22 | 08 | 2019

Αθήνα 13/03/2019
Αρ. πρωτ.: 1038871


ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805ΕΞ2017/31-7-2017 (Β΄ 2743) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, όπως ισχύει.

 

I.- Τροποποιούμε τις κατωτέρω περιπτώσεις του Πίνακα του άρθρου 1 της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ2017/31-7-2017 (Β΄ 2743) απόφασης, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με Εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:

1) Προσθέτουμε στη στήλη 5 της περίπτωσης 12 «Την έκδοση εντολής ελέγχου» νέα υποπερίπτωση Α.9, η οποία έπεται της υποπερίπτωσης Α.8, ως εξής:

«9) Εξαιρετικά, ο Προϊστάμενος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που είχε εκδώσει την προηγούμενη εντολή ελέγχου, για εντολή ελέγχου που εκδίδεται σε συνέχεια αυτής στις περιπτώσεις:
α) αλλαγής του οριζόμενου ή των οριζόμενων για τη διενέργεια του συγκεκριμένου φορολογικού ελέγχου υπαλλήλου ή υπαλλήλων,
β) προσθήκης είδους φορολογίας για τη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο/χρήση της προηγούμενης εντολής,

γ) επέκτασης του ελεγχόμενου διαστήματος σε προγενέστερες φορολογικές περιόδους/ χρήσεις για τα είδη φορολογίας της εντολής.»

2) Αντικαθιστούμε τα αναγραφόμενα στη στήλη 2 της περίπτωσης 19, ως εξής:

«Την υπογραφή και την κοινοποίηση στον φορολογούμενο της έγγραφης ειδοποίησης για τη διενέργεια επιτόπιου φορολογικού ελέγχου».

3) Προσθέτουμε νέα περίπτωση 22A, η οποία έπεται της περίπτωσης 22, ως εξής:

α/α -ΣΤΗΛΗ 2-

Αρμοδιότητες και πράξεις ή έγγραφα προς υπογραφή

-ΣΤΗΛΗ 3-

Μεταβίβαση αρμοδιότητας ή Εξουσιοδότηση υπογραφής

-ΣΤΗΛΗ 4-

Διατάξεις από τις οποίες προβλέπονται οι αρμοδιότητες ή οι πράξεις ή τα άλλα έγγραφα

-ΣΤΗΛΗ 5-

Όργανα στα οποία μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα ή τα οποία εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν πράξεις ή άλλα έγγραφα «Με εντολή Διοικητή».

-ΣΤΗΛΗ 6-

Δυνατότητα περαιτέρω εξουσιοδότησης από όργανα της στήλης 5

«22A. Τα διαβιβαστικά έγγραφα των πληροφοριακών δελτίων της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. προς τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ή άλλες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ή σε άλλους φορείς, κατά περίπτωση. Εξουσιοδότηση υπογραφής -Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Κ.Δ.Δ.) και -Κώδικας Επικοινωνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (Κ.Ε.Δ.Υ.). Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.). -------»

4) Η περίπτωση 39 αντικαθίσταται ως ακολούθως και οι περιπτώσεις 39Α και 39Β καταργούνται:

«39. Θεώρηση καταστάσεων οφειλών των οποίων έχει συντελεστεί η παραγραφή. Μεταβίβαση αρμοδιότητας

-Ν. 4174/2013 (Α΄170), άρθρο 40, παρ.3 και άρθρο 51

–Ν.4223/2013 (Α΄287), άρθ. 50

–Ν.4270/2014 (Α΄143), άρθρα 122, 126, παρ. 6 και 136 έως 139

-Ν.2362/1995 (Α΄ 247), άρθρα 65, 86 έως 89 και 103,

-Ν.Δ.321/1969 (Α΄205), άρθρα 87 έως 90

-Ν.4072/2012 (Α΄86), άρθ.312,

-Ν.4346/2015 (Α΄152), άρθ.2

-Π.Δ. 16/1989 (Α΄ 6), άρθ.96,

καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, περί αναστολής, διακοπής ή παράτασης της παραγραφής.

Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου που είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής. -------»

II. Η παρούσα απόφαση ισχύει πέντε (5) ημέρες από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805ΕΞ2017/31-7-2017 (Β΄ 2743) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1191978 ΕΞ 2017/22-12-2017 (Β΄ 4750), Δ.ΟΡΓ.Α 1004403ΕΞ2018/10-1-2018 (Β’ 119), Δ. ΟΡΓ. Α 1009670 ΕΞ 2018/19-1-2018 (Β’ 183), Δ. ΟΡΓ. Α 1125477 ΕΞ 2018/22-08-2018 (Β΄ 3718) και Δ.ΟΡΓ.Α 1160682 ΕΞ 2018/29-10-2018 (Β΄4970) όμοιες.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16