28 | 01 | 2020

Αθήνα 13/03/2019
Αρ. πρωτ.: 1038871


ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805ΕΞ2017/31-7-2017 (Β΄ 2743) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, όπως ισχύει.

 

I.- Τροποποιούμε τις κατωτέρω περιπτώσεις του Πίνακα του άρθρου 1 της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ2017/31-7-2017 (Β΄ 2743) απόφασης, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με Εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:

1) Προσθέτουμε στη στήλη 5 της περίπτωσης 12 «Την έκδοση εντολής ελέγχου» νέα υποπερίπτωση Α.9, η οποία έπεται της υποπερίπτωσης Α.8, ως εξής:

«9) Εξαιρετικά, ο Προϊστάμενος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που είχε εκδώσει την προηγούμενη εντολή ελέγχου, για εντολή ελέγχου που εκδίδεται σε συνέχεια αυτής στις περιπτώσεις:
α) αλλαγής του οριζόμενου ή των οριζόμενων για τη διενέργεια του συγκεκριμένου φορολογικού ελέγχου υπαλλήλου ή υπαλλήλων,
β) προσθήκης είδους φορολογίας για τη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο/χρήση της προηγούμενης εντολής,

γ) επέκτασης του ελεγχόμενου διαστήματος σε προγενέστερες φορολογικές περιόδους/ χρήσεις για τα είδη φορολογίας της εντολής.»

2) Αντικαθιστούμε τα αναγραφόμενα στη στήλη 2 της περίπτωσης 19, ως εξής:

«Την υπογραφή και την κοινοποίηση στον φορολογούμενο της έγγραφης ειδοποίησης για τη διενέργεια επιτόπιου φορολογικού ελέγχου».

3) Προσθέτουμε νέα περίπτωση 22A, η οποία έπεται της περίπτωσης 22, ως εξής:

α/α -ΣΤΗΛΗ 2-

Αρμοδιότητες και πράξεις ή έγγραφα προς υπογραφή

-ΣΤΗΛΗ 3-

Μεταβίβαση αρμοδιότητας ή Εξουσιοδότηση υπογραφής

-ΣΤΗΛΗ 4-

Διατάξεις από τις οποίες προβλέπονται οι αρμοδιότητες ή οι πράξεις ή τα άλλα έγγραφα

-ΣΤΗΛΗ 5-

Όργανα στα οποία μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα ή τα οποία εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν πράξεις ή άλλα έγγραφα «Με εντολή Διοικητή».

-ΣΤΗΛΗ 6-

Δυνατότητα περαιτέρω εξουσιοδότησης από όργανα της στήλης 5

«22A. Τα διαβιβαστικά έγγραφα των πληροφοριακών δελτίων της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. προς τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ή άλλες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ή σε άλλους φορείς, κατά περίπτωση. Εξουσιοδότηση υπογραφής -Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Κ.Δ.Δ.) και -Κώδικας Επικοινωνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (Κ.Ε.Δ.Υ.). Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.). -------»

4) Η περίπτωση 39 αντικαθίσταται ως ακολούθως και οι περιπτώσεις 39Α και 39Β καταργούνται:

«39. Θεώρηση καταστάσεων οφειλών των οποίων έχει συντελεστεί η παραγραφή. Μεταβίβαση αρμοδιότητας

-Ν. 4174/2013 (Α΄170), άρθρο 40, παρ.3 και άρθρο 51

–Ν.4223/2013 (Α΄287), άρθ. 50

–Ν.4270/2014 (Α΄143), άρθρα 122, 126, παρ. 6 και 136 έως 139

-Ν.2362/1995 (Α΄ 247), άρθρα 65, 86 έως 89 και 103,

-Ν.Δ.321/1969 (Α΄205), άρθρα 87 έως 90

-Ν.4072/2012 (Α΄86), άρθ.312,

-Ν.4346/2015 (Α΄152), άρθ.2

-Π.Δ. 16/1989 (Α΄ 6), άρθ.96,

καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, περί αναστολής, διακοπής ή παράτασης της παραγραφής.

Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου που είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής. -------»

II. Η παρούσα απόφαση ισχύει πέντε (5) ημέρες από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805ΕΞ2017/31-7-2017 (Β΄ 2743) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1191978 ΕΞ 2017/22-12-2017 (Β΄ 4750), Δ.ΟΡΓ.Α 1004403ΕΞ2018/10-1-2018 (Β’ 119), Δ. ΟΡΓ. Α 1009670 ΕΞ 2018/19-1-2018 (Β’ 183), Δ. ΟΡΓ. Α 1125477 ΕΞ 2018/22-08-2018 (Β΄ 3718) και Δ.ΟΡΓ.Α 1160682 ΕΞ 2018/29-10-2018 (Β΄4970) όμοιες.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm