07 | 04 | 2020

Αθήνα 03/03/2019
Αρ. πρωτ.: 1050096


ΘΕΜΑ: Επιστροφή παρακρατηθέντος φόρου στις περιπτώσεις όπου εκ παραδρομής έγινε παρακράτηση φόρου 20% σε οικονομικές επιβραβεύσεις προς αθλητές / προπονητές που σημείωσαν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις.

 

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Όπως έχει διευκρινιστεί με την ΠΟΛ 1094/2015 εγκύκλιο, ως χρηματικά βραβεία που δεν εμπίπτουν στο εννοιολογικό πεδίο καμίας κατηγορίας εισοδήματος του ν. 4172/2013 νοούνται τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα ως χρηματικοί έπαινοι ή χρηματικά έπαθλα από το Δημόσιο ή άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς (π.χ. Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., οργανισμούς, ιδρύματα, κοινωφελείς περιουσίες του ν. 4182/2013, ιδιωτικές επιχειρήσεις κλπ), για την ηθική και υλική αμοιβή τους καθώς και την αναγνώριση και επιδοκιμασία των ατομικών ικανοτήτων ή επιδόσεων ή αρετών τους.
Τα χρηματικά βραβεία για να εξαιρεθούν από το φόρο εισοδήματος δεν πρέπει να αποτελούν κέρδος ή ωφέλεια για τους δικαιούχους από προσφερόμενη εργασία, αλλά απλώς να συμβολίζουν την αναγνώριση της προσπάθειας των βραβευόμενων προσώπων και να συμπληρώνουν την τιμητική διάκριση που τους απονέμεται.
2. Κατ΄ εφαρμογή των 545419/48726/9065/5363/20.12.2017 και 545449/48728/9066/5364/20.12.2017 αποφάσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατά το έτος 2017 καταβλήθηκαν από τη Δ/νση Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, οικονομικές επιβραβεύσεις σε αθλητές / προπονητές που σημείωσαν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις κατά τα έτη 2014 - 2015.
3. Τα ποσά αυτά δεν εμπίπτουν στο εννοιολογικό πεδίο καμίας κατηγορίας εισοδήματος και συνεπώς, κατά την καταβολή τους δεν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος.
4. Ωστόσο, για τις ανωτέρω καταβολές, η Δ/νση Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού προέβη κατά το έτος 2017 στην έκδοση χρηματικών ενταλμάτων στους δικαιούχους (αθλητές / προπονητές) για τα έτη 2014 και 2015, στα οποία εκ παραδρομής διενέργησε παρακράτηση φόρου 20% εκδίδοντας αντίστοιχες για τον σκοπό αυτό βεβαιώσεις.
5. Λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, οι δικαιούχοι αθλητές/προπονητές, σε περίπτωση που δεν έχει γίνει συμψηφισμός του παραπάνω παρακρατηθέντος φόρου στην ατομική τους δήλωση φορολογίας εισοδήματος, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση προς επιστροφή του συγκεκριμένου ποσού στην οποία θα αναφέρεται και ο λογαριασμός στον οποίο θα πιστωθεί το σχετικό ποσό σε περίπτωση που δεν έχουν συμψηφισθεί με τυχόν οφειλές τους.
Για τον σκοπό αυτό οι δικαιούχοι θα προσκομίζουν ταυτόχρονα και τη σχετική βεβαίωση για τον παρακρατηθέντα φόρο που τους έχει χορηγηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Αθλητισμού και Πολιτισμού με το οποίο θα δηλώνεται ότι το ποσό του παρακρατηθέντος φόρου πρέπει να τους καταβληθεί και τούτο διότι το Α.Φ.ΕΚ. στις συγκεκριμένες περιπτώσεις θα εκδίδεται στο όνομα της υπηρεσίας αυτής, δεδομένου ότι αυτή έχει αποδώσει τον παρακρατηθέντα φόρο στο Δημόσιο και επομένως σε βάρος της έχει γίνει η βεβαίωση για ολόκληρο το καταβληθέν ποσό.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm