντικαθίσταται η περίπτ. δ' της παρ.2 άρθρ.12 Νομ. 1642/1986, ΦΕΚ Α'125).

10. (Αντικαθίσταται η περίπτ. α' της παρ.4 άρθρ.12 Νομ. 1642/1986, ΦΕΚ Α'125).

11. (Διαγράφονται λέξεις στην περίπτ. γ' της παρ. 5 άρθρ.12 Νομ. 1642/1986, ΦΕΚ Α' 125).

12. (Αντικαθίσταται η περίπτ. η' της παρ. 5 άρθρ.12 Νομ. 1642/1986, ΦΕΚ Α'125).

13. (Διαγράφεται η λέξη "τους" στις περίπτ. α' και ζη' της παρ.2 και α, β και γ της παρ. 4 άρθρ.12 Νομ. 1642/1986, ΦΕΚ Α'125).

14. (Προσθέτεται νέο εδάφιο στην παρ.2 άρθρ.12α Νομ. 1642/1986, ΦΕΚ Α'125). 15. (Προσθέτεται παρ.3 στο άρθρ.12α Νομ. 1642/1986, ΦΕΚ Α' 125).

16. (Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 άρθρ.14 Νομ. 1642/1986, ΦΕΚ Α'125).

17. (Αντικαθίσταται φράση στην παρ.7 άρθρ.15 Νομ. 1642/1986, ΦΕΚ Α'125).

18. (Προσθέτεται παρ.10 στο άρθρ.15 Νομ.1642/1986, ΦΕΚ Α'125).

19. (Αντικαθίσταται η περίπτ. λα της παρ.1 άρθρ.18 Νομ. 1642/1986, ΦΕΚ Α' 125). 20. (Προσθέτεται νέο εδάφιο στην περίπτ. β' της παρ.1 άρθρ.19 Νομ. 1642/1986, ΦΕΚ Α' 125). 21. (Αντικαθίσταται η περίπτ. β' της παρ.1 άρθρ.20 Νομ. 1642/1986, ΦΕΚ Α'125).

22. (Αντικαθίσταται η περίπτ. γ' της παρ.1 άρθρ.20 Νομ. 1642/1986, ΦΕΚ Α'125).

23. (Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περίπτ. ε' της παρ.1 άρθρ.20 Νομ. 1642/1986, ΦΕΚ Α'125).

24. (Διαγράφονται λέξεις και κόμμα στις περίπτ. α, β, γ και στ' της παρ.1 άρθρ.22 Νομ. 1642/1986, ΦΕΚ Α'125).

25. (Αντικαθίσταται η περίπτ. β' της παρ.1 άρθρ.22α Νομ. 1642/1986, ΦΕΚ Α' 125). 26. (Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ.3 άρθρ.23 Νομ.1642/1986, ΦΕΚ Α'125). 27. (Προσθέτεται εδάφιο στο τέλος της παρ.3 άρθρ.26 Νομ. 1642/1986, ΦΕΚ Α' 125). 28. (Προσθέτεται εδάφιο στην παρ.2 άρθρ.27 Νομ. 1642/1986, ΦΕΚ Α'125).

29. (Προσθέτεται εδάφιο στην παρ.3 άρθρ.27 Νομ. 1642/1986, ΦΕΚ Α'125).

30. (Αντικαθίστανται οι περίπτ. β' και γ' της παρ.1 άρθρ. 28 Νομ. 1642/1993, ΦΕΚ Α' 125). 31. (Προσθέτεται περίπτ. ε' στην παρ.4 άρθρ.29 Νομ. 1642/1986, ΦΕΚ Α'125). 32. (Αντικαθίσταται η περίπτ. β' της παρ. 5 άρθρ.29 ΝΟμ. 1642/1986, ΦΕΚ Α'125).

33. (Προσθέτεται νέο εδάφιο στην παρ.7 άρθρ.31 Νομ. 1642/1986, ΦΕΚ Α'125). 34. (Καταργείται το δεύτερο εδάφιο της παρ.3 άρθρ.42 Νομ. 1642/1986, ΦΕΚ Α' 125). 35. (Προσθέτεται νέο εδάφιο στην παρ.4 άρθρ.42 Νομ. 1642/1986, ΦΕΚ Α'125). 36. (Αντικαθίσταται η περίπτ. α' του άρθρ. 45 Νομ. 1642/1986, ΦΕΚ Α'125). 37. (Προσθέτεται νέο εδάφιο στην παρ.3 άρθρ.48 Νομ. 1642/1986, ΦΕΚ Α'125).

38. (Η ισχύς των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων αρχίζει από 1.1.1993.

39. Η διατάξη της περίπτ. ε', της παρ.2 του άρθρ.12 του νομ.1642/1986 επιτρέπεται να εφαρμόζεται από οργανωμένες προς τούτο επιχειρήσεις κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης της παραγράφου αυτής.

40. Προκειμένης λήψεως πάσης φύσεως άδειας εμπορίας οιωνδήποτε αγαθών δεν αποτελεί προϋπόθεση χορήγησης της άδειας αυτής η απόσταση από άλλη επιχείρηση εμπορίας ή εκμετάλλευσης ιδίων ειδών. Ανακληθείσες άδειες για τον λόγο αυτόν εξακολουθούν να ισχύουν. "Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται με εξαίρεση τις διατάξεις του νόμου 1963/1991 (ΦΕΚ 138 Α'), καθώς και του ν.δ/τος 511/1970 (ΦΕΚ 91 Α') και των βάσει αυτού εκδιδομένων προεδρικών διαταγμάτων".

[41. Παραλείπεται ως μη ισχύουσα.].

42. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα παροχής οδικής βοήθειας υπόκεινται στο φόρο προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομ.1642/1986, για την αντιπαροχή που εισπράττουν είτε με τη μορφή συνδρομής είτε εκτάκτως με την ευκαιρία παροχής υπηρεσιών οδικής βοήθειας ή άλλων συναφών ατομικών υπηρεσιών. Για τις ανωτέρω υπηρεσίες που παρασχέθηκαν μέχρι 31.12.1991 δεν οφείλεται ο φόρος που αποδεδειγμένα δεν εισπράχθηκε. Πράξεις επιβολής φόρου που αφορούν τις ανωτέρω υπηρεσίες και έχουν εκδοθεί για την ανωτέρω χρονική περίοδο παύουν να ισχύουν. Φόρος που τυχόν καταβλήθηκε δεν αναζητείται ούτε συμψηφίζεται.

43. Τα πρόσωπα που ως επιτηδευματίες πωλούν τα προϊόντα ή τα εμπορεύματά τους πλανοδίως ή από τις λαϊκές αγορές υποχρεούνται: α) Να έχουν υποβάλει στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ. τη δήλωση έναρξης εργασιών που προβλέπεται από το άρθρ.29 του Νομ.1642/1986. Στη δήλωση αυτή επισυνάπτουν ένθετο υποκαταστημάτων για κάθε τόπο ή λαϊκή απ' όπου πωλούν τα εμπορεύματά τους. Τηλεομοιοτυπία της δήλωσης αυτής στέλνεται στην αρμόδια για τον τόπο ή τη λαϊκή αγορά Δ.Ο.Υ.. β) Να έχουν μαζί τους τα φορολογικά στοιχεία παραλαβής ή αγοράς των αγαθών που πωλούν, καθώς και το βιβλίο αγορών, όπου καταχωρούν τα αποδεικτικά αυτά στοιχεία. γ) Να έχουν μαζί τους τη προσωρινή δήλωση Φ.Π.Α. που υπέβαλαν κατά την προηγούμενη φορολογική περίοδο. Στις διατάξεις αυτές δεν εμπίπτουν οι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων, εφόσον αποδεικνύουν την ιδιότητά τους αυτή. Η εξαίρεση αυτή ισχύει για τη διάθεση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους μόνο από τις λαϊκές αγορές. Σε μη τήρηση όλων ή μερικών από τις διατάξεςι αυτές επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων π.δ. 186/1992. Αρμόδιος εν προκειμένω για την επιβολή των κυρώσεων αυτών είναι ο προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. που θα διαπιστώσει την παράβαση.

44. Οι διατάξεις του άρθρ.1 παρ.1 του Οργανισμού Διοίκησης και Διαχείρισης του Ιδρύματος με την επωνυμία "ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ", που κυρώθηκε με την παρ.4 του άρθρου πρώτου του Νομ.1610/1986 (ΦΕΚ 89 Α'), εφαρμόζονται αναλόγως και στο κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία "ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΑΝΝΑΣ ΒΕΛΛΙΔΗ".Άρθρο 16

 

1.α). (Προσθέτεται νέα παρ.15α στο παράρτημα ΙΙΙ - Κεφ. Α/Αγαθά του Νομ.1642/1986, ΦΕΚ Α'125). β). (Αντικαθίσταται η παρ.45 του Παραρτήματος ΙΙΙ - Κεφ.Α/ΑΓΑΘΑ, του Νομ. 1642/1986, ΦΕΚ Α'125). γ). (Αντικαθίστανται οι παρ.7 και 8 του Παραρτήματος ΙΙΙ - Κεφ. Β/Υπηρεσίες Νομ. 1642/1986, ΦΕΚ Α'125).

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν από 8.8.1992. Στην περίπτωση που έχει επιβληθεί ο φόρος με υψηλότερο συντελεστή, ο φόρος αυτός καταβάλλεται στο Δημόσιο.

 


Άρθρο 17

Απόδοση φόρων, τελών και εισφορών

 

1. Φόροι, τέλη ή εισφορές υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, που ισχύουν κατά την 31.12.1992 για εισαγωγές αγαθών, από 1.1.1993 επιβάλλονται και για αντίστοιχα αγαθά που αποστέλλονται ή προσκομίζονται από άλλα κράτη - μέλη στο εσωτερικό της χώρας. Οι φόροι, τέλη ή εισφορές στην περίπτωση αυτή αποδίδονται από τους αποκτώντες, με βάση το χρόνο απόκτησής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1642/1986, όπως και οι φόροι, τέλη ή εισφορές των αντίστοιχων εγχώριων αγαθών.

2.

α. Όλα τα θέματα που αναφέρονται στην υποβολή και επαλήθευση της δήλωσης, στη βεβαίωση και στην είσπραξη του φόρου τέλους ή εισφοράς, περιλαμβανομένων και των αφορώντων στις προσαυξήσεις, στην παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου ή άλλων δικαιούχων, στην άσκηση προσφυγών και ένδικων μέσων και γενικά στη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης, διέπονται από 1.1.1993 από τις διατάξεις που ισχύουν για τους φόρους, τέλη ή εισφορές των αντίστοιχων εγχώριων αγαθών.

β. Προκειμένου περί φόρου, τελών και εισφορών για τους οποίους δεν έχει καθορισθεί, ως προς τα εγχώρια αγαθά, τρόπος απόδοσης ή η απόδοση μέχρι 31.12.1992 γινόταν στα τελωνεία, οι φόροι, τέλη ή εισφορές, από 1.1.1993, αποδίδονται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή στους άλλους δικαιούχους, κατά περίπτωση, για μεν τα αγαθά που αποστέλλονται ή προσκομίζονται από άλλα κράτη - μέλη στο εσωτερικό της χώρας, από τους αποκτώντες, με βάση το χρόνο απόκτησής τους, για δε τα εγχώρια αγαθά από τους πωλητές, εντός του επόμενου μήνα από την απόκτηση ή την πώληση, κατά περίπτωση.

γ. Ως προς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του άρθρου 5 του ν. 2093/1992 (ΦΕΚ 181 Α'), για την επαλήθευση της δήλωσης, τη βεβαίωση και την είσπραξη του φόρου, τις προσαυξήσεις, την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου, την άσκηση προσφυγών και ενδίκων μέσων και γενικά τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης, εφαρμόζεται από 1.1.1993, ανάλογα ότι και για το φόρο τηλεοπτικών διαφημίσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 1326/1983 (ΦΕΚ 19 Α'). Από 1.1.1994 ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του άρθρου 5 του ν. 2093/1992 βεβαιώνεται και εισπράττεται από τις τελωνειακές αρχές.

3. Για τις περιπτώσεις που οι προθεσμίες απόδοσης των ανωτέρω φόρων, τελών ή εισφορών, με βάση τις ανωτέρω ρυθμίσεις λήγουν μέχρι 31.8.1993, οι υπόχρεοι μπορούν να αποδόσουν τα οφειλόμενα ποσά μέχρι 30.9.1993 χωρίς τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις ή άλλες κυρώσεις.

4. Η ρύθμιση των προηγούμενων παραγράφων δεν αφορά τους παρακάτω φόρους:

α) το φόρο προστιθέμενης αξίας,

β) τον ειδικό φόρο κατανάλωσης των προϊόντων του άρθρου 1 του ν. 2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α'), γ) τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος των μεταφορικών μέσων κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 10α του ν. 1642/1986,

δ) τον ειδικό φόρο κατανάλωσης των προϊόντων του άρθρου 3 του ν. 2074/1992, όπως ισχύει,

ε) τον ειδικό φόρο κατανάλωσης της ισοπροπυλικής αλκοόλης,

στ) τους εναρμονιζομένους εκάστοτε σε κοινοτικό επίπεδο φόρους από το χρόνο εναρμόνισής τους.

Από 1η Οκτωβρίου 1993 περιέρχεται στην αρμοδιότητα των τελωνειακών αρχών η βεβαίωση και είσπραξη των φόρων για τα προϊόντα των περιπτώσεων δ' και ε' της παραγράφου αυτής που παράγονται εγχωρίως ή αποκτώνται από τα λοιπά κράτη - μέλη της ΕΟΚ. "Οι όροι και οι διατυπώσεις εφαρμογής των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών". Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που επιβάλλεται στις μπανάνες, εφαρμόζονται από 1 Απριλίου 1993 οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 89 του ν. 2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α').

5. Όπου από τις κείμενες διατάξεις ή τις κατ' εξουσιοδότηση αυτών διοικητικές πράξεις, καθορίζονται αρμόδιες υπηρεσίες ή όργανα σε θέματα σχετιζόμενα με την εφαρμογή του καθεστώτος των προϊόντων του άρθρου 1 του ν. 2127/1993, νοούνται εφεξής η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και οι υπ' αυτής υπάλληλοι. Η ρύθμιση αυτή δεν αφορά αρμοδιότητες επί θεμάτων ελέγχου της ποιότητας των προϊόντων και εφαρμογής διατάξεων του Κ.Β.Σ. του π.δ. 186/1992.

6. Οι αμφισβητήσεις που εγείρονται κατά την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2127/1993, μεταξύ της αρμόδιας αρχής και των ενδιαφερόμενων προσώπων, επιλύονται από τις Επιτροπές Τελωνειακών Αμφισβητήσεων κατά τα ειδικότερα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, οριζόμενα.

7. Η αρμόδια αρχή του άρθρου 55 του ν. 2127/1993, τηρεί ηλεκτρονική τράπεζα δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει μητρώο των εγκεκριμένων αποθηκευτών, των εγγεγραμμένων επιτηδευματιών, καθώς και των φορολογικών αποθηκών. Τα στοιχεία του μητρώου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Καταργήθηκε με το αρθ. 9 παρ. 1 του ν. 3483/06

7. Η κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν.Φ.Ο. εκδιδόμενη άδεια εξαγωγής και μεταφοράς καταργείται. Αντί αυτής χρησιμοποιείται το προβλεπόμενο από το άρθρο 64 του ν. 2127/1993 διοικητικό ή εμπορικό έγγραφο ή ελλείψει αυτών το τελωνειακό παραστατικό του άρθρου 56 του ίδιου νόμου, στα οποία αναγράφονται όλα τα στοιχεία της καταργούμενης άδειας.

8. Τα προϊόντα του άρθρου 1 του ν. 2127/1993 τα οποία μέχρι και 31.12.1992 βρίσκονταν υπό καθεστώς αναστολής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, διαφορετικό από εκείνο της παραγράφου 2 του άρθρου 2, μπορούν να υπαχθούν στο καθεστώς αναστολής του άρθρου 3 του νόμου αυτού, με την τήρηση των προϋποθέσεων των προβλεπόμενων από τις αριθ. Δ.422/275/19.3.1993 και 423/276/19.3.1993 Α.Υ.Ο.. Σε αντίθετη περίπτωση το προϊσχύον καθεστώς αναστολής του φόρου των προϊόντων αυτών λήγει μετά παρέλευση ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο τρόπος εκκαθάρισης και οι διαδικασίες εφαρμογής της παραγράφου αυτής, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

9. Το άρθρο 4 της με αριθμό πρωτοκόλλου 89443/18.6.1979 κοινής υπουργικής απόφασης, που κυρώθηκε με το ν. 1060/1980, δεν έχει εφαρμογή επί επιβατηγών πλοίων που διακινούνται ενδοκυκλαδικά.

10. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α') καταργούνται από 1-8-1993.

11. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών συγκροτείται πενταμελής Επιτροπή, μέλη της οποίας θα είναι δύο (2) υπάλληλοι του Υπουργείου Γεωργίας και τρεις (3) υπάλληλοι του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία θα κατατάσσει οχήματα στην κατηγορία των αγροτικών μηχανημάτων. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές χορήγησης αδειών κυκλοφορίας των αγροτικών μηχανημάτων.

12. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης αδειών κυκλοφορίας φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης Αυτοκινήτων (Φ.Ι.Χ.) σε κατόχους αγροτικών μηχανημάτων, ο αριθμός αυτών, το έργο το οποίο θα εκτελούν, η χρονική περίοδος που θα κυκλοφορούν, καθώς και οι διοικητικές ποινές, οι οποίες θα επιβάλλονται στους κατόχους των αυτοκινήτων αυτών, για παραβάσεις των διατάξεων της απόφασης αυτής. "Για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας των αυτοκινήτων της κατηγορίας αυτής καταβάλλεται το μισό του ποσού της εφάπαξ εισφοράς υπέρ του Δημοσίου, που προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1959/1991, όπως ισχύει. Για τα αυτοκίνητα αυτά καταβάλλονται, κατ' έτος, τέλη κυκλοφορίας, ως εξής:

α) το πενήντα τοις εκατό (50%) των ετήσιων τελών, αν επιτρέπεται να κυκλοφορούν μέχρι ένα εξάμηνο το έτος,

β) το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των ετήσιων τελών, αν επιτρέπεται να κυκλοφορούν μέχρι ένα τρίμηνο το έτος. Κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των αυτοκινήτων αυτών, διενεργείται έλεγχος των συστημάτων πέδησης, διεύθυνσης, ανάρτησης και φωτισμού".

 

Άρθρο 18

Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων

 

1-4. Ενσωματώθηκε στην κωδικοποίηση του φόρου εισοδήματος Νόμ. 2238/94 ΦΕΚ Α'151.

5. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν εφαρμογή για κεφαλαιοποιούμενα ή διανεμόμενα, κατά περίπτωση, ποσά που προκύπτουν από ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 30η Δεκ. 1992. Ειδικά, τα νομικά πρόσωπα που έκλεισαν ισολογισμό την 31η Δεκ. 1992 για τα εισοδήματά τους που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση σχετικής προσκλήσεως στον Οικονομικό Τύπο. Ο οφειλόμενος, με βάση τη δήλωση αυτή, φόρος καταβάλλεται σε 3 ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες, η μεν πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης, οι δε υπόλοιπες την τελευταία εργάσιμη μέρα των 2 επόμενων, από την υποβολή της δήλωσης, μηνών.

6. Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρ. 48, 49, 50 και 53 του Ν.Δ. 165/1973, καθόσον αφορά στο συμψηφισμό των μερισμάτων τα οποία δικαιούται να εισπράττει το Ελληνικό Δημόσιο εκ των κερδών του Ο.Τ.Ε..

7. Ενσωματώθηκε στην κωδικοποίηση του φόρου εισοδήματος Νόμ. 2238/94, ΦΕΚ Α' 151.

 


Άρθρο 1
9

Φορολογία εισοδήματος φυσικών πρωσώπων

 

1.(Αντικαθίσταται το ενδέκατο εδάφιο της περίπτ. ιγ' παρ. 6 άρθρ. 8 Ν. Δ. 3323/1955, ΦΕΚ Α' 214.

2.(Αντικαθίστανται τα δυο εδάφια πριν απο το τελευταίο της υποπερίπτ. γγ της περίπτ. α' της παρ. 1 άρθρ. 35 Ν. Δ. 3323/1955, ΦΕΚ Α'214.

3.(Αντικαθίσταται οι παρ. 11 και 12 του άρθρ. 16α Ν. Δ. 3323/1955, ΦΕΚ Α' 214. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν για εισοδήματα που αποκτήθηκαν απο 1.1.1992 και μετά.

4.(Προστίθεται τελευταίο εδάφιο στην παρ. 1 άρθρ. 44 Ν. Δ. 3323/1955, ΦΕΚ Α' 214).

5.Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται απο 1 Οκτ. 1993 για τα ποσά φόρου,τελών και εισφορών που παρακρατούνται απο την ημερομηνία αυτή και μετά.

6.(Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της περίπτ. δ' της παρ. 3 άρθρ. 40 Ν. Δ. 3323/1955, ΦΕΚ Α' 214).

7. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρ. 44 του Ν. Δ. 3323/1955 εφαρμόζονται αναλόγως και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

8.(Αντικαθίστανται τα γράμματα ΣΤ σε Ζ στην παρ. 5 άρθρ. 9 και στην παρ. 3 άρθρ. 45 Ν.Δ. 3323/1955, ΦΕΚ Α' 214).

9. (Προστίθενται λέξεις στην παρ. 2 άρθρ. 65 Ν. Δ. 3323/1955, ΦΕΚ Α' 214). 1) Ειδικά αγροτικά μηχανήματα εποχιακής χρήσης, που χρησιμοποιούνται με αμοιβή σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις, δύναται να διατίθενται για την τελευταία αυτή δραστηριότητα με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Πριν την έναρξη χρησιμοποίησης αυτών υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. δήλωση έναρξης εργασιών του άρθρ. 29 του Νομ. 1642/1986.

β) Καταβάλλεται από τον εκμεταλλευτή ετήσιο τέλος υπέρ του Δημοσίου 100.000 δραχμών εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους.

Κατά την πρώτη έναρξη εργασιών το τέλος αυτό καταβάλλεται πριν από τη χορήγηση της βεβαίωσης που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ.6 του άρθρ. 19 του Νομ. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α').

10.(Καταργήθηκαν απο την περ. ζ της παρ. 1 άρθρ. 65 Νομ. 2214/1994, ΦΕΚ Α' 75.)

11.(Καταργήθηκαν απο την περ. ζ της παρ. 1 άρθρ. 65 Νομ. 2214/1994, ΦΕΚ Α' 75).

12.(Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 άρθρ. 16α Ν. Δ. 3323/1955, ΦΕΚ Α' 214).

13.(Προστίθεται περίπτ. θ' στο Κεφ Β' της παρ. 1 άρθρ. 7 Ν. Δ. 3323/1955, ΦΕΚ Α' 214).

14.(Προστίθενται περίπτ. ι και ια στην παρ. 7 άρθρ. 21 Νομ. 1921/1991, ΦΕΚ Α' 12). 15.(Αντικαθίσταται η περίπτ. β' της παρ. 3 άρθρ. 6 Ν. Δ. 3843/1958, ΦΕΚ Α' 148).

16.Τα προβλεπόμενα υπό της περίπτ. θ' του Κεφ. Β' της παρ. 1 του άρθρ. 7 του Ν. Δ. 3323/1955 ομολογιακά δάνεια δήμων και κοινοτήτων θα εκδίδονται ύστερα απο έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στα δάνεια αυτά δεν θα χορηγείται εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και η εξόφληση τους θα γίνεται από μελλοντικά έσοδα των δήμων και κοινοτήτων η εκχώρηση εσόδων τους η από έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας τους.

 

 

 

Άρθρο 20

Φορολογία Κεφαλαίου

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 2120/1993 (ΦΕΚ 24 Α') προστίθεται εδάφιο.

2. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α') προστίθεται εδάφιο.

3. Στο άρθρο 39 του ν.δ. 118/1973 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

"3. Σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου αιτία δωρεάς με ιδιωτικό έγγραφο (ανώμαλη δικαιοπραξία), η φορολογική υποχρέωση γεννιέται κατά το χρόνο υποβολής της οικείας φορολογικής δήλωσης".

4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 42 του ν.δ. 118/1973 προστίθεται περίπτωση (Γ), ως εξής:

"Γ. Οι διατάξεις των περιπτώσεων Α' και Β' της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα και σε ανάκληση δωρεών εν ζωή επικαρπίας".

5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν.δ. 118/1973 αντικαθίσταται ως εξής:

"Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και κατά την μεταγραφή οποιασδήποτε πράξης συμβολαιογραφικής ή πράξης δημόσιας αρχής ή απόφασης δικαστικής. Αν η μεταγραφή γίνεται συνεπεία ενέργειας τρίτου που έχει έννομο συμφέρον, με μέριμνα του υποθηκοφύλακα, ενημερώνεται σχετικώς ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., μέσα στον επόμενο από τη μεταγραφή μήνα".

6. Η διάταξη του άρθρου 6 του ν. 2019/1992 (ΦΕΚ 34 Α') αριθμείται ως παράγραφος 1 και προστίθεται παράγραφος 2, που ισχύει από την έναρξη ισχύος του άρθρου τούτου, ως εξής:

"2. Η επιστροφή έκτακτης εισφοράς, η οποία καταβλήθηκε τυχόν αχρεώστητα, γίνεται με την έκδοση, από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν τα δικαιολογητικά για νέο υπολογισμό της εισφοράς, ατομικού φύλλου έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.). Για την έκδοση Α.Φ.ΕΚ. απαιτείται:

α) Πράξη του προϊστάμενου της Δ.Ο.Υ., για το νέο υπολογισμό της εισφοράς.

β) Αποδεικτικό καταβολής της εισφοράς, ανεξαρτήτως υπηρεσίας στην οποία καταβλήθηκε.

γ) Σε περίπτωση που την εισφορά κατέβαλε άλλος από εκείνον του οποίου τα στοιχεία αναγράφονται στο αποδεικτικό, ο καταβαλών, προσκομίζοντας το αποδεικτικό καταβολής, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α') ότι η καταβολή έγινε από τον ίδιο και εκδίδεται το σχετικό Α.Φ.ΕΚ., χωρίς περαιτέρω έλεγχο".

7. Η διαδικασία επιστροφής, που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο, ισχύει μέχρι 31.10.1993.

 


Άρθρο
21

Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων .

 

Οι παρακάτω διατάξεις του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α), "Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων" τροποποιούνται και συμπληρώνονται ως εξής :

"1. (Διαγράφεται φράση στις παρ. 1 άρθρ. 2 και παρ. 5 άρθρ. 4 Π.Δ. 186/1992, ΦΕΚ Α 84).

2. (Προσθέτεται εδάφιο στην παρ. 3 άρθρ. 3 Π.Δ. 186/1992, ΦΕΚ Α 84).

3. (Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 άρθρ. 4 Π.Δ. 186/1992,ΦΕΚ Α 84).

4. Οι επιχειρήσεις κατασκευής δημοσίων έργων της προηγούμενης παραγράφου που έχουν συσταθεί και λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, θα τηρήσουν βιβλία τρίτης κατηγορίας από 1ης Ιαν. 1994.

5.(Προσθέτεται νέα παρ. 9 στο τέλος του άρθρ. 4 Π.Δ. 186/1992, ΦΕΚ Α 84).

6.(Προσθέτεται νέο εδάφιο μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 14 άρθ. 12 Π.Δ. 186/1992, ΦΕΚ Α 84).

7.(Προσθέτεται νέο εδάφιο στο τέλος της παρ. 4 άρθρ. 13 Π.Δ.186/1992, ΦΕΚ Α 84).

8.(Αντικαθίσταται η περίπτ. α' και προσθέτεται νέα περίπτ. δ' στην παρ. 6 άρθρ. 20 Π. Δ. 186/1992, ΦΕΚ Α 84). 9.(Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 άρθρ. 32 Π. Δ. 186/1992, ΦΕΚ Α 84).

10.(Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 άρθρ. 34 Π. Δ. 186/1992, ΦΕΚ Α 84).

11.(Καταργούνται το δεύτερο και τα επόμενα εδάφια της παρ. 3 άρθρ. 34 Π. Δ. 186/1992, ΦΕΚ Α 84).

12.(Προσθέτεται νέα υποπερίπτ. γ' στο τέλος της περίπτ. γ' του άρθρ. 38 Π. Δ. 186/1992, ΦΕΚ Α 84).

13.(Οι διατάξεις του άρθρ. 48 του Νομ. 2065/1992, εφαρμόζονται και σε περίπτωση παρεμπόδισης ενέργειας προληπτικού ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του Π. Δ. 186/1992.

14.Με τις ποινές τις προβλεπόμενες από την παρ. 1 του άρθρ. 45 του Νομ. 2065/1992 τιμωρούνται οι αρμόδιοι διευθυντές και οι προϊστάμενοι υπηρεσιών και τμημάτων Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και γενικώς επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει το Δημόσιο, οι οποίοι, ως υπεύθυνοι, παρέλειψαν να εφαρμόσουν διατάξεις του Π. Δ. 186/1992. Οι διατάξεις της παρ. 7 του ως άνω άρθρου ισχύουν και στις περιπτώσεις του προηγουμένου εδαφίου .

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΕΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 

Άρθρο 22

Εναρμόνιση των διατάξεων του Ζ' ψηφίσματος του έτους 1975 με τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος


1. Βεβαιωμένες ή βεβαιούμενες πάσης φύσεως οφειλές προς το Δημόσιο ή οφειλές που εισπράττονται μέσω των Δ.Ο.Υ., των οποίων οι δόσεις λήγουν σε χρόνο μετά την ισχύ του παρόντος νόμου, μπορεί να εξοφλούνται εν όλω ή εν μέρει σε έξι (6) μηνιαίες συνεχείς δόσεις, με αίτηση του οφειλέτη προς τον προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. στην οποία είναι βεβαιωμένο το χρέος. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και πριν την προθεσμία λήξεως της δόσεως ή το αργότερο εντός μηνός από τη λήξη κάθε δόσης. Από τις δόσεις αυτές, η πρώτη, που θα καταβληθεί με την υποβολή της αίτησης, αφορά το 20% του χρέους και καθεμία από τις υπόλοιπες το 16% που θα καταβάλλεται τους επόμενους μήνες και μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία της αίτησης. Με την πρώτη δόση καταβάλλεται πρόσθετο ποσοστό 5% υπολογιζόμενο επί του κεφαλαίου του χρέους ως δαπάνες βεβαίωσης και είσπραξης. Οι δόσεις που προκύπτουν από τον παρόντα τρόπο εξόφλησης δεν μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις της παραγράφου αυτής.

2. Ο τρόπος εξόφλησης της προηγούμενης παραγράφου έχει ανάλογη εφαρμογή και για βεβαιωμένες, ληξιπρόθεσμες και απαιτητές πάσης φύσεως οφειλές προς το Δημόσιο ή οφειλές που εισπράττονται μέσω των Δ.Ο.Υ. μετά των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, των οποίων οι δόσεις έληξαν το διάστημα από 1.1.1993 μέχρι την ισχύ του παρόντος νόμου. Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός μηνός από την ισχύ του νόμου αυτού.

3. Βεβαιωμένες, ληξιπρόθεσμες και απαιτητές πάσης φύσεως οφειλές μετά των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής προς το Δημόσιο ή οφειλές που εισπράττονται μέσω των Δ.Ο.Υ. υφιστάμενες κατά την 31.12.1992, μπορούν να εξοφλούνται σε ίσες μηνιαίες συνεχείς δόσεις της τελευταίας μέχρι 30 Ιουν. 1996, με αίτηση του οφειλέτη προς τον προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. στην οποία είναι βεβαιωμένο το χρέος. Με την υποβολή της αίτησης καταβάλλεται η πρώτη δόση και το πρόσθετο ποσοστό της παρ. Ι υπολογιζόμενο επί του κεφαλαίου του χρέους.

4. Σε περίπτωση που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπάρχουν χρέη, των οποίων μέρος έχει διακανονισθεί με οποιονδήποτε τρόπο, οι μεν δόσεις που λήγουν μετά την ισχύ του νόμου αυτού μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις της παρ. Ι, δε υπόλοιπο μέρος του χρέους, που δεν έχει ρυθμιστεί, στις διατάξεις της παρ. 3. Εάν έχει διακανονισθεί σε δόσεις ολόκληρο το ποσό του χρέους, οι δόσεις που λήγουν μετά την ισχύ του παρόντος νόμου μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις της παρ. Ι.

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 4, οφειλές που υπήχθησαν στον τρόπο εξόφλησης των παρ. 2,3 και 4 δεν επιτρέπεται να υπαχθούν στον τρόπο εξόφλησης της παρ. Ι.

6. Κατά την εξόφληση κάθε δόσεως των προηγούμενων παραγράφων, θα υπολογίζονται προς καταβολή και οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής υπολογιζόμενες επί του κεφαλαίου της δόσης.

7. Εφόσον εξοφλούνται οι δόσεις των προηγούμενων παραγράφων χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας των χρεών προς το Δημόσιο και δεν λαμβάνονται τα μέτρα τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των άρθρ. 25 του Νόμ. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α'), 46 του Νόμ. 2065/1992, και 7 Νόμ. 2120/1993 (ΦΕΚ 24 Α') και τα μέτρα τα προβλεπόμενα από τον Κ.Ε.Δ.Ε. είσπραξης των οφειλών. Με την καθυστέρηση καταβολής επί δίμηνο μιας δόσης παύουν να ισχύουν οι πιο πάνω τρόποι εξόφλησης και λαμβάνονται όλα τα προηγούμενα μέτρα είσπραξης του χρέους.

8. Η παραγραφή των χρεών, που σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους θα υπαχθούν στον ως άνω τρόπο εξόφληση, αναστέλλεται για ολόκληρο το χρονικό διάστημα, το οποίο αφορά, ανεξάρτητα αν ο οφειλέτης θα είναι συνεπής σε αυτόν ή όχι. Μετά την παύση της αναστολής συνεχίζεται η παραγραφή και σε καμιά περίπτωση δεν συμπληρώνεται πριν περάσει ένα εξάμηνο. Οποιασδήποτε μέτρα έχουν ληφθεί για την είσπραξη των χρεών που θα υπαχθούν στις διατάξεις αυτές, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι να εξοφληθούν τα χρέη και συνεχίζονται εφόσον δεν εξοφληθούν εμπροθέσμως τρεις οποιασδήποτε δόσεις.

Η υπαγωγή του οφειλέτη στις διατάξεις του νόμου αυτού δεν εμποδίζει τη λήψη εξασφαλιστικών μέτρων για τα χρέη του παρόντος τρόπου εξοφλήσεως, καθώς και για τα χρέη που δεν υπάγονται στον τρόπο αυτόν. Εφόσον ο οφειλέτης θα είναι συνεπής, αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων και με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο χρέη που υπάγονται σε εξόφληση με το νόμο αυτόν. Η αναστολή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων, τα αποδιδόμενα όμως ποσά θα λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων του παρόντος τρόπου εξόφλησης. Με τις διατάξεις αυτές δε δημιουργείται καμιά αξίωση κατά του Δημοσίου και υπέρ των οφειλετών που θα υπαχθούν σ' αυτή, λόγω καταβολής πριν την ισχύ του νόμου αυτού των χρεών που υπάγονται σε αυτές. Επίσης δε θίγονται ισχύουσες διατάξεις που απαιτούν την καταβολή ολόκληρης της οφειλής για τη διενέργεια ορισμένων πράξεων.

Απαιτήσεις οφειλετών του Δημοσίου, που θα υπαχθούν στους προηγούμενους τρόπους εξόφλησης και θα είναι ενήμεροι σε αυτούς, δε θα συμψηφίζονται με τα χρέη αυτά. Οι συμψηφισμός θα γίνεται για ληξιπρόθεσμα χρέη που δεν υπάγονται στις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων. "

9. Εκτός από τους ως άνω τρόπους δεν επιτρέπεται άλλου είδους διακανονισμός των χρεών προς το Δημόσιο ή των χρεών που εισπράττονται μέσω των Δ.Ο.Υ. εξαιρουμένων των χρεών των επιχειρήσεων που ανήκουν στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, ο διακανονισμός των οποίων εξακολουθεί να γίνεται με τις προγενέστερες διατάξεις".

10. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να καθορισθούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής των προηγούμενων παραγράφων, η μορφή και το περιεχόμενο των εγγράφων και λοιπών αποδεικτικών είσπραξης, ο τρόπος είσπραξης των δόσεων, τα πρόσωπα είσπραξης και η αμοιβή τους, που θα χορηγείται από το ποσό του πρόσθετου ποσοστού της παρ. Ι, ως και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την είσπραξη των οφειλομένων.

11. Στις εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφής εισφορών για εξαγωγές αρμοδιότητας του Ε.Ο.Φ. των εδαφίων στ' και ζ' της παρ. Ι του άρθρ. ΙΙ του Νόμ. 1316/1983 (ΦΕΚ 3 Α'), η διαδικασία επιστροφής στους δικαιούχους, που προβλέπεται από τις αποφάσεις 1079647/8351-25/0016/1992 (ΦΕΚ 607 Β') των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 1031790/2051/575/ΠΟΛ. 1078/1991 (ΦΕΚ 265 Β') του Υπουργού Οικονομικών, ενεργείται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

12. Απαιτήσεις επιχειρήσεων που έχουν δημιουργηθεί μέχρι 30.6.1993 κατά νοσηλευτικών ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ., που προέρχονται από διάθεση σ'αυτά ιατροφαρμακευτικού υλικού, εκχωρούνται στο Δημόσιο για συμψηφισμό τους με χρέη, των ως άνω επιχειρήσεων προς το Δημόσιο, που προέρχονται από εισφορά υπέρ Ε.Ο.Φ. του Νόμ. 1316/1983, όπως αυτός ισχύει σήμερα. Η εκχώρηση γίνεται με απλή δήλωση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, κοινοποιείται δε στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία είναι βεβαιωμένες οι ως άνω οφειλές, καθώς και στο νοσηλευτικό ίδρυμα κατά του οποίου υπάρχει η απαίτηση της επιχείρησης. Για κάθε απαίτηση κατά νοσηλευτικού ιδρύματος υποβάλλεται χωριστή δήλωση εκχώρησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Στη δήλωση αυτήν επισυνάπτεται υποχρεωτικά σχετική βεβαίωση του νοσηλευτικού ιδρύματος, από την οποία πρέπει να προκύπτει ότι η απαίτηση της επιχείρησης είναι βεβαία και εκκαθαρισμένη, ότι αυτή δεν έχει εκχωρηθεί ή κατασχεθεί και ότι η μη πληρωμή της οφείλεται σε έλλειψη πιστώσεων. Από την ημερομηνία της ως άνω εκχώρησης, η αποδοχή της οποίας είναι υποχρεωτική για τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., αποσβένονται κατά ίσο ποσό οι αμοιβαίες απαιτήσεις με θεωρούμενο χρόνο συνύπαρξης αυτών των ημερομηνία εκχώρησης της οφειλής. Η λογιστική τακτοποίηση των οφειλών θα γίνει με την καταβολή της εκχωρησθείσας απαίτησης από το νοσηλευτικό ίδρυμα, οπότε θα χορηγηθεί το σχετικό αποδεικτικό είσπραξης στην επιχείρηση. Η διαδικασία χορήγησης της βεβαίωσης από το νοσηλευτικό ίδρυμα και άλλες λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής ρυθμίζονται με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η παρ. 12 του άρθρ. 38 του Νόμ. 2065/1992 όπως ισχύει, εφαρμόζεται και εν προκειμένω.

13.

α. Η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα οφειλέτη του Δημοσίου αναστέλλεται με σχετική πράξη της αρχής που εξέδωσε αυτή, εάν:

αα) ο οφειλέτης αποδείξει ότι έχει εκκρεμή ληξιπρόθεσμη απαίτηση κατά ξένου κράτους, προκύψασα από την εκτέλεση από αυτόν ατομικά ή υπό εταιρικό τύπο, τεχνικού έργου στο κράτος αυτό,

ββ) η εκκρεμής ως άνω απαίτηση του οφειλέτη είναι τουλάχιστον ίση με το ποσό της οφειλής του προς το Δημόσιο, και

γγ) πριν από κάθε ενέργεια της αρμόδιας αρχής εγχωρηθεί στο Δημόσιο με απλή δήλωση η κατά του ξένου κράτους απαίτηση του ως άνω οφειλέτη, κατά ποσό τουλάχιστον ίσο με το προς το Δημόσιο χρέος του. Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής δεν συμψηφίζεται με τις οφειλές του ιδίου προς το Δημόσιο μέχρι του χρόνου εισπράξεώς της.

β. Η απόδειξη της ύπαρξης της ως άνω απαίτησης κατά του ξένου κράτους μπορεί να γίνει με βεβαίωση της οικείας Ελληνικής Πρεσβείας.

γ. Ποινική εκκρεμής δίωξη κατά τον ως άνω οφειλέτη, βάσει των άρθρ. 25 του Νόμ. 1882/1990,αναστέλλεται κατόπιν εγγράφου της αρμόδιας αρχής προς την αρμόδια Εισαγγελία, όταν πληρωθούν όλες οι προϋποθέσεις του εδάφ. α' ως άνω και για χρέη το ύψος της εκχώρησης.

δ. Εάν συντρέξουν όλες οι προϋποθέσεις του εδάφ. α' ως άνω ο οφειλέτης δε διώκεται με προσωπική κράτηση του άρθρ. 46 του Νόμ. 2065/1992 , μέχρι ματαιώσεως της ικανοποιήσεως του Δημοσίου δια της εκχωρησθείσας εις αυτό ως άνω απαιτήσεως.

ε. Μέχρι του πιο πάνω χρόνου αναστέλλεται και η παραγραφή της αξιώσεως του Δημοσίου κατά του οφειλέτη.

στ. Η κατά το εδάφ. δ' ως άνω ματαίωση της ικανοποιήσεως του Δημοσίου διαπιστούται οριστικώς και ανελέγκτως καθ'οιανδήποτε, ουσιαστική ή ακυρωτική διαδικασία, δια πράξεως του Υπουργού Οικονομικών.

14. Οφειλές των Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Αστικών και Υπεραστικών Λεωφορείων (Κ.Τ.Ε.Λ.) και της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών Ρόδου "ΡΟΔΑ" που προέρχονται από δάνεια που τους είχαν χορηγηθεί μέχρι 30.4.1990 με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ανεξαρτήτως αν έχουν βεβαιωθεί ή όχι μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), διαγράφονται σε βάρος του Δημοσίου. Οι διαγραφές θα γίνονται οίκοθεν με πράξη του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. "Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαγραφή αυτή αποτελεί η προσκόμιση, από το ενδιαφερόμενο Κ.Τ.Ε.Λ. βεβαίωσης του αρμόδιου δικαστηρίου, από την οποία να προκύπτει, ότι το Κ.Τ.Ε.Λ. παραιτείται δια παντός, από τυχόν ασκηθείσες αγωγές κατά του Δημοσίου, καθώς επίσης και από το δικαίωμα διεκδίκησης κατά του Δημοσίου απαιτήσεων, κατά την κρίσιμη περίοδο μέχρι 30 Απρ. 1990, για την οποία διαγράφονται οι συγκεκριμένες οφειλές".

15. Από το τελευταίο εδάφιο της παρ. Ι του άρθρ. 6 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. Ι του άρθρ. 28 του Νόμ. 1882/1990, διαγράφεται η λέξη "αυξητικώς".

16. Οι μέχρι 31-5-1993 καθυστερούμενες κύριες ασφαλιστικές εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης μισθωτών αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κεφαλαιοποιούνται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μαζί με τα πρόσθετα τέλη, τόκους και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις, δικαστικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης κ.λπ. διακανονίζονται και εξοφλούνται ως εξής:

α) Το 10% της κεφαλαιοποιουμένης συνολικής οφειλής προκαταβάλλεται.

β) Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε 36 μηνιαίες ισόποσες δόσεις που το ποσό της καθεμιάς δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30.000 δρχ. Το ποσό της κύριας οφειλής κάθε δόσης θα προσαυξάνεται με το ποσοστό εκπρόθεσμής καταβολής, όπως τούτο εκάστοτε ορίζεται σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που προβλέπεται από το τελευταίο εδάφιο της παρ. Ι του άρθρ. 6 του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α'), όπως τούτο προστέθηκε με την παρ. Ι του άρθρ. 28 του ν.δ. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α'), προοδευτικά για κάθε μήνα, αρχής γενομένης από την ημερομηνία καταβολής της δεύτερης δόσης.

γ) Η αίτηση για το διακανονισμό πρέπει να υποβληθεί μέχρι την 30-9-1993.

δ) Η προκαταβολή ως και η καταβολή της πρώτης δόσης πρέπει να καταβληθούν μέχρι την 31 - 10 - 1993. Προϋπόθεση υπαγωγής στο διακανονισμό αλλά και συνέχισης καταβολής των δόσεων είναι η μη ύπαρξη οφειλής από τρέχουσες απαιτητές εισφορές.

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή τριών δόσεων συνολικά συνεπάγεται την αμετάκλητη απώλεια του παρεχόμενου με το νόμο αυτόν ευεργετήματος της τμηματικής εξόφλησης των οφειλομένων εισφορών και καθιστά άμεσα απαιτητά το σύνολο του οφειλόμενου ποσού από κύρια εισφορά με τα αναλογούντα σ' αυτή κατά την ημέρα εξόφλησης πρόσθετα τέλη, επιβαρύνσεις, προσαυξήσεις, αυτοτελή πρόσθετα τέλη κ.λπ. Στο διακανονισμό αυτόν υπάγονται και οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη υπέρ ΙΚΑ - ΕΑΔΕΟ καθώς και οι εισφορές όλων των Οργανισμών επικουρικής ασφάλισης, αρωγής, ασθένειας, πρόνοιας αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εξαιρουμένων των εισφορών από προαιρετική ασφάλιση και των εισφορών για τις οποίες προβλέπεται ρύθμιση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 72 του Νόμ. 2084/1992.

Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται και για τις καθυστερούμενες εισφορές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Πολιτικής των οποίων οι εισφορές συνεισπράττονται από το Ι.Κ.Α. Στις επιχειρήσεις που οφείλουν στο Ι.Κ.Α. έχουν υπαχθεί στην παρούσα ρύθμιση και τηρούν τους όρους της ρύθμισης αυτής, χορηγείται βεβαίωση της παρ. 7 του άρθρ. 39 του Νόμ. 2065/1992 , με υποχρεωτική παρακράτηση ποσοστού 10% από τις εκκαθαρισμένες απαιτήσεις τους κατά του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., δήμων και κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων και των εξαγωγικών επιτοκίων, επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων κ.λπ. που αποδίδεται στο Ι.Κ.Α. Τα παρακρατούμενα και αποδιδόμενα στο Ι.Κ.Α. ποσά αφαιρούνται από την οφειλή των τελευταίων δόσεων, οι οποίες θα επιβαρύνονται με την προσαύξηση της περίπτ. β' της παραγράφου αυτής κατά την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής επιταγής.

Συμψηφίζονται όμως υποχρεωτικά με τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές οι εκκαθαρισμένες απαιτήσεις από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., δήμους και κοινότητες των αναδόχων οικοδομικοτεχνικών έργων του Δημοσίου, οι προερχόμενες από εξόφληση τελικού λογαριασμού, έστω και αν αυτοί είναι ενήμεροι με την παρούσα ρύθμιση. Για όσο διάστημα οι εργοδότες τηρούν τους όρους του διακανονισμού αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων. Κατ'εξαίρεση η συμμόρφωση με τους όρους του διακανονισμού δεν συνεπάγεται την άρση των κατασχέσεων και υποθηκών που έχουν επιβληθεί. Αναβάλλονται όμως οι ποινικές δίκες για παράβαση του α.ν. 86/1967 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και αναστέλλεται ή διακόπτεται η εκτέλεση των καταδικαστικών αποφάσεων για παράβαση του ίδιου νόμου και δεν λαμβάνονται τα μέτρα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρ. 46 του Νόμ. 20651992. Επίσης δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρ. 21 παρ. 7 του Νόμ. 1902/1990 που αφορούν το μέτρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα των οφειλετών του Ι.Κ.Α.

Οι κατατεθείσες εγγυητικές επιστολές για ρύθμιση της οφειλής επιστρέφονται, διατηρούνται δε οι κατατεθείσες για άλλους λόγους ή αντικαθίστανται με νέες που θα καλύπτουν τις δόσεις της παρούσας ρύθμισης.

Οι παραπάνω αναστολές παύουν εφόσον ο υπόχρεος δεν καταβάλλει τρεις συνολικά δόσεις. Το Ι.Κ.Α. και οι άλλοι ασφαλιστικοί οργανισμοί κύριας ασφάλισης μισθωτών χορηγούν βεβαίωση ενημερότητας για τη δανειοδότηση - χρηματοδότηση επιχειρήσεων από τράπεζες ή οποιοδήποτε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, εφόσον η επιχείρηση έχει υπαχθεί στο διακανονισμό και τηρεί τους όρους της ρύθμισης. Σε περίπτωση που βεβαιωθούν εισφορές (τρέχουσες) από το Ι.Κ.Α. μετά τη ρύθμιση που έγινε με την παρούσα διάταξη δύναται ο εργοδότης να καταβάλλει αυτές και να πιστωθούν στο χρόνο που αντιστοιχούν κατά παρέκκλιση του άρθρ. 21 παρ. 4 του Νόμ. 1902/1990, εφόσον δι'αυτού του τρόπου συνεχίζεται η ρύθμιση.

17. Η προθεσμία που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρ. 72 του Νόμ. 2084/1992, για την υποβολή αιτήσεων ρύθμισης καθυστερούμενων οφειλών σε φορείς αυτοαπασχολουμένων ισχύει μέχρι 30.4.1994.

18. (Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρ. 61 Νόμ. 2145/1993, ΦΕΚ Α' 88.)

19. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρ. 61 του Νόμ. 2145/1993 καταργείται.

20. Η προβλεπόμενη από την παρ. Ι του άρθρ. Ι της αριθ. Φ.ΙΙ/616/15.3.91, απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που κυρώθηκε με το Νόμ. 1976/1991 24μηνη αναστολή καταβολής εισφορών στο Ι.Κ.Α. για επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τρομοκρατικές ή άλλες βίαιες ενέργειες πριν από την ισχύ του παρόντος επεκτείνεται σε 36 μήνες.

Για τις καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές επιχειρήσεων, που υπέστησαν ζημίες από τρομοκρατικές ενέργειες κατά τις 18.3.1990 και 10.1.1991 και είχαν υπαχθεί στις ρυθμίσεις της ΦΙΙ/οικ.792/6.3.1989 (ΦΕΚ 175/Β/8.3.1989), Υπουργικής Απόφασης που κυρώθηκε με το άρθρ. 16 του Νόμ. 1858/1989 (ΦΕΚ 148 Α'), δεν υπολογίζονται πρόσθετες επιβαρύνσεις για το χρονικό διάστημα από της υπαγωγής στη ρύθμιση αυτή μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την υπαγωγή στην νεότερη ρύθμιση της υπ'αριθ. ΦΙΙ/616/15.3.1991 Υπουργικής Απόφασης.

21. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα ρυθμιστεί η εξόφληση καθυστερούμενων μέχρι 31-5-1993 εισφορών προς τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων των Εφημερίδων Επαρχιακού Τύπου μετά των πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων. Τα παραπάνω ισχύουν και για τις καθυστερούμενες εισφορές του Ο.Σ.Ε. και των ΕΛ.ΤΑ. μετά των πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία του προσωπικού τους.

22. Υποχρεώσεις προς το Δημόσιο από οφειλές φόρων πλην Φ.Π.Α., τόκων τους, προσαυξήσεων, προστίμων και λοιπών επιβαρύνσεων των κάτωθι Ν.Π.Δ.Δ.:

(α) Περιφερειακό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αθήνας "ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ",

(β) Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ" Ε.Ε.Σ.,

(γ) Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο "ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ",

(δ) Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας "ΚΑΤ",

(ε) Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας "ΠΑΤΗΣΙΩΝ",

(στ) Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Μαιευτήριο "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ",

που δημιουργήθηκαν από τη λειτουργία τους ως Ν.Π.Ι.Δ. και τα οποία με τη δημοσιοποίηση τους ανέλαβαν την καταβολή τους, διαγράφονται αναδρομικά από την ημερομηνία υπαγωγής τους στις διατάξεις του ν.δ/τος 2592/1953. Η διαγραφή διενεργείται οίκοθεν με πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.".

23. Οφειλές προς τις τράπεζες των Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών, που πλήγηκαν από την πυρκαγιά της 10.1.1991 που εκδηλώθηκε στο κτίριο επί των οδών Πανεπιστημίου 62 και Θεμιστοκλέους Ι και από τη βομβιστική ενέργεια της 18.3.1990 στο κτίριο επί της οδού Πατησίων 38, προερχόμενες από δάνεια χορηγηθέντα μέχρι 31.12.1992 και υπαγόμενες κατόπιν κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων σε ρύθμιση μακροπρόθεσμης εξόφλησης, με την εγγύηση του Δημοσίου εξοφλούνται από το Δημόσιο.

Τα εκ των οφειλών αυτών ποσά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση των τόκων, που με βάση κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων βαρύνουν το Δημόσιο, και των φόρων και λοιπών τελών που από τις διατάξεις νόμων προβλέπεται απαλλαγή, βεβαιώνονται ως δημόσια έσοδα σε βάρος των οφειλετών στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και εξοφλούνται χωρίς προσαυξήσεις εντός 10 ετών με εξαμηνιαίες δόσεις, της πρώτης καταβλητέας μετά πάροδο ενός (1) έτους από της ισχύος του παρόντος νόμου. Το δικαίωμα για την κατά τα ανωτέρω εξόφληση στις Δ.Ο.Υ. απόλλυται στην περίπτωση που δεν εξοφληθούν 3 συνεχόμενες δόσεις και καθίσταται απαιτητό ολόκληρο το ποσό της οφειλής με τις νόμιμες προσαυξήσεις επ' αυτού.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που θα εκδοθεί εφάπαξ εντός 3 μηνών από της ισχύος του παρόντος νόμου, θα καθορισθεί ο χρόνος, ο τρόπος εξόφλησης των τραπεζών, οι καταβλητέοι τόκοι, ο λογαριασμός του Δημοσίου που θα επιβαρυνθεί η βεβαιούσα Αρχή και η διαδικασία βεβαίωσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων κατά των εν λόγω οφειλετών.

24. Οφειλές από ειδικό φόρο ραδιοτηλεοπτικών διαφημίσεων των Νόμ. 1326/1983, Νόμ. 1884/1990, Νόμ. 1947/1991 (ΦΕΚ 70 Α'), που ανάγονται σε χρονικό διάστημα μέχρι 31.5.1993, κεφαλοποιούνται, διακανονίζονται και εξοφλούνται με υποβολή δήλωσης και σχετικής αίτησης στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τη διαδικασία και τον τρόπο εξόφλησης, που αναφέρεται στις περίπτ. α', β', γ', δ' της παρ. 16 του παρόντος άρθρου. Κατά την υποβολή της δήλωσης θα υπολογισθούν μόνο οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής της παρ. 1 του άρθρ. 6 του Ν.Δ. 356/1974. Οι διατάξεις των παρ. 6 έως και 10 του παρόντος άρθρου ισχύουν και στην προκειμένη περίπτωση.

25. Οι δόσεις της προηγούμενης παραγράφου δεν μπορούν να υπαχθούν στον τρόπο εξόφλησης των παρ. Ι έως 4 του παρόντος άρθρου.

26. Οι υποχρεώσεις του Δημοσίου, που απορρέουν από την 358/8/1982 απόφαση της Νομισματικής Επιτροπής, άρθρ. 3 του θέματος 8, προς επιδότηση του επιτοκίου των δανείων Τύπου υπόκεινται σε δωδεκαετή παραγραφή. Τα εν λόγω δάνεια Τύπου υποβάλλονται σε αναδρομική ρύθμιση από το χρόνο ισχύος και υπό τους όρους της 358/8/1982 αποφάσεως της Νομισματικής Επιτροπής με μονομερή δήλωση του δανειολήπτη προς το δανειστή υπό τον όρον ότι ο δηλών δανειολήπτης προσφέρεται ταυτοχρόνως να εξοφλήσει αμέσως και εφάπαξ το σύνολο του ούτω ρυθμιζόμενου δανείου το σύνολο του ούτω ρυθμιζόμενου δανείου του.

27. Χρέη προς το Δημόσιο ή εισπραττόμενα από το Δημόσιο, προερχόμενα από οποιανδήποτε αιτία, των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Π.Α.Ε.) και των ερασιτεχνικών σωματείων αυτών, που έχουν βεβαιωθεί για είσπραξη στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, δύναται να καταβληθούν σε 120 ίσες μηνιαίες δόσεις μαζί με τις οφειλόμενες μέχρι την ίδια ημερομηνία προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Στον τρόπο αυτόν εξόφλησης δύναται να υπάγονται και τα χρέη προς το Δημόσιο της παραπάνω κατηγορίας οφειλετών, που θα βεβαιώνονται οριστικά, είτε ύστερα από φορολογικούς ελέγχους, είτε ύστερα από οριστικές αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων και θα αφορούν υποχρεώσεις της περιόδου μέχρι και 30-6-1993.

28. Προϋπόθεση για την υπαγωγή στον τρόπο αυτόν εξόφλησης είναι η υποβολή αίτησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός προθεσμίας 2 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος για τα χρέη τα οποία είναι βεβαιωμένα κατά την ημερομηνία αυτήν και εντός ενός (Ι) μηνός από την ημερομηνία βεβαίωσης για χρέη που τυχόν βεβαιωθούν μεταγενέστερα.

29. Η καταβολή των δόσεων εξυπηρετείται με παρακράτηση του ποσού κάθε δόσης από την κρατική επιχορήγηση που καταβάλλεται κάθε μήνα στις Π.Α.Ε. και τα ερασιτεχνικά σωματεία, καθώς και από τα πάσης φύσεως άλλα έσοδα που τυχόν καταβάλλονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στις Π.Α.Ε. Η παρακράτηση θα ενεργείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού βάσει εγγράφων των αρμόδιων Δ.Ο.Υ. Σε περίπτωση που η παρακρατούμενη επιχορήγηση δεν καλύπτει το ποσό της οφειλόμενης δόσης η διαφορά καταβάλλεται υποχρεωτικά από την Π.Α.Ε. ή το σωματείο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Η παράλειψη καταβολής του επιπλέον ποσού προς κάλυψη του συνολικού ποσού 2 συνεχών δόσεων συνεπάγεται την απώλεια του ευεργετήματος του τρόπου εξόφλησης και το υπόλοιπο του χρέους καθίσταται εφάπαξ απαιτητό υπολογιζομένων και των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής. Η παρακράτηση της πρώτης δόσης και η καταβολή της τυχόν επιπλέον διαφοράς θα γίνουν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης. Οι υπόλοιπες δόσεις θα καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.

30. Κατά την εξόφληση κάθε δόσης των προηγούμενων παραγράφων θα υπολογίζονται προς καταβολή και οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής υπολογιζόμενες επί του κεφαλαίου της δόσης.

31. Εφόσον εξοφλούνται οι δόσεις των προηγούμενων παραγράφων χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας (Α.Φ.Ε.) και δεν λαμβάνονται τα μέτρα τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των άρθρ. 25 του Νόμ. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α'), του Νόμ. 2065/1992, και 7 Νόμ. 2120/1993 (ΦΕΚ 24 Α') και τα μέτρα τα προβλεπόμενα από τον Κ.Ε.Δ.Ε. είσπραξης των οφειλών. Με τη καθυστέρηση καταβολής επί δίμηνο μιας δόσης, παύουν να ισχύουν οι πιο πάνω τρόποι εξόφλησης και λαμβάνονται όλα τα προηγούμενα μέτρα είσπραξης του χρέους.

32. Η παραγραφή των χρεών, που σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους θα υπαχθούν στον ως άνω τρόπο εξόφλησης, αναστέλλεται για ολόκληρο το χρονικό διάστημα, το οποίο αφορά, ανεξάρτητα αν η Π.Α.Ε. θα είναι συνεπής σε αυτόν ή όχι. Μετά την παύση της αναστολής συνεχίζεται η παραγραφή και σε καμιά περίπτωση δεν συμπληρώνεται πριν περάσει ένα εξάμηνο. Οποιαδήποτε μέτρα έχουν ληφθεί για την είσπραξη των χρεών, που θα υπαχθούν στις διατάξεις αυτές εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι να εξοφληθούν τα χρέη και συνεχίζονται εφόσον η Π.Α.Ε. απωλέσει το ευεργέτημα του τρόπου εξόφλησης. Εφόσον η Π.Α.Ε. θα είναι συνεπής αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων, και με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο χρέη που υπάγονται σε εξόφληση με το νόμο αυτόν. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων, τα αποδιδόμενα όμως ποσά θα λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων του παρόντος τρόπου εξόφλησης. Με τις διατάξεις αυτές δεν δημιουργείται καμιά αξίωση κατά του Δημοσίου και υπέρ των Π.Α.Ε. που θα υπαχθούν σ'αυτή, λόγω καταβολής πριν την ισχύ του νόμου αυτού των χρεών που υπάγονται σε αυτές. Επίσης δεν θίγονται ισχύουσες διατάξεις που απαιτούν την καταβολή ολόκληρης της οφειλής για τη διενέργεια ορισμένων πράξεων. Απαιτήσεις των Π.Α.Ε. που θα υπαχθούν στον προηγούμενο τρόπο εξόφλησης και θα είναι ενήμεροι σ'αυτόν, δεν θα συμψηφίζονται με τα χρέη αυτά. Ο συμψηφισμός θα γίνεται για ληξηπρόθεσμα χρέη, που δεν υπάγονται στις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων.

33. Ο ως άνω τρόπος εξόφλησης των χρεών των Π.Α.Ε. ενεργείται κατά παρέκκλιση των αναφερομένων στις παρ. Ι έως και 4 του παρόντος άρθρου.

34. Οφειλές των Π.Α.Ε. που ρυθμίστηκαν με το άρθρ. 13 του Νόμ. 2021/1992 (874, 03) μπορούν να υπαχθούν στον παρόντα τρόπο εξόφλησης κατά το ανεξόφλητο υπόλοιπό τους το υφιστάμενο κατά την ημερομηνία ισχύος του παρόντος νόμου.

35. Οι διατάξεις του άρθρ. 14 του Νόμ. 2021/1992 (ΦΕΚ 36 Α'), εφαρμόζονται και στον ως άνω προβλεπόμενο τρόπο εξόφλησης των χρεών των Π.Α.Ε.

36. Οφειλές των Π.Α.Ε. προς το Δημόσιο από φόρους δωρεάς ποδοσφαιριστών για τις οποίες έχουν εκδοθεί πράξεις φόρου δωρεάς που εκκρεμούν κατά την ημερομηνία ισχύος του παρόντος νόμου διαγράφονται, οι δε πράξεις αυτές παύουν να ισχύουν.

37. Οφειλές των Π.Α.Ε. υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος προς τράπεζες οι οποίες θα επιδικαστούν ύστερα από αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, καταβάλλονται από το Δημόσιο μέχρι του ποσού για το οποίο έχει παρασχεθεί εγγύηση εκ μέρους αυτού, για τις οφειλές αυτές σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 2077684/18014/0025/1990 (ΦΕΚ 796 Β') χωρίς δικαίωμα αναγωγής του σε βάρος της Π.Α.Ε.

38. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να καθορισθούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής των προηγούμενων παρ. 27 έως 37 ως και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την είσπραξη των οφειλομένων.

39. Ποσά που καταβλήθηκαν από το Ι.Κ.Α. σε συνταξιούχους υπαλλήλους του, βάσει δικαστικών αποφάσεων Πρωτοβάθμιων Δικαστηρίων, οι οποίες ακυρώθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας και ως εκ τούτου θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα, μπορούν να εξοφλούνται σε 36 ίσες συνεχείς μηνιαίες δόσεις με αίτηση του οφειλέτη προς το Ι.Κ.Α. χωρίς καμιά προσαύξηση. Με την υποβολή της αίτησης καταβάλλεται η πρώτη δόση.

40. Οι διατάξεις του άρθρ. 15 του Νόμ. 1947/1991 , με τις οποίες ρυθμίζονται χρέη σεισμόπληκτων περιοχών προς τις Τράπεζες που είχαν βεβαιωθεί μέχρι 30-3-1990 με βάση τις αποφάσεις 2062621/27-8-89 και 2066054/17-8-89 Υπ. Οικονομικών, επεκτείνονται και για τα χρέη των σεισμόπληκτων περιοχών που βεβαιώθηκαν μέχρι την 31-3-1991.

 

 

Άρθρο 24

Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων


1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 31 του ν. 1914/1990 αντικαθίσταται ως εξής:

"Επιτρέπεται στον Υπουργό Οικονομικών να εκδίδει ομολογιακά δάνεια, καθώς και λαχειοφόρα ομολογιακά δάνεια, για την κάλυψη αναγκών του Δημοσίου, την εξυγίανση και σταθεροποίηση της οικονομίας και με τη δυνατότητα συνομολόγησης μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών ρητρών και δη ρήτρας εξωτερικού συναλλάγματος ή ευρωπαϊκής νομισματικής μονάδας (Ε.C.U.). Επίσης επιτρέπεται στον Υπουργό Οικονομικών να εκδίδει ομολογιακά δάνεια σε συνάλλαγμα".

2. Στο άρθρο 31 του ν. 1914/1990 προστίθεται έβδομο εδάφιο, που έχει ως εξής:

"Ως λαχνοί των λαχειοφόρων ομολογιακών δανείων, δύναται να προβλέπονται είτε χρηματικά ποσά είτε τίτλοι έντοκων γραμματίων ή ομολόγων, που εκδίδει το Δημόσιο, είτε κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου, τα οποία απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους ή άλλης επιβάρυνσης κατά τη μεταβίβασή τους στους τυχερούς δικαιούχους. Κάθε άλλη λεπτομέρεια, ρυθμίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών δημοσιευόμενων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως".

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΑ-ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

 

Άρθρο 25

Δημόσια κτήματα-Ανταλλάξιμα κτήματα - Κληροδοτήματα


1. Η επιτροπή της παρ. 6 του άρθρου 4 του α.ν. 263/1968 συγκροτείται από:

α) τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. της έδρας του νομού ή τον προϊστάμενο κτηματικής υπηρεσίας ή τους νόμιμους αναπληρωτές αυτών,

β) το διευθυντή τεχνικών υπηρεσιών της νομαρχίας ή το νόμιμο αναπληρωτή, εφόσον, πρόκειται για αγροτικό ακίνητο και

γ) ένα φοροτεχνικό υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το κρινόμενο ακίνητο. Η επιτροπή συνεδριάζει στο κατάστημα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., που βρίσκεται στην έδρα του νομού ή της κτηματικής υπηρεσίας.

2. Η αξία και το μέσο ετήσιο εισόδημα, που προβλέπεται από την περίπτωση α� της παρ. 1 του άρθρου 4 του α.ν. 263/1968, αυξάνεται από δύο εκατομμύρια (2.000.000) σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές και από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) σε ενάμισι εκατομμύριο (1.500.000) δραχμές αντίστοιχα. Οι προϋποθέσεις αυτές μπορεί να συντρέχουν κατά το χρόνο της εξέτασης από την αρμόδια επιτροπή της αίτησης που έχει υποβληθεί.

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του α.ν. 263/1968, όπως αντικαταστάθηκε α πό την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 719/1977 τροποποιείται ως ακολούθως: «Το τίμημα, που προβλέπεται να καταβάλει ο αγοραστής και αναφέρεται στα εδάφια (α), (β) και (γ) της ανωτέρω παραγράφου, καθορίζεται αντίστοιχα ως εξής: (α) Από 2/10 σε 3/10 και από 1/10 σε 2/10. (β) Από 5/10 σε 6/10 και από 2/10 σε 3/10. (γ) Από 7/10 σε 8/10 και από 5/10 σε 6/10".

4. Παρατείνεται από τη λήξη της η προθεσμία εξέτασης, από την αρμόδια επιτροπή, των αιτήσεων, που έχουν υποβληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 263/1968, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν. 719/1977 και το ν. 1473/1984 και μέχρι περαιώσεως αυτών. Ως αρμόδια επιτροπή νοείται η της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

5. Στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 375/1976 προστίθεται και δεύτερο εδάφιο ως εξής: "Κάτοχοι ανταλλαξίμων κτημάτων απωλέσαντες τα δικαιώματα εξαγοράς, κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, δύνανται να υποβάλουν νέα αίτηση εξαγοράς των παρ΄ αυτών κατεχόμενων κτημάτων, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως".

6. Από τα έσοδα της περιουσίας Κωνσταντίνου Σισμανόγλου, που υπήχθη στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών και το από 15-2-1993 π.δ. 131/Β� διατίθενται κάθε φορά με απόφαση τουΥπουργού Οικονομικών χρηματικά ποσά που σκοπούν στην ενίσχυση των σκοπών του Σωματείου Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων εκ Τουρκίας.

7. Στο άρθρο 2 του ν. 1067/1980 προστίθεται παράγραφος γ�, η οποία έχει ως εξής:

"γ. Η τουριστική και εμπορική αξιοποίηση και εκμετάλλευση των εκατέρωθεν της Διώρυγας Χώρων, επιτρεπόμενης προς τούτο της ίδρυσης θυγατρικής ή θυγατρικών Ανωνύμων Εταιρειών κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων".

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 26

Διαρρυθμίσεις τελών

 

1. Το εδάφιο δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 6071/1934 (ΦΕΚ 68 Α'), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:

"δ. Εισφορά δύο τοις εκατό (2%) επί της αξίας του χάρτου και χαρτονίων που προσδιορίζονται από τις δασμολογικές κλάσεις 4802, 4803, 4804, 4804, 4805, 4806, 4807, 4808, 4809 και 4810 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας είτε αυτά παράγονται εγχωρίως είτα αποκτώνται από κράτος-μέλος της Ε.Ο.Κ. ή εισάγονται από την αλλοδαπή. Το χαρτί, που προσδιορίζεται ειδικότερα από την 48102100 δασμολογική διάκριση, εξαιρείται από την παραπάνω εισφορά. Εισφορά 0,8% επί της αξίας των προϊόντων που προσδιορίζονται ειδικότερα από τις δασμολογικές διακρίσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας 481810, 481820, 481830, 481910, 481930, 481940, 481950, είτε αυτά κατασκευάζονται εγχωρίως από τις επιχειρήσεις που παράγουν οι ίδιες τα προϊόντα των δασμολογικών κλάσεων του προηγούμενου εδαφίου είτε αποκτώνται από κράτος-μέλος της Ε.Ο.Κ. ή εισάγονται από την αλλοδαπή. Σε περίπτωση αλλαγών στις ανωτέρω δασμολογικές κλάσεις ή διακρίσεις, όπως αυτές αναφέρονται στη Συνδυασμένη Ονοματολογία έτους 1992, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επαναπροσδιορίζονται οι νέες, στις οποίες υπάγονται τα ίδια είδη χάρτου και χαρτονίου. Οι ανωτέρω εισφορές υπολογίζονται ως εξής: α. Για τα εγχώρια προϊόντα επί της τιμής πώλησης από τον παραγωγό ή κατασκευαστή.

β. Για τα προϊόντα ενδοκοινοτικής απόκτησης επί της τιμής αγοράς.

γ. Για τα εισαγόμενα από χώρες εκτός Ε.Ο.Κ. επί της τιμολογιακής αξίας CIF.

Η εισφορά βαρύνει τους παραγωγούς, κατασκευαστές, εισαγωγείς και αποκτώντες από κράτος-μέλος της Ε.Ο.Κ. και αποδίδεται από αυτούς στο Ι.Κ.Α., ως ακολούθως:

α. Για τα εγχωρίως παραγόμενα η απόδοση πραγματοποιείται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίον έγιναν οι πωλήσεις.

β. Για προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο ενδοκοινοτικής απόκτησης από 1-1-1993 η εισφορά αποδίδεται, όπως και για τα αντίστοιχα εγχωρίως παραγόμενα μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου της παραλαβής καιμε βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία καταβολής της. Ολα τα θέματα που αναφέρονται στη βεβαίωση και είσπραξη της εισφοράς περιλαμβανομένων και των αφορόντων στις προσαυξήσεις, στην παραγραφή του δικαιώματος του Ι.Κ.Α. στην άσκηση προσφυγών και ένδικων μέσων και γενικά στη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τις υπέρ Ι.Κ.Α. ασφαλιστικές εισφορές εφαρμοζομένων αντιστοίχως και των διατάξεων του π.δ/τος 227/1988 (ΦΕΚ 98 Α') κατά το μέρος που αναφέρονται στον έλεγχο πάντων των τηρούμενων από τις επιχειρήσεις βιβλίων και στοιχείων.

γ. Για τα εισαγόμενα προϊόντα από χώρες εκτός Ε.Ο.Κ. η απόδοση της εισφοράς γίνεται κατά τον εκτελωνισμό του προϊόντος με την προσκόμιση αντίστοιχου γραμματίου κατάθεσης στον οικείο λογαριασμό του Ι.Κ.Α. στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ή στα κατά τόπους υποκαταστήματα του Ιδρύματος. Απαλλάσσονται από την εισφορά τα εγχώρια προϊόντα που εξάγονται ή αποστέλλονται σε κράτος-μέλος της Κοινότητας απευθείας από τον παραγωγό ή κατασκευαστή. Καταβληθείσες εισφορές για το χρονικό διάστημα από 1-8-1992 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, σύμφωνα με την προϊσχύουσα διάταξη και καθ' υπέρβαση των οριζομένων ανωτέρω, αναζητούνται ή συμψηφίζονται με τυχόν υποχρεώσεις προς το Ι.Κ.Α., εφόσον δεν έχουν συμπεριληφθεί στα τιμολόγια. Απαιτήσεις του Ι.Κ.Α. κατά των επιχειρήσεων για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα αναζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής. Για τις απαλλαγές των προϊόντων χάρτου και χαρτονίου, που εξήχθησαν ή απεστάλησαν σε κράτος-μέλος της Ε.Ο.Κ. κατά το χρονικό διάστημα από 1/8/1992 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος έχον εφαρμογή οι προϊσύουσες διατάξεις".

2. Στο εξής, άδεια ιδρύσεως φαρμακαποθήκης μπορεί να χορηγείται και σε ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, των οποίων μέτοχοι δεν απαιτείται να είναι φαρμακοποιοί, που έχουν ως σκοπό την ίδρυση και λειτουργία φαρμακοποθήκης, δηλαδή την προμήθεια, κατοχή, εμπορία, διανομή ή εξαγωγή φαρμάκων, φαρμακευτικών προϊόντων, φαρμακευτικών ουσιών και γενικά των ειδών που αναφέρονται στις περιπτώσεις α'-ιζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 1316/1983 (ΦΕΚ 3 Α'), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1965/1991 (ΦΕΚ 146 Α'), ως επίσης και των ειδών που επιτρέπεται από άλλες διατάξεις νόμων ή αποφάσεων να διατίθενται σε φαρμακεία. Επίσης οι φαρμακαποθήκες δύνανται να πωλούν είδη ιατρικής γενικής χρήσεως, καλλυντικά, διαιτητικά προϊόντα, γάλατα και τροφές βρεφικής ηλικίας, είδη υγιεινής βρεφών, εγκύων και λεχωιδών, καλλωπισμού, ορθοπεδικά είδη και μηχανήματα, ιατρικά εργαλεία, μηχανήματα και βοηθήματα. Η εκμετάλλευση φαρμακαποθήκης δύναται να ασκείται από ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που κατέχουν την άδεια που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, τηρουμένων και των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 207/1992.

3. Οι ανώνυμες εταιρείες και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, στις οποίες παρασχέθηκε σχετική άδεια, υποχρεούνται πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων τους να προσλάβουν υπεύθυνο επιστήμονα φαρμακοποιό που διαθέτεοι τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 1963/1991 (ΦΕΚ 138 Α') και δεν ασκεί άλλο επιτήδευμα ή κατέχει άλλη έμμισθη θέση. "Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματός του το, από το Διοικητικό Συμβούλιο, οριζόμενο μέλος του, των ανωνύμων εταιρειών στις οποίες παρασχέθηκε η εν λόγω άδεια ίδρυσης, έχει το δικαίωμα να μετέχει με δικαίωμα ψήφου και ανεξάρτητα από το εάν έχει ή όχι την ιδιότητα του φαρμακοποιού, στις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις του "Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων" ως ισότιμο μέλος αυτού και δικαιούται να εκλέγει και να εκλέγεται ως τακτικό και αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πειθαρχικού Συμβουλίου τούτου, υπό τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις, που ορίζουν οι διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 11, του π.δ. 613/1977 (ΦΕΚ 199 Α'). Τα ανωτέρω ισχύουν και για τον οριζόμενο κατά νόμο ως εκπρόσωπο των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, στις οποίες παρασχέθηκε η εν λόγω άδεια ίδρυσης."

4. Κάθε αντίθετη διάταξη προς τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 5 και 6 της ισχύουσας νομοθεσίας καταργείται.

5. Οι περιπτώσεις ια' και ιβ' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α') αντικαθίστανται ως εξής:

"ια) Υγραέρια και ΕΧ 27.11.12.11 μεθάνιο που έως ΕΧ 27.11.19.00 χρησιμοποιούνται και ΕΧ 27.11.29.00 26.000 ως καύσιμο μετ. τόνος κινητήρων

ιβ) Υγραέρια και ΕΧ 27.11.12.11 μεθάνιο για λοιπές, έως ΕΧ 27.11.19.00 πλην της και ΕΧ 27.11.29.00 4.000 προηγούμενης μετ. τόννος περίπτωσης ια' χρήσεις". Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 9-7-1993".

6. Για την εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων στ' και ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 2127/1993, ως πετρέλαιο ή κηροζίνη θέρμανσης, θεωρούνται τα προοριζόμενα να χρησιμοποιησούν αποκλειστικά και μόνο για τη λειτουργία κεντρικών συστημάτων θέρμανσης (καλοριφέρ) ή άλλων μέσων για τη θέρμανση ανθρώπων στους χώρους κατοικίας διαμονής ή εργασίας τους. (Το δεύτερο εδάφιο καταργήθηκε).

7. Αυτοκίνητα τύπου Jeep που έχουν παραληφθεί και ταξινομηθεί για γεωργικές χρήσεις με το φορολογικό καθεστώς της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 363/1976 και του άρθρου 3 του ν. 1906/1990, μπορούν με έγκριση της Τελωνειακής Αρχής να μεταβιβάζονται χωρίς την καταβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, σε αγρότες, κατά κύριο επάγγελμα αυτοκαλλιεργητές, που κατά τα προηγούμενα της μεταβίβασης δύο οικονομικά έτη, είχαν συνολικά ακαθάριστα έσοδα από πώληση αγροτικών προϊόντων, ίσα ή μεγαλύτερα των "10.000 ευρώ" και είχαν υποβάλλει γι' αυτά δηλώσεις φόρου εισοδήματος.

(8. Καταργήθηκε με την περ. 17 του άρθρου 6 του ν. 2459/1997 - ΦΕΚ Α' 17).

 

 

 

Άρθρο 27


1. Η προβλεπόμενη από την περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 1400/1983 (ΦΕΚ 154 Α') υπεύθυνη δήλωση περιουσιακής καταστάσεως των προϊσταμένων Δ.Ο.Υ. υποβάλλεται και σε οποιαδήποτε περίπτωση ζητηθεί από τον Υπουργό Οικονομικών. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης αυτής, το περιεχόμενο και η μορφή της υπεύθυνης δήλωσης, καθώς και τα όργανα ελέγχου αυτής.

2. (Στο άρθρο 26 του ν. 2085/1992 προστίθενται οι παράγραφοι με αριθμό 17, 18 και 19).

3. Οι θέσεις

α) των βαθμών δόκιμου Γραφέα έως και Εισηγητή Α' της κατηγορίας ΔΕ,

β) των βαθμών δόκιμου Γραμματέα έως και Εισηγητή Α' των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ καθίστανται αυτοδικαίως οργανικώς ενιαίες. Το άρθρο 183 του Υπαλληλικού Κώδικα (π.δ. 611/1977), όπως ίσχυε μέχρι την κατάργησή του με το ν. 1586/1986, επαναφέρεται σε ισχύ. Όπου στο επαναφερόμενο σε ισχύ άρθρο αναφέρεται ο 5ος, 6ος και 8ος βαθμός, νοείται εφεξής, αντιστοίχως, ο βαθμός του Τμηματάρχη Β', του Εισηγητή Α΄και του Βοηθού Υπαλλήλου Α'.

4. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 2116/1993 (ΦΕΚ 18 :') δεν εφαρμόζονται για τους υπαλλήλους φορέων του τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην ανωτέρω διάταξη, που έχουν ιδιωτικοποιηθεί ή έχει ληφθεί απόφαση ιδιωτικοποίησής τους ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση ή δεν είναι βιώσιμοι, καθώς και εκείνων που ανήκουν στον Ο.Α.Ε.

5. Στους μετατασσόμενους με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ν. 2116/1993 εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 7 και των δύο (2) πρώτων εδαφίων της παραγράφου 9 του άρθρου 20 του ν. 1735/1987, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2042/1992 (ΦΕΚ 75 Α') για τους μεταφερόμενους εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 14, 16 και 17 του άρθρου 20 του ν. 1735/1987.

6. Η αναφερόμενη στη διάταξη του άρθρου 30 του ν. 2093/1992 (ΦΕΚ 181 Α') αποκλειστική προθεσμία παρατείνεται από τότε που έληξε μέχρι 31.12.1993.

7. "Επί των βεβαιωμένων κατά την 31η Δεκεμβρίου 1992 και κάθε επόμενου έτους οφειλών προς είσπραξη, αποδίδεται με προκαταβολές" στους φοροτεχνικούς υπαλλήλους και στους λοιπούς υπαλλήλους που υπηρετούν στις φοροτεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και τους υπαλλήλους ΚΕ.Π.Υ.Ο. ποσοστό επί των εισπράξεων των οφειλομένων, προς αντιμετώπιση ειδικών δαπάνων της υπηρεσίας αυτής. Το ποσοστό αυτό ορίζεται για κάθε ημερολογιακό έτος αρχής γενομένης από το σε τρία τοις εκατό (3%) για ποσό εισπράξεων μέχρι διακόσια δισεκατομμύρια (200.000.000.000) δραχμές και σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για εισπράξεις πάνω από το ποσό αυτό. Το προϊόν του ποσοστού αυτού θα κατατίθεται σε ειδικό έντοκο λογαριασμό που θα ανοιχθεί σε οποιαδήποτε από τις λειτουργούσες στην Ελλάδα αναγνωρισμένες τράπεζες. "Εάν τα ετήσια φορολογικά έσοδα υπερβούν τα προϋπολογιζόμενα τοιαύτα θα κατατίθεται επίσης ποσοστό πέντε τοις χιλίοις (5%00) υπολογιζόμενο επί της διαφοράς προϋπολογισθέντων και πραγματοποιηθέντων εσόδων". Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα κριτήρια υπολογισμού και διανομής του ποσού στους δικαιούχους και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

8. (Το άρθρο 13 του ν. 973/1979 και οι αντικαταστάσεις των παραγράφων αυτού 1 και 2 από το άρθρο 9 παρ. 13 του ν. 1160/1981 καταργούνται και αντικαθίσταται).

9. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα).

10. Για στελέχωση της Δ/νσης Σχέσεων με Ευρωπαϊκές Κοινότητες συνιστώνται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας δέκα (10) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Προσόντα διορισμού στις θέσεις αυτές ορίζονται τα προβλεπόνενα από το άρθρο 26 του π.δ. 194/1988 (ΦΕΚ 84 Α') όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Η πλήρωση των θέσεων του ειδικού επιστημονικού προσωπικού γίνεται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων. Με αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να καθορίζεται κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη η αμοιβή του ανωτέρω ειδικού επιστημονικού προσωπικού.

11. Συνίσταται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Γενική Διεύθυνση Συντονισμού Υπηρεσιών Εξωτερικού (Γραφεία Συμβούλων και Ακολούθων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων" και αντίστοιχη θέση Γενικού Διευθυντή, πέραν των συσταθεισών με το άρθρο 78 του ν. 1802/1990. Η οργανωτική διάρθρωση, οι θέσεις και οι αρμοδιότητες της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης καθορίζονται με απόφαση κανονιστικού περιεχομένου των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

12. ................

13. Η αρμοδιότητα του Υπουργού Οικονομικών για την άσκηση ένδικων μέσων ενώπιον παντός δικαστηρίου δύναται να μεταβιβάζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1558/1985. Τυχόν μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες θεωρούνται ισχυρές, οι δε απορριπτικές αποφάσεις που εκδόθηκαν για το λόγο αυτόν, επανεισάγονται στο δικαστήριο που τις εξέδωσε.

14. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται ειδικη επιτροπή στο Υπουργείο Οικονομικών για τη σύνταξη κώδικα περί των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών περιερχόμενων κληρονομιών, κληροδοτημάτων και δωρεών με σκοπό την απλούστευση των διαδικασιών της λειτουργίας των εκτελεστικών οργάνων διαχειριστικής εποπτείας και τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας. Ο κώδικας αυτός θα κυρωθεί με ιδιαίτερο νόμο στο σύνολό του από την Ολομέλεια της Βουλής κατά το άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγματος. Τα μέλη της επιτροπής και η αμοιβή τους θα ορισθούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. "

15. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζονται με τους αναπληρωματικούς τους, τα μέλη Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, αποτελούμενου από έναν ανώτατο δικαστικό ή καθηγητή Α.Ε.Ι. έναν εκπρόσωπο της κεντρικής διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, έναν ορκωτό λογιστή και δύο ανώτατους ή ανώτερους κρατικούς λειτουργούς ή ιδιώτες που έχουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία. Στο ανωτέρω Εποπτικό Συμβούλιο ανατίθενται οι αρμοδιότητες, που ορίζονται από τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 14 του ν.δ. 3329/1955 (ΦΕΚ 230 Α'), σε σχέση με τις εργασίες που έχουν αναλάβει οι ορκωτοί λογιστές σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι την 30ή Απριλίου 1993, ανεξάρτητα από το χρόνο περάτωσης των εργασιών αυτών. Με την ίδια ή όμοιες υπουργικές αποφάσεις ρυθμίζονται και όσα ειδικότερα θέματα σχετίζοντια με την ομαλή μετάβαση του Σώματος Ορκωτών Λογιστών στο νέο θεσμικό πλαίσιο του άρθρου 75 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α'). Η θητεία του ανωτέρω Εποπτικού Συμβουλίου λήγει μετά ένα έτος από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής υπουργικής απόφασης, δυνάμενη να ανανεώνεται με όμοια απόφαση μέχρι περάτωσης του ανατιθέμενου σε αυτό έργο".

16. Οι κατά την 30η Απριλίου 1993 ευρισκόμενες σε εξέλιξη εργασίες του Σώματος Ορκωτών Λογιστών ολοκληρώνονται από τους ορκωτούς λογιστές στους οποίους είχε ήδη ανατεθεί το καθένα από τα ευρισκόμενα σε εξέλιξη έργα.

17. Οι κατά την 30η Απριλίου 1993 ευρισκόμενες σε εξέλιξη εργασίες του Σώματος Ορκωτών Λογιστών τιμολογούνται από τα Σώμα Ορκωτών Λογιστών κατ' αναλογία του βαθμού ολοκλήρωσής τους κατά τα εν λόγω ημερομηνία, τα δε προκύπτοντα έσοδα θεωρούνται έσοδα του Σ.ώματος και εισρπάττονται βάσει των προ της ψήφισης του παρόντος νόμου εν ισχύι σχετικών διατάξεων.

18. Το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών ελεγκτών μετά την έναρξη εφαρμοτής της περί τούτου νομοθεσίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 του ν. 1969/1991, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του ν. 2076/1992, και μέχρι τη σύγκλιση της τρίτης τακτικής γενικής συνέλευσης των μελών του, ανασυγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορίου ως ακολούθως. Ως μέλη αυτού ορίζονται ορκωτοί ελεγκτές από τους εγγραφέντες στο μητρώο του Σώματος βάσει των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 24 παρ. 1 και 2α του π.δ. 226/1992 και του άρθρου 2 παρ. 7 και 8 του π.δ. 121/1993, δια σχετικών πράξεων του Εποπτικού Συμβουλίου, ως πρόεδρος δε αυτού ορίζεται καθηγητής Α.Ε.Ι. ή ανώτατος δικαστικός λειτουργός ή διοικητικός υπάλληλος εν ενεργεια ή συντάξει. Το ήδη υφιστάμνο Εποπτικό Συμβούλιο συνεχίζει εγκύρως τη λειτουργία του μέχρις εκδόσεως της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης, περι ανασυγκρότησής του. Τα της αμοιβής του προέδρου και των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου καθορίζονται με κοινή απόφαση των παραπάνω Υπουργών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

19. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα).

20. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα).

21. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 16-21 του παρόντος άρθρου αρχίζει την 1η Μαΐου 1993.

22. Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου οι Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Προϋπολογισμό, ή έχουν κοινωνικούς πόρους, ή δανειοδοτούνται με την εγγύηση του Δημοσίου, αποστέλλουν κατά τακτά χρονικά διαστήματα στο Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους-Δ/νση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, στοιχεία του Προϋπολογισμού Απολογισμού και Ισολογισμών αυτών, καθώς και άλλα στοιχεία. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζεται το είδος των στοιχείων που θα υποβάλλονται, η συχνότης υποβολής τους και τα κριτήρια βάσει των οποίων προσδιορίζονται οι υπόχρεοι υποβολής των ανωτέρω στοιχείων.

"α) Μετά την παρέλευση δεκαπενθημέρου από τη λήξη της προθεσμίας, ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Διευθυντής του οικείου φορέα δύναται εντός ετέρων δεκαπέντε (15) ημερών, να καταθέσει έγγραφες εξηγήσεις για τη μη υποβολή των στοιχείων. Μετά την παρέλευση και της προθεσμίας αυτής επιβάλλεται πρόστιμο στον Πρόεδρο ή το Γενικό Διευθυντή, κατά περίπτωση, ίσο με 1/25 του μηνιαίου μισθού ή της συνολικής αποζημίωσής τους για κάθε επιπλέον ημέρα καθυστέρησης, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Ν.Π.Δ.Δ. του Γ.Λ.Κ.. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προσφυγή ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

β) Μετά παρέλευση δεκαπενθημέρου από τη λήξη της προθεσμίας δεν χορηγείται ουδεμία πλέον εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου μέχρι την αποστολή των απαιτούμενων στοιχείων. γ) Μετά παρέλευση ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομία και Οικονομικών δεσμεύουν τυχόν έσοδα του φορέα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή τον Τακτικό Προϋπολογισμό σε ποσοστό 50% του ετήσιου προβλεπόμενου ποσού μέχρι να υποβληθούν τα απαιτούμενα στοιχεία. Η παραπάνω ρύθμιση δεν αφορά έσοδα ή δαπάνες σχετικές με την υλοποίηση προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις οποίες έχουν εγκριθεί οι σχετικές προτάσεις από τα αρμόδια όργανα".

Προς το σκοπό αυτό, συνιστάται στη Διεύθυνση Ν.Π.Δ.Δ. του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Υπουργείο Οικονομικών), ένα (1) Τμήμα, με αρμοδιότητα τη συγκέντρωση και επεξεργασία των ανωτέρω στοιχείων. Για τη στελέχωση του Τμήματος αυτού συνιστώνται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων έξι (6) θέσεις μονίμου προσωπικού, που κατανέμονται κατά βαθμό στους κλάδους ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ δημοσιονομικών, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Επίσης στο Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, συνιστώνται δέκα (10) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικών σε δημοσιονομικά και νομισματικά θέματα, καταργουμένων διπλασίων κενών θέσεων στον εισαγωγικό βαθμό του μονίμου προσωπικού του κλάδου ΠΕ-Δημοσιονομικών της αυτής Υπηρεσίας. Οι θέσεις αυτές προστίθενται στις υφιστάμενες οργανικές θέσεις προσωπικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Προσόντα διορισμού είναι τα προβλεπόμενα από το άρθρο 26 του π.δ. 194/1988, όπως ισχύει κάθε φορά. Οι αποδοχές του προσλαμβανομένου στις παραπάνω θέσεις του Ειδικού Επιστημονικού προσωπικού καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν. Οι προσλαμβανόμενοι στις παραπάνω θέσεις ττου Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, τοποθετούνται σε υπηρεσίες του Γ.Λ.Κ. με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

23. (Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 1667/1986 τροποποιείται).

24. (Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 1667/1986 τροποποιείται).

25. (Το έκτος εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1667/1986 τροποποιείται).

26. Το άρθρο 6 του ν. 718/1977 "Απαγόρευσις ασκήσεως ετέρου επαγγέλματος-Ασυμβίβαστα" καταργείται. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μπορεί να ρυθμίζονται θέματα ανακύπτοντα μετά την κατάργηση αυτή.

27. Η κατά το τρέχον έτος διενέργεια διαγωνισμού για την απόκτηση πτυχίου εκτελωνιστή με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 718/1977 "περί εκτελωνιστών", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καταργείται.

28. Υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου οι αθλητές που έχουν καταλάβει ή θα καταλάβουν μία από τις οκτώ πρώτες θέσεις σε οποιοδήποτε ατομικό ή ομαδικό άθλημα σε επίσημους θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή σε Ολυμπιακους Αγώνες για άτομα με ειδικές ανάγκες. Τα πρόσωπα αυτά δικαιούνται των παρακάτω προνομίων:

α. Διορισμού σε μόνιμη υπαλληλική θέση ή σε υπαλληλική θέση με σύμβαση αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, κατόπιν αιτήσεώς τους, εφόσον έχουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την κάλυψη της θέσης κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων που επιβάλλουν απαγόρευση ή περιορισμό των προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και θα υλοποιούνται ασχέτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων στο σχετικό φορέα όπου θα γίνονται. Σε περίπτωση μη ύπαρξης κενών θέσεων συνιστώνται τόσες θέσεις όσες ο αριθμός των προσλαμβανομένων, οι οποίες καταργούνται με την καθοιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους. Για όσες όμως θέσεις τίθεται ως απαραίτητη προϋπόθεση διορισμού η επιτυχής συμμετοχή σε εξετάσεις, η σχετική νομοθεσία θα ισχύει και για τα πρόσωπα αυτά.

β. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα).

γ. Χορηγήσεως αδειών πρακτορείων προγνωστικών ποδοσφαίρου ΛΟΤΤΟ, κρατικών λαχείων και ιπποδρομιακών στοιχημάτων, κατά παρέκκλιση των ειδικών διατάξεων, που ρυθμίζουν τις προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών αυτών.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου θα βαρύνει τους επί μέρους φορείς που θα υλοποιούν τα παρεχόμενα προνόμια. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

29. Σε δίκες κατά τελωνειακών υπαλλήλων και επιθεωρητών τελωνείων, που ενήργησαν για το συμφέρον της υπηρεσίας, δύναται, μετά από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, να παρίσταται για την υπεράσπισή τους, ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

30. (Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1648/1986 αντικαθίσταται).

31. Η απασχόληση του ωρομίσθιου πολιτικού διδακτικού προσωπικού των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού μέχρι 31-12-1992 είναι νόμιμη και επιτρέπεται να παρατείνεται με απόφαση του αρμόδιου για την πρόσληψη οργάνου έως το τέλος του τρέχοντος εκαιδευτικού έτους, μέσα στο όριο του συνολικού αριθμού των 1.390 ωρών.

32. Συνιστώνται επτά (7) θέσεις Γενικών Διευθυντών στη Γραμματεία των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών με τον τίτλο Γενικός Διευθυντής Γραμματείας Δικαστηρίων και κατανέμονται ως εξής:

1) Μία (1) θέση στη Γραμματεία του Συμβουλίου της Επικρατείας,

2) μία (1) θέση στη Γραμματεία του Αρείου Πάγου,

3) μία (1) θέση στη Γραμματεία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου,

4) μία (1) θέση στη Γραμματεία του Εφετείου Αθηνών,

5) μία (1) θέση στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών,

6) μία (1) θέση στη Γραμματεία τουΕφετείου Θεσσαλονίκης και

7) μία (1) θέση στη Γραμματεία του Εφετείου Πειραιά.

33. Για την προαγωγή στο βαθμό του Γενικού Διευθυντή Γραμματείας Δικαστηρίων κρίνονται μόνιμοι Δικαστικοί Υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ (πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών) εφόσον έχουν συμπληρώσει εικοσιπενταετή πραγματική Δικαστική Υπηρεσία από την οποία τριετή σε θέση Προϊσταμένου Διευθύνσεως Γραμματείας Δικαστηρίων, καθώς και εκείνοι που είχαν βαθμό Γραμματέα Εφετών Α' ή Β' Τάξεως την 31-3-1986. Ως προσόντα κρίσεως πέραν του πτυχίου ανωτάτης σχολής λαμβάνονται υπόψη από το Τριμελές Υπηρεσιακό (Δικαστικό) Συμβούλιο του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου, αντίστοιχα, η επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση του υπαλλήλου, το προσήκον ήθος, η δραστηριότητα στην υπηρεσία και η ικανότητα αναλήψεως πρωτοβουλιών και ευθυνών ως και η ικανότητά του να επιβάλλεται στο προσωπικό και οι τυχόν μεταπτυχιακές σπουδές και οι ξένες γλώσσες.

Στην περίπτωση που κανείς από τους δικαστικούς υπαλλήλους του οικείου κλάδου δεν έχει όλα τα απαιτούμενα κατά το πρώτο εδάφιο τυπικά προσόντα, κρίνονται για προαγωγή στο βαθμό του Γενικού Διευθυντή Γραμματείας Δικαστηρίων, δικαστικοί υπάλληλοι της ΠΕ κατηγορίας, και μη πτυχιούχοι, εφόσον έχουν συμπληρώσει τριακονταετή πραγματική δικαστική υπηρεσία, από την οποία τριετή σε θέση Προϊσταμένου Διευθύνσεως Γραμματείας Δικαστηρίων. Η προαγωγή και η τοποθέτηση σε θέση Γενικού Διευθυντή Γραμματείας Δικαστηρίων ενεργείται ύστερα από απόφαση των παραπάνω Τριμελών Δικαστικών Συμβουλίων. Οι προαχθέντες στο βαθμό του Γενικού Διευθυντή Γραμματείας Δικαστηρίων τοποθετούνται ως Προϊστάμενοι της Γραμματείας των οικείων Δικαστηρίων.

34. (Μετά την περίπτωση β' της παρ. 1 του άρθρου 7 του α.ν. 2326/1940 προστίθεται νέα περίπτωση β1).

35. Τα ποσά των εισπράξεων από την ως άνω κράτηση κατατίθενται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων σε ειδικό έντοκο λογαριασμό, που τηρείται σε αναγνωρισμένη Τράπεζα με την ονομασία "Δικαιώματα είσπραξης εσόδων Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. υπέρ τρίτων" και διατίθενται:

α) Για την παροχή κινήτρων, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, στους μηχανικούς διπλωματούχους Α.Ε.Ι. υπαλλήλους (μόνιμους και συμβασιούχους) του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. "Στην περίπτωση αυτή το διατιθέμενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνολικά εισπραττόμενου πόρου της παραγράφου 1"

β) Για την προσέλκυση και παραμονή των υπηρετούντων μηχανικών διπλωματούχων Α.Ε.Ι. (μόνιμων και συμβασιούχων) στις, με την υπ' αριθμόν ΔΙΔΑΔ/Φ50/265/29847/30-10-1992 κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών, καθοριζόμενες προβληματικές περιοχές σε εφαρμογή του άρθρου 9 του ν. 2085/1992. Στην περίπτωση αυτήν το διατιθέμενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικά εισπραττόμενου πόρου της παρ. 1.

γ) (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα).

36. Για την είσρπαξη των κατά την παράγραφο 1 του παρόντος δικαιωμάτων Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. υπερ τρίτων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 7 του α.ν. 2326/1940. 37. Η ως άνω ρύθμιση δεν μεταβάλλει το ύψος των αντίστοιχων πόρων του Ε.Μ.Π. για τους οποίους εξακολουθούν να ισχύουν οι μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος κείμενες διατάξεις.

38. Στους δημοσιονομικούς υπαλλήλους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους χορηγείται, για κάθε ημερολογιακό έτος, αρχής γενομένης για το 1993, ποσοστό μηδέν κόμμα ένα τοις χιλίοις (0,1%00) επί των συνολικών πραγματοποιούμενων δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού του κάθε οικονομικού έτους, εξαιρουμένων των χρεωλυσίων, "προς αντιμετώπιση ειδικών δαπανών τους για την κατάρτιση και εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού" Το προϊόν του ποσοστού αυτού βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό και κάθε θέμα σχετικό με τη διαχείριση και διάθεσή του, καθορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

39. [Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του π.δ. 27.11/14.12.1926 (ΦΕΚ 430 Α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του ν. 1486/1984 (ΦΕΚ 161 Α), οι οποίες, κατά το άρθρο 50 του ν. 1947/1991 συνεχίζουν να ισχύουν, αντικαθίστανται].

40. Της Διεύθυνσης Σχέσεων με Ευρωπαϊκές Κοινότητες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, μπορεί να προΐσταται και μόνιμος υπάλληλος του Υπουργείου, που έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών επιπέδου τουλάχιστον Μasters, γνωρίζει άριστα τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα των χωρών-μελών της Ε.Ο.Κ., προσηκόντως διαπιστουμένη και έχει δεκαετή τουλάχιστον εμπειρία από υπηρεσία ή προϋπηρεσία σχετική με το αντικείμενο της ανωτέρω Διεύθυνσης.

41. Μεταφερθέντες ή μεταγέντες βάσει των διατάξεων των ν.δ. 1174/1972, 285/1974 και του β.δ. 347/1972, μόνιμοι υπάλληλοι ασφαλισμένοι επικουρικά σε άλλους, εκτός του οικείου προς την υπηρεσία στην οποία υπηρετούν ασφαλιστικούς φορείς, μπορούν με αίτησή τους που υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού να ζητήσουν την υπαγωγή τους στο Ταμείο Αρωγής της υπηρεσίας που ανήκουν οργανικά. Οι εισφορές που καταβλήθηκαν στους φορείς, που ήταν επικουρικά ασφαλισμένα τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου μεταφέρονται ατόκως στο νέο Ταμείο ασφαλίσεώς τους και ο χρόνος, που αντιστοιχεί σε αυτές, θεωρείται ότι διανύθηκε στην ασφάλιση του νέου Ταμείου ασφάλισής τους.

42. ....................................

 

 

 

 

Άρθρο: 28


1. Το στεγασικό επίδομα, που καταβάλλεται στο προσωπικό της Ε.Υ.Π., από της 1ης Ιουλίου 1993 χορηγείται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που χορηγήθηκε (α) στο στρατιωτικό προσωπικό των Ε.Δ. με την κοινή απόφαση 841.1/41/207083/1-12-81 των Υπουργών Εθνικής Αμυνας και Οικονομικών και κυρώθηκε με το άρθρο 10 του ν. 1284/1982 (ΦΕΚ 114 Α'), (β) στο στρατιωτικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. και του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος με την κοινή απόφαση 2047269/5822/0022/31-5-1989 (ΦΕΚ 423 Β') των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας και κυρώθηκε με το άρθρο 11 του ν. 1881/1990 (ΦΕΚ 42 Α') και στο ύψος που αναπροσαρμόζεται με τις σχετικές αποφάσεις.

2. Τα χορηγηθέντα με το άρθρο 38 του ν. 2008/1992 παράγραφοι 1, 2, 4, 8 και 11 επιδόματα, θέσης, ετοιμότητας, ειδικότητας, βιβλιοθήκης και λήψης εκπαιδευτικής άδειας στους γιατρούς του Ι.Κ.Α. και άλλων ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προϊσταμένους διευθύνσεων, τμημάτων και αυτοτελών γραφείων ή αντίστοιχου επιπέδου, επεκτείνονται αναδρομικά από της ισχύος του άνω νόμου και στους μόνιμους ιατρούς και οδοντιάτρους του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) του Δήμου Αθηναίων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, με τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις. Η εκπαιδευτική άδεια στους ιατρούς τούτους χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από σχετική εισήγηση της Διοίκησης του Δήμου Αθηναίων. Τα επιδόματα ετοιμότητας και ειδικότητας που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2008/1992 επεκτείνονται και στους ιατρούς, οδοντίατρους και ελεγκτές ιατρους, οδοντιάτρους του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και στους ιατρούς, οδοντιάτρους μονίμους και επί θητεία του Πατριωτικού Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης (Π.Ι.Κ.Π.Α.). "

3. Το μηνιαίο επίδομα ειδικότητας των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (Ε.Ε.Κ.) της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) αναπροσαρμόζεται απο 1.7.1995, ως κατωτέρω: α. Στους κατόχους ειδικότητας ελεγκτή περιοχής Β' Τάξης, σε σαράντα χιλιάδες (40.000) δραχμές. β. Στους κατόχους μίας από τις ειδικότητες ελεγκτή αεροδρομίου ή ελεγκτή προσεγγίσεως ή ελεγκτή περιοχής Α Τάξεως και εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει τέσσερα (4) έτη υπηρεσίας στον κλάδο Ε.Ε.Κ., σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000) δραχμές. γ. Στους κατόχους μίας από τις ειδικότητες της περίπτωσης β', εφόσον έχουν συμπληρώσει τέσσερα (4) έτη υπηρεσίας στον κλάδο Ε.Ε.Κ., σε ενενήντα πέντε χιλιάδες (95.000) δραχμές, προσαυξανόμενο κατά πέντε τοις εκατό (5%), για κάθε έτος άσκησης ειδικότητας. Η προσαύξηση αυτή χωρεί για συνολικό χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών άσκησης ειδικότητας".

4. Στους κατόχους ειδικότητας ραντάρ καταβάλλεται πρόσθετο, μη προσαυξανόμενο, ποσό τριάντα χιλιάδων (30 000) δραχμών".

5. Για τον υπολογισμό του χρόνου άσκησης ειδικότητας λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

α. Για την προσαύξηση που προβλέπεται στην παράγραφο 3γ του παρόντος, ως αφετηρία για την προσμέτρηση του χρόνου άσκησης ειδικότητας λαμβάνεται η μεταγενέστερη ημερομηνία κατά την οποία ο υπάλληλος είτε έχει συμπληρώσει τέσσερα (4) έτη υπηρεσίας στον κλάδο Ε.Ε.Κ. είτε έχει αποκτήσει μία από τις ειδικότητες της παρ. 3 β' του παρόντος.

β. Για το προσωπικό που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, ως χρόνος άσκησης ειδικότητας υπολογίζεται ο χρόνος ισχύος μιας η περισσότερων από τις ειδικότητες της παρ. 3β' με τους περιορισμούς και προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου.

γ. Από τη δημοσίευση του παρόντος σε περίπτωση που ο Ε.Ε.Κ. έχει σε ισχύ ή ανανεώνει την ειδικότητα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί πτυχίων και αδειών και δεν υπηρετεί σε μονάδα που προβλέπεται η ειδικότητα την οποία κατέχει ή ανανεώνει, τότε ως χρόνος άσκησης της ειδικότητας προσμετρείται το 1/2 του χρόνου ισχύος της ειδικότητας αυτής.

δ. Από τη δημοσίευση του παρόντος οι Ε.Ε.Κ., που τοποθετούνται ως αερολιμενάρχες σε αερολιμένες όπου ασκείται έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας ή παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα εναέριας κυκλοφορίας, θεωρείται ότι συνεχίζουν να ασκούν την ειδικότητα που κατείχαν πριν την τοποθέτησή τους ή την έναρξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

ε. Ο χρόνος ασκήσεως της ειδικότητας θα υπολογίζεται και θα βεβαιώνεται από την Επιτροπή, η οποία συγκροτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις που ρυθμίζουν τη βαθμολογική διάρθρωση των Ε.Ε.Κ..

στ. Σε περίπτωση που Ε.Ε.Κ. υπηρετεί σε υπηρεσία, όπου δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ανανέωσης ειδικότητας, δύναται με αίτησή του, η οποία ικανοποιείται μέσα σε προθεσμία εννέα (9) μηνών, να τοποθετηθεί σε υπηρεσία, όπου συντρέχουν οι προϋποθέσεις ανανέωσης ειδικότητας.

ζ. Σε όσους Ε.Ε.Κ που κατέχουν τις ειδικότητες της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού δεν ανανεώνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις η ισχύς της ειδικότητας την οποία κατέχουν, καταβάλλεται το προβλεπόμενο από την παραπάνω περίπτωση ποσό ανεξάρτητα από έτη υπηρεσίας".

6. Το μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και αναθυγιεινής εργασίας που καταβάλλεται σε όλο το μόνιμο και επί συμβάσει προσωπικό της Υ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 7 του ν. 1881/1990, (ΦΕΚ 42 Α'), αναπροσαρμόζεται στο ποσοστό τριάντα δύο τοις εκατό (32%) επί του βασικού μισθού του έκτου (6ου) μισθολογικού κλιμακίου για το προσωπικό τούτο.

7. Στο ένστολο προσωπικό των Καταστημάτων Κράτησης και Ιδρυμάτων Αγωγής Ανηλίκων καταβάλλεται στεγασικό επίδομα από 1ης Ιανουαρίου 1994 με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, που αυτό χορηγείται εκάστοτε στο προσωπικό της Ε.Υ.Π. και στο ύψος που αναπροσαρμόζεται με τις εκδιδόμενες σχετικές αποφάσεις.

8. Στους εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και αμείβονται με τις διατάξεις του ν. 1505/1984, καθώς και τους μόνιμους εκπαιδευτικούς των Ανωτέρων Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Δ.Σ.Ε.Ν.), ως και τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα Δημόσια Λύκεια Εμπορικού Ναυτικού (Δ.Λ.Ε.Ν.), καταβάλλεται αποζημίωση για πρόσθετη απασχόληση στην εκπαιδετική διαδικασία για καθένα από τα τρία διδακτικά τρίμηνα του σχολικού έτους. Η αποζημίωση αυτή καθορίζεται στο ποσόν των εκατόν δεκαέξι χιλιάδων (116.000) δραχμών ανά διδακτικό τρίμηνο και καταβάλλεται την 23η Δεκεμβρίου, την 31η Μαρτίου και την 30η Ιουνίου εκάστου έτους. Από την αποζημίωση αυτήν εξαιρούνται όσοι τελούν σε άδεια χωρίς αποδοχές. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 1993.

9. Στους εκπαιδευτικούς του άρθρου 1 χορηγείται επίδομα βοηθείας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών το μήνα. Οι δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υ.Ε.Ν., καθώς και το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης Κ.Ν.Ε. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 1993.

10. Το ειδικό επίδομα της παραγράφου 8 του άρθρου 41 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α') καταβάλλεται από 1.10.1993 και στο προσωπικό της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 1517/1985 (ΦΕΚ 25 Α'). Το επίδομα αυτό δεν καταβάλλεται σε όσους εξομοιώνονται μισθολογικά με το ανωτέρω προσωπικό.

11. Η αμοιβή που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 2083/1992 βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου Α.Ε.Ι.

 

 

Άρθρο 29


Κυρώνεται και έχει την ισχύ νόμου η από 20 Ιουλίου 1993 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που έχει ως εξής:

ΣΥΜΒΑΣΗ

Στην Αθήνα σήμερα την 20η Ιουλίου 1993, μεταξύ, αφενός του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Οικονομικών Στέφανο Μάνο και αφετέρου του "Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών", νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Πρύτανη αυτού κ. Πέτρο Γέμτο που ενεργεί, σύμφωνα και με την από 17 Ιουνίου 1993 απόφαση της Συγκλήτου, συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

Α.1. Με το υπ' αριθμόν 256790/19-5-1979 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιων. Καβαλέκα, σε συνδυασμό και με το υπ' αριθμόν 268489/20-3-1980 συμβόλαιο του ίδιου Συμβολαιογραφου που κυρώθηκαν με το Ν. 1081/1980 το Ελληνικό Δημόσιο, καλούμενο εφεξής "Δημόσιο", σύμφωνα με τους όρους και συμφωνίες που διαλαμβάνονται στα παραπάνω συμβόλαια:

α) Μεταβίβασε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καλούμενο εφεξής "Πανεπιστήμιο", κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητο, συνολικής έκτασης εκτόν ογδόντα (180) στρεμμάτων, κείμενο στην Αθήνα, παρά το Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών "Σωτηρία" και στη θέση "Τρύπιο Λιθάρι", όπως ειδικότερα το ακίνητο αυτό περιγράφεται στο παραπάνω συμβόλαιο, (256790/79), για την επ' αυτού ανέγερση, εντός δεκαετίας (10ετίας) "Πανεπιστημιακής Νοσηλευτικής Μονάδας Αρεταιείου-Αιγινητείου Νοσοκομείου" τουλάχιστον χιλίων κλινών και ανέλαβε την υποχρέωση:

α) Να διαθέσει τις απαιτηθησόμενες για το σκοπό αυτό δαπάνες ανέγερσης και πλήρους εξοπλισμού για τη λειτουργία της Νέας αυτής Νοσηλευτικής Μονάδας,

β) να καλύπτει στο διηνεκές το οικονομικό έλλειμα που θα προκύπτει από τη λειτουργία της Νοσηλευτικής αυτής Μονάδας,

γ) Να καταβάλλει ανελλιπώς στη δανείστρια Εθνική Κτηματική Τράπεζα τις τοκοχρεωλυτικές δόσεις των συναφθέντων δανείων για την ανέγερση κτιρίων και εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιούπολης και την ανέγερση και εξοπλισμό του Αρεταιείου και Αιγινητείου Νοσοκομείου κατά τους όρους των αναφερομένων δανειστικών συμβολαίων και

δ) Να διαθέτει τις απαιτηθησόμενες δαπάνες με την ανέγερση και πλήρη αποπεράτωση πάντων των κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης.

2. Με το ίδιο παραπάνω υπ' αριθμόν 256790/79 συμβόλαιο και με τους ειδικότερα αναφερόμενους σε αυτό όρους και συμφωνίες, το Πανεπιστήμιο, ως αντάλλαγμα των ανωτέρω παροχών και υποσχέσεων του Δημοσίου, μεταβίβασε προς αυτό την ψιλή κυριότητα των εξής ακινήτων:

α) Οικόπεδο με το επ' αυτού συγκρότημα κτιρίων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αρεταιείου, κείμενο στην Αθήνα (οδός Βασ. Σοφίας),

β) Οικόπεδο με το επ' αυτού συγκρότημα κτιρίων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αιγινητείου, κείμενο στην Αθήνα (οδός Βασ. Σοφίας),

γ) Οικόπεδο με τα επ' αυτού κτίρια του Παλαιού και Νέου Χημείου, κείμενο στην Αθήνα και στο περικλειόμενο υπό των οδών Σόλωνος, Χαρ. Τρικούπη, Ναυρίνου και Μαυρομιχάλη οικοδομικό τετράγωνο, και

δ) Οικόπεδο μετά των επ' αυτού κτιρίων της Παλαιάς και Νέας πτέρυγας της Σχολής Θεωρητικών Επιστημών κ.λπ., κείμενο στην Αθήνα και στο περικλειόμενο υπό των οδών Ακαδημίας, Σίνα, Σόλωνος και Μασσαλίας οικοδομικό τετράγωνο.

Β. Το Δημόσιο δεν εξεπλήρωσε την παραπάνω υποχρέωσή του για ανέγερση κ.λπ. του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, υλοποιεί όμως την υποχρέωσή του για την ανέγερση των κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης.

Γ. Με την παρούσα σύμβαση και, κατά τροποποίηση και συμπλήρωση των συμφωνηθέντων με το παραπάνω υπ' αριθμόν 256790/79 συμβόλαιο, συμφωνούνται και γίνονται αποδεκτά τα ακόλουθα:

Δ.1. Από τα παραπάνω ακίνητα, τα οποία το Πανεπιστήμιο μεταβίβασε στο Δημόσιο κατά ψιλή κυριότητα, ρητά συνομολογείται ότι τα αναφερόμενα στο κεφαλαίο Α παράγραφος 2 και με τα γράμματα γ και δ ακίνητα (Νέου και Παλαιού Χημείου και Παλαιάς και Νέας Πτέρυγας της Σχολής Θεωρητικών Επιστημών κ.λπ.) της παρούσας σύμβασης αποτελούν το αντάλλαγμα του Πανεπιστημίου για την υπό του Δημοσίου συνέχιση της ανέγερσης των συμβαλλομένων μερών τα όσα διαλαμβάνονται στο παραπάνω 256790/79 συμβόλαιο. Τα δε αναφερόμενα στο ίδιο κεφάλαιο και παράγραφο και με τα γράμματα α' και β' ακίνητα (Αρεταίειο και Αιγινήτειο) αποτελούν το αντάλλαγμα για την υπό του Δημοσίου ανάληψη των δαπανών ανέγερσης κ.λπ. του νέου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου το ίδιο οικοπεδικό χώρο (θέση "Τρύπιο Λιθάρι") με τους παρακάτω συμπληρωματικούς όρους:

2. Το Πανεπιστήμιο:

α) Μεταβιβάζει στο Δημόσιο και την Επικαρπία των αμέσως ανωτέρω δύο ακινήτων (Αρεταίειο και Αιγινήτειο) όπως αυτά, ειδικότερα περιγράφονται στο προηγούμενο υπ' αριθμό 256790/79 συμβόλαιο, διατηρεί όμως επ' αυτών το δικαίωμα της χρήσης των χώρων των δύο Νοσοκομείων με περαιτέρω δικαίωμα εκτέλεσης εργασιών διαμόρφωσης και συντήρησης, που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία τους ως Νοσοκομείων μέχρι πλήρους αποπερατώσεως και θέσεως σε λειτουργία του Νέου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

β) Μεταβιβάζει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο Δημόσιο οικόπεδο επί του οποίου υφίσταται κτιριακό συγκρότημα και λειτουργεί το "Λαϊκό Νοσοκομείο", κείμενο στην Αθήνα, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως των Αθηνών, και στη συμβολή των οδών Μικράς Ασίας και Αγίου Θωμά, όπως αυτό εμφαίνεται στο από Μαΐου 1987 σχεδιάγραμμα του τοπογράφου Χ. Χατζηδάκη, που έχει θεωρηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Παν/μίου Αθηνών και έχει συμπληρωθεί την 5-7-93 με στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΑ, από την αρχιτέκτονα-μηχανικό Ε. Κομηνάτοι-Παγώνη, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών 7.800 περίπου, οριζόμενο Ανατολικώς με ιδιοκτησία Παν/μίου επί πλευρών 27,50 και 47,50 μέτρων, δυτικώς με οδό Αγ. Θωμά επί προσόψεως 97,00, Αρκτικώς με ιδιοκτησία Παν/μίου επί πλευρών 39,00, 25,00 και 50,00 μέτρων και Μεσημβρινώς με οδό Μικράς Ασίας επί προσόψεως 111,50 και 2,00 μέτρων. Επί του οικοπέδου αυτού υφίσταται κτιριακό συγκρότημα συνολικής επιφανείας περίπου 21.00 τετραγωνικών μέτρων. Μέχρι την αποπεράτωση και παράδοση σε λειτουργία του Νέου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου θα παραμείνουν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο (Λαϊκό Νοσοκομείο) οι ήδη λειτουργούσες παρακάτω Πανεπιστημιακές κλινικές με τις αναφερόμενες αντίστοιχες κλίνες:

1. Α Παθολογική Προπαιδευτική Κλινική 45 κλινών

2. Α Κλινική 45 κλινών

3. Κλινική Παθολογική Φυσιολογίας 45 κλινών

4. Α Χειρουργική Κλινική 30 κλινών

5. Β Κλινική 50 κλινών

6. Ουρολογική Κλινική 42 κλινών

Ε.

1. Το Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση:

α) Να καλύψει πλήρως τις δαπάνες ανέγερσης του "Νέου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αρεταιείου-Αιγινητείου", δυναμικότητας χιλίων (1000) περίπου κλινών, προϋπολογισμού, σε τιμές Α' εξαμήνου 1992, δραχμών 60.000.000.000. Ποσοστόν 40% περίπου της δαπάνης αυτής, δηλαδή ποσό δρχ. 24.322.000.000 (103.229.000 ECU) θα καλυφθεί από δάνειο, που ήδη έχει εγκριθεί από Ταμείο Κοινωνικης Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΤΚΑΣΕ) κατά τη σύνοδο του Διοικ. Συμβουλίου του Ιουνίου 1992, με όρους που η Τράπεζα Ελλάδος κρίνει ευνοϊκούς. Για την υλοποίηση του έργου αυτού το Δημόσιο θα καταθέτει στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου τις απαιτηθησόμενες δαπάνες για τη μελέτη, ανέγερση και εξοπλισμό του Νέου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, θα εγγυηθεί υπέρ του Πανεπιστημίου το παραπάνω δάνειο από το ΤΚΑΣΕ και θα αναλάβει την πλήρη εξυπηρέτησή του, σύμφωνα με τους όρους του καταρτισθησόμενου μεταξύ του Πανεπιστημίου και του ΤΚΑΣΕ δανειστικού συμβολαίου.

β) Να καλύπτει στο διηνεκές το οικονομικό έλλειμμα που θα προκύπτει από τη λειτουργία του Νέου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

ΣΤ. Η ανέγερση του "Νέου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αρειταιείου-Αιγινητείου" θα πραγματοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο, το οποίο "ως κύριος του έργου" αναλαμβάνει να προκηρύσσει πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς, να αναθέτει έργα και μελέτες και να καταρτίζει συμβάσεις και ως "φορέας κατασκευής των έργων" θα έχει την ευθύνη παραγωγής αυτών. Στα πλαίσια των ανωτέρω αρμοδιοτήτων θα αναθέσει την κατασκευή του έργου, με διεθνή διαγωνισμό, με το σύστημα μελέτη-κατασκευή (με το κλειδί στο χέρι). Η υπάρχουσα μελέτη θα χρησιμοποιηθεί με τις δέουσες τροποποιήσεις, για την κατάρτιση του φακέλλου της δημοπρασίας. Η μέλετη και η προμήθεια του ιατρικού και παραϊατρικού εξοπλισμού θα γίνει επίσης με διεθνείς διαγωνισμούς. Ο συντονισμός και η παρακολούθηση, της όλης πορείας του έργου θα ανατεθεί σε Τεχνικό Συμβούλιο, με τον οποίον το Παν/μιο συνδέεται συμβατικά, εφόσον εξακολουθεί να έχει την κατάλληλη υποδομή για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου ή αν προσκληθεί και αποποιηθεί εγγράφως την ανάθεση, θα ανατεθεί σε άλλο Τεχνικό Σύμβουλο με τ' ανάλογα προσόντα κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού. Εάν η ανέγερση του Νέου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου δεν καταστεί δυνατή, εντός δεκαετίας από της υπογραφής και κύρωσης της σύμβασης αυτής, λόγω προβληματικής εκ μέρους του Δημοσίου χρηματοδότησης, η κυριότητα των μεταβιβαζομένων άνω ακινήτων (Αρεταίειο, Αιγινήτειο και Λαϊκό Νοσοκομείο) επανέρχεται στο Πανεπιστήμιο και τα μέχρι το χρόνο αυτό εκτελεσθέντα έργα παραμένουν προς όφελος αυτού.

Ζ. Οι συμβαλλόμενοι αποφασίζουν να ορισθεί Εποπτικό Συμβούλιο που θα παρακολουθεί την πορεί και εξέλιξη των εργασιών, την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων, την απορρόφηση των πιστώσεων, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος των ενεργειών του φορέα, για όλη τη διάρκεια του έργου. Το Εποπτικό Συμβούλιο θα συνεργάζεται με την Τεχνική Υπηρεσία του Παν/μίου και τον Τεχνικό Σύμβουλο του έργου και θα ενημερώνει με σχετική, ανά εξάμηνο, έκθεση τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον κύριο του έργου. Το Εποπτικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία θα καθορίζει τα μέλη αυτού με τους αναπληρωτές τους τον Πρόεδρο και τις τυχόν αμοιβές του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου. Το Εποπτικό Συμβούλιο θα είναι επταμελές αποτελούμενο από εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, της ΔΕΠΑΝΟΜ και από τέσσερις εκπροσώπους του Πανεπιστημίου.

 

 

 

 

 

Άρθρο 30

 

Στο ν. 2052/1992 περί "Μέτρων για την αντιμετώπιση του νέφους και πολειοδομικές ρυθμίσεις" και στο άρθρο 6 παράγραφος 2, προστίθεται εδάφιο με στοιχεία γ', που έχει ως εξής:

"γ. Οι διατάξεις της παραγράφου 20 του άρθρου 4 του ν.δ. 1024/1971 (ΦΕΚ 323 Α'), που προστέθηκε με το άρθρο 6 παρ. 2β του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 24 Α'), έχουν εφαρμογή και για την εκτέλεση των έργων του Φυσικού Αερίου και των εγκαταστάσεων αυτού. Η επίταξη και στην απαλλοτριωθείσα έκταση επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας η προεκτίμηση δε των ζημιών στα υπερκείμενα των ιδιοκτησιών θα γίνει από επιτροπή υπαλλήλων, που συγκροτεί για το σκοπό αυτόν ο οικείος νομάρχης με απόφασή του".

 

 


Άρθρο 31


1. Η ορισθείσα υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 12 το α.ν. 373/1968 (ΦΕΚ 79 Α') γενική κράτηση εκ δύο τοις εκατό (2%) επί της καταβαλλόμενης μηνιαίας συντάξεως του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), υπέρ Υγειονομικής περιθάλψεως των Ναυτικών, αναπροσαρμόζεται σε τρία τοις εκατό (3%).

2.

(α) Τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 21 του π.δ. 894/1981, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του π.δ. 296/1985 και συμπληρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 549/1989, ποσοστά συμμετοχής των ασφαλισμένων στις δαπάνες φαρμάκων αυξάνονται κατά κατηγορία κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες.

(β) Από τη συμμετοχή στις δαπάνες προμήθειας φαρμάκων εξαιρούνται:

(ι) τα παιδιά ναυτικών που είναι ορφανά από πατέρα και μητέρα, εφόσον λαμβάνουν σύνταξη από το Ν.Α.Τ.

(ιι) Ο σύζυγος ή η σύζυγος ναυτικού που συνταξιοδοτείται από το Ν.Α.Τ. με συνταξιοδοτικώς προστατευόμενα παιδιά τα οποία επίσης εξαιρούνται.

(ιιι) Οι γονείς ναυτικών που συνταξιοδοτούνται από το Ν.Α.Τ. λόγω θανάτου του παιδιού τους.

(γ) Το προσωπικό της Πλοηγικής Υπηρεσίας και τα μέλη των οικογενειών τους στις δαπάνες προμήθειας φαρμάκων εξομειώνονται με τους εν ενεργεία ναυτικούς. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να δικαιούνται τις λοιπές παροχές, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 14 παρ. 6 του ν. 3142/1955 (ΦΕΚ 43 Α').

(δ) Με απόφαση του Υποργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου, καθορίζονται τα νοσήματα για την αντιμετώπιση των οποίων οι ασφαλισμένοι προμηθεύονται τα απαιτουμενα φάρμακα άνευ συμμετοχής κατόπιν γνωματεύσεως της προβλεπόμενης στην παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 296/1985 Επιτροπής. Με όμοια απόφαση καθορίζονται επίσης συγκεκριμένα φάρμακα για την προμήθεια των οποίων οι ασφαλισμένοι συμμετέχουν κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει με την παρέλευση μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αφότου και καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του π.δ. 894/1981, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 19 του π.δ. 296/1985.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εμπορικής Ναυτιλίας, εκδιδόμενη μετά γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου και δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται η κατά χρήση παραχώρηση των κτιριακών και λοιπών εν γένει εγκαταστάσεων, μετά του περιβάλλοντος οικοπεδικού χώρου, του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Εμπορικού Ναυτικού (Ν.Ι.Ε.Ν.), το οποίο με το ν.δ. 221/1973 (ΦΕΚ 273 Α') μετετράπη σε Γενικό Νοσοκομείο Εμπορικού Ναυτικού και συνεχωνεύθη στον Οίκο Ναύτου, του οποίου αποτελεί νοσηλευτική μονάδα, σε άλλα φορέα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα προκειμένου να αξιοποιηθεί και επαναλειτουργήσει για το σκοπό για τον οποίο συνεστήθη. Οι όροι οι προϋποθέσεις, η τηρητέα διαδικασία της ως άνω παραχωρήσεως και κάθε εν γένει λεπτομέρεια που σχετίζεται με αυτήν, καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εμπορικής Ναυτιλίας, εκδιδόμενη μετά γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εμπορικής Ναυτιλίας, εκδιδομένη με σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου και δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται η κατά χρήσησ παραχώρηση των ανηκουσών κατά κυριότητα στο Ν.Α.Τ. εγκαταστάσεων των Παιδικών Εξοχών Οίκου Ναύτου (Π.Ε.Ο.Ν.) μετά του περιβάλλοντος οικοπεδικού χώρου σε άλλο φορέα δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή και σε ιδιώτη προκειμένου να αξιοποιηθούν και επαναλειτουργήσουν για το σκοπό για τον οποίο συνεστήθηκαν. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, η τηρητέα διαδικασία της ως άνω παραχωρήσεως και κάθε εν γένει λεπτομέρεια, που σχετίζεται με αυτήν, καθορίζονται με απόφαση των Υποργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εμπορικής Ναυτιλίας εκδιδομένη με σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου.

5. Ο τρόπος ελέγχου των παραστατικών των φαρκευτικών δαπανών του Οίκου Ναύτου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου.

 

 

 

Άρθρο 32

 

1. Το άρθρο 5 του ν.δ. 3736/1957 (ΦΕΚ 168 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:

"Άρθρο 5

Υπολογισμός της παροχής

 

1. Το ύψος της εφάπαξ χρηματικής παροχής, που χορηγείται από το ΤΠΑΕΝ στους ασφαλισμένους του, υπολογίζεται, σύμφωνα με τον Πίνακα Ι που περιέχεται στο Παράρτημα Α του νόμου αυτού, ανάλογα με το χρόνο ασφαλίσεως του κάθε ασφαλισμένου.

2. Ο χρόνος ασφαλίσεως υπολογίζεται σε χρόνια και μήνες. Χρόνος υπηρεσίας μικρότερος του μήνα, μεγαλύτερος όμως των 15 ημερών λογίζεται ως πλήρης μήνας ασφαλίσεως άλλως δεν λαμβάνεται υπόψη.

3. Οι παροχές του ΤΠΑΕΝ αυξομειώνονται την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους ανάλογα με την οικονομική του κατάσταση με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΠΚΠΕΝ, εφόσον η γνώμη χορηγηθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών αφόρου ζητηθεί εγγράφως από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας".

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 18 του ν.δ. 3736/1957 (ΦΕΚ 168 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν.δ. 423/1970 (ΦΕΚ 25 Α'), που αφορά τους πόρους του Ταμείου, αντικαθίσταται ως εξής:

"2. Οι εισφορές και τα τέλη υπό στοιχεία α', β', δ' και ε' της προηγούμενης παραγράφου αυξομειώνονται την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΠΑΕΝ, εφόσον η γνώμη αυτή χορηγηθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών αφότου ζητηθεί εγγράφως από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας".

3. Στο άρθρο 18 του ν.δ. 3736/1957, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν.δ. 423/1970 (ΦΕΚ 25 Α') προστίθεται παράγραφος 5, που έχει ως εξής:

"5. Οι εισφορές και τα τέλη υπό στοιχεία β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού εισπράττονται από το Ν.Α.Τ. και αποδίδονται στο ΤΠΑΕΝ, σύμφωνα με τα άρθρα 84 και επόμενα του π.δ. 913/1978 (ΦΕΚ 220 Α'), "Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των περί Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου Κειμένων Διατάξεων" που έχουν εφαρμογή και για το ΤΠΑΕΝ".

4. Όσες αποφάσεις για εφάπαξ χρηματική παροχή από το ΤΠΑΕΝ έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, με βάση τους πίνακες υπολογισμού που χρησιμοποιήθηκαν από το ΤΠΑΕΝ και Ν.Α.Τ. λογίζονται ότι καλώς εκδόθηκαν. Προσφυγές όμως που έχουν κατατεθεί κατά τέτοιων αποφάσεων ή που θα κατατεθούν εντός της νομίμου προθεσμίας για οποιονδήποτε άλλο λόγο, πλην του υπολογισμού βάσει των πινάκων, δεν επηρεάζονται από τη διάταξη αυτή.

5. Το άρθρο 5 του ν.δ. 3737/1957 (ΦΕΚ 168 Α'), αντκαθίσταται ως εξής:

"Άρθρο 5

Υπολογισμός της παροχής

 

1. Το ύψος της εφάπαξ χρηματικής παροχής που χορηγείται από το ΤΠΚΠΕΝ στους ασφαλισμένους του υπολογίζεται σύμφωνα με τον Πίνακα ΙΙ που περιέχεται στο Παράρτημα Α του νόμου αυτού, ανάλογα με το χρόνο ασφαλίσεως του κάθε ασφαλισμένου.

2. Ο χρόνος ασφαλίσεως υπολογίζεται σε χρόνια και μήνες, χρόνος υπηρεσίας μικρότερος του μήνα, μεγαλύτερος όμως των δεκαπέντε (15) ημερών ως πλήρης μήνας ασφαλίσεως άλλως δεν λαμβάνεται υπόψη.

3. Οι παροχές του ΤΠΚΠΕΝ αυξομειώνονται την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους ανάλογα με την οικονομική του κατάσταση με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εμπορικής Ναυτιλίας και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΠΚΠΕΝ, εφόσον η γνώμη χορηγηθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών αφότου ζητηθεί εγγράφως από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας".

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 18 του ν.δ. 3737/1957 (ΦΕΚ 168 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν.δ. 364/1969 (ΦΕΚ 25 Α'), που αφορά τους πόρους του Ταμείου, αντικαθίσταται ως εξής:

"2. Οι εισφορές και τα τέλη υπό στοιχεία β' και γ' της προηγούμενης παραγράφου αυξομειώνονται την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εμπορικής Ναυτιλίας και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΠΚΠΕΝ, εφόσον η γνώμη αυτή χορηγηθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών αφότου ζητηθεί εγγράφως από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας".

7. Στο άρθρο 18 του ν.δ. 3737/1957, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν.δ. 354/1969 (ΦΕΚ 251 Α'), προστίθεται παράγραφος 5, που έχει ως εξής:

"5. Οι εισφορές και τα τέλη υπό στοιχεία α', β', δ' και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού εισπράττονται από το Ν.Α.Τ. και αποδίδονται στο ΤΠΚΠΕΝ, σύμφωνα με τα άρθρα 84 και επόμενα του π.δ. 913/1973 (ΦΕΚ 220 Α'), "Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των περί Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου Κειμένων Διατάξεων" που έχουν εφαρμογή και για το ΤΠΑΕΝ".

8. Όσες αποφάσεις για εφάπαξ χρηματική παροχή από το ΤΠΑΕΝ έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού με βάση τους πίνακες υπολογισμού που χρησιμοποιήθηκαν από το ΤΠΑΕΝ και Ν.Α.Τ. λογίζονται ότι καλώς εκδόθηκαν. Προσφυγές όμως που έχουν κατατεθεί κατά τέτοιων αποφάσεων ή που θα κατατεθούν εντός της νομίμου προθεσμίας για οποιονδήποτε άλλο λόγο, πλην του υπολογισμού βάσει των πινάκων, δεν επηρεάζονται από τη διάταξη αυτή.

9. Το δικαίωμα για αίτηση παροχής από το Κεφάλαιο Επικουρικής Ασφαλίσεως (ΚΕΑΝ) του Ν.Α.Τ. δεν υπόκεινται σε χρονικό περιορισμό. Οι προθεσμίες των άρθρων 8 παρ. 3 και 9 παρ. 5 του ν. 1482/1984 για την "Επικουρική Ασφάλιση Ναυτικών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 153 Α') καταργούνται. Αιτήσεις που είχαν υποβληθεί εκπρόθεσμα κρίνονται ως εάν οι ανωτέρω προθεσμίες να μην υπήρχαν.

10. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά γνώμη του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ. μπορεί να καθορίζονται:

α) Ποια είναι τα διατιμημένα έντυπα του Ν.Α.Τ., των οποίων τα έσοδα αποτελούν πόρο του Ν.Α.Τ.,

(β) ο φορέας ή οι φορείς και η διαδικασία εκτύπωσης και διάθεσης

(γ) το αντίτιμο και ο τρόπος εισπράξεώς του με άμεση καταβολή ή με την επικόλληση ειδικού ενσήμου καθοριζομένου και του τύπου του ενσήμου και του τρόπου προμήθειας και διαθέσεως αυτού και (δ) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τα διατιμημένα έντυπα του Ν.Α.Τ.

11. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου η κενή θέση του Γενικού Διευθυντή του Ν.Α.Τ. μπορεί να καλυφθεί με τριετή ανάθεση καθηκόντων από υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος προϊσταμένους διευθύνσεων του Ν.Α.Τ. ή του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, που έχουν τις τυπικές προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 78 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α'). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 1892/1990, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43 Α').

12. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του ν. 792/1978 (ΦΕΚ 110 Α'), αντικαθίσταται ως εξής: "4. Εκάστου των μελών του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ. ορίζονται αναπληρωτές, οι οποίοι έχουν τις ιδιότητες του αναπληρουμένου".

13. Στο ν. 792/1978 (ΦΕΚ 110 Α') προστίθεται νέο άρθρο 5Α ως εξής:

"Άρθρο 5Α

Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Δ.Σ./Ν.Α.Τ.)

 

Ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ./Ν.Α.Τ. ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, πρόσωπο που έχει επιστημονικές γνώσεις και πείρα σε θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης ή Δημόσιας Διοίκησης γενικά, με την υποχρέωση πλήρους απασχόλησης. Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρον Δ.Σ./Ν.Α.Τ. απόντα ή κωλυόμενο".

14. Στο άρθρο 88 του π.δ. 913/1978 "περί κωδικοποιήσεως των περί Ν.Α.Τ. διατάξεων" προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

" 7. Εισφορές οφειλόμενες ή βεβαιούμενες από ναυτολογία παραγράφονται μετά εικοσαετία από τη λήξη του έτους, στο οποίο ήσαν απαιτητές. Η παρουσα διάταξη εφαρμόζεται και σε προγενέστερες εισφορές, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση".

15. Η ισχύς των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του ν.δ. 3736/1957 (ΦΕΚ 168 Α') και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του ν.δ. 3737/.1957 (ΦΕΚ 168 α'), όπως τροποποιήθηκαν με τις παραγράφους 1 και 5 του παρόντος άρθρου αντίστοιχα, όπως και των παραγράφων 2 και 6 του παρόντος άρθρου, αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 1994. Οι αυξήσεις των εφάπαξ που προβλέπονται από τους πίνακες της παραγράφου 1 των άρθρων αυτών και των εισφορών που έχουν εγκριθεί ή θα εγκριθούν μέχρι τότε, σύμφωνα με τα ισχύοντα, είναι νόμιμες.

Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 3 και 7 του παρόντος άρθρου άρχεται από 1 Ιανουαρίου 1992.

 

 

Άρθρο 33

 

Στο τέλος της παρ. 4α του άρθρου 6 του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α'), προστίθενται τα εξής:

"Οι ως άνω Ζώνες αποτυπώνονται σε χάρτη με κατάλληλη κλίμακα, ο οποίος αποστέλλεται στα Υπουργεία Γεωργίας και Πολιτισμού. Το Υπουργείο Γεωργίας υποχρεούται εντός τριών (3) μηνών, από της παραλαβής του χάρτη, να σημειώσει επ' αυτού εάν υπάρχουν περιοχές και τα όρια τους, οι οποίες προστατεύονται από τη νομοθεσία για τα δάση. Αν παρέλθει άπρακτο το τρίμηνο αυτό, θεωρείται ότι δεν υπάρχουν τέτοιες περιοχές. Το Υπουργείο Πολιτισμού, προκειμένου να σημειωθούν στο χάρτη οι τυχόν εμπίπτοντες σ' αυτόν αρχαιολογικού ενδιαφέροντος χώροι και τα όριά τους, κινεί τη διαδικασία του άρθρου 91 του ν. 1892/1990, πριν την ολοκλήρωση της οποίας δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων".

 

Άρθρο 34


Στην παράγραφο 5δ του άρθρου 24α του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α') "Περί οργάνωσης και λειτουργίας του τομέα των τηλεπικοινωνιών", που προστέθηκε με το άρθρο 41 του ν. 2145/1993 (ΦΕΚ 88 Α') και στο τέλος του τέταρτου στίχου αυτής προστίθεται η φράση: "και κατ' εξαίρεση των ισχυουσών σε αυτές διατάξεων και περιορισμών".

 

 

Άρθρο 35

Έναρξη ισχύος

 

1. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 19 αρχίζει από 1.1.1992, των δε παραγράφων 1 έως και 10 του άρθρου 22 αρχίζει από την 11η Αυγούστου 1993.

2. Η ισχύς των λοιπών διατάξεων του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε αυτές.

 

 

 

Επιστροφή

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm